Hotărârea nr. 338/2018

Hotãrârea nr. 338 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA NR. 338 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 149/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nrl 186/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 268/10.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 81/22.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.41;

Luând în considerare Raportul din data de 09.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art.4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată,

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr,41, clasificat ca "monument istoric Casa Dr. Dan Georgescu, codPH-II-m-B-16292", situat în str. Romană nr. 41, format din construcția CI și cota indiviză teren de 37,21 mp la valoarea de 104.057 lei fără TVA, rezultată conform evaluare efectuată.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.