Hotărârea nr. 329/2018

Hotãrârea nr. 329 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului excedentar în suprafaţă de 6,25 mp aparţinând Colegiului Tehnic Elie Radu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 329
privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului excedentar în suprafață de 6,25 mp aparținând Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 141/10.08.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Dinu Marius Andrei, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 8674/09.08.2018 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 1189/22.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul din data de 09.08.2018 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

A

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu art. 108, alin. (1) și art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

A

In conformitate cu art. 14, art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

A

In baza adresei nr. 40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului;

A

In baza solicitării transmise de Colegiul Tehnic “Elie Radu” Ploiești, înregistrată la Municipiul Ploiești cu numărul 15144/20.07.2018;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), precum și ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului excedentar în suprafață de 6,25 mp, aflat în administarea Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești.

Art. 2 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Contractul de închiriere, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre și împuternicește directorul unității de învățământ să semneze contractul de închiriere.

Art. 4 Direcția Tehnic - Investiții și Colegiul Tehnic “Elie Radu” Ploiești vor -asigura^dwere^laEwdeplinfetayprez^WiShbtărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


Contrasemnează:

SECRETAR, ^Laurentiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat in Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 22

1.    Temeiul juridic:

A

In conformitate cu:

Prevederile art.14, alin.(2), art.15 si art.125 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr.l92/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

2.     Obiectul licitației:

Spațiul excedentar scos la licitație în vederea închirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

3.    Informații generale despre spațiul excedentar scos la licitație în vederea închirierii

Spațiul excedentar scos la licitație în vederea închirierii se află în administrarea Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești.

Spațiul excedentar are o suprafață de 6,25 mp, este situat în curtea unității de învățământ și este destinat amplasării unei construcții provizorii în vederea desfășurării activității de comerț.

4.    Documentele necesare participării la licitație și condiții de eligibilitate:

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizică autorizată în condițiile în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • a)   Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care se licitează și destinația acestuia - OPIS.

 • b)  Documente specifice, în funcție de încadrarea juridică a ofertantului:

  ■fa.


xf0 *

- copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul^ ^Comerțului;’-copie de_pe actul constitutiv inclusiv de pe toate-actele adiționale relevante -din care să-1

rezulte că are ca obiect de activitate comerțul;

 • - copie după certificatul constator de la Oficiul Registrului Comerțului;

 • - copie codul unic de înregistrare fiscală;


 • c)   Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local emis de Serviciul Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie legalizată).

 • d)   Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului emis de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil la data licitației (original sau copie legalizată).

 • e)   Dovada achitării caietului de sarcini (chitanța în original);

 • f)   Dovada achitării garanției de participare la licitație (chitanța original);

 • g)  Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației;

 • h)  Dosarul va cuprinde, de asemenea și contractul de închiriere semnat de către ofertant, ceea ce va face dovada însușirii de către ofertant a clauzelor contractuale.

 • i)   Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

5. Condiții generale de contractare și elemente de preț:

5.1 Prețul de pornire al licitației publice cu strigare este 120 lei.

Notă: Acesta a fost stabilit având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 192/30.05.2013, anexa nr.l, iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contract. Plata chiriei se va efectua conform contractului de închiriere, anexă la caietul de sarcini.

 • 5.2. Termenul de închiriere al terenului este de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii până la patru ani prin încheierea de acte adiționale anuale, doar cu aprobarea scrisă a unității de învățământ (și în condițiile în care chiriașul și-a îndeplinit obligațiile contractuale).

 • 5.3. Pasul de licitare pentru activități de comerț este de 50 lei.

 • 5.4. Garanția de participare la licitație este în sumă de 240 lei (preț de pornire la licitație x 2, conform anexei nr.l).

 • 5.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei și va fi achiziționat de la unitățile de învățământ - Serviciul secretariat/contabilitate.

 • 5.7. Chiriașul, de comun acord cu conducerea unității de învățământ, are obligația de a obține pe cheltuiala proprie, toate documentele necesare (Autorizația de constuire provizorie, avize, acorduri ș.a.) în vederea amenajării terenului conform destinației> pentru care _a_ fost închiriat și cu respectarea legislației -în vigoare. Nerespectarea_;-prevederilor de mai sus duce la încetarea de drept fără nicio notificare prealabilă a contractului de închiriere.

 • 5.8. Chiriașul se obligă să plătească taxele și impozitele locale prevăzute de lege.

6. Instrucțiuni pentru ofertanți

Licitațiile publice deschise, cu anunțarea ofertei prin strigare vor avea loc în data de ..............., ora....., la sediul Colegiului Tehnic “Elie Radu” din Ploiești, Șos. Vestului nr.22, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr................./.....................

A.     Condiții de eligibilitate

 • 1.   La licitație pot participa un număr nelimitat de persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoane fizice autorizate, care îndeplinesc condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, în situația în care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analiza documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2.   La licitație vor fi calificați ofertanții care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.

 • 3.   Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4.   Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5.  Documentele redactate în limba română semnate și ștampilate se vor depune într-un plic semnat și ștampilat de către ofertant la secretariatul unității de învățământ. Oferta are valabilitate 30 zile de la data depunerii ei.

 • 6.   Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B.     Garanția de participare la licitație

 • 1.   Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiului/terenului este în sumă de 240 lei (preț de pornire la licitație x 2).

Notă: Dacă un ofertant participă la licitarea mai multor spații/terenuri, este obligatoriu să facă dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu/teren pentru care licitează.

 • 2.   Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria/contabilitatea unității de învățământ sau prin virament bancar în contul unității de învățământ.

 • 3.   Ofertantul va pierde garanția de participare dacă își retrage oferta după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4.   Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de unitatea de învățământ până la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației.

în momentul încheierii contractului de închiriere, garanfagde participai constituită de titularul contractului de închiriere va fi transformată înCgaranție de hună execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituită.

Ofertanților declarați necâștigatori li se restituie garanția de participare depusă, în maxim 10 (zece) zile de la data încheierii contractului de închierere cu ofertantul declarat câștigător.

 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde în cazurile în care ofertantul: revocă oferta după adjudecare;

fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru încheierea contractului de închiriere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la adjudecare;

nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant împuternicit la ședința de licitație, excepție făcând cazurile de forță majoră invocate în scris în 48 de ore de la producere.

Celorlalți ofertanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a documentelor

 • 1.   Documentele în plic închis, sigilat, semnat și ștampilat și se depun la secretariatul

unității de învățământ, până la data de...................., ora.............

 • 2.   Plicul trebuie să conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

numele ofertantului și sediul acestuia, denumirea licitației și a spațiului/terenuluipentru care se depune oferta', “A nu se deschide înainte de data............................... ”

 • 3.   In cazul în care până la expirarea termenului limită de primire a ofertelor nu se depun cel puțin două oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4.   Ofertele nu vor fî primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar.

 • 5.   Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampila proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6.   Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație constituită conform Dispoziției primarului Municipiului Ploiești și

reprezentanții ofertanților (care vor prezenta documentele de împuternicire și actele de identitate) și după caz, alți specialiști și invitați.                       At -

 • 2.   La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membri comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia de licitație verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3.   După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, comisia de licitație va întocmi un proces-verbal în care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor, precum și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei și ofertanții prezenți.

 • 4.   Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, Ia prima ședință de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute în documentația de atribuire. Cea de a doua ședință de licitație se va putea desfășură cu un singur ofertant calificat.

 • 5.   Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul de licitare și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

 • 6.   Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare.

 • 7.   Astfel, în cazul în care există cel puțin două oferte calificate, se pleacă de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu câte un pas de licitare sau multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8.   Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

 • 9.   Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, spațiul/terenul se adjudecă ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va întocmi procesul-verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea terenului destinat amplasării unei construcții provizorii pentru desfășurarea activității de comerț, precum și, denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia.

je, /'        ""x-

Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către itiembrlFcoțmsidiJ^e licitație și de reprezentanții ofertanților.                              v -   '

 • 11.  Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbaf^de adjudecare de către unul dintre ofertanți.

 • 12.  în anexa procesului-verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 13. Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul unităților de învățământ.

 • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul încheierii procesului-verbal de adjudecare al ședinței de licitație.

 • 16.  Eventualele contestații ale participanților se vor depune în scris, la sediul unității de învățământ în termen de 24 ore de la data încheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17.  Câștigătorul licitației va fi anunțat de către unitatea de învățământ, în scris, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data soluționării eventualelor contestații.

 • 18.  Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 19.  In cazul în care câștigătorul licitației nu se prezintă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la anunțarea rezultatului în vederea încheierii contractului de închiriere, acesta va pierde garanția constituită pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc în conformitate cu procesul-verbal încheiat în urma ședinței de licitație. în această situație, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru încheierea contractului de închiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt ofertant invitația de a încheia contractul. Dacă nici în acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă în termenul legal de a încheia contractul, acesta va pierde, de asemenea, garanția legal constituită, iar licitația se anulează, urmând a fi reprogramată ulterior.

 • 20. In cazul în care licitația publică deschisă, cu strigare, nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o nouă ședință de licitație. Dacă la ce-a de-a doua ședință de licitație organizată, în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor a fost depusă o singură ofertă sau mai multe oferte, din care una singură este valabilă, procedura licitației publice va continua.

 • 21. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație estepțeceSar că dppă verificarea dosarelor ofertanților, ccl puțin două oferte să întruheascăcondițiîle prevăzute în documentația de atribuire.

E. Dispoziții finale

 • 1.   Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 2.   Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul-verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

A

 • 3.   De regulă, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave, sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației, care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4.   Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea unităților de învățământ împreună cu comisia de licitație. în cazul anulării licitației se va comunica tuturor ofertanților participanți hotărârea de anulare și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație, integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - model contract de închiriere - cadru.

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTE

DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT:......................................................................................................

(denumire si adresa)

Nr.__/      ____

(ziua, luna, anul)

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în __________ __________ __

______________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi_________________________________________________

(denumirea ofertantului)

vă transmitem alăturat, în termenul limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data și ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea publică a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant, deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.

Data completării


(ziua, luna, anul)


OFERTANT,

(semnătura autorizată și, după caz, ștampila societății)

Anexa nr.2 la HCL nr. .           .

B < J

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............./.....................

 • I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. Colegiul Tehnic “Elie Radu” din municipiul Ploiești, Șoseaua Vastului nr.22, județul Prahova, reprezentat de director ing. Mirițescu Ancuța și de ec. Radu Bogdan în calitate de administrator financiar, având Cod fiscal.........și contul de virament nr.

.........deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, în calitate de Locator

si

J

B............................cu sediul în Ploiești, str..........nr. ..., județul Prahova,

reprezentat de.........în calitate de Administrator, având codul fiscal nr..........din

data de.........și nr. de ordine în registrul comerțului........., tel/fax........., având

cont de virament nr..........deschis la........., în calitate de Locatar.

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea de către...........................a

terenului în suprafața de 6,25 mp aflat în curtea Colegiul Tehnic “Elie Radu” Ploiești, în vederea amplasării unei construcții provizorii și desfășurării activității de comerț.

Art. 2.2. Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal, în termen de 5 (cinci) zile de la data încheierii prezentului contractului.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 1 (unu) an, în perioada.........-

Art. 3.2. Contractul poate fi prelungit prin act adițional, la expirarea duratei de închiriere prevăzută la art.3.1, dacă locatarul și-a îndeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica în scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

A

Art. 3.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depășesc limitele de competență ale locatorului, perioada de închiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

 • IV. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Art. 4.1. Chiria pentru spațiul închiriat este.........lei/lună, conform procesului-verbal

de adjudecare nr..........din data de............

A

Art. 4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la încheierea prezentului contract, se va achita chiria aferentă primei luni, cât și chiria pentru luna următoare in avans. începând cu luna a doua, plata chiriei șefaceîn avans, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna următoare#-Șh

Art. 4.3. Plata chiriei și a utilităților se face pe bază de factură cmisă2de locator prin virament bancar în contul nr..........deschis la Trezoreria Ploiești. Vj'- """

Art. 4.4. Neplata la termen a chiriei și/sau a utilităților atrage obligația Locatarului'de a plăti penalități conform prevederilor legale.

Art. 4.5. Neplata chiriei și/sau a utilităților pe 2 (două) luni consecutive, precum și nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept a contractului, fără nici o formalitate prealabilă, din inițiativa Locatorului și de evacuare necondiționată a Locatarului.

Art. 4.6. Chiria și penalitățile de întârziere pot fi modificate potrivit actelor normative și ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după încheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării Locatarului cu 10 (zece) zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor tarife care se referă la activitatea în speță.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociază în conformitate cu indicele de inflație comunicat de INS.

Art. 4.8. Se va excepta de la plata chiriei și utilităților aferente pe perioada vacanțelor școlare, Locatarul a cărui activitate este condiționată de prezența elevilor, numai dacă Locatorul a aprobat cererea Locatarului.

 • V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5.1. Locatorul se obligă:

 • a. să pună la dispoziția Locatarului spațiul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obligă să factureze separat, utilitățile furnizate și consumate lunar de către Locatar, cu valoarea de ... Iei, după cum a fost stabilit de către Consiliul de Administrație al Colegiului;

 • c. să permită Locatarului amenajarea terenului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației în vigoare;

Art. 5.2. Locatarul se obligă:

 • a.   să preia spațiul închiriat și să-l folosească potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b.   să nu schimbe destinația pentru care a fost închiriat spațiul;

 • c.   să achite contravaloarea chiriei și a utilităților aferente utilizării terenului în cuantumul și condițiile prevăzute la Capitolul IV, Art. 4.1 și Capitolul V, Art. 5.1;

 • d.  să monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • e.   să obțină avizele legale de funcționare pentru activitatea desfășurată;

 • f.   să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții terenului închiriat, fără aprobarea prealabilă și scrisă a Locatorului. Cheltuielile suportate de Locatar cu amenajarea spațiului/terenului închiriat nu sunt opozabile Locatorului, care

-W y i*) nu va despăgubi de ele pe Locatar. Amplasarea construcției provizorii se vă efectua/ ulterior^ncheierii-contractului-farăsă-diminueze-m-nici-un-fel'obligațiileTde^prată"— stabilite în prezentul contract și vor rămâne în proprietatea Locatorului.

 • g. să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor Locatarul își va procura, pe cheltuiala proprie, stingătoarele de incendiu necesare, ce vor fi apoi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea, locatarul își va procura și celelalte mijloace de P.S.I. necesare (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc). Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala Locatarului. Locatarul își va obține avizul, autorizația sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție.

 • h. obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala Locatarului. Locatarul va întocmi planul de evacuare și de organizare a primei intervenții, iar în caz de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul Locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ.

 • i. să nu tulbure, să nu afecteze sau să nu blocheze în nici un fel spațiile comune de acces în cadrul unității de învățământ prin activitatea desfășurată.

 • j. să nu comercializeze produse ce sunt interzise în unitățile de învățământ (de ex. țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice ș.a.), să nu efectueze trafic de valută și de droguri sau alte activități ce contravin legilor statului român și bunelor moravuri;

 • k.   să protejeze spațiul închiriat contra efracției. Paza aparaturii și a obiectelor amplasate în spațiile atribuite revine în totalitate locatarului;

 • l.   să permită accesul reprezentanților Locatorului pentru a verifica modul cum este folosit spațiul închiriat conform contractului de închiriere;

 • m. să predea la expirarea contractului spațiul și dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal de predare-primire;

 • n.  Locatarul se obligă să declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (în 30 de zile de la semnarea acestuia);

 • o.  Locatarul se obligă să achite taxele și impozitele locale prevăzute de lege;

 • p.   să anunțe locatorului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, sediu etc, în termenul limită de 48 ore;

 • q. respectarea legislației în vigoare cu privire la construcțiile provizorii, la obținerea tuturor avizelor și/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii, revine în totalitate Locatarului și se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior încheierii contractului, fără să diminueze în nici un fel obligațiile de plată stabilite în prezentul contract.

Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produseTde-efectuarea-necorespunzătoare-aacestor^construcții pfe^izorii^sățra'Bltor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității' de învățământ;                                                               L

 • r. să asigure curățenia și igienizarea spațiului închiriat și a părților de folosință comună pe toată durata contractului, asigurând în permanență curățenia în spațiul închiriat, efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare. Locatarul va asigura evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

VI.   GARANȚII

Art. 6.1. Locatarul va depune la Trezoreria Municipiului Ploiești în contul nr. R093TREZ5215006XXX000129, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o lună, garanție ce va fi utilizată în cazul rezilierii contractului pe motiv de neplată la termenul stabilit. Locatorul va reține garanția în cazul în care contractul va fi reziliat de drept, conform prevederilor de la Capitolul VIL

Art. 6.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului sau după predarea-primirea terenului, Locatorul va elibera garanția constituită. în cazul rezilierii contractului pe motiv de neplată de către Locatar, locatorul își rezervă dreptul de a se dezdăuna din suma constituită drept garanție. în afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul având obligația de a achita lunar contravaloarea facturilor emise.

VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situații:

 • a.  la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b.  prin acordul scris al părților;

 • c.  din inițiativa Locatarului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile calendaristice și cu plata la zi a chiriei și a costurilor aferente utilităților până la data eliberării și predării terenului;

 • d.  din inițiativa conducerii unității de învățământ cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (două) luni consecutive, a schimbat destinația pentru care a fost închiriat spațiul, a subînchiriat spațiul unui terț (conform Art. 13.2), nu respectă obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e.  denunțare unilaterală la inițiativa conducerii unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de spațiul închiriat pentru nevoile unității de învățământ sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

 • f.   reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre părți;


 • g. în cazul dizolvării societății comerciale.

Art. -7.2.-Indiferentde motivul de-încetare a contractului inyocat de E este obligat să plătească chiria până la data predării terenului sar costurilor aferente utilităților până la aceeași dată, precum și sumele menite să acopere prejudiciile create locatorului.

VIII. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art. 8.1. Locatarul poate solicita suspendarea contractului doar pentru perioada vacanțelor școlare, dacă este cazul. Suspendarea își poate produce efectele exclusiv în condițiile în care cererea este aprobată de Locator.

IX.  PACT COMISORIU

Art. 9.1. Prezentul contract încetează de drept, fără nici o altă formalitate prealabilă, în cazul nerespectării de către Locatar a clauzelor contractuale.

X.   AMENDAMENTE

Art. 10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

XI.  FORȚA MAJORĂ

Art. 11.1. Forța majoră comunicată și dovedită de una din părți în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea evenimentului, scutește de răspundere partea care o invocă.

Art. 11.2. Forța majoră constituie o împrejurare de fapt neobișnuită, cauzată de evenimente imprevizibile și neimputabile niciuneia dintre părți, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie etc.

XII.  LITIGII

Art. 12.1. Rezolvarea neînțelegerilor ivite între părți se va face pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor supune instanțelor judecătorești competente.

XIII. CLAUZE SPECIALE

Art. 13.1. Chiria stabilită pentru închirierea terenului poate fi modificată unilateral de Locator în cazul apariției unor reglementări legale (Hotărâri de Guvern, Legi sau Hotărâri ale Consiliului Local) privind spațiile cu această destinație.

Art. 13.2. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului, în totalitate sau în parte, a spațiului închiriat, altor persoane.

Art. 13.3. Prevederile de bază ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite, vor fi analizate în comun sau ori de câte ori

A/

este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.                                                                                   '

Art.13.4. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza pe viitor închirierea^âpățiilpi>țeatre locatarii care nu își execută obligațiile contractuale anterioare cu bună credință. La finalizarea contractului, Locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu bună credință de către Locatar.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art.14.1. Procesul-verbal de predare-primire a terenului reprezintă anexă la prezentul contract și face parte integrantă din acesta.

Art.14.2. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Municipiul Ploiești în calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR

LOCATAR

Director,

Director / Administrator

Administrator financiar,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,