Hotărârea nr. 336/2018

Hotãrârea nr. 336 privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. a unui imobil

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 336 privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unui imobil

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 147/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1184/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte, sub nr. 260/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 79/21.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unui imobil;

Luând în considerare faptul că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri aparține domeniului public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 (Anexa F);

Având în vedere Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 3124/28.03.2018 a Direcției Tehnic-Investiții;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 și art.115 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a construcției - clădire WC nr.l Hale (cu accesorii) cu nr. inventar 1074 - str. Gen. V. Miiea și a terenului aferent, în vederea realizării obiectivului de investiții „E.T., DALI Grup sanitar parc Toma Socolescu”.

Art 2 Aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 219/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform prevederilor art. 1.

Art. 3 Aprobă modificarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, în sensul excluderii din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a construcției - clădire WC nr.l Hale (cu accesorii) cu nr. inventări074 - str. Gen. V. Milca și a terenului aferent, restul prevederilor contractuale rămânând neschimbate.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, Act adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.___


Anexa la HCL nr...   /.........


ACT ADIȚIONAL NR.____

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

încheiat astăzi.................

/X

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul/doamna .......................................,

având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea nr. 219/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, în sensul excluderii din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a construcției -clădire WC nr.l Hale (cu accesorii) cu nr.inventar 1074 - str. Gen.V.Milea și a terenului aferent, în vederea realizării obiectivului de investiții „E.T., DAL1 Grup sanitar parc Toma Socolescu”.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat a! municipiului Ploieștihr^ 14782/2S;08.2010 și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul fiecare parte.                                                 '

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,

Director General, Cristinel Schiopu


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


Director Economic,

Mihaela Dumitrescu


SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


Birou Juridic - Contencios, Simona Albulescu


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Gavrilă Mariana Ileana

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

întocmit,

Cristina Denisa Trofin