Hotărârea nr. 339/2018

Hotãrârea nr. 339 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 233/25.12.2005 cu privire la transmiterea în administrarea Consiliilor de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 339

privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 233/25.12.2005 cu privire la transmiterea în administrarea Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 150/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1198/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte, sub nr. 262/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 83/22.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 233/25.12.2005 cu privire la transmiterea în administrarea Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.112, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educației naționale;

A

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/23.12.2005, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: “aprobă transmiterea in administrare, unităților de învățământ preuniversitar de stat a clădirilor și terenurilor aferente în care acestea își desfășoară activitatea”.

(2) Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 a Hotărârii Consiliul Local nr. 233/25.12.2005 cu privire la transmiterea în administrarea Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare în sensul că în tot cuprinsul acesteia se va preciza că titularii dreptului de administrare a imobilelor (clădirile și terenurile aferente) în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar sunt unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nu Consiliile de Administrație ale acestora.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/25.12.2005 cu privire la transmiterea în administrarea Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă, demersurile necesare în vederea semnării actelor adiționale corespunzătoare la Contractele de Administrare încheiate între municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

.Contrasemnează: SECRETAR, ' Laurentiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sottin-Nibulae BOTEZ