Hotărârea nr. 324/2018

Hotãrârea nr. 324 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetarăconstituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – doamna Cristea Mihaela Florina

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 324 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - doamna Cristea Mihaela Florina

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 142/10.08.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 8899/2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 75/20.08.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1205/23.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 30.07.2018 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

Având în vedere cererea nr. 8899/28 iunie 2018, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 8899/20 iulie 2018 și alte documente doveditoare;

A

In temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 5.800 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Cristea Mihaela Florina, în vederea achitării costurilor intervenției chirurgicale și ale spitalizării.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

’S


<r O

-

iculae BOTEZ

A N l1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-|


•jir t


Contrasemnează: \ SECRETAR,

Laurentiu,DITU

L/.i