Hotărârea nr. 33/2018

Hotãrârea nr. 33 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Selaru Dana Ioana

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 33

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna SELARU DANA IOANA


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Oana Claudia Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 14880/2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala din data de 16.01.2018;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 22.02.2018;

având în vedere cererea nr. 14880/20.10.2017 înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 14880/2017 și alte documente doveditoare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 2.500 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Selaru Dana Ioana, în vederea achitării costurilor spitalizării și intervenției chirurgicale.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contrasemnează: SECI

Laurentiu


ETAR,

'U


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, < Georae-Sorin-Niculae BOTEZRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizic în situație de extremă dificultate - doamna SELARU DANA IOANA

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea doamnei Selaru Dana Ioana, în vederea achitării costurilor spitalizării intervenției chirurgicale efecuate in luna septembrie 2017.

Conform actelor medicale anexate, doamna Selaru a fost diagnosticata cu neoplasm mamar drept, operat, chimiotratat, iar in prezent urmeaza ședințe de radioterapie.

In perioada 11-14 septembrie 2017 a fost internata in Centrul Medical Gynecoland București, Clinica Santa Lucia, in data de 11 septembrie 2017 fiind supusa, conform actelor medicale prezentate, unei intervenții chirurgicale majore, respectiv mastectomie radicala dreapta tip Madden cu evidare ganglionara axilara dreapta.

Conform facturii fiscale nr. 1470/14.09.2017 costul intervenției chirurgicale si al spitalizării a fost de 9466 lei, iar din adeverința nr. 45442/ 12 decembrie 2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Municipiului București rezulta ca unitatea sanitara Clinica Sf. Lucia - Gynecoland nu se afla in relație contractuala cu CAS - MB pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești.

Veniturile familiei sunt compuse din indemnizație concediu medical/handicap a doamnei Selaru in cuantum de 3414 lei/luna noiembrie 2017, respectiv 272 lei lunar si salariul soțului in cuantum de 4169 lei/luna decembrie 2017.

Doamna Selaru Dana Ioana a solicitat un ajutor financiar pentru acoperirea costurilor spitalizării si intervenției chirurgicale efectuate, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 14880/20 octombrie 2017. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus^ftumi [ §/ » ancheta nr. 14880/2017 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul doamnei Selaru Dana Ioana „propun

analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului

Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


Sef serviciu,

Serviciul/juridic, Autoritât


Danieli a

Serviciul Protecția Persoanelor aflate in Dificultate, Programe/Sociale, Relații cu ONG-uri, Ralul â Țabirca

VIZAT,

Director,

Director, Direcția Economica,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Achiziții Publice,

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate -doamna SELARU DANA IOANA

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Selaru Dana Ioana, cu domiciliul în Ploiești, str. solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile spitalizării si tratamentului chirurgical efectuate in cadrul Centrului Medical Gynecoland București, Clinica Santa Lucia.

Conform actelor medicale anexate, doamna Selaru a fost diagnosticata cu neoplasm mamar drept, operat, chimiotratat, iar in prezent urmeaza ședințe de radioterapie.

In perioada 11-14 septembrie 2017 a fost internata in Centrul Medical Gynecoland București, Clinica Santa Lucia, in data de 11 septembrie 2017 fiind supusa, conform actelor medicale prezentate, unei intervenții chirurgicale majore, respectiv mastectomie radicala dreapta tip Madden cu evidare ganglionara axilara dreapta.

Conform facturii fiscale nr. 1470/14.09.2017 costul intervenției chirurgicale si al spitalizării a fost de 9466 lei, iar din adeverința nr. 45442/ 12 decembrie 2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Municipiului București rezulta ca unitatea sanitara Clinica Sf. Lucia - Gynecoland nu se afla in relație contractuala cu CAS - MB pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești.

Veniturile familiei sunt compuse din indemnizație concediu medical/handicap a doamnei Selaru in cuantum de 3414 lei/luna noiembrie


2017, respectiv 272 lei lunar si salariul soțului in cuantum de 4 decembrie 2017.


Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri,


Robert Ionut ViscaifEMarii ena Stanciu,

Sanda Dragulea,

Salceanu Oana Claudia,Gabriel Minea,Marcu Valentin,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna SELARU DANA IOANA5

ie AndreiData:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

RAPORT

A analizat proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna SELARU DANA IOANA
Data: IG

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN

DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

PLOIEȘTI, STR. PIAȚA EROILOR NR. IA

14880/2017

ANCHETA SOCIALA

DATE PERSONALE:

Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul

CNP

Act identitate


SITUAȚIA FAMILIALA:

Doamna Cotunescu este căsătorită cu domnul Selaru Ion, in varsta de 49 ani, inginer - SC LEMET SRL.

Din căsătorie a rezultat un copil, Selaru Andra Luiza, in varsta de 26 ani, cu domiciliul in Marea Britanie.

LOCUINȚA:

Imobil proprietate personala a soților Selaru, compus din 3 camere si dependințe, cu acces la utilitati, mobilat si utilat.

SITUAȚIA PROFESIONALA

Doamna Selaru este absolventa de studii superioare, si este încadrata ca sef serviciu - SGU Ploiești. In prezent este in concediu medical.

SITUAȚIA MATERIALA:

Veniturile familiei sunt compuse din indemnizație concediu medical/ handicap a doamnei Selaru in cuantum de 3414 lei/luna noiembrie 2017, respectiv 272 lei lunar si salariul soțului in cuantum de 4169 lei/luna decembrie 2017.

STAREA SANATATII:

Conform actelor medicale anexate, doamna Selaru a fost diagnosticata cu neoplasm mamar drept, operat, chimiotratat, iar in prezent urmeaza ședințe de radioterapie.

In perioada 11 - 14 septembrie 2017 a fost internata in Centrul Medical Gynecoland București, Clinica Santa Lucia, in data de 11 septembrie 2017 fiind supusa, conform actelor medicale prezentate, unei

v

Ui Jp /«■ i intervenții chirurgicale majore, respective mastectomie radicala ^reâpta-'tipUpr Madden cu evidare ganglionara axilara dreapta.


/Ltj;


Conform facturii fiscale nr. 1470/14.09.2017 costul intervii


‘ii

1


chirurgicale si al spitalizării a fost de 9466 lei, iar din adeverința nr. 45442/ 12 decembrie 2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Municipiului București rezulta ca unitatea sanitara Clinica Sf. Lucia -Gynecoland nu se afla in relație contractuala cu CAS - MB pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești.

CONCLUZII:

Ancheta sociala a fost efectuata ca urmare a cererii formulata de doamna Selaru Ioana Dana, prin care se solicita acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local pentru acoperirea costurilor spitalizării si tratamentului chirurgical efectuat la Clinica Sf. Lucia București.


SEF SERVICIU, RalucaJPabirca