Hotărârea nr. 331/2018

Hotãrârea nr. 331 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și BANCPOST S.A. Sucursala Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 331


privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și BANCPOST S.A. Sucursala Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 143/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1201/22.08.2018, al Direcției Economice nr. 87/23.08.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 261 BIS/09.08.2018 prin care se propune modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 91586/ 25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și BANCPOST S.A. Sucursala Prahova;

Având în vedere procesul verbal și Raportul din data de 08.08.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și BANCPOST S.A. Sucursala Prahova;

Văzând cererea S.C. Imo Property Investments București S.A. înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 9335/09.05.2018;

în temeiul art. 36, alin.(2), litera “c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bancpost SA Sucursala Prahova, ca urmare a contractului de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.235/29.12.2017 de către Societatea Profesională Notarială Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan încheiat între S.C. Bancpost S.A. în calitate de vânzătoare și S.C. Imo Property Investments București S.A, în calitate de cumpărătoare potrivit Actului adițional nr. 2 ce constituie Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999 ce va fi încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments București S.A, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


PREȘ]            DINȚĂ,

Georg           BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITUMUNICIPIUL PLOIEȘTI                 Anexa la HCL nr3â/. / .

NR. 9335/

fi' ’ %

Ț O                   « • • rvA

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat astăzi.................

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ........./................., urmare contractului de vânzare - cumpărare încheiat între S.C. Bancpost S.A., în calitate de vânzător, și S.C Imo Property Investments București S.A., în calitate de cumpărător, autentificat sub nr. 235/29.12.2017 de către Societatea Profesională Notarială Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat pentru terenul situat în Ploiești, Bulevardul Independenței, nr. 24, având nr. cadastral 5974, intabulat în C.F. nr. 135108 a localității Ploiești - Județul Prahova, după cum urmează:

  • 1) Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE, alineatul privind părțile contractante din contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999, se modifică după cum urmează:

„între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C Imo Property Investments București S.A., cu sediul în Municipiul București, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6 A, clădirea Olympus, parter, camera 1.02, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub J40    /15548    /16.08.2007,    CUI22271604, reprezentată legal prin

.............................................................................................................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.”

  • 2) în textul contractului de concesiune nr. 91586/25.01.1999, sintagma „Banc Post S.A. Sucursala Prahova” se înlocuiește cu „Imo Property Investments București S.A.”.

  • 3) S.C. Imo Property Investments București S.A. are obligația să declare prezentul act adițional la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.”

    4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr.


91586/25.01.1999, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte."'ZA

f, /                                '■

CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

A întocmit,

Cristina Denisa Trofin