Hotărârea nr. 327/2018

Hotãrârea nr. 327 privind transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție vacante și stabilirea ca funcții publice de execuție a două posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 327 p rivind transformarea gradului profesionaLa trei fu nctii publice-de-execuție vacante și stabilirea ca funcții publice de execuție a două posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 116/06.08.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 84157/27.07.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție vacante și stabilirea ca funcții publice de execuție a două posturi de natura contractuală din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 372/09.08.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Raportul de specialitate nr.61/08.08.2018 al Direcției Economice și Raportul de Specialitate nr. 1214/23.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2018;

în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”;

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, care reglementează faptul că “Autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statul de funcții posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligația de a stabili funcții publice” ;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din superior în debutant a trei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.09.2018, conform anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă stabilirea ca funcții publice de execuție de consilier clasa I, gradul profesional superior a două posturi de natură contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional IA din Compartimentul Administrativ al Serviciului Asistență Contribuabili și Administrativ din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.09.2018, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcții publice în condițiile art. 2 se stabilesc potrivit salarizării funcțiilor publice în care au fost numite începând cu data de 01.09.2018

Art. 4 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 136/23.04.2015 și Hotărârii Consiliului Local nr. 236/27.06.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu/DIȚUSERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. _____/2018

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treaptă /Grad profesionial

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU

I

s

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE S TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE S TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sli TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Si TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

principal

s

f

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

asistent

s

£

17

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

asistent

s

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU

1

s

L

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

T reapt;i /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI INCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU

I

s

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

•7 ' îl î ? {

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

asistent

s

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU

I

s

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapitî /Grad profesior

l

tal

Nivel studii

Conducere

Execuție

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

45

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

principal

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU

I

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

' I

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

-

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

debutant

s

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU

I

s

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesioral

Nivel studii

Conducere

Execuție

68

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

80

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

81

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

82

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

83

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

84

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

85

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

86

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

asistent

s

87

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

debutant

s

88

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER JURIDIC

I

debutant

s

89

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

90

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

91

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

92

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

•/ . 'T-i: ■ -

93

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

r M

94

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

debutant

s

\v \

vo --o.Tx

-------j. JL——

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treaptâ /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

95

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

96

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

97

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

I

98

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

IV

99

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

100

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

101

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU

I

S

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

- —

f #

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

•-^1

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

T reapt' /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE S| TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sil TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

122

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

s

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

SEF SERVICIU

I

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

■>

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

T7

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

debutant

s

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

debutant

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Si TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU

I

S

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

S

137

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

S

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

S

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

S

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

S

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

S

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

142

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

SEF BIROU

I

S

143

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

144

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

146

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

147

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

148

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

149

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

s

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


1 15


1 15


13


1   13


«j


E-


16


1 10


1 10


(fi
12


12


Personal contractual

Funcționari Personal publici contractual

TOTAL 149       141

CONDUCERE

EXECUȚIE       127


CONSILIUL LOCAL


DIRECTOR EXECUTIV


1 16


16


w 5 o & 3 cq

& FU

H H

< J g

X t—I

M


cq


FU


85


ti


O!CU