Hotărârea nr. 341/2018

Hotãrârea nr. 341 privind actualizarea datelor tehnice ale blocurilor de locuințe 85 şi 86 situate în Ploieşti, str. Domnişori, nr. 95 şi nr. 97

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREANR.-341-

privind actualizarea datelor tehnice ale blocurilor de locuințe 85 și 86 situate în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95 și nr. 97

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 152/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1202/23.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 264/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 85/23.08.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea datelor tehnice ale blocurilor de locuințe 85 și 86 situate în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95 și nr. 97;

Văzând Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că blocul de locuințe nr. 85 situat în Ploiești, str. Domnișori nr.95 este înscris în Cartea Funciara nr. 136925 a unității administrativ-teritoriale Ploiești;

Având în vedere faptul că blocul de locuințe nr. 86 situat în Ploiești, str. Domnișori nr.97 este înscris în Cartea Funciara nr. 136944 a unității administrativ-teritoriale Ploiești;

în baza prevederilor art. 23 lit.b) din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară;

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă însușirea datelor tehnice ale blocului de locuințe 85 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95, conform planului de amplasament și delimitare și a foii colective care constituie Anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă însușirea datelor tehnice ale blocului de locuințe 86 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, conform planului de amplasament și delimitare și a foii colective care constituie Anexele nr. 3 si nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sm in-Niculae BOTEZ


ANEXA NRj, 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136925

__387 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl.85


Cartea Funciară im

136925

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, .Tud. Prahova

A. Date referitoare la teren


Nr.

Categorie de

Suprafața

Mențiuni

Parcelă

folosință

(mp)

1

Cc

387

Teren intravilan neîmprejmuit.

Total

387

RDate referitoare la construcții


Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

373

Supr.const. subsol- 346.75 mp

Supr. const.parter=372.52 mp Supr.const. et. 1= 401.18 mp Supr.const. et.2=401.73 mp

Supr.const. et.3-i-et.6= 1556.92 mp Supr.const. et.7=401.73 mp Supr. const. et.8=2O.3.41 mp

Total

373

Supr. totala const. desf. 3684.24 mp

Supr. scari+rampa=13.95 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 387 mpSenriiRm-fâSeStitweâ mă.'UȘătoțajj


Semnat itfifXi stai


C4 r^Gr Dalafunie 2018


Inspector


Jonfirm introducerea imobițuKijtn’băza-de date R | integrată si atribuirea niîmăfului'căȘasfraiy^.


Semnătura si para: Data... :i.........Foaia colectivă


ANEXA NR. 1.38 la regulament


Carte Funciară Colectivă Nr 136925/UAT Ploiești, Prahova

Descrierea condominiului

.Adresacensttuefiei: SteJDcirmișori nr. 95, Nr. Cadastral: 136925

Suprafața teren: 387

Nr.

tronson

Scara

Nivel

Nr.

apartament/sp atiu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală

*

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI <Cpc>

Cotă parte teren aferent

UI (Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita parti comune/ apartament

Obs.

s

Adăpost ALA

78.52

3.82

14.77

99.69

28.5442

p

Ap. 1

63.48

3.08

11.92

86.64

23.0147

p

Ap.2

63.28

3.07

11.88

84.50

22.9400

p

Ap.3

62.82

3.05

11.80

88.24

22.7905

El

Ap.4

63.37

3.08

11.92

91.45

23.0147

El

Ap.5

49.62

2.41

9.33

76.50

18.0082

El

Ap.6

63.24

3.07

11.88

98.30

22.9400

El

Ap.7

62.88

3.06

11.84

87.65

22.8652

E2

Ap. 8

63.85

3.10

12.00

91.45

23.1641

E2

Ap.9

49.82

2.42

9.37

67.80

18.0830

E2

Ap.10

63.34

3.08

11.92

102.80

23.0147

E2

Ap. 11

63.43

3.08

11.92

92.40

23.0147

E3

Ap. 12

66.15

3.21

12.42

91.45

23.9861

E3

Ap.13

49.84

2.42

9.37

67.80

18.0830

E3

Ap. 14

63.32

3.08

11.92

98.20

23.0147

E3

A|i.l5

63.27

3.07

11.88

84.50

22.9400

E4

Ap. 16

63.64

3.09

11.96

91.45

23.0894

E4

Ap.17

49.33

2.40

9.29

67.80

17.9335

E4

Ap. 18

63.33

3.08

11.92

98.20

23.0147

E4

Ap. 19

63.34

3.08

11.92

84.50

23.0147

E5

Ap.20

63.49

3.09

11.96

91.45

23.0894

E5

Ap.21

49.63

2.41

9.33

67.80

18.0082

E5

Ap.22

63.28

3.07

11.88

98.20

22.9400

E5

Ap.23

63.00

3.06

11.84

84.50

22.8652

E6

Ap.24

63.29

3.08

11.92

91.45

23.0147

E6

Ap.25

49.48

2.40

9.29

67.80

17.9335

E6

Ap.26

63.23

3.07

11.88

98.20

22.9400

E6

Ap .27

62.36

3.03

11.73

84.50

22.6411

E7

Ap.28

63.57

3.09

11.96

91.45

23.0894

E7

Ap.29

49.67

2.41

9.33

67.80

18.0082

E7

Ap.30

62.83

3.05

11.80

102.80

22.7905

E7

Ap.31

62.57

3.04

11.76

92.40

22.7158

E8

Ap.32

48.97

2.38

9.21

72.26

17.7841

E8

Ap.33

63.08

3.07

11.88

89.03

22.9400

TOTAL

S+P+8E

-

2058.32

100

387

2950.96

747.2302

Descriere părți comune indivize

(Subsol tehnic, scari+rampa, uscatorie, camera administrație, holuri si casa scării la parter, casa scării etaj 1+etaj 8, terenul construit și neconstruit, etc.)

întocmit

(semnătură, ștampilă) Data...............

Recepționat

(semnătură, parafa)

Suprafața utila.de parti comune pe tot imobilul este de 564.59 mp si este compusa din: subsol tehnic cu suprafața de 196.46 mp, Parter (uscatorie, camera administrație, holuri si casa scării) 83.88 mp, casa scării etaj 1- 36.25 mp, casa scării etaj 2- 36.25 mp, casa scării etaj 3- 36.25 mp, casa scării etaj 4- 36.25 mp, casa scării etaj 5-36.25 mp, casa carii etaj 6-36.25 mp, casa scării etaj 7-36.25 mp si casa scării etaj 8-30.50 mp.

Suprafața construita de parti comune pe tot imobilul este de 747.23 mp si este compusa din: subsol tehnic cu suprafața de 247.06 mp, scari+rampa- 13.95 mp, Parter (uscatorie, camera administrație, holuri si casa scării) 113.14 mp, casa scării etaj 1- 47.28 mp, casa scării etaj 2- 47.28 mp, casa scării etaj 3- 47.28 mp, casa scării etaj 4- 47.28 mp, casa scării etaj 5-47.28 mp, casa carii etaj 6-47.28 mp, casa scării etaj 7-47.28 mp si casa scării etaj 8-42.12 mp.ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136944

390 mp

Strada Domnișori nr 97, B1.86

Cartea Funciară nr.

136944

Unitatea Administrativ Teritorială (HAT)

Ploiești, Jud. Prahova

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mpi

Mențiuni

1

Cc

390

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

390


Cod Constr.


CI


Destinația


CL


Total


B. Date referitoare la construcții

Suprafața construită la sol

______(mp)__


373


373


Supr.const. subsol? 346.44 mp

Supr. const.parter=373.78 mp Supr.const. et. 1 = 404.78 mp Supr.const. et.2^398.45 mp Supr.const. et.3^-et.6~1562.08 mp

Supr.const. et.7=*398.97 mp ____Supr. const. et.8=203.09 mp __

Supr. totala const. desf. 3687.59 mp

Supr. scari+rampa=13.15 mp

Supr. scări spate bioc=4.56 mp


Suprafața totală măsurată a imobilului = 390 mp       |


Suprafața din act=390 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa Data...i..'.,..t.......

Carte Funciară Colectivă Nr 136944/UAT Ploiești, Prahova


Descrierea condominiului

Adresa construcției: Str. Domnișori nr. 97, Bl. 86

Xr. Cadastral: 136944

Suprafața teren: 390
Foaia colectivă
Nr.

tronso

n

Scara

Nivel

Nr. apartament/ spațiu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală*

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (Cpcj

Cotă parte teren aferent UI (Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita par ti comune/apartament

Obs

P

Ap. 1

UI

66.92

3.09

12.05

88.24

23.2587

P

Ap.2

U2

67.72

3.12

12.17

85.97

23.4846

P

Ap.3

U3

66.08

3.05

11.90

87.53

22.9577

El

Ap.4

U4

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

El

Ap.5

U5

51.88

2.39

9.32

76.98

17.9898

El

Ap.6

U6

66.99

3.09

12.05

102.52

23.2587

El

Ap.7

U7

67.72

3.12

12.17

86.33

23.4846

E2

Ap.8

U8

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E2

Ap.9

U9

51.88

2.39

9.32

67.31

17.9898

E2

Ap.10

U10

66.86

3.08

12.01

103.38

23.1835

E2

Ap. 11

Ull

67.72

3.12

12.17

88.81

23.4846

E3

Ap. 12

U12

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E3

Ap. 13

U13

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E3

Ap. 14

U14

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E3

Ap.15

UI5

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E4

Ap. 16

U16

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E4

Ap. 17

U17

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E4

Ap. 18

U18

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E4

V'l0

UI 9

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E5

Ap 20

U20

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E5

Ap 21

U21

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E5

Ap 22

U22

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E5

Ap.23

U23

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E6

Ap.24

U24

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E6

Ap.25

U25

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E6

Ap.26

U26

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E6

Ap.27

U27

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E7

Ap 28

U28

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E7

Ap.29

U29

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E7

Ap. Ml

U30

66.86

3.08

12.01

103.38

23.1835

E7

AMI

U31

67.72

3.12

12.17

88.81

23.4846

E8

Ap.32

U32

52.13

2.41

9.39

72.69

18.1403

E8

Ap33

U33

67.72

3.12

12.17

88.05

23.4846

Subsol

Adaptivi

ALA

79.89

3.72

14.48

99.24

28.0008

TOTAL

S+P+8E

2168.37

100

390

2952.59

752.71

iSubwl |«hnlctHC<irl+J,Rmip3Ltiic1ari spsile bloc, țiwainrie. camera administrației. holuri si casa-scanl h pEtrter. cu.vri scurft etaj 1 ■euj 8. lercnui lonstruil >1 iwconMrurt, ele )

Descriere purii cmuunâ

_________indivize_______ întocmii

L>e mnât ură. șîiimp i îfi I Dam......Recepționat

(semnătură, parafa)


Cota de părți comune este în suprafață de 752.71 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (247.20 mp), scări +rampă (13.15 mp), Scări spate bloc (4.56 mp), uscatorie, camera administrație, holuri și casa scării la parter, (112.04 mp), casa scării et. 1 (47.63 mp), casa scării et. 2 (47.63 mp), casa scării etaj 3 (47.63 mp), casa scării etaj 4 (47.63 mp), casa scării etaj 5 (47.63 mp), casa scării etaj 6 (47.63 nip), casa scării etaj 7 (47.63 mp) și casa scării etaj 8 (42.35 mp)