Hotărârea nr. 337/2018

Hotãrârea nr. 337 privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 30A situat în Ploieşti, str. Libertăţii, nr. 1

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 337 privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 30A situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 148/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1199/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 263/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.84/22.08.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 30A situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1;

în conformitate cu Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 12/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 111/2003 privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești;

Având în vedere Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 3269/27.12.2016 ;

Luând în considerare că imobilul are număr cadastral 141393 - CI și este înscris în Cartea Funciară nr. 141393 a UAT Ploiești;

Având în vedere prevederile articolului 8, alin. (2) al Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

în baza art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

' în baza art. 138 și art. 140 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă apartamentarea imobilului bloc de locuințe 30A situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1, cu nr. cadastral 141393- CI, în 20 apartamente, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre (foaie colectivă de avere, releveu părți comune subsol, propunere apartamentare pe nivele și pe relevee apartamente).

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-So^in-Nieulae BOTEZ



r

ANCPT

v r \ ti <,        ii- .

•     . j. ,•><.. .'«■

>■ . i'* - ft -,


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax;* (0244) 59 22 95


Nr.

67882

Ziua

30

Luna -

.. . 07

i>" AnuiiJ

201^8


REFERAT DE ADMITERE

(Apartamentare)


Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2, Jud. Prahova



Referitor la cererea inregistrată sub numărul 67882 din data 30-07-2018, vă informăm:


Imobilul situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII, Nr. 1, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 141393-C1 a fost dezmembrat in următoarele unitati individuale:

 • 1) 141393-C1-U1 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.34 mp;

 • 2) 141393-C1-U2 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 51.46 mp;

 • 3) 141393-C1-U3 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.18 mp;

 • 4) 141393-C1-U4 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 51.38 mp;

 • 5) 141393-C1-U5 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.15 mp;

 • 6) 141393-C1-U6 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 53.45 mp;

 • 7) 141393-C1-U7 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.44 mp;

 • 8) 141393-C1-U8 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 51.05 mp;

 • 9) 141393-C1-U9 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.17 mp;

 • 10) 141393-C1-U10 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 53.76 mp;

 • 11) 141393-C1-U11 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.1 mp;

 • 12) 141393-C1-U12 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 69.04 mp;

 • 13) 141393-C1-U13 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.39 mp;

 • 14) 141393-C1-U14 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 54.25 mp;

 • 15) 141393-C1-U15 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 35.9 mp;

 • 16) 141393-C1-U16 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 68.71 mp;

 • 17) 141393-C1=U17 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 36.28 mp;

 • 18) 141393-C1-U18 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII,

Ploiești avand suprafața utila 52.28 mp;


Nr. 1,


Nr. 1,


Nr. 1,


Nr. 1,


Nr. 1,


Nr. 1,


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


1,


1,


1.


1,


1,


1,


1,


Nr. 1,


Nr. 1,


Nr. 1,


Et.


Et.


Et.


Et.


Et.


Et.


Et.


P<


P.


P.


P.


Ap. 1, Jud. Prahova,


Ap. 2, Jud. Prahova,


Ap. 3, Jud. Prahova,


Ap. 4, Jud. Prahova,


1, Ap. 5, Jud. Prahova,


1, Ap. 6, Jud. Prahova,


1, Ap. 7, Jud. Prahova,


Et. 1, Ap. 8, Jud. Prahova,


Et. 2, Ap. 9, Jud. Prahova,


Et. 2, Ap. 10, Jud. Prahova,


Et. 2, Ap. 11, Jud. Prahova,


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


Et. 2, Ap. 12, Jud. Prahova, UAT


Et. 3, Ap. 13, Jud. Prahova,


Et. 3, Ap. 14, Jud. Prahova,


Et. 3, Ap. 15, Jud. Prahova,


Et. 3, Ap. 16, Jud. Prahova,


Nr. 1, Et. 4, Ap. 17, jud. Prahova,


Nr. 1,


Et. 4, Ap. 18, Jud. Prahova,


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


UAT


 • 19) 141393-C1-U19 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII, Nr. 1,

Ploiești avand suprafața utila 49.67 mp;

 • 20) 141393-C1-U20 situat în Loc. Ploiești, Str LIBERTĂȚII, Nr. 1,

Ploiești avand suprafața utila 51.4 mp;


Et. 4, Ap. 19, Jud. Prahova, UAT


Et. 4, Ap. 20, Jud. Prahova, UAT


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 09-08-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

AMALIA TUDOR


iOficiddeCadastfuSî j TUDOR A j CONSh.


■biliaraPrahova jL

. MIDIA l'/

GR. I