Hotărârea nr. 34/2018

Hotãrârea nr. 34 referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul şcolar 2017-2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 34 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de specialitate nr. 254/12.02.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice prin care se propune modificarea și completarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 12.02.2018,

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018,

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 303/2017 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018,

în baza avizului conform acordat de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova în data de 22.11.2017,

A

In baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 297/2017, astfel:

  • (1) Poziția nr. 15 din Anexa nr.l se elimină.

  • (2) Poziția nr. 64 din Anexa nr.l se elimină.

  • (3) Se completează anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local 297/2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 297/2017, astfel:

  • (1) Poziția nr. 15 din Anexa nr. 2 se elimină.

  • (2) Poziția nr. 64 din Anexa nr. 2 se elimină.

  • (3) Se completează Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local 297/2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local numărul 297/2017 se modifică corespunzător.

Art. 4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contrasemnează:

SECRETAR/ Laureniiu Dl fU n v /


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georie-Sorin-Niculae BOTEZ

EXPUNERE DE MOTIVE

U ■ l «

referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.'297/2017 privind la repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și

asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație, dar si al comisiei de evaluare și asigurare a calității în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală ca entitate educațională.

Repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, a fost aprobată prin Horărârea Consiliului Local nr. 297/30.08.2017.

Ca urmare a avizului conform emis de Inspectoratului Școlar Județean Prahova prentru reorganizarea rețelei școlare, Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” își pierde personalitatea juridică și devine structură a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”.

Se includ trei noi unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială „Fortium”, Grădinița cu program prelungit „Ploieștiul în Culori” și Grădinița cu program prelungit „Sfântul Spiridon”, iar Grădinița cu program prelungit „Happy Kids” este retrasă, ca urmare a desființării acesteia.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.

Marilena Stanciu

Florina Alina Sorescu -


Dinu Marius Andrei


Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente

RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind la repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006.

La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

Repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, a fost aprobată prin Horărârea Consiliului Local nr. 297/30.08.2017.

Prin adresa nr. 4098/3888/23.11.2017, se aduce la cunoștință faptul că, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința din data de 22.11.2017, a acordat avizul conform pentru reorganizarea rețelei școlare la nivelul unității administrativ teritoriale prin retragerea calității de unitate cu personalitate juridică a Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” și arondarea acestuia ca structură la Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”, dar și includerea a trei noi unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială „Fortium”, Grădinița cu program prelungit „Ploieștiul în Culori” și Grădinița cu program prelungit „Sfântul Spiridon”, precum și retragerea Grădiniței cu program prelungit „Happy Kids”.

Astfel, este necesară modificarea si completarea anexelor nr. 1 și 2 la Horărârea Consiliului Local nr. 297/30.08.2017, in sensul că se elimină pozițiile 15 și 64 și se introduc trei noi poziții, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de'hbtărâre.


Direcția Comunicare, Relații P Director Exec

Alina Mihaela I

Avizat,

Direcția Administrație Publică,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice - Contracte

Director Executiv

Andreea Cristea


Anexa 1 la HCL nr..<^..../2018

TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Nr. ctr.

Unitate de învățământ

Adresă și numărul de telefon

Nume consilier local

79.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

80.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PLOIEȘTIULÎN CULORI

B-dul București nr. 42C, tel. 0726726252

81.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL SPIRIDON

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

Anexa 2 la HCL nr............/2018

TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Nr. ctr.

Unitate de învățământ

Adresă și numărul de telefon

Nume consilier local

78.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

79.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PLOIEȘTIULÎN CULORI

B-dul București nr. 42C, tel. 0726726252

80.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL SPIRIDON

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor Ia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018SECRETAR, Larisa BăzăvanData:


________


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
r7

ILIUL LQCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

/ /

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

(        > v \       U -1V ™

X ^Jrmare adresei dvs. nr. 8120/06.11.2017, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean PrahovaTTitrunit în ședința din data de 22.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.(1), (2), (4), și art. 61, alin.(1), (2) din Legea ■educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 - 27 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular , precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017 -2018, aprobată prin Ordinul MENCȘ nr.5777/2016 , acordă AVIZUL CONFORM pentru reorganizarea rețelei școlare la nivelul unitatii administrativ teritoriale prin retragerea calitatii de unitate de invatamant cu personalitate juridica a Liceului Tehnologic „Ludovic. Mrazek”, municipiul Ploiești si arondarea acestuia ca structura la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, municipiul Ploiești, conform anexei 1

De asemenea se acordă AVIZUL CONFORM pentru introducerea in rețeaua școlara a trei unitati de invatamant particular si desființarea unei unitati de invatamant particular, conform anexei 2.

Urmare primirii avizului conform, veți emite hotărâre de consiliu local pentru modificarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017 - 2018, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Un exemplar al hotărârii de consiliu local privind modificarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017 - 2018 îl veți transmite Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Anexa 1

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY". MUNICIPIUL PLOIESTI/LIC.PROF/POS/RO/

1 I STR. MIHAI BRAVU. NR.249, TEL / FAX 0244 523541,

I ejnail: liceu.saiigny.ploiesti@gmail.com |


LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, POS/RO/

STR MIHAI BRAVU NR.241 , TEL 024452571Q/FAX 0372876870 e-mail petrol@opticnet.ro

_________________________ J


Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577 699

Fax: +40(0)244 577400

wnvw.isj.ph.edu.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ, SALARIZARE, NORMARE


ȘCOALA GIMNAZIALA “FORTIUM”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRI/GIM/ STR.TRAIAN VUIA NR.3, TEL.0344197866;0732737986, FAX 0344197855 e-mail scoalafortium@gmail.com

' ORDIN M.E.N. nr. 4646/17.08.2017

1 privind autorizarea de funcționare

provizorie

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIESTIUL IN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE BLD. BUCUREȘTI, NR.42C, TEL./FAX 0726726252

ORDIN M.E.N. nr. 4621/17.08.2017 privind autorizarea de funcționare provizorie

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,SFANȚUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE STR DREPTĂȚII, NR 33, TEL. 0724044271   ’

e-mail gradinitasfantulspiridon@gmail.com

ORDIN M.E.N. nr. 4548/07.08.2017 I privind autorizarea de funcționare provizorie

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT „ HAPPY KIDS" , MUNICIPIUL PLOIȘTI , PRE/RO/

STR.IVAN MICIURIN ,NR.6 A ,

TEL.0734333254, e-mail:         |

monicatomal 1 ©yahoo.com

DESFIINȚATĂ începând cu     l

01.09.2017

I

__           J


INSPECTOR ȘCOLj PROF. NICOLAE^

COMPARTIMENT PLAN ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ, SALARIZARE, NORMARE CONSILIER AURELIA NEDELCU

Str. Democratici nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577699

Fax: +40 (0)244 577 400 www.isj.ph.edu.ro