Hotărârea nr. 333/2018

Hotãrârea nr. 333 privind trecerea terenului cu numărul cadastral 130763 (T13 A210), în suprafaţă de 70.000 mp, aferent obiectivului “Staţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”, din domeniul public al Municipiului Ploieşti şi administrarea Consiliului Judeţean Prahova, în domeniul public al Judeţului Prahova şi administrarea Consiliului Judeţean Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


L E C A L        •

HOTĂRÂREA NR. 333 privindtrecereaterenulăiLunumărulcadastrall30763 (T13A210),însuprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 137/09.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1187/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 261/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune trecerea terenului cu numărul cadastral 130763 (TI3 A210), în suprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova;

A

In conformitate cu Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că terenul este înscris în Cartea Funciară numărul 130763 a U.A.T. Ploiești cu numărul cadastral 130763 și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr.237/26.03.2002;

Luând în considerare Hotărârea nr.90/30.07.2018 a Consiliului Județean Prahova

5 privind solicitarea de trecere a terenului cu numărul cadastral 130763 (TI3, A210), în suprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova',

A.

In temeiul prevederilor art 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea terenului cu numărul cadastral 130763 (TI3 A210), în suprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.—3 -Direcția- Aclmiriistrație_Publică,Juridic-Contencios7A\chiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


SECRETAR,

La u ren tiu DITU

\                           ’ r           ’