Hotărârea nr. 342/2018

Hotãrârea nr. 342 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții Consolidare clădire cu risc seismic strada Mihai Bravu nr. 13

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 342 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare clădire cu risc seismic strada Mihai Bravu nr. 13“

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 136/09.08.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr.7431/13.07.2018, al Direcției Economice nr. 17/16.07.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1216/23.08.2018, prin care se propune aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare clădire cu risc seismic strada Mihai Bravu nr,13“;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin, (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.24/14.06.2018;

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare clădire cu risc seismic strada Mihai Bravu nr. 13“, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-fSliculae BOTEZ
Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DJTU r // j