Hotărârea nr. 328/2018

Hotãrârea nr. 328 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 261/31.07.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

[viZ/tv

1

HOTĂRÂREA NR. 328

privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 261/31.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 138/09.08.2018 a consilierilor locali Marilena Stanciu și Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 17508/09.08.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune îndreptarea unor erori materiale cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.261/31.07.2018;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 1220/24.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 29.08.2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare ;

In temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare ;

/X

In baza art. 14 alin. (1) si art. 15 Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 314/25.09.2015, privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și date în concesiunea/administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată și completată ;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) si art. 20 alin. 1, lit. d) si e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In baza Codului de procedură civilă;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. 32, alin. 1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 261/31.07.2018, astfel:

“1. depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore, pe baza Certificatului medical constatator al decesului sau Certificatului de deces, a Certificatului de îmbălsămare și o copie BI/CI a persoanei care se ocupă de înhumarea decedatului;”

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 261/31.07.2018 se modifică în mod corespunzător conform prezentei hotărâri.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


PREȘEDINTE0E ȘEDINȚĂ, George-So^in-Ni<\ulae BOTEZ