Hotărârea nr. 340/2018

Hotãrârea nr. 340 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Pasaj Omnia

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 340 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Pasaj Omnia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 151/10.08.2018 a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1191/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 266/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 80/22.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Pasaj Omnia;

Potrivit Raportului din data de 08.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentația cadastrala transmisa de către persoana fizică autorizată Ion St. Ștefan;

Având în vedere că o parte din imobil face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al, pag.92, poz.821, iar cealaltă parte din imobil face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii de Consiliul Local nr.267/2006, Anexa nr.3, poz.201;

Având în vedere prevederile art.28, alin. (5) și art.41, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 și art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.(1) Se aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 821, referitoare la Pasaj Omnia, coloana 4 va avea următorul cuprins: Pasaj Omnia, Suprafața teren=180 mp, parter Pasaj Omnia, suprafață construită =180 mp, subsol Pasaj Omnia suprafața construită 306,70 mp.

  • (2) Se aprobă revocarea poz.201 - Pasaj Omnia, din Anexa nr. 3 a Hotărârii nr.267/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești.

  • (3) Se aprobă completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, _ Anexa _nr.6---/l/Ze imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești, cu o noua poziție ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Imobilele menționate la art. 1 alin. 1 și alin. 3 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

Contrasemnează:

I SECRETAR, ' Laurentii DITU 9                9


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, George-SnVin-Niculae BOTEZ


Anexa nr.6 la H.C.L. nr.267/29.11.2006

Alte imobile proprietate privată a Municipiului PloieștiNr.crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

1.

Pasaj Omnia

Ploiești

5

Subsol-parțial (partea de Sud) pe care sunt edificate spații comerciale modulate din metal și sticlă

120 mp

Sef Serviciu S.I.E.B. Gabriela Mmdruțiu


Nr.cadastral 125899

Magazin Omnia


RELEVEU CONSTRUCȚIE Scara 1:500

C1

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

180

PASAJ OMNIA-PLOIEȘTI

Cartea Funciara colectiva nr.


UAT           MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Cod unitate individuala ( U)


CF individuala j

RECAPITULATIE ~

Nr. incapere

Denumiredncapere-

Suprafața construita ( mp )

___________PARTER

1

Pasaj Omnia

180

_______ SUBSOL

2

Pasaj Omnia

306.70

3

Spatii comerciale

120

Suprafața construita desfasurata = 606.70 rr.p din care incaperea 3 cu Sc= 120 mp la subsol este domeniu privat al ~_______Municipiului PJoiesi.i

-iar- încăperile-4-si 2 cu Sc= 486.70 mp la parter si subsol este domeniu public ai


Municipiului Ploiești


Executant,    X      <

--- ----—   y         wA          _______

DATA: 21.08.2018

ing. ION ȘTEFAN               %

>         ^ap^*c>v- a

ReceptionatT>\                 ___

DATA

......