Hotărârea nr. 346/2018

Hotãrârea nr. 346 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 346

privind rectificarea bugetului local ai municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 167/30.08.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu și Raportul de specialitate comun al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 89/29.08.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, înregistrat sub nr. 1250/29.08.2018, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se rectifică în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express pe anul 2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 3 și Nota de fundamentare aferentă conform Anexei nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

DE ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ \ bj F

A       Vz


PREȘElJțlN

George Sari


Z ? u/

vz


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu D,ITU

’ 1 ’JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET DE VENI TURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI


#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

REALIZĂRI

20.08.2018

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat AUGUST 2018

373.517,45

263.343,00

70,50

0,00

373.517,45

VENITURI - TOTAL

0001

373.517,45

263.343,00

70,50

0,00

373.517,45

VENIT URI PROPRII

0101

291.530,00

209.492,00

71,86

0,00

291.530,00

I. VENITURI CURENTE

0002

368.881,00

257.704,00

69,86

0,00

368.881,00

A. VENITURI FISCALE

0003

326.603,00

237.371,00

72,68

0,00

326.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

115.693,00

75,92

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.909,00

55,77

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.909,00

55,77

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.909,00

55,77

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

112.834,00

76,31

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

291,00

32,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

291,00

32,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

112.543,00

76,58

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

111.729,00

76,54

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

814,00

81,40

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

950,00

85,97

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

950,00

85,97

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

950,00

85,97

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

58.220,00

75,15

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

58.220,00

75,15

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

47.014,00

77,86

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

12.899,00

82,80

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

34.115,00

76,15

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

8.773,00

69,66

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.630,00

80,67

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.126,00

63,49

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

17,00

85,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

2.433,00

54,07

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

96.734,00

63.458,00

65,60

0,00

96.734,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

REALIZĂRI

20.08.2018

%/AN

z**

InfluBlUe

>.

A A

Bt'GETN

!l “W /o

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

49.167,00

62,79

OjOO

78310^0

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

35.424,00

61,51

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

11.376,00

66,48

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.367,00

65,53

3.612,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

70,00

68,63

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

70,00

68,63

102,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE A CTIVITA TI

1602

18.318,00

14.219,00

77,62

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

12.582,00

79,97

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

7.636,00

82,18

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441.00

4.946,00

76,79

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.579,00

63,16

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

58,00

68,24

85,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.278,00

20.333,00

48,09

0,00

42.278,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

7.205,00

50,48

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

7.205,00

50,48

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

12.400,00

5.330,00

42,98

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

28.004,00

13.128,00

46,88

0,00

28.004,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.777,00

5.694,00

52,83

0,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

5 222,00

50,78

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

42,00

48,28

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

280,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

150,00

117,19

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

28,00

90,32

0,00

31,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

13,00

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

15,00

75,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

6.542,00

44,50

0,00

14.700,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

REALIZĂRI

___20.08.2018

%/AN

gr ■

4 lUiGET

RectMțcă'ț

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

6.393,00

43,49

■7

^fo$00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

149,00

1 v ^’ 0,00

DIVERSE VENITURI

3602

2.496,00

864,00

34,62

0,00

2.496,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162,00

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

467,00

62,27

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

17,00

26,56

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

197,00

48,52

406,00

Alte venituri

360250

150,00

21,00

14,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

955,00

99,58

0,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

955,00

99,58

0,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

954,00

100,00

954,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

TV. SUBVENȚII

0017

1.741,45

4.616,00

265,07

0,00

1.741,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.741,45

116,00

6,66

0,00

1.741,45

Incasari din rambursări

40.02

0,00

4.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

4.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.586,45

116,00

7,31

0,00

1.586,45

A. De capital

0019

1.586,45

116,00

7,31

0,00

1.586,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

4,00

100,00

4,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

111,00

61,33

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0,00

0

1.401,45

SUB VENTII DE LA AL TE

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

%/AN

Influente

K 91

„OC\

•'^Rectificat

W&uțstV

2018 / i

1

REALIZĂRI

20.08.2018

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrarc sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

V' Al

alSMo

Fondul sociai(FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

367.661,00

257.619,00

70,07

0,00

367.661,00

I. VENITURI CURENTE

0002

367.325,00

257.507,00

70,10

0,00

367.325,00

A. VENITURI FISCALE

0003

326.603,00

237.371,00

72,68

0,00

326.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

115.693,00

75,92

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.909,00

55,77

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.909,00

55,77

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.909,00

55,77

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

112.834,00

76,31

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

291,00

32,33

0,00

900,00l

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

291,00

32,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

112.543,00

76,58

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

111.729,00

76,54

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

814,00

81,40

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

950,00

85,97

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

950,00

85,97

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

950,00

85,97

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

58.220,00

75,15

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

58.220,00

75,15

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

47.014,00

77,86

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

12.899,00

82,80

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

34.115,00

76,15

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

8.773,00

69,66

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.630,00

80,67

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.126,00

63,49

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

17,00

85,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

2.433,00

54,07

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,001

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

96.734,00

63.458,00

65,60

0,00

96.734,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

REALIZĂRI

20.08.2018

%/AN

IiUfiiCTite-

O

1°.^

Rectifi<4fS\

UÂlHiUSȚ^ ^2018 i .

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

49.167,00

62,79

0^78.3 10.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

35.424,00

61,51

xh

^•—*'”57’587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

11.376,00

66,48

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.367,00

65,53

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

102,00

70,00

68,63

0,00

102,001

Impozit pe spectacole

150201

102,00

70,00

68,63

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE A CTIVITA TI

1602

18.318,00

14.219,00

77,62

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

12.582,00

79,97

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

7.636,00

82,18

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

4.946,00

76,79

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.579,00

63,16

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

58,00

68,24

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

40.722,00

20.136,00

49,45

0,00

40.722,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

7.205,00

50,48

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

7.205,00

50,48

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si Închirieri

300205

12.400,00

5.330,00

42,98

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.448,00

12.931,00

48,89

0,00

26.448,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

10.777,00

5.694,00

52,83

0,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

5.222,001

50,78

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

42,00

48,28

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

280,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

150,00

117,19

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

28,00

90,32

0,00

31,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

13,00

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

15,00

75,00

20,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

REALIZĂRI

20.08.2018

%/AN

Influente/

3 J'A,

_______ \

... BUGET,'

Rectificat^’' ^'AUGUST 1’ k

O '■

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

6.542,00

44,50

4 MUTAT'O.tt,00 I.

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

6.393,00

43,49

14.700,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

149,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.940,00

667,00

34,38

0,00

1.940,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

162,00

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

467,00

62,27

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

17,00

26,56

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

21,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FIN ANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,00

112,00

33,33

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,00

112,00

33,33

0,00

336,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

181,00

112,00

61,88

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

112,00

61,88

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

111,00

61,33

181,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

0,00

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

315/09.08.2018

REALIZĂRI

20.08.2018

%/AN

yă lnfluc/t(k +f 3

i'o O)

^BUGETx.^ te

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

'Ai

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

5.856,45

5.724,00

97,74

0,00

5.856,45

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

197,00

12,66

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

197,00

12,66

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

197,00

12,66

0,00

1.556,00

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

197,00

35,43

0,00

556,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

197,00

48,52

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

0.00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

955,00

99,58

0,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

955,00

99,58

0,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

954,00

954,00

' LH11UI i U11i al 12. di c a i i idi iiiicuri lajiiniI u i ic uiii

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.405,45

4,00

0,28

0,00

1.405,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.405,45

4,00

0,28

0,00

1.405,45

Incasari din rambursări

4002

0,00

4.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

4.500,00

0,00

SUBVENTIIDE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.405,45

4,00

0,28

0,00

1.405,45

A. De capital

0019

1.405,45

4,00

0,28

0,00

1.405,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

4,00

4,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0

1.401,45

Fondul sociali FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.315/09.08.2 018

AN 2018

Influente +/-

BUGET.^

Rectificat

AUGUST 2018

execuție Ia

21.08.2018

%/AN

443.604,45

229.665 79

0,00

443.604,45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

443.604,45

249.295,90

56,20

0,00

443.604,45

AVTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5J02

43.548,63

23.803.00

54.66

5,80

43.554.43

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

15.991,00

57.1 1

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

2.955,00

76,38

3.869,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

195,00

89,00

45.64

195,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

4.019,00

51,16

7.855,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

77,00

3,24

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

52,00

51,00

98,08

5,80

57,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

450,00

70,20

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc

59,40

200,00

121,00

60,50

200,00

Active nefinanciare

71

764,63

451,00

58,98

764,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

100.00

0,00

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

55.542,85

27.742,00

49.95

-90,80

55.452,05

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

282,00

0,00

-90,80

191,20

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționarei

51

3.185,00

2.164,00

67,94

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

1,00

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

18,00

3,67

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

25.559,00

76,16

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

2.942,00

66,65

4.414,00

Rambursare credit B.C.R,

11.412,001

8.852,001

77,57

11.412,00


BUGET HCL

AN 2018

Wt 1

- ^7 "x.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr.315/09.08.2

018

execuție la

21.08.2018

%/AN

Influente +/-

Rambursare credit B R D

12.925,00

10.025,00

77,56

iKS&vOâ

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

3.740,00

77.75

4.810,Ori

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Active nefinaticiare

71

25,00

10,00

40,00

25,00

Active nefmanciare-aport capital social

72

18.000,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,15

-10,00

98.52

-10,15

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Si ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

5.648,50

75.26

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

Dobânzi

30

7.505,00

5.648,50

75.26

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.818.28

! 1.502.00

61.12

-500,00

18.318,28

Protecție civila - total, din care:

281,28

26,00

9,24

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45,00

30,00

66.67

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,28

0,00

0,28

Active nefinanciare

71

240,00

0,00

0,00

240,00

Plăti efectuate in anii precedentifsecțiunea de funcționare)

85

-4,00

-4,00

100.00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.537,00

11.476,00

61,91

-500,00

18.037,00

Cheltuieli de personal

10

17.535,00

11.047,00

63,00

-675,0Q

16.860,00

Bunuri si servicii

20

915,00

429,00

46,89

175,00

1.090,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00

87,00

INVATAMINT

6502

27.519,00

12.513,05

45.47

0.00

27.519,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

638,00

59,07

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

245,00

47.12

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

400,00

317,00

79,25

400,00

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160,00

76,00

47.50

160,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/201 T

20

15.553,70

8.129,00

52,26

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

617,00

21.65

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

52,00

48.60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

1.926,00

52,81

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,95

0,00

204,95

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1.070,00

437,00

40,84

1.070,00

Stimulent educațional legea 248/20151ASSC1

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

634,00

57.43

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99.89

275,30

Active nefinanciare

71

1.822,00

10,00

0,55

1.822,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,95

-204,95

100,00

-204,95

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602 [

17.969,70

6.422,70

35.71

M0

17.969,70
BUGET HCL

AN 2018

M -

Reclifipp» 1.

AUGUST '2018 z

\ / -J

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr315/09,08,2

61S

cXcCUtic iâ

21.08.2018

%/AN

Influente+/-

_____

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

5.208,00

51.04

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

9,00

8,41

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

9,00

8,41

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.075,00

65,7!

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

354,00

75,32

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

721,00

61.84

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

35,00

58,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

27,00

90.00

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

36,00

1 ,66

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.784,00

48,00

1.27

0,00

3.784,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

Active nefinanciare primărie

3.784,00

48,00

1,27

3.784,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

100,00

-15,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

57.124,SI)

7.75.56

59.H

0.00

57.124,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.445,00

40,03

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21.15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

374,00

65,61

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

777,00

45,71

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

400,00

242,00

60,50

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

0.00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.143,00

29.124,00

64,51

0,00

45.143,00

Casa de Cultura

1.752,00

974,00

55,59

1.752.00

Teatrul "Toma Caragiu”

12.285,00

7.286,00

59,31

12.285,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.845,00

6.524,00

66.27

9.845,00

Club Sportiv Municipal

11.751,00

8.710,00

74,12

11.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

5.630,00

59,20

9.510,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

6.321,00

2.613,00

41,34

0,00

6.321,00

Teatrul "Toma-Caragiii"

726,00

476,00

65,56

726,00

Filarmonica “Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40.56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.755,00

1.240,00

33,02

3.755,00

Active nefinanciare

71

1.461,00

333,00

22.79

1.461,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,62

101.14

-10,50

Alte transferuri oentru investiții

55,13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

76.278,41

45.616.00

5*\S‘'

20,00

76.298.41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.472,00

19.210,00

63,04

0,00

30.472,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

8.184,00

63.68

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

6.500,00

62.60

0,00

10.383,00

r

BUGET HCL

AN 2018

----IT*-*—

BIKi.L'1 /' ReelițiCâl AUGUSTx'îOl»

■Z V

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr.315/09.08.2 018

execuție !a

21.08.2018

%/AN

Influente +/-

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

434,00

59,05

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330,00

3.389,00

63,58

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

703,00

59,98

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.377,00

2.593.00

48,22

20,00

5.397,00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

104,00

40,78

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

928,00

41,99

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.692,00

1.088,00

64,30

1.692,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

204,00

37,85

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

244,00

52,03

20,00

489,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conforml.egeii 350/2005

60,00

18,00

30,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

424,00

350,00

82,55

0,00

424,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

243,00

97,20

250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

33,00

66,00

50,00

c) Cantina sociala

6,00

3,00

50,00

6.00

d) Centrul Crese

108,00

65,00

60,19

108 00

d) Căminul de batrani

10,00

6,00

60,00

10,00

Proiecte cu finanțați din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

0,00

0,00

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent 1

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

23.459,00

59,68

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

15.579,00

63,48

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

0,00

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

3.574,00

68,81

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

620,00

18,00

2,90

0,00

620,00

Active nefinanciare primărie

27,00

1.00

3,70

27,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

100,00

Active nefmanciaie Căminul de batrani

108,00

17,00

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

0,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

20,00

0,00

20.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-15,00

90,42

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

.17.587,82

24.031,48

63,93

37.587,82

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

7.970,00

61,91

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

15.710,00

76,91

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.143,00

48,03

2.380,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

14.567,00

80,72

0,00

18.047,00

Iluminat public

5.000,00

3.999,00

79,98

5.000,00
R ©

XX"'


X

*5


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.315/09.08.2

AN 2018

./■

#uget4 Rectificat

Influente +/-

. 018

Z1.UB.ZU1S

.---%7AN---

august;

întreținere ceasuri publice

47,00

23,00

48,94

Reparații curente fond imobiliar

500,00

261,00

52,20

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

10.284,00

82,27

12.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

3,96

0,00

3,96

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

60,00

46,15

130,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.517,56

379,00

10,77

3.517,56

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

15,00

2,19

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

43,00

0,00

43,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-47,70

-59,52

124,78

-47,70

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-43,00

100,00

-43,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.629,89

18.033,61

58,88

0,00

30.629,89

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

17.814,00

63,48

0,00

28.064,00

Salubritate - total din care:

26.047,00

16.331,00

62,70

0,00

26.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047,00

14.139,00

67,18

21.047.00

Dezinsectie, dezinfectie. deratizare

3.500,00

964,00

27,54

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

44,81

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.204,00

87,31

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipalejRASP- Rampa Teleaien

638,00

279,00

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.695,89

352,00

13,06

2.695,89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-129,77

99,82

-130,00

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62\ '■■■'■ '


i. o .9,


/

X

?-X


COMBUSTIBILI SI ENER GIE

8102

8.821.00

8.410.00

95.34

0,00

8.821.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

410,00

0,00

0,00

410,00

TRANSPORTURI

8102

62.259,37

31.838,00

51,14

565,00

62.824,37

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.300,00

7.208,00

58,60

0,00

12.300,00

Reparații curente străzi

10.000,00

6.286,00

62,86

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. i

2.300,00

922,00

40,09

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.315/09.08.2 018

AN 2018

f gl

KffCtrfiCfiit V AUGH^'^B-ls

execuție la

%/AN

Influente +/-

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

28.218,00

25.790,00

91,40

800,00

29.018^1

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

0,00

26,00

Active nefinanciare

71

23.355,37

715,00

3,06

23.355,37

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.640,00

-1.875,00

114,33

-235,00

-1.875,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

374.661,00

225.556,23

60,20

0,00

374.661,00

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

40.411,00

21.204,00

52,47

5,80

40.416,80

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

14.012,00

50,04

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

2.885,00

74,57

3.869,00

Alte transferuri curente interne

195,00

84,00

43,08

195,00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

4.019,00

51,16

7.855.00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an Precedent i

55

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate;

57

52,00

52,00

100,00

5,80

57,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

450,00

70,20

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

103,00

51,50

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

100,00

-401,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

37.017,85

27.468.00

74,20

-90,80

36.927.05

Bunuri si servicii i alegeri locale)

20

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

282.00

0,00

-90,80

191,20

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1.919,00

60,25

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

25.559,00

76,16

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

2.942,00

66,65

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

11.412,00

8.852,00

77,57

11.412,00

Rambursare credit B.R.D.

12.925,00

10.025,00

77,56

12.925,00

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

3.740,00

77,75

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,15

-10,00

98,52

-10,15

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

5.648,50

75,26

0.00

7.505,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.315/09.08.2

018

AN 2018

Influente+/-

BUGET

---Rectificat

AUGl'S'l ZUI8

execuție la

21.08.2018

%/AN

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

\o.oo

Dobânzi

30

7.505,00

5.648,50

75,26

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.491,28

10.059.00

54,40

-500,00

17.991,28

Protecție civila - total, din care:

41,28

26,00

62,98

0,00

41,28

Bunuri si servicii

20

45,00

30,00

66,67

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,28

0,00

0,28

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-4,00

100,00

-4,00

Politia Locala - total din care:

18.450,00

10.033,00

54,38

-500,00

17.950,00

Cheltuieli de personal

10

17.535,00

9.634,00

54,94

-675,00

16.860,00

Bunuri si servicii

20

915 00

399,00

43,61

175,00

1.090,00

INVATAM1NT

6502

25.697,00

11.799,00

45,92

0,00

25.697,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

556,00

51,48

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

217,00

41,73

520,00

b) salarii HCL 84/2016

400.00

302,00

75,50

400,00

cl salarii Centrul de Excelenta

160,00

37,00

23,13

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553,70

7.827,00

50,32

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

367,00

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

52,00

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

1.863,00

51,08

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,95

0,00

204,95

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masai

57

1.070,00

436,00

40,75

1.070,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104,00

625,00

56,61

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,95

-202,00

98,56

-204,95

SANATATE

6602

12.020.70

5.587.70

46,48

0,00

12.020,70

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

4.480,00

43,91

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

9,00

8,41

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

9,00

8,41

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.056,00

64,55

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

344,00

73,19

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

712,00

61,06

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie;

57

60,00

35,00

58,33

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

23,00

76,67

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

100,00

-15,30

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

49.342,50

28.158,50

57,07

0,00.

49.342,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.283,00

35,54

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

352,00

61,75

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

637,00

37,47

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

#DIV/0!

0,00

Susținerea cultelor

59

400,00

112,00

28,00

400,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.315/09.08.2 018

AN 2018

Influente +/-

BUBiEț’'

Rec litri St

AUGUSTz5q1.8

execuție la

21.08.2018

%/AN

Susținerea cultelor-catedrala Sfloan Botezătorul

200,00

60,00

30,00

200,ÎJQ

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.143,00

26.714,00

59,18

0,00

45.143,00

Casa de Cultura

1.752,00

842,00

48,06

1.752,00

Teatrul ''Toma Caragiu"

12.285,00

6.776,00

55,16

12.285,00

Filarmonica ''Paul Constantinescu"

9.845,00

5.824,00

59,16

9.845,00

Club Sportiv Municipal

11.751,00

8.292,00

70,56

11.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

4.980,00

52,37

9.510,00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,50

100,00

-10,50

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.566,41

40.566,00

53,68

75.586,41

Cheltuieli de personal - total din care:

10

30.472,00

16.812,00

55,17

0.00

30.472,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

7.172,00

55,80

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.673,00

54,64

0,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

383,00

52,11

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330,00

2.967,00

55,67

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

617,00

52,65

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.377,00

2.493,00

46,36

20,00

5.397,00

Reparații crese

150,00

0,00

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

90,00

35,29

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

866,00

39,19

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.692,00

1.080,00

63,83

1.692,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

204,00

37,85

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

235,00

50,11

20,00

489,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

18,00

30,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

424,00

304,00

71,70

0,00

424,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

212,00

84,80

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

29,00

58,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

3,00

50,00

6,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

55,00

50,93

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

5,00

50,00

10,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

20.972.00

53,35

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

13.539,00

55,17

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

0,00

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

3.127,00

60,20

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-15,00

90,42

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.386.26

22.116.30

66,24

0,00

33.386,26

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.980,00

54,22

12.873,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

20.427,00

15.132,00

74,08

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.092,00

45,88

2.380,00BUGET HCL

AN 2018

î 5/ o

bRoeliflcat^-AUGIÎST 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

COD.

nr.315/09.08.2

018

execuție ta —

21.08.2018

%/AN —

Influente +/-

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

14.040,00

77,80

0,00

)8.0'<H

Iluminat public

5.000,00

3.999,00

79,98

5.000,111

întreținere ceasuri publice

47,00

19,00

40,43

Reparații curente fond imobiliar

500,00

261,00

52,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C, Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

9.761,00

78,09

12.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

3,96

0,00

3,96

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

52,00

40,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-47,70

-47,70

100,00

-47,70

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

27.934,00

15.369,23

55,02'

0,00

27.934,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

15.499.00

55,23

0,00

28.064,00

Salubritate - total, din care:

26.047,00

14.155,00

54,34

0.00

26.047.00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047,00

11.963,00

56,84

21.047,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

964,00

27^7

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din aospodariile populației

491,00

220,00

44,81

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.065,00

77,23

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecoloștizat de deșeuri municipale)

638,00

279,00

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-129,77

99,82

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

8.410,00

99,99

8.411,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

38.878,00

29.170,00

75,03

565,00

39.443,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.300,00

5.836.00

47,45

0,00

12.300.00

ReparatiLcurente străzi

10 000,00

4.938,00

49,38

10.003,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

898,00

39,04

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Subvenții/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

28.218,00

24.974,00

88,50

800,00

29.018,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.640,00

-1.640.00

100,00

-235,00

-1.875,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1

68.943,45

4.109,56

5,96

0,00

68.943,45


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.315/09.08.2 018

AN 2018

r BUGET feet>t(ficațj^; ahgTȘt

'V

execuție la

21.08.2018

%/AN

Influente +/-

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.137,63

525.00

16,73

0.00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

74,00

3,12

2.373,00

Active nefinanciare

71

764,63

451,00

58,98

764,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

A l. TE SER 1 ’ICII PUBLICE GENERA LE

5402

18.525,00

29,00

0,16

0,00

18.525,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

18,00

3,67

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

1,00

10,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

10,00

40,00

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURA NȚA NAȚIONALA

<5702

327,00

0,00

0,00

0,00

327.00

Active nefinanciare - total, din care:

71

327,00

0,00

0,00

0,00

327,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

0,00

0,00

240,00

INTATAMANT

6502

1.822.00

1,00

0,05

0,00

1.822.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.822,00

1,00

0,05

1.822,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

5.949,00

63.00

1,06

0.00

5,949.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,165,00

15,00

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

15,00

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.784,00

48,00

1,27

0,00

3.784,00

Active nefinanciare primărie

3.784,00

48,00

1,27

3.784,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

7.782,00

2.089,18

26,85

0.00

7.782,00

Active nefinanciare

71

1.461.00

332,00

22,72

1.461,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

6.321,00

1.768,00

27,97

0,00

6.321,00

Teatrul "Toma Carattiu"

726,00

476,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu”

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

7,00

0,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.755,00

895,00

23,83

3.755,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

712.00

19.00

2,67

0,00

712.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

0,00

89,00DENUMIREA INDICA TORILOR

COD

BUGET HCL

nr.315/09.08.2

018

AN 2018

Influente +/-

rlăiGET •/;’

AU'GD'ȘJ 2018

execuție la

21.08.2018

%/AN

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " 0 sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

s X /  -• >■ ?

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

620,00

18,00

2,90

0,00

620,00

Active nefinanciare primărie

27,00

1,00

3,70

27,00

Active nefinanciare cresa

20.00

0,00

20,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

17,00

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

0,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.201,56

351.00

8,35

0,00

4.201,56

Active nefinanciare Primărie

71

3.517 56

379,00

10,77

3.517,56

Alte transferuri pentru investiții

55.13

43,00

0,00

43,Q0

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

15,00

2,19

684,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-43,00

100,00

-43,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.695,89

349,38

12,96

0.00

2.61-5.89

Active nefinanciare

71

2.695,89

352,00

13,06

2.695,89

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

410,00

0,00

0,00

0,00

410,00

Active nefmanciare

71

410,00

0,00

0,00

410,00

TRANSPORTURI

8402

23.381,37

683,00

2,92

0,00

23.3 T,37

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

0,00

0,00

26,00

Active nefinanciare

71

23.355,37

683,00

2,92

23.355,37O M

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

strSăgeni, nr.88, cod 10013Zr Ploiești, Prahova

ilrÂCyy-

------ _     ---------- . . -o viif 11

_                              '03*. J

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro                      /

------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ !■;•;            ) .■ î.yV

v 'J‘ T- '         —'           ițrZ-’

Nr. înregistrare BTV 16133/ 29.08.2018 '

x/x?-<p/^L

llcL Stofe™

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pe 2019, 2020 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.191/30.05.2018 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 208/19.06.2018 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 314/09.08.2018 .

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 2/ 06.01.2018, se propune o nouă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de 800 mii lei la capitolul „ Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare ”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2018 în sumă de 34.202 mii lei, va fi alocată pentru:

-transport persoane cu dizabilități: 5.184 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 29.018 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator rămâne nemodifîcat.

 • I. Veniturile totale din exploatare:

-la rd. 3 pct.a). Venituri din producția vândută se rectifica în minus cu suma de 672 mii lei;

-la rd.9 pct.c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se rectifică în plus cu suma de 672 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi și studenți, etc.;

-la rd.10 pct.c). 1.1 Subvenții conform prevederilor legale în vigoare, se rectifică în plus cu suma de 800 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • II. CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

Conform prevederilor Ordinului nr.3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,


proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:                                                                        ;


- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anui 2018;                   .4?

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BugețuPjde'M^o^ Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr. 1 și 2.

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a

Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Trtuhsport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2018.                                      /    ;
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești. Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro. www.ratph.ro


•ÂT «HM «a

2 ISO JC01:ZO0» g u’-----"s

>1 Nr. 610 o~


Anexa nr.^, y


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.314/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

33.826,0

800,0

34.626,0

102,4

49.931,0

51.029,5

144,2

102,2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

28.425,0

672,0

29.097,0

102,4

41.958,4

42.881,5

144,2

102,2

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

28.218,0

800,0

29.018,0

102,8

44.194,0

45.166,3

152,3

102,2

a.l

TVA

4.505,0

128,0

4.633,0

102,8

7.056,0

7.211,2

152,3

102,2

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

3

23.713,0

672,0

24.385,0

102,8

37.138,0

37.955,0

152,3

102,2

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.184,0

0,0

5.184,0

100,0

5.303,2

5.419,9

102,3

a.2

TVA

828,0

0,0

828,0

100,0

847,0

865,6

102,3

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.356,0

_

4.356,0

--—

100,0

4.456,2

4.554,2

102,3

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat

HCL

nr.314/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

424,0

0,0

424,0

100,0

433,8

443,4

102,3

102,2

TVA

68,0

0,0

68,0

100,0

69,6

71,1

102,4

102,2

subvenții (compensare tarif pLcategorii defavorizate)

356,0

0,0

356,0

100,0

364,2

372,2

102,3

102,2

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

72.866,5

72.725,6

99,1

99,8

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

72.866,5

72.725,6

99,3

99,8

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16.583,0

0,0

16.583,0

100,0

16.964,4

17.337,6

102,3

102,2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.704,0

0,0

1.704,0

100,0

1.704,0

1.704,0

100,0

100,0

cheltuieli cu personalul, din care:

11

49.792,0

0,0

49.792,0

100,0

48.909,1

48.395,0

98,2

98,9

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

48.212,0

0,0

48.212,0

100,0

47.336,0

46.821,0

98,2

98,9

CI

ch. cu salariile

13

46.257,0

0,0

46.257,0

100,0

45.417,0

44.923,0

98,2

98,9

C2

bonusuri

14

1.955,0

0,0

1.955,0

100,0

1.919,0

1.898,0

98,2

98,9

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

527,0

0,0

-----4

, 527,0

'aee 2-------

100,0

539,1

551,0

102,3

/ ••

' O '

w

-------------------- z . -INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.314/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.053,0

0,0

1.053,0

100,0

1.034,0

1.023,0

98,2

98,9

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.289,0

0,0

5.289,0

100,0

5.289,0

5.289,0

100,0

100,0

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

0,0

0,0

633,5

824,5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27, 28, 29

30

----------------E

TTUP 3--------

VK

\O

-
INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.314/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul Unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

Vil

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

V i ■

---

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.314/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.628,0

0,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

2

Surse proprii

2.628,0

0,0

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

2.628,0

0,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

927,0

0,0

2

Nr. mediu de salariați total

49

939,0

0,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

936,0

0,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.268,8

0,0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.621,0

0,0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

78,1

0,0

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.314/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1.000,0

1.000,0

991,4

988,8

9

Plăți restante            /

56

3.216,0

3.216,0

10

Creanțe restante        /  /]

57

3.000,0

3.000,0


General,

/ Ic

in^/ Alexandri NicolaePage 6
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228. e-maîl: office@ratph.ro, www.ratph.ro


Anexa nr. 2 -S /ct 1/OC


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestoraINDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

78.413,0

63.731,0

73.368,0

36.044,0

73.368,0

115,1

100,0

18.272,0

18.861,0

16.642,0

19.593,0

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 +rd. 9 + rd.llh + rd. 12 + rd.

13 + rd. 14), din care:

2

78.413,0

63.731,0

73.368,0

36.044,0

73.368,0

115,1

100,0

18.272,0

18.861,0

16.642,0

19.593,0

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

41.709,0

30.147,0

44.943,0

15.509,0

-672,0

44.271,0

146,9

98,5

7.733,0

8.273,0

10.273,0

17.992,0

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

35.919,0

25.054,0

39.853,0

12.606,0

-672,0

39.181,0

156,4

98,3

6.460,0

7.000,0

9.000,0

16.721,0

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

5.790,0

5.093,0

5.090,0

2.903,0

5.090,0

99,9

100,0

1.273,0

1.273,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

36.704,0

33.584,0

28.425,0

20.535,0

672,0

29.097,0

86,6

102,4

10.539,0

10.588,0

-LmO

«r

i

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

O'A. - o <

7" 4

INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf onn Hotă rarii C.A.

TrimI

TrimII

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

cl.l

subvenții cu TVA

10

43.677,0

39.964,0

33.826,0

24.437,0

800,0

34.626,0

86,6

102,4

12.541,0

12.600,0

7.580,0

1.905,0

cl.2

subvenții fara TVA

36.704,0

33.584,0

28.425,0

20.389,0

672,0

29.097,0

86,6

102,4

10.539,0

10.588,0

6.369,0

1.601,0

cl.3

subvenții de Ia CLM cu TVA, din care:

38.294,0

34.716,0

28.218,0

21.588,0

800,0

29.018,0

83,6

102,8

11.085,0

11.173,0

6.165,0

595,0

TVA

6.114,0

5.543,0

4.505,0

3.447,0

128,0

4.633,0

83,6

102,8

1.769,0

1.784,0

985,0

95,0

subvenții (compensare tarif pteategorii defavorizate)

32.180,0

29.173,0

23.713,0

18.141,0

672,0

24.385,0

83,6

102,8

9.316,0

9.389,0

5.180,0

500,0

cl.4

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.064,0

4.908,0

5.184,0

2.675,0

5.184,0

105,6

100,0

1.338,0

1.332,0

1.320,0

1.194,0

TVA

808,0

783,0

828,0

427,0

828,0

105,7

100,0

214,0

213,0

211,0

190,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.256,0

4.125,0

4.356,0

2.248,0

4.356,0

105,6

100,0

1.124,0

1.119,0

1.109,0

1.004,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

340,0

340,0

424,0

174,0

424,0

124,7

100,0

118,0

95,0

95,0

116,0

TVA

54,0

54,0

68,0

28,0

68,0

125,9

100,0

19,0

15,0

15,0

19,0

subvenții (compensare tarif pteategorii defavorizate)

286,0

286,0

356,0

146,0

356,0

124,5

100,0

99,0

80,0

80,0

97,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

fi)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporalc

18

S)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20INDICATORI

Nr. rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

HCL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

f5) [alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

78.413,0

75.895,0

73.368,0

37.264,0

73.368,0

96,7

100,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

78.413,0

75.895,0

73.368,0

37.264,0

73.368,0

96,7

100,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

19.069,0

15.796,0

16.583,0

9.060,0

16.583,0

105,0

100,0

4.147,0

4.147,0

4.146,0

4.143,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

15.163,0

12.343,0

13.014,0

7.218,0

13.014,0

105,4

100,0

3.253,0

3.253,0

3.253,0

3.255,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

11.215,0

8.634,0

8.901,0

4.846,0

8.901,0

103,1

100,0

2.225,0

2.225,0

2.225,0

2.226,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3.000,0

1.204,0

1.241,0

761,0

1.241,0

103,1

100,0

310,0

310,0

310,0

311,0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8.000,0

7.209,0

7.432,0

3.970,0

7.432,0

103,1

100,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

215,0

221,0

228,0

115,0

228,0

103,2

100,0

57,0

57,0

57,0

.<■ o’Tt'o

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

102,0

105,0

47,0

105,0

102,9

100,0

26,0

26,0

27,0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.725,0

3.581,0

3.981,0

2.276,0

3.981,0

111,2

100,0

995,0

995,0

'99Ș;0

!

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

35,0

26,0

27,0

49,0

27,0

103,8

100,0

7,0

7,0

6,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

1.258,0

1.048,0

1.080,0

536,0

1.080,0

103,1

100,0

271,0

271,0

O

2'71,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

408,0

231,0

238,0

166,0

238,0

103,0

100,0

60,0

60,0

60,0

58,0

INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

IICL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii CA.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

privat

44

c)

prime de asigurare

45

850,0

817,0

842,0

370,0

842,0

103,1

100,0

211,0

211,0

211,0

209,0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.648,0

2.405,0

2.489,0

1.306,0

2.489,0

103,5

100,0

623,0

623,0

622,0

621,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

337,0

314,0

330,0

153,0

330,0

105,1

100,0

83,0

83,0

83,0

81,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

3,0

1,0

1,0

0,0

1,0

100,0

100,0

1,0

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

51

3,0

1,0

1,0

0,0

1,0

100,0

100,0

1,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

z g,

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

//' fr

v a ■

< w

INDICATORI

Nr. rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

HCL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8,0

3,0

6,0

11,0

6,0

200,0

100,0

2,0

2,0

1,0

1,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

189,0

129,0

133,0

57,0

133,0

103,1

100,0

33,0

33,0

33,0

34,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

17,0

7,0

17,0

106,3

100,0

4,0

4,0

4,0

-7V^7O

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.351,0

1.438,0

1.483,0

673,0

1.483,0

103,1

100,0

371,0

371,0

371,0

370,0

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

650,0

666,0

550,0

252,0

550,0

82,6

100,0

138,0

138,0

13X0

136,0

12)

și funcționarea tehnicii de calcul

71

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18,0

11,0

95,0

8,0

95,0

863,6

100,0

24,0

24,0

V

24,0

INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,0

13,0

13,0

13,0

100,0

100,0

13,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

J)

alte cheltuieli

78

744,0

504,0

519,0

405,0

519,0

103,0

100,0

130,0

130,0

130,0

129,0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1.341,0

1.527,0

1.704,0

689,0

1.704,0

111,6

100,0

426,0

426,0

426,0

426,0

a)

eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

2,0

5,0

100,0

100,0

2,0

3,0

c)

eh. cu taxa de licență

82

d)

eh. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2,0

1,0

2,0

5,0

2,0

200,0

100,0

1,0

<•- 7T5 T,0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

389,0

475,0

335,0

325,0

335,0

70,5

100,0

84,0

84,0

84,-P

vvTKo

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

49.419,0

48.866,0

49.792,0

24.830,0

49.792,0

101,9

100,0

12.454,0

12.316,0

/-#

.7 :

12^0

' l,‘,.427,0

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

40.482,0

40.061,0

48.212,0

24.029,0

48.212,0

120,3

100,0

12.056,0

11.918,0

i2.i^s;o

i.o4o,o

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

39.678,0

39.259,0

46.257,0

23.530,0

46.257,0

117,8

100,0

11.570,0

11.570,0

X

11.570,0

' T h54^O
INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314Z 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

I

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

a) salarii de bază

89

37.257,0

36.838,0

26.386,0

13.224,0

26.386,0

71,6

100,0

6.600,0

6.600,0

6.600,0

6.586,0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

19.871,0

10.306,0

19.871,0

4.970,0

4.970,0

4.970,0

4.961,0

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată

91,1

13,0

10,0

e)cheltuieli cu salariile personalului

cf. HG1091/2014/hgl017/2015

91,2

2.408,0

2.411,0

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

804,0

802,0

1.955,0

499,0

1.955,0

243,8

100,0

486,0

348,0

628,0

493,0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

145,0

144,0

265,0

105,0

265,0

184,0

100,0

66,0

66,0

66,0

67,0

- tichcte de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

144,0

143,0

426,0

279,0

426,0

297,9

100,0

142,0

142,0

142,0

b) tichete de masă;

96

515,0

515,0

1.264,0

115,0

1.264,0

245,4

100,0

420,0

140,0

420,0

284,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

. - V-..

c) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

O-

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

O


INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

335,0

335,0

527,0

266,0

527,0

157,3

100,0

132,0

132,0

131,0

132,0

a) pentru directori/dircctorat

105

250,0

250,0

345,0

172,0

345,0

138,0

100,0

86,0

86,0

86,0

87,0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

85,0

85,0

168,0

87,0

168,0

197,6

100,0

42,0

42,0

42,0

42,0

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

14,0

7,0

14,0

4,0

4,0

3,0

3,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

8.602,0

8.470,0

1.053,0

535,0

1.053,0

12,4

100,0

266,0

266,0

266,0

255,0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

8.584,0

9.706,0

5.289,0

2.685,0

5.289,0

54,5

100,0

1.323,0

1.323,0

1.323,0

1.320,0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

943,0

2.065,0

791,0

348,0

791,0

38,3

100,0

198,0

198,0

198,0

197,0

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

o

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

; £

d)

alte cheltuieli

120

■ \

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

7.641,0

7.641,0

4.498,0

2.337,0

4.498,0

58,9

100,0

1.125,0

1.125,0

iS6

J~.. (

lJ2-3;Cț

— r

"A
INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat HCI.

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun IICL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

A)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl.l)

participarea la profit a salari aților

124

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

£2. 1)

din anularea provizioanelor

(rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd, 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136


INDICATORI

1

2017

2018

din care:

Nr.

rd.

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0,0

-12.164,0

0,0

-1.220,0

0,0

-78,0

649,0

-1.848,0

1.277,0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

40.482,0

40.061,0

48.212,0

24.029,0

48.212,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

243,0

1

ta

■4    »
INDICATORI

Nr. rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

HCL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

7.298,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

39.678,0

39.259,0

46.257,0

23.530,0

46.257,0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

962,0

960,0

927,0

927,0

927,0

5

Nr. mediu de salariați

153

993,0

993,0

939,0

938,0

939,0

Nr. mediu de salariați fără conducere

990,0

990,0

936,0

935,0

936,0

6

a)

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.

153]/12*1000

154

3.339,9

3.304,6

4.268,8

4.264,5

4.268,8

X

X

X

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.407,6

3.372,1

3.621,0

4.283,2

3.621,0

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

79,0

64,2

78,1

38,4

78,1

X

X

X

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

z/C

//&/'■

.niaao/- ’

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

■pF

\

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

Y^

- preț mediu (p)

161

X

x

X
INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.314/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

31.800,0

3.216,0

3.216,0

5.190,0

3.216,0

9

Creanțe restante, din care:

165

8.657,0

3.040,0

3.000,0

1.560,0

3.000,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3.040,0

3.000,0

1.560,0

3.000,0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldai rămas de rambursat) //

171
Dir/ctor Gen ing.Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 •+■ rd. 3)*), din care:

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

1

Venituri din exploatare*)

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

-


Director Finapciar,


ec. Monic;


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro


5 150         «

Nr 610 *


Anexa nr.


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

Indicatori

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Surse proprii, din care:

9.034,0

2.628,0

a) - amortizare

7.641,0

1.296,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

sursă neconsumată 2017          (

cota de dezvoltare de 15% din venituri bilete aferenta 2014,2015,2016)

1.393,0

61,0

1.332,0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Investiții în curs, din care:
Indicatori

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumiri obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.490,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

z 6

Modernizare rețea contact troleibuz(zpna centrala)

116,0

r;

Automate de bilete

140,0


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Racordare rețea centralizata termofîcare

930,0

Stand reglat direcție autobuze

47,0

Modernizare statie inspecție tehnica

125,0

Mașina de dejantat D=22,5 toii

47,0

Mașina de echilibrat roti D = 22,5 toii SH

70,0

Stand probat si reglat electroinjectoare Diesel

23,0

Strung prelucrare bandaje

50,0

Choper tracțiune tramvaie

500,0

Sursa statica 15 kw

100,0

Autotum SH pentru rețeaua de tramvaie si troleibuze

250,0

Telelift SH

46,0

Motostivuitor 1,5 t Sil

46,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

—v

- (denumire obiectiv)INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

45,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare drum incinta

45,0

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

/ -INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:

16,0

138,0

Freza zapaida

4,0

Aparat de aer condiționat

3,0

Pompa submersibila

9,0

5

Rambursăi creditelor

i de rate aferente centru investiții, din care:

a) - intemt

b) - extern

3 7 „

Director Geper ing.

- mii lei -

sg"

Anexa nr,2. fief

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influen

e(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1. Continuarea măsuri reducerii de per sonal etapa II (30.06.-31.12.2018).

sep.18

-12.164

-

835

-

835

-

835

-

2

Măsura 2. Modificarea programului de transport și a listei de stații

iul. 18

-12.164

-

1.800

-

-

-

-

-

3

Măsura 3. Valorificarea bunurilor casate scoase din uz troleibuze și autobuze.

iun. 18

-12.164

-

500

-

500

-

500

-

4

Măsura4.

Reducerea consumului de carburanți cu 3%.

apr. 18

-12.164

-

200

-

500

-

1.000

-

Total:

X

3.335

1.835

-

2.335

-
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC ANEXA 3 /i?Lista obiectivelor de investiții 2018

Rectificare 7Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectifica re6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(*-)

--wv-

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TO I AL CHELTUIELI

• 282.336,1:9:

: 38.102.62::

:35;ȘI7.O8

:::.L435,54

î.iȘD.ttb

;:L435;54:

STiSO.QO

<:38;i6j^2<;

Cap.51.02.71.01

AUTORIIATI PUBLICE

JO.do:

764.63

:: :

0,00. ; ■

:: <

: :'o,00': ::

C

(1,00

0.00

1

Dotări informatica

0,00

576,00

576,00

0,00

0,00

0,00

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

55,63

55,63

0,00

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

55,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magic Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

114,00

114,00

0,00

0,00

0,00

114,00

0,00

0,00

114,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

: : : .0,00 :

::;:25J>0 .

: <25-.0.(Ț

:<Ț),00<:>:

. 6,00 ::

' 0,00

: : 25.00-

. . 0,00:

: 0,00

: • 25,66:::.:.

Utr rlliltllilh llr nncstilli

0.00

25,0(1

25.00

0.00

0.00

25,00

II.<111

0,00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

IOTA1.:::^2l::::::::::::::::

:<::240^0:<:

:<?46,()6

6,66::

:-<:6i00:<;>

■ if.oo. ■:

: : : 246,66: :

:: 0 ,00 :::

: 6,00

: ::246,66 ::

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectarc+cxecutie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investiții

240.00

24IUH.I

0.00

2411.00

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,0O^\

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

.** 7

-wy

' ■+

**\\

.•<* »

1 n, W!Nr. crt.

t

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectifica re6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOJALȚ;.;...:

■10.957,00:

:<i:^21;Ș7<'

i.821.87:

• 0,00 Ț

• 0.00 :.

0,00

1.821.87

<::0;0Q::

: :.1.821,87..•

B

Lucrări noi

10.957,00

402,77

402,77

0,00

0,00

0,00

402,77

0,00

0,00

402,77

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Exccutie)

7.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectaret-Executic)

3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

160,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgcaru" (proiectare+ execuție)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii S fanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

0,00

11,82

0,00

0,00

11,82

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

30,20

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investiții

1.419.10

1

■ ■ .

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

bgțOTcLr, 7

18,00 vf

"

- V-

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

■£ V

• < ~ •

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectifica re6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

I.OCAL

Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rarcs Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

56,00

56,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

56,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindcre/reabilitarc/modcmizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TOTÂL<<<</<<<<<<//<://::::/::/::::/::::::///::://::::

5.609,01).

•.:3.784;00;

/ 2:784,00

://:PM//:

/1.000,00:

■ 0,00.

2.784,00

://P;QO:/<

ȚipOpiQO/

3.784,00

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

3.500,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

X5J10.00

C

Alte cheltuieli de investirii

0.00

234.00

234.0(1

0,00

234.00

0.00

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00 7

0,00

50,00^

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0.00," *

(MIO

MOO.o -

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

. 0^0;

-           Q» <

E

4

S17Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

■; o.oox O ..

54>O

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectifica re6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populației

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

: 1.461.do: :

$L46i;ilfâ:<

0,00

fl,oo'.<

:L.46i,b0::

li.OOT

: :t.46LOO

A

Lucrări in continuare

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectarc+executie)

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

B

Lucrări noi

7.651,60

656,00

656,00

0,00

0,00

0,00

656,00

0,00

0,00

656,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectaret-executie)

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

4

Constmire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

5

Amenajare locuri de joaca (proiectarc+ execuție)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare + execuție)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investi ’i

0.0(1

750.00

750.00

0.00

0.00

0 00

tUK)

750.00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

F.T -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 9

 • 10

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

0,00

33,00

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

SF/DAL1,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumentc(Iuliu Maniu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

-o,(A

A00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

* 0,(HI

4&00 A

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,001*

V

c /

1 1 firiiv d W

: p /£-

Cap.68.02.71.01

a

y-^

F"

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

a

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificareâ

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

$j27..ob::::

:::b.0li ::

0,00

: :::

.::'::27.00

0.00

0M:.

1

Alte cheltuieli de investiții

0.00

27.00

0.00

IIJIII

l)(ț

11,<II)

?'7.IJII

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:>2Lb7i-«0<

: .21ORXO2::

<:L43S,54:::

0.00

W '

:2.082,02

1:435,54

: : :0i0ft •?

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1.526,45

125,00

1.401,45

0,00

0,00

125,00

1.401,45

0,00

1.526,45

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

0,00

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

B

Lucrări noi

2.268,62

276,00

276,00

0,00

0,00

0,00

276,00

0,00

0,00

276,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+ executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemci-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (containert-cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investiții

0.00

I.*I5.11

1.681.02

34.09

1.681.02

1.715.11

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

189,80

155,71

34,09

0,00

0,00

155,71

34,09

0,00

189,80

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

38,31

38,31

0,00

0,00

0,00

38,31

0,00

A 38.31 ț^lOTd -A,

St X.

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

F    7

^.oo, ;

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,$4

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0<l

0.110 '

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

'■

7

ET, DAI.I, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

loclal Rectifica re6

de ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

Rectificare 7

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PI JZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

67,00

67,00

0,00

0,00

0,00

67,00

0,00

0,00

67,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

Documentații tehnice clădiri str.Cosminele nr. 1 IA

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

274,00

274,00

0,00

0,00

0,00

274,00

0,00

0,00

274,00

27

ET,DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

173.628.99

2.695.89 :

2,695,89

O.OO::

: Țo.oo: :

. 0.00

: 2.695.89::

< 0.00::

2.695.89 :

din care

«p

Td •

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.228,00

1.228,00

0,00

0,00

0,00

1.228,00

(kVO

0,00

<i,2i^00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasilc Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

-"Z

_ i T 1      „

Nr. crt.

3

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectifica re6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul dc stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Bratcs, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.017,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

1.017,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

0,00

137,00

137,00

0,00

0,00

0,00

137,00

0,00

0,00

137,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

0,00

107,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

C

1.330,89

0.00

1.330.89

o.oo

1.330,8)

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

0,00

249,00

0,00

0,00

249,00

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistcm iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET/SF/DALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

0,00

61,89

0,00

0,00

61,89

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

q

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

din care

.-.țMN .   •

•.•tsvîvjx-.-

■. HM•  .

Alte cheltuieli de investiții

4 HIJHI

260,110

0,00

150,00

260.00

0.00

15U.00

A

280,00

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

280,00

130,00

0,00

150,00

0,00

130,00

0,00

150,00*

/ A?

X

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

/w

120.00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

<10/

l£.3|

Cap.84.02.71.01

\

A?

TRANSPORTURI

-Z

xz z

Z

TOTAL                                    :T:T:T:T.

: :62.650.52::

::2X3'55;6:7:::

23.355.6?

0,00

W: <

W.

23-3.55.67:

: 0.01»

;^3i35S^<:

/X:::

A

Lucrări in continuare

3.564,25

154,90

154,90

0,00

0,00

0,00

154,90

0,00

0,00

154,90.'

Nr.

ort

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rcctificare6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet,

Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocancl-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

54,90

54,90

0,00

0,00

0,00

54,90

0,00

0,00

54,90

2

Drum acces din str.Libertății (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

59.086,27

10.033,67

10.033,67

0,00

0,00

0,00

10.033,67

0,00

0,00

10.033,67

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

 • 7

 • 8

Rcamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare str .Moldovei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

1,29

1,29

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

1,29

16

Modernizare str. Iazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de ncrd-est-DNIB (proiectare» execuție)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63+015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

’GO f 21

x VA^l

țț* O

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

W V

X;

l

Wj)/ z,

yP 3

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

5.088,08

5.088,08

0,00

0,00

0,00

5.088,08

0,00

o,ooN

IslSșJw

Nr.

a

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

crt.

Rectifica re6

de Ia bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

14,60

14,60

0,00

0,00

0,00

14,60

0,00

0,00

14,60

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.718,00

1.718,00

0,00

0,00

0,00

1.718,00

0,00

0,00

1.718,00

Alte cheltuieli de investiții

0,00

13.167.10

0,00

0.00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

200,00

800,00

0,00

0,00

800,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF+expropricri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

950,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.150,00

9.150,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

0,00

0,00

9.150,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

1,10

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

■ AGjlW^ ■

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 j

1 L

1

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00 ’

ÎS

0.00

/

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Nr.

*>

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

crt.

Rectifica re6

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe, Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

30

DAI,1, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCF. SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

35

Strategie parcuri in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploicsti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

424,00

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

QM,

253,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00>

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare6

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SE-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amcnajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DAU, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DAU, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

-350,00

150,00

0,00

0,00

150,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

51

DAU/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România

CB


ISO 9001

Certificat 1426 CSe rectifica lista de investiții in cadrul aceleiași sume, astfel:

- Se diminuează suma de 500 000 lei de la cap. 84.02.71.01 C TRANSPORTURI POZ 49

“ Reabilitare baza materiala transport auto “ cu suma de 350 000 lei.

Se majoreaza poz. 1 SF PUZ modernizare rețea rutiera / stradala : lărgirea la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal cu suma de 200 000 lei , in scopul cuprinderii documentațiilor necesare realizării construcțiilor, rețelelor , platformelor s.a. pentru autobaza troleibuze si autobuze electrice.

Se creaza poz. de : Studii teren “ Reabilitare baza materiala transport auto “ cu suma de 150 000 lei.

Realizarea acestor modificări este necesara in regim de urgenta deoarece :

 • • prin încheierea parteneriatului Municipiului Ploiești cu M.D.R.A.P.F.E. , pentru achiziționarea de vehicule electrice, proiectul de modernizare a bazei materiale a TCE a trecut din categoria “ proiecte in rezerva “ in categoria “ proiecte prioritare

 • • este obligatorie modernizarea bazei materiale a S.C. T.C.E. S.A. PENTRU ÎNTREȚINEREA SI REPARAREA vehiculelor electrice, ce se vor aduce prin parteneri atul sus amintit

 • • cererea de finanțare trebuie depusa pana la data de 31.12.2018

Mihaela Iamandi

Director Executiv

Direcția Tehnic


nvestitii


întocmit,

Mihai Negru

Sef Serviciu Reparații Investiții Drumuri