Hotărârea nr. 325/2018

Hotãrârea nr. 325 privind delegarea unei persoane care să reprezinte Municipiul Ploieşti în cadrul lucrărilor permanente ale Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 325 privind delegarea »mei|wxsoanejcare■-$«-^reprezinte Municipiul Ploiești în cadrul lucrărilor permanente ale „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 118/07.08.2018 a viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian Ganea și Raportul de specialitate comun nr. 1836/31.07.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice și nr. 1200/22.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune delegarea unei persoane care să reprezinte Municipiul Ploiești în cadrul lucrărilor permanente ale „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”;

Având în vedere:

  • - Avizul Comisiei pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, comisia nr. 6 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 31.07.2018;

  • - Prevederile art. 1, alin (1) și alin. (2) și art. 2 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

  • - Adresa nr. 14717/16.07.2018 a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.06.2018 privind aprobarea reînscrierii Municipiului Ploiești ca membru activ al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. e), coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a) și art. 115, alin 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă delegarea domnului Cristian-Mihai Ganea, care să reprezinte Municipiul Ploiești în cadrul lucrărilor permanente ale „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018PREȘED

George-S<ftrin


TE\DE ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZĂ