Hotărârea nr. 335/2018

Hotãrârea nr. 335 privind modificarea poziţiei 178 din Anexa 4la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 335 privind modificarea poziției 178 din Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 146/10.08.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1185/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 254/02.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 78/21.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune modificarea poziției 178 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

Având în vedere Raportul din data de 22.08.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art. 115 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției nr.178 din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul actualizării adresei poștale a imobilului teren situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 192, IA Omnia, astfel: Bulevardul Republicii, nr,17B, bloc Al.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederi le prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

PRESED George-S


NTE DE ȘEDINȚĂ, iriiirNiculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU