Hotărârea nr. 334/2018

Hotãrârea nr. 334 privind aprobarea modificării punctului numărul 8 din Procedura de modificare a componenţei unor locuinţe, proprietatea municipiului Ploieşti, prin extinderea acestora pe spaţii locative, proprietatea municipiului Ploieşti, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 74/2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea modificării .punctului numărul S din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 139/10.08.2018 a consilierilor Vîscan Robert, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1193/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 519/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 82/22.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune modificarea punctului numărul 8 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016;

în conformitate cu Raportul din data 08.08.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”b” și art.123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea punctului numărul 8 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, care va avea următorul conținut: "Cererile de extindere pentru unitățile locative, aflate în imobilele care au fost expertizate cu unica soluție demolarea, nu vor fi supuse atenției Comisiei nr. 2 în vederea soluționării."

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚUPRESE DINTE DE ȘEDINȚĂ,

11l      i        1 z

George-Șoriq-l^licuțae BOTEZ