Hotărârea nr. 330/2018

Hotãrârea nr. 330 privind actualizarea elementelor de identificare ale unui imobil din municipiul Ploiești

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 330 privind actualizarea elementelor de identificare ale unui imobil din municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 145/10.08.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1192/22.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 265/09.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.77/21.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune actualizarea elementelor de identificare ale unui imobil din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentația cadastrala transmisa de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

Având în vedere că bunul face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa G ;

In temeiul prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.28, alin.(5) și art.41, alin.(5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 98, referitoare la Parcare preuzinal depou tramvaie, coloana 4 va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94A, Suprafața teren=8655 mp.

(2) Imobilul menționat la alin.l se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului- de transport public local de persoane în< Municipiul Ploiești nr.l8579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător art. 1 din prezenta hotărâre.

A

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor contractuale.

A

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică si S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

,                             Contrasemnează:

PREȘEDINTE IDE ȘEDINȚĂ,              SECRETAR,

9       n           T        9              9    7                                                                   7

George-SarinJViculae BOTEZ              Laurențiu piȚU

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

8655 mp

Strada Gageoi nr. 94A Parcare preuzinal Depou tramvaie

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud Prahova

Nr.

Parcelă


Categorie de | Suprafața folosim ă

Cc

' Teren împrejmuit cu gard de beton intre 2*8,15*21 si neimprejmuitpe restul laturilor.


8655

8655


Total


Cod Constr.


Destinația


B. Date referitoare la construcții

Suprafața construită la sol imp)

NîențiJtu


MențiuniIrig. Gtgocea Georâyw Ionela, L p             li

j 1Confirm execLțt^țeg^ufsuțtii'ril&MâRf C' i titisbn%^fnfecmirii docui tați ei cada

Semnătură j^/iaînpiN^c47r //    3,

Xg^cLSate^ie’2018 ____________ Ștampila BCPI_____