Hotărârea nr. 322/2018

Hotãrârea nr. 322 privind validarea mandatului de consilier al domnului Grigore Constantin

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 322 privind validarea mandatului de consilier al domnului Grigore Constantin

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești și al Secretarului Municipiului Ploiești nr. 154/10.08.2018;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2018;

Luând act de Ordinul Prefectului Județului Prahova nr. 180/20.07.2018, înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr. 15275/23.07.2018;

Urmare adresei Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr.105/02.08.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 15941/02.08.2018 prin care s-a confirmat următorul supleant;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Conform prevederilor art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

In temeiul art. 36 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează mandatul de consilier al domnului GRIGORE CONSTANTIN, supleant pe lista de consilieri a Partidului Național Liberal -Organizația Prahova.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


Contrasemnează: / SECRETAR, Laurentiu DITU

&

'<’o :

V >'•PREȘEDINTEI DE ȘEDINȚĂ,  George-Siprin~I\icuIae BOTEZ @ >


/'* f V

w