Hotărârea nr. 323/2018

Hotãrârea nr. 323 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 323

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 155/10.08.2018 a Primarului Municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 1188/22.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2018;

Luând act de Ordinul Prefectului Județului Prahova nr. 180/20.07.2018;

Urmare adresei Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr. 105/02.08.2018, înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 15941/02.08.2018 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Ținând cont de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 54 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, în sensul înlocuirii doamnei Drăgușin Paulica cu domnul Grigore Constantin în cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

Contrasemnează:

1 SECRETAR,PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George S0țin/Sicplae BOTEZ