Hotărârea nr. 326/2018

Hotãrârea nr. 326 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

---- HQTĂRĂREANR.Azo---

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 135/09.08.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian-Mihai și Raportul de specialitate nr. 6916/08.08.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, ca urmare a reorganizării;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 373/09.08.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și raportul de specialitate nr. 1218/23.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2018;

In baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „a” și alin. (3), lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (6), coroborate cu art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind adminsitrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2018.

Art. 2 Drepturile salariale ale salariaților promovați vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.08.2018.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.167/30.05.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului -MSBui®-G®SstStin1Stere^;fi^rdbăruitcrior.

Art. 5 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești,\astăzi, 31 august 2018

Contrasemnează:


V SECRETAR,

Laurențin DIȚU


> z m x

> z


> z n


zbJ o


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.STAT DE FUNCȚII

NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD ;|JREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIONAL(A)

CONDUCERE


I s I [                                '

I s I I I


T]   î| DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

2|   1|DIRECTOR ADJUNCT

BIROUL ADMINISTRATIV

3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

7

4

REFERENT

M

l-A

8

5

MAGAZINER

G


SERVICIUL AGREMENT

9

1

SEF SERVICIU

S

10

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

11

2

CASIER

M

12

3

CASIER

M

13

4

CASIER

G

14

5

CASIER

G

15

6

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI

16

1

SEF SERVICIU

S

17

1

REFERENT

M

I

18

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

19

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

20

4

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

21

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

22

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

23

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

24

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

25

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

26

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

27

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

28

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

29

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

30

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

31

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

32

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

33

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

34

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

35

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

36

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

37

1

SEF SERVICIU

Q O

38

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

39

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

40

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

41

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

42

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

43

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

44

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

45

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

46

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

47

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

48

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

49

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD [TREAPTA PROFESIONAL(A)

50

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

51

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

52

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

f <?/i z-'■

53

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

n3l I Ț: .

54

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

°S'i JzBÎ T

55

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

\ .f                 '*

56

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

^,7 Mz ......

57

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

58

21

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL TEHNIC

59

1

SEF SERVICIU

S

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

61

2

ȘOFER

M

I

62

3

ȘOFER

M

I

63

4

ȘOFER

G

I

64

5

ȘOFER

G

I

65

6

ȘOFER

G

I

66

7

ȘOFER

G

I

67

8

ȘOFER

G

I

68

9

ȘOFER

G

I

69

10

ȘOFER

G

I

70

11

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

71

12

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

72

13

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

73

14

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

74

15

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

75

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

76

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

77

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

78

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

79

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

80

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

81

1

SEF BIROU

S

82

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

83

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

84

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

85

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

COM

’ARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS

“~86f

1

CONSILIER JURIDIC

S I

l-A |

I

COM

’ARTIMENTUL MEDICINA VETERINARA

~87|

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S I

l-A |

I

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI88

1

SEF SERVICIU

S

89

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

BIROUL ZOO

90

1

SEF BIROU

S

91

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

92

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

93

3

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

94

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

95

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

96

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

97

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

98

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

99

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

100

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

101

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

102

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

103

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

INR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

TREAPTA

PROFES

ONAL(A)

104

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

105

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

106

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

A/ lf: >

107

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

108

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

109

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

—.....*

110

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

111

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

112

22

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

BIRO

UL IGIENIZARE ZOO

113

1

SEF BIROU

S

114

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

115

2

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

116

3

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

117

4

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

122

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

123

5

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

M

BIROULRESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII


125

1

SEF BIROU

S

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A


funcții de conducere

13

funcții de execuție

115

Total

128