Hotărârea nr. 321/2018

Hotãrârea nr. 321 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia” cod Mysmis 125155 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat -

Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia” cod Mysmis 125155 Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive nr. 156/13.08.2018 a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții nr. 8771/13.08.2018, Direcției Economice nr. 74/13.08.2018 și Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.l 140/13.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud -Muntenia” cod Mysmis 125155 - Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale - Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10. la/APC/7Regiuni.

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale - Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr.POR/10/2018/10/10.1 a/APC/7REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă acordul de parteneriat între Ministerul Educației Naționale -U.M.P.M.R.S,U_^_lider de proiect și Municipiul Ploiești - partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a Obiectivului „Grădiniță program normal nr.41 Municipiul Ploiești, județ Prahova", în cuantum de 280621.34 lei (inclusiv TVA)-aferentă activităților derulate de Municipiul Ploiești.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiul Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5612.43 lei, reprezentând cofmanțarea Obiectivului „Grădiniță program normal nr.41 Municipiul Ploiești, județ Prahova" cuprins în proiectul „Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia” cod Mysmis 125155.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului „Grădiniță program normal nr.41 Municipiul Ploiești, județ Prahova", pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD -MUNTENIA” cod Mysmis 125155, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului „Grădiniță program normal nr.41 Municipiul Ploiești, județ Prahova" în vederea implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD -MUNTENIA” cod Mysmis 125155 în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7 Se împuternicește domnul Horia Palmer Hîrtopanu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiul Ploiești, daca este cazul.

Art. 8 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Acord de parteneriat nr._________/_____________

pentru realizarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA" cod Mysmis 125155

Art. 1. Părțile

 • 1.  Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare, cu sediul în strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1, București, codul fiscal 13729380, reprezentată prin Horia Palmer Hîrtopanu, avand funcția de Director, având calitatea de Lider de proiect, conturi de identificare fiscală:

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: R096TREZ7005005XXX000182

Den urni rea/adresa unității Trezoreriei Statului : Municipiului București

 • 2.  Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-ul Republicii, nr 2, cod 100066, județ Prahova, codul fiscal 2844855, reprezentată de Adrian Florin Dobre, Primar, având calitatea de Partener, conturi de identificare fiscală:

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: R014TREZ24A740600710130X

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Județ Prahova

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente investiției Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova, cuprinsă în cadrul proiectului: „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD -MUNTENIA" cod Mysmis 125155, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 • (1)   Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

A

■.c‘>

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/10/10.1/10.1/a/APC/7p'EGIU.NI

Lider de parteneriat        Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea

utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier- lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote si taxe, Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier - conexe, Activități de achiziții, Activități de Management al proiectului, __________________Activități de informare și publicitate_____

Partener                     Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea

utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier- lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote si taxe, Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier - conexe, Activități de achiziții, Activități de Management al proiectului, Activități de informare și publicitate

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Valoarea totală a investiției Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 1469881.8 lei

Organizația               Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteriat          Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția

Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 1189260.46 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 154603.86 lei, reprezentând 13% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal nr.~ 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 154603.86 lei, reprezentând 10.52% din ________________________1469881.8 lei_____________________Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1/10.1/a/APC/7REGIUN1

județ Prahova este de 5612.43 lei, reprezentând 2% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova este de 5612.43 lei, reprezentând 0.38 % din _______________1469881.8 lei                 ______

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management1, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c)  liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare2.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • A.  Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B.  Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerului, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Partenerului

(1) Cheltuielile angajate de Partener, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 'j-t-ftluf

POR/2017/10/10.1/10.1/a/APC/7REGrOTtter~-r'" '

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B. Obligațiile Partenerului

 • (4)   Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (8)   Partenerul este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul are obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerul este obligat de a restitui AM/Oh orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerul este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1/10.1/a/APC/7REGIUNI

conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17)    Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerul pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (21)  Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (22)  înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (23)  Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (24)  Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (25)  Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (26)  Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/10/10.1/10.1/a/APC/7REGIUNI


Art. 12 Dispoziții finale

 • (27) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat

Ministerul Educației Naționale U.M.P.M.R.S.U.

Director

Horia Palmer Hîrtopanu

Semnătura

Data și locul semnării

Partener

Adrian Florin Dobre - PRIMAR Municipiul Ploiești

Semnătura

Data și locul semnării

Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1/10.1/S/APC/7REGIUNI

Declarație de angajament

Subsemnatul Adrian Florin Dobre , CNP 1760131293092 , posesor al CI seria PX nr. 473844 , eliberată de SPCLEP Ploiești , în calitate de reprezentant legal al Municipiul Ploiești, Solicitant de finanțare-membru în cadrul parteneriatului/ Solicitant de finanțare-Lider de proiect în cadrul parteneriatului pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD -MUNTENIA” cod Mysmis 125155 pentru care am depus prezenta Cerere de finanțare Mă angajez ca Municipiul Ploiești

 • •   Să asigure contribuția proprie respectiv 5612.43 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a cheltuielilor realizate de Municipiul Ploiești pentru investiția Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova, cuprinsă în cadrul proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155, conform cererii de finanțare

 • •   Să finanțeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,

 • •   Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 • •   Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze sumele ce implică contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile și neeligibile aferente proiectului,

 • •   Să mențină proprietatea facilităților construite/ modernizate/ reabilitate/ amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare,

 • •   în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru proiecte de investiții, pe perioada de durabilitate a proiectului, trebuie:

 • •   să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);

 • •   să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar al infrastructurii/bunurilor/mijloacelor de transport public, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare și;

 • •  să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și~care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

 • •   Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

 • •   Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spațiului/spațiilor obiect al proiectului, prin menționarea în cerințele documentațiilor de achiziție/de proiectare din caietul de

Programul Operațional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul v

POR/2017/10/10.1/10.1/a/APC/7REGÎUNI=^

sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, respectarea prevederilor naționale și europene aplicabile în vigoare3.

• Să respecte, pe perioada de durabilitate a contractului, următoarele condiții:

o să nu se afle în stare de faliment

o să nu fie în dificultate. în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

o să nu fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

o (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului (general și specific) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

Semnătura:

Adrian Florin Dobre

Semnătura

Data:

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2O17/10/10.1/10.1/a/APC/7REGIUNI

Declarația de eligibilitate

Subsemnatul Adrian Florin Dobre , CNP 1760131293092 posesor al CI seria PX nr. 473844, eliberată de SPCLEP Ploiești, în calitate de reprezentant legal al Municipiul Ploiești cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

 • A.  Municipiul Ploiești depune Cererea de finanțare cu titlul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA’’ cod Mysmis 125155, din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, în calitate de:

o Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din:

Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare

și

Municipiul Ploiești

 • B.  Investiția Grădiniță program normal nr. 41 mun. Ploiești, județ Prahova, cuprinsă în cadrul proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD -MUNTENIA” cod Mysmis 125155, propusă prin prezenta cerere de finanțare, nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

Pentru proiectele fără lucrări începute

Proiectul nefinalizat propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data semnării declarației de eligibilitate, pentru activitățile (construcție/ extindere/ modernizare, cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură ce fac obiectul finanțării în cadrul prezentului apel și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

Pentru proiectele cu lucrări începute

în această situație, în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de începere a contractelor de lucrări aferente investiilor solicitate la finanțare prin proiect, acestea nu au mai beneficiat de finanțare publică (alta decât cea a solicitantului),        pentru același tip de activități

(reabilitare/modernizare/construcție/extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu s-a aflat în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior. După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantUluk

 • C.  Municipiul Ploiești nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

 • a)  Să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • b)  Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a);

 • c)  să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

 • d)  să fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

 • D.  Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

 • a)  Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.

 • b)  Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR

 • c)  Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR

 • d)  Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • E.  Imobilul care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii, în condițiile Ghidului specific.

J să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

v' să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 • F.  înțeleg că în cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare cererea de finanțare va fi respinsă.

 • G. înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului (general și specific) vor fi aduse la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

 • H. înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/10/10.1/10.1/aWC/7REGIUNI

 • I.  Declar că proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu se află în perioada de garanție a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.

 • J.  Declar că activitățile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat conform legislației în vigoare.

 • K.  Declar că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.

 • L.  Declar că proiectul propus nu este considerat la momentul depunerii Cererii de finanțare ca fiind un proiect generator de venituri nete, conform prevederilor art. 61 din Regulamentul 1303/2013.

  Data:.....................


Semnătura:

Adrian Florin Dobre

Semnătura

1

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

2

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

3

Reglementările europene și naționale relevante incidente:

 • •    art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european și al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

 • •    capitolul IV Accesibilitate din Legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități,

 • •    Ordinul Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"