Hotărârea nr. 343/2018

Hotãrârea nr. 343 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 343

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 157/14.08.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și raportul de specialitate nr. 6738/10.08.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.72/10.08.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.1217/23.08.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018;

în conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, art.4;

  • •  Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 1;

  • • Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , art. 19 și art.49;

în temeiul art. 36 alin (4) lit (a) și art. 45 alin (2) lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2 (sursa buget local), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Softin

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


1.

Anexa 1 /CC


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 31,07, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat -august 2018

TOTAL VENITURI - din care:

65996,0(

35265,0

22,7!

66018,79

vt

loțc

VII UKlLb SLU l iUNir Ut hUNU I lUNAHt -- din care:

64081,0C

35249,01

22,7!

64103,79

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20,00

11,OC

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930,00

508,00

0,00

930,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

46264,00

25590,00

0,00

46264,00

Venituri om contracte încheiate cu airecm e de sanatale oublica din sume alocate de la

33.10.30

809,00

323,00

0,00

809,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.1031

36,00

1,00

0,00

36,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

22,79

22,79

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1166,00

712,00

0,00

1166,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariate

43.10.33

14856.00

8104,00

0,00

14856,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1915,00

16,00

0,00

1915,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locaie peniru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

1915,00

16,00

0,00

1915,00

Susvenni din trugeiu ue star caire Bugetele^ locale pentru finanțarea aparaturii medicale si prtiinampnioln* rte rnm. iniratii in «patăta

43.10.16.0

1

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.0

2

0,00

0,00

oUiHtr    vtiimnw fJTXjpitt cnt        )uiui

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

1U1 AL LriLL 1 UlbLI (ScLIlUNcAUc

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

73614,00

34659,00

22,79

73636,79

Sî'ClIUNEA'DL FUNCȚIONARE (cod

01+80+81*84)

67772,00

34609,00

22,79

67794,79

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

67772,00

34609,00

22,79

67794,79

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (codit

10

35285,00

15812,00

0,00

35265,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

33621,00

14513,00

0,00

33621,00

Salarii de baza

10.01.01

20768,00

10463.00

0 00

20768 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4426,00

1743,00

0,00

4426,00

Alte sporuri

10.01.06

952,00

315,00

0,00

952,00

Ore suplimentare

10.01.07

0 00

Fond de premii

0.01.08

1039,00

0,00

0,00

1039,00

Prima de vacanta

0.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.01.10

Fond aferent plătii cu ora

0.01.11

4478,00

1215,00

0,00

4478,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara q

0.01.12

8,00

2,00

0,00

8,00

ndemnizatii de delegare

0.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

0.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

0.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

0.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

0.01.17

1596,00

596,00

1596,00

Alte drepturi salariate in bani

0.01.30

354,00

179,00

0,00

354,001

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 1

0.02

609,00

496,00

0,00

609,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 31,07, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat -august 2018

Tichete de masa *)

10.02.01

o.oc

0,0

3               o.ob

Norme de hrana

10.02.02

0,00

1 uniforme s» echipament obligatoriu

w 02 03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si fa

110.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

609,0C

496,0(

0,0(

609,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1035,00

603,01

0,0l

1035,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282,0C

239,Ot

o.ot

282,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

6,0C

0,0C

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

68,00

67.0C

o,oc

68,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

4,0C

o.oc

4,00

Prime oe asigurare de viată plătite de anoaiator oentru anoaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

4,00

3,0C

o,oc

4,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670,00

284,0C

670,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

32258,00

18900,00

22,79

32280,79

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2C

20.01

2019,00

1172,00

0,00

2019,00

Furnituri de birou

20.01.01

70 00

35.00

0 00

70,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

110,00

80,00

0,00

110,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

700,00

473,00

0,00

700,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

135,00

69,00

0,00

135,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

29,00

13,00

0,00

29,00

Piese de schimb

20.01.06

80,00

1,00

0,00

80,00

Transport

20.01.07

27,00

13,00

0,00

27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

54,00

32,00

0,00

54,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

502,00

279,00

0,00

502,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fum

20.01.30

312,00

177,00

0,00

312,00

Reparații curente

20.02

265,00

85,00

0,00

265,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

632,00

351,00

0,00

632,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

632,00

351,00

0,00

632,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.I

20.04

28157,00

16770,00

0,00

28157,00

Medicamente

20.04.01

26444 00

15767 00

0 00

26444,00

Materiale sanitare

20.04.02

553,00

276,00

0,00

553,00

Reactivi

20.04.03

1100,00

713,00

0,00

1100,00

Dezinfectant!

20.04.04

60,00

14,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod

20,05

460,00

164,00

22,79

482,79

Uniforme sl echipament

20.05.01

20,00

0,00

20,00

.enjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

0,00

40,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

400,00

164,00

22,79

422,79

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+:

20.06

55,00

34,00

0,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

34,00

0,00

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

20,00

14,00

0,00

20,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

1,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

19,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

100,00

46,00

0,00

100,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activei

20.15

0,00

0,00

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

UOklthtiUVi aie âOfrlimsiratiei pUbntib lât&ie ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

>0.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pe

0.20

Meteorologie

0.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

0.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl inghel

0.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuti

0.24

C

omisioane si alte costuri aferente imprumu 2

0.24.01

C

omisioane si alte costuri aferente imprumu 2

0.24.02

s

tabilirea riscului de tara                      2

0.24.03

unelt din ac Malul

jleii judiciare si extrajudiciare derivate tiunl In reprezentarea Intereselor        2

ui. potrivit dispozițiilor legale

0.25      .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 31,07, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat ■ august 2018

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30

20.30

495,00

244,00

0,00

IBKI

Reclama si publicitate

20 30 01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

20,00

20,fl)

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

Fondul Presedintelul/Fondul conducătorului

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

475,00

224,00

475 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATTÂLE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIILUL X AL1L      UILL1 (coa

59.01+59.02+59.11+59.12+59 15+59.17+59.22+

58

249,00

97,00

0,00

249,00

BURSE

59.01

11,00

10,00

0,00

11 00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrah

59.40

238,00

87,00

0,00

238,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

st

11rvurxvn plaii t+tuiuail in anii PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate

85.01

SECȚIUNEA Ut UtZVULlAKb (COd 51+55+56+70+84)

5842,00

50,00

0,00

5842,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

finul viii Proiecte cu finanțare din f onduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5842,00

50,00

0,00

5842,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5842,00

50,00

0.00

584200

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5842 00

50,00

0,00

5842,00

Construcții

71.01.01

0 00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3717,00

34,00

0,00

3717,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2125,00

16 00

0,00

2125,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

I Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

7

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților o

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

iircurxvn pLA ir efectua i e intuw PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate

B5.01

' 1
Pentru buget 2018: Excedentul din anii precedenti de 7618   '   .-rj.astfel:3927 mii lei se directioneaza

pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența dexJS^Prnii lei, psfyd acoperirea temporara a golurilor de casa. Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei          «r. _           ~


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARIA MIHAE


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. MUSCA hljARILENA
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2018

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitat

e

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.3

0 -ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1 .Anvelopare Corp E (execuție)

80

+55

135

Se urmărește imbunatatirea eficientei incalzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice.

2.Consolidare si reparație acoperiș corp E (înlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

230

0

230

Clădirea trebuie consolidata, iar in1 metalica este ruginita, prezintă fi: infiltrează apa prin ea.

editoarea suri si se

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

200

0

200

Este necesara aceasta cale suplime evacuare întrucât pacientii internați (spitalizare continua si de zi), perso medical si aparținătorii, aproximați persoane/zi in secția Oncologie -< e fi evacuați pe singura cale de acces in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

itara de

naiul v 100 țaj nu pot existenta

O 3 ’

■> i Iran.

4. Rcdimensionare instalație de alimentare cu energie electrica pentru

80

0

80

Actualele instalații au fost dimehslbftate pentru un anumit nivel de cons i:h||^£ca urmare    a    montării i corisiim^^^orj

suplimentari (aparate de acp.\ ecnditibriat,

Secția Recuperare si

Fizioterapie

(continuare execuție)

televizoare, aparatura medicala) este necesara     finalizarea     rediriensionarii

instalațiilor electrice in aceasta secție.

5 .Redimensionare instalație de iluminat pentru secția Recuperare si

F izioterapic(proiectar e si execuție)

90

0

90

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

6.Reconfigurare si refacere instalație termica Secția Inteme(proiectare si execuție)

100

0

100

Instalația veche din Secția Interne nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.                                |

. 1,

1.

7.Reconfigurare si refacere instalație termica si asigurare apa calda( proiectare si execuție) la Secția Recuperare si Fizioterapie

150

0

150

Instalația veche din Secția Rec i Fizioterapie nu mai corespunde ce normelor tehnice actuale.

perare si rintelor si

8 .Redimensionarea instalației de alimentare cu energie electrica pentru secția Interne ( proiectare si execuție)

250

-230

20

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare    a    montării    consumatorilor

suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

9.Refacere instalație exterioara de alimentare cu energie electrica a secției Oncologie

70

-60

10

Instalația existenta nu corespunde cerințelor si normelor tehnice si de siguranța in vigoare.                              _

lO.Refacere instalație exterioara de alimentare cu energie electrica a secției

70

-70

0

Instalația existenta nu corespunde cerintelo^; si normelor tehnice si de sjgiusifipiiji—p??) a , vigoare.                                /’>

Recuperare si

Fizioterapie

1

11 .Reparații structura de rezistenta si pereți la garajul auto

50

+90

140

Lucrările constau in confecționarea stâlpi de rezistenta care sunt compk deteriorați,in realizarea unor centuri legătură intre stâlpi,precum si lucra camasuire a pereților interiori despi Aceștia se afla in situația de a se pfi

unor

;t

de ri de irtitori. ibusi.

12.Asfaltare curte B

75

+10

85

Aleile din curtea B a spitalului prez numeroase gropi care constituie un pericol pentru accidentarea celor da acceseaza.                         |]

inta real re le

13.Execuție cai dc acces spital (poarta 1 + poarta 2)

100

0

100

Este necesara realizarea acestor cai in incinta spitalului deoarece cele je. sunt uzate.

de acces

dstente

14.1mprejmuirc gard str.Petru Poni si str.Ana Ipatescu

150

-90

60

Gardul existent prezintă zone deteriorate si,ca urmare, nu mai asigura securizarea incintei spitalului.

15.Reabilitare Secția

Interne

0

+295

295

Este necesara aceasta reabilitare care consta in inlocuirea caloriferelor si a țevilor ruginite , a faianței si gresiei inveciiite si igienizarea tuturor incaperilor secției.

ART.71.01.02-MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

16. Aparat radiologie -cofinantare

1

150

0

150

Acest aparat era necesar in ambulatoriul de specialitate intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

17.Mamograf digital -cofinantare

1

70

0

70

Aparatul era necesar in laboratorul de radiologie deoarece cel existent este, uzat fizic si moral.                       i °

TOTAL

1915

0

1915

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL

. wwr. ,1MANAGER

X

Ec. Iordanescu Marja \ liliac Ja cr

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV^^) Ing. Mateescu Veronica Angi ,