Hotărârea nr. 332/2018

Hotãrârea nr. 332 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului situat în Ploieşti str. Drăgăneşti nr. 79

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 332 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului situat în Ploiești str. Drăgănești nr. 79

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 144/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1190/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 267/10.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 76/21.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului situat în Ploiești, str. Drăgănești nr.79;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 08.08.2018;

Având în vedere că terenul situat în Ploiești str. Drăgănești nr. 79 aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, are numărul cadastral 136426 și este înscris în Cartea Funciară numărul 136426 a UAT Ploiești;

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.37922/ 24.05.2018 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

în baza prevederilor art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 879 și art. 880 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Ploiești str. Drăgănești nr. 79 în suprafață de 1.537 m.p înscris în cartea funciară numărul 136426 a UAT Ploiești, în două loturi:

- Lotul 1, cu număr cadastral 144128 în suprafața măsurată de 768 m.p., având adresă poștală str. Drăgănești nr. 77 B ;

- Lotul 2, cu număr cadastral 144129 în suprafața măsurată de 769 m.p., având adresă poștală str. Drăgănești nr. 77 A .

(2)Aceste loturi se identifică potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 37922/24.06.2018 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova care constituie Anexa nr.l și planurilor care constituie Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


Contrasemnează: l SECRETAR, Laurențiu DIȚUPREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George-S^rin-lȘiculae BOTEZ

’wf


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA AMCPI         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, (0244) 59 22 95

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)               /

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc, Ploiești, Bdul Republicii, Nr. 2-4,Jud. Prahova

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 37922 din data 27-04-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Ploiești, Str Draganesti, Nr. 79, Jud, Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 136426 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 144128 situat în Loc. Ploiești, Str Draganesti, Nr. 79, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 768 mp;

  • 2) 144129 situat în Loc. Ploiești, Str Draganesti, Nr. 79, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 769 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 23-05-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

MARLENA POPA


ANCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești -5

''/rj -V-'


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru imobil număr cadastral 136426 / UAT Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Loc Pioiesti, Str Draganesti, Nr. 79,Jud. Prahova                 _ Comuna/Ora.-/Municipiu: Ploiești

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

136426

1537Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 136426 / DAT Ploiești

’Date referitoare ia teren

Lungime Segmente

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment r(m)

1

2

5.387

2

3

69.49

3

4

3.84

4

5

3.791

5

6

5.767

6

7

5.117

7

8

4.568

8

9

6.319

9

10

64.737

10

1

14.751


din proiecție în plan.


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Crt

Categoria de folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.537

TOTAL:

1.537

//•'    -"X      '■

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

VvX-

Observații / Referințe

V’     ’                      ">J

Imobilul nu are in componență construcții

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrîse in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

37922

27.04.2018

25.05.2018

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 37922 înregistrată la data de 27.04.2018, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

144128

768

Loc. Ploiești, Str Draganesti, Nr. 79, Jud. Prahova

2

144129

769

Loc. Ploiești, Str Draganesti, Nr. 79, Jud. Prahova

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 23-05-2018

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

MARLENA POPA4 //£ 2 f/cc- .

Anexa nr. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

Scara 1: 1000                                  1


CM <O

LT>


CM


co

s


Situația Actuala (inainte de dezlipire)


Situația Viitoare după dezlipire)


Nr. cad.


Suprafața (mp)


Categoria de folosința


Descrierea Imobilul Jf


Nr. cad.


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

136426

1537

Mun. Ploiești, Str. Draganesti Nr. 79, Jud. Prahova' *

'Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Ploiești

o m cr>

oo IO

1

Executant, Dawidowicz Eduard Gabriel

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector


-          o & r \

yt tP

Anexa nr. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobiluluk< |fV

Scara 1:1000                 Z         \ 4^


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului ®     \C

768

Mun. Ploiești, Str. Draganesti Nț. 79, Jud. Prahova ■■ LOT 1. .


Nr. Carte Funciară


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)


Ploiești


380000


379950§

S

r               §

§

IO

*


» construcție » \ nefinalizata «


Nr. parcelă


Cod


Categoria de folosință

Cc


Suprafața

(m.p.)


768


Total


768


Destinația


Total


Mențiuni


TEREN INTRAVILAN ÎMPREJMUIT- LOT 1


B. Date referitoare la construcții Suprafața construită la sol

(mp)      „


Mențiuni

" ro

.rlț

_____: > -

•       ’A-C&L t*u -i \                .


£ :

I i

2 f e c-.


Executabila*idowicz Eduard Gabriel

" UCr

CERTIFICAT executareLmașuratorȘ corecții t&iinea iftIAcmmi'Uocumenii n<fejte®6egfeib Wâfitaț Dawidowicz W. J

-

CAȚpooptN®

Data:20.04.2018
Suprafața totala masurata a imobilului = 768 m.p.

Suprafața din act = 1537 mp

Inspector y

3)320 5. MAI 2018

|c onfirm introducerea imobilului/n baza de date integrata si atebuirea numarului cadastral _________________'

•ahovaStampila BCPI


i" 0 "'A I.'aRL t NAv

Sen^ățurajșț parafe)

nTâtăC“..T^7.7777r:~.~-.-----------—JCz_ |a/2 4 c-t! MO.


Anexa nr. 1.35 lâ regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1: 1000

380000


379950

380000


379950
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului          y

(Wă

769

Mun. Ploiești, Str. Draganesti Nr. 79, Jud, Prahova - LOT 2

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești

8

g

o Ol

co in

8

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(m.p.)

Mențiuni

1

Cc

769

TEREN INTRAVILAN ÎMPREJMUIT- LOT 1

Total

769

1 _                                           cA0A.țr3>

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafațrj construită la sol

Mențiuni           2 M

S ..gj

_

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 769 m.p.

Suprafața din act = 1537 mp

Executant, Dav

Confiim^ecuBfiSfln

' corectitudine? intocmirirc corespondenta aceȘiSiâc

'^mnatura^

' Data:20.04.2018

vidowicz Eduard Gabriel

lcra'7j?\ cfl % isuratorilorțatteren, GgiȘfentatiei?Adastrale si :u           d£nl teren

Inspector    /

l5. MAI 2018

Confirm introducerea imobilului/n baza de date integrata spîribuiLCaJlumanilin _cadastral .........--------

I ..........pui^a ' lahlIna.......

Sepj^țprasț parafa qp        jjFJ-

Stampila BCPI