Hotărârea nr. 320/2018

Hotãrârea nr. 320 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentatiei tehnico-economice- faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂŢII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂŢII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEŢELOR GĂRILOR”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 320 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentației tehnico-economice- faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 133/08.08.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții nr.8619/08.08.2018 și al Direcției Economice nr. 69/08.08.2018 prin care se propune aprobarea valorilor indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”;

A

In baza raportului de specialitate nr. 1124/09.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 08.08.2018;

în conformitate cu avizul nr. 40/09.08.2018 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnica, faza Studiu de Fezabilitate;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 — 2020, aprobate prin H.C.L. nr.l63/ 30 mai 2016;

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Considerând prevederile art.42, alin.(l) lit.b, din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.(4) litd și art.115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă valoarea indicatorilor tehnico-economici și Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 140.254.374,58 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 112.152.572,01 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.592.973,77 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește primarul, domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.ANEXA la HCL nr

~~~■''

/ .-S    '"-

//o <?;,r

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI A INDICATORILOR- ! TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI PROIECTULUI    ,/

“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA-LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”

 • 1. DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR” va conține un pachet de măsuri (privind infrastructura și mijloacele de transport/operaționale/organizaționale) care vor contribui la promovarea și îmbunătățirea transportului public de călători și/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la încurajarea și facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

In prezent nu există o legătură directă între Gara de Vest și Gara de Sud.

Prin urmare, traficul între zona de Vest și zona de Sud a municipiului se desfășoară preponderent prin centrul orașului. Ca urmare, nu există nici mijloace de transport directe, legătura între cele două zone fiind realizată prin schimb de mijloace de transport ce tranzitează zona centrală.

Lipsa aceastei legături directe, coroborată cu starea tehnică precară a mijloacelor de transport public, are ca efect primar lipsa de apetență a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientându-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifică acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu există amenajări pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing or bike-rental.

în zona Gării de Sud se înregistrează ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal și cel auto.

Traficul pietonal intens este determinat și de existența unor,.aî®hiâjă

precare, de tip piață, precum și a unei zone improvizate pentru îrnbarcarca' debarcarea călătorilor ce utilizează mijloace de transport extra-u^^ie.        \

Nu există o stație de așteptare care să permită călătorilor lin schimb /£ "


-I        . •              •     . >->                                          •                         ■                         •                          •                                              A.                *"

1 .. . _ . . .

debarcarea călătorilor ce utilizează mijloace de transport extra-u^b^ie. ....

Nu există o stație de așteptare care să permită călătorii Jplln schimb ,< multimodal, în condiții de siguranță și confort.

Din punct de vedere tehnic, se constată deficiențe ale zonei camsâțe-#© traficul intens din zonă, vechimii structurii rutiere, diferențelor de

temperatură și activităților de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansată de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluriri,

ceea ce face ca circulația să se desfășoare în condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestei străzi.


Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale și a unui sistem de transport multimodal de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • > Reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale și a unui sistem de transport multimodal de persoane, în scopul eficientizării transportului de persoane și al îmbunătățirii impactului transportului asupra mediului, cât și creșterea siguranței traficului de persoane în Municipiul Ploiești;

 • > îmbunătățirea calității transportului călătorilor cu transportul public și modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport;

 • > Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public;

 • > Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor și a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele etc;

 • > Realizarea unor servicii multimodale de calitate, respectiv asigurarea facilă a schimbului mijloacelor de transport în condiții de maximă siguranță și confort, atât pentru locuitorii Municipiului Ploiești, cât și pentru persoanele aflate în vizită sau tranzit prin Municipiul Ploiești;

 • > Transferul unei părți din cota modală a transportului individual cu autoturisme către modurile nemotorizate de transport.

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest și Gara de Sud și a clădirii cu rol de stație de așteptare este asociată cu următoarele BENEFICII pentru locuitorii din zonă, astfel:

 • •  îmbunătățirea transportului public local / zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport;

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme;

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motdfiSa^ 4^

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei divergeLofnoxe si

reducerea volumului de praf;                          felf            *

 • •  din punct de vedere funcțional va crește siguranța și confbrlpl în trafic. ,

De asemenea, se va realiza o creștere a calității vieții / standardului’ de viață și a condițiilor sociale în comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zonă, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe și a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunătățite de deplasare si siguranță;

• bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Descrierea investiției:

Amplasamentul se află în intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfășoară în axa arterelor străbătute: strada Libertății, strada Libertății (tronson II), strada Depoului (tronson II), strada Rudului, strada Depoului, Piața 1 Decembrie 1918 si tranzitează zone industriale si rezidențiale.

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform H.G.nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A etc).

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 7, cu risc geotehnic redus.


Terenul toiai ocupat de obiectivul de investiție este situat Ă z / o Zs

vest a Municipiului Ploiești, are suprafața de 96643 mp din care^>-

 • -  Teren privat - 23748 mp

 • -  Teren Amenajare Piața 1 Decembrie - 13195 mp;

 • -  Teren Amenajare Gara de Vest - 4234 mp;

 • -  Teren Amenajare Park&Ride (Gara de Vest) - 1980 mp

 • -  Teren Amenajare cai de comunicații (legătură Gara de Sud - Gara de


soc;

;          19 f

Vest) - 63430 mp.

Terenurile proprietate privata necesare, in suprafața de 23.777,77 mp vor fi expropriate in baza prevederilor Legii 255 / 2010. De asemenea, vor fi expropriate in vederea desființării un număr de 15 clădiri cu o suprafața totala construita de 2016.08 mp (conform tabel exproprieri)

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Se va realiza legătură directa dintre Gara de Sud si Gara de Vest prin străpungerea străzii Libertății pentru a facilita mijlocul de transport public prin crearea benzilor unice.

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 3.147 ml respectiv amenajarea drumurilor din incinta terminalului Pieței 1 Decembrie cu o lungime de 371 ml aflate in intravilanul Municipiului Ploiești.

Se vor realiza piste pentru biciclete pe intreg traseul studiat si trei puncte de tip bike rentai si bike sharing.

Totodată se va construi o clădire cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul pieței Gării de Sud avand ca scop interactionarea a mai multe mijloace de transport pentru calatori si mărfuri. Intr-un terminal de pasageri, oamenilor li se oferă posibilitatea de a intra intr-un mijloc de transport (ca pieton, cu bicicleta, cu mașina, cu autobuzul sau tramvaiul, etc.) si de a-si continua calatoria cu un altul.

Pentru realizarea investiției propuse sunt necesare următoarele lucrări:

I. Clădire statie de așteptare

Se va realiza o clădire cu rolul de sala de așteptare si de achiziționare bilete de călătorie si a unei zone acoperite ce va servi drept peron de așteptare. Lucrarea se afla in intravilanul Municipiului Ploiești,, conform Planului Urbanistic, pe strada Depoului F.N., in fata gării de Sud.

Terenul are deschidere pe latura de sud spre str. Depoului si este înconjurat pe 3 laturi - nord, est, vest - de linia de tramvai. Pe latura de nord , traversând linia de tramvai, se afla Parcul Sud.

 • II. Pasaje pietonale


Se vor realiza trasee predefinte pentru traficul pietonal in zona.

Se va reaiiza un pasaj pietonal pentru accesul persoanelor in puncte de interes ale intersecției Piața 1 Decembrie 1918, astfel:

 • •  2 accese simple pe trotuarul din fata accesului in Gara

 • •  1 acces dublu in dreptul fântânii

 • •  2 accese simple pe trotuarele opuse Gării de Sud.

Pentru realizarea acestui pasaj, se ajunge la cota -6.90 prin pachet de 4 rampe de trepte. Dimensiunile treptelor sunt de 15x30 cm si 1.20 m lungime.

Podestele intermediare au dimensiuni 1.20x4.00 m la cotele : -1.35, -2.70 si -4.05. Latimea libera a pasajului este de 4 m si de 2.90 m inaltime.

 • III. Amenajare Piața 1 Decembrie:

Terminalul propus este un spațiu urban in care se organizează fluxurile de circulație auto si pietonale. In cadrul acestui complex se propun:

 • •  Sistematizare teren, amenajare platforma circulații si parcări auto pentru mijloace de transport;

 • •  Amenajarea unui număr de 26 de locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”;

 • • Amenajarea unui număr de 20 de locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul;

 • • Amenajarea unui număr de 5 locuri pentru taxiuri;

 • •  Amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing” ce cuprinde 20 de locuri. In municipiul Ploiești s-ar crea un avantaj major prin utilizarea „Bike-rental”, atunci când se utilizează o bicicleta in loc de o mașina, deoarece se realizează economie, pe de o parte de combustibil, iar pe de alta parte de spațiu destinat locurilor de parcare, dar se realizează in același timp si o scădere semnificativa a poularii. „Bike-sharing” poate contribui in mare măsură la reducerea congestionarii traficului pe drumurile publice in orele de vârf, oferind reduceri semnificative ale costurilor atat pentru persoanele fizice cat si pentru autoritățile locale;

 • •  Amenajare trotuare si piste de biciclisti;

 • •  construire clădire, cu sala de așteptare si spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare, etc;

 • •  amenajare spatii verzi si plantari de copaci;                     ...- .

 • •  amplasare stații autobuz/trol ei buz si-mobilier urban;   ,^^, ^.^

 • •  construirea unor pasaje subterane pietonale;

 • •  construirea unei statii de incarcare pentru mașini hibride;

 • •  amenajare platforma depozitare containere deșeuri.

 • IV. Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest):

Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a IlI-a si a Il-a după cum urmeaza:

 • -  Pe tronsonul intre Gara de Sud si Strada Rudului (km 0+000 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a IlI-a;

 • -  Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km 3+147), strada se incadreaza in strada de categoria a Il-a;

Străzile au lățimile pârtii carosabile după cum urmeaza:

 • -  Intre pozițiile km 0+000 - km 0+230 reprezintă amenajarea intersecției Pieței 1 Decembrie;

 • -  intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 1+590, latimea pârtii carosabile este de 2 x 5.50 m (o banda pe sens);

 • -  intre pozițiile kilometrice km 1+590 - km 1+720, reprezintă amenajarea intersecției străzii Depoului cu strada Rudului; intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060, km 3+120 - km 3+147, latimea pârtii carosabile este de 4 x 3.50 m (doua benzi pe sens);

 • -  Intre pozițiile kilometrice km 3+060 - km 3+120 se va amenaja un sens giratoriu cu latimea pârtii carosabile de 2 x 5.00 m.

Traseul va fii incadrat de spatii de siguranța, piste de biciclisti si trotuare.

Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest se vor realiza benzi unice pentru mijlocul de transport in comun.

Intre pozițiile kilometrice 1+040 - km 1+240 pe partea dreapta in urma lărgirii străzii si datorita diferentelor de nivel se va construi pe terenul interprinderii S.C. UZUC S.A. un zid de sprijin.

Se va amenaja la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului un loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma bike-rental/bike-sharing ce cuprinde 20 de locuri.

Se vor amplasa la poziția kilometrica km 1+640 (Strada Rudului) respectiv la poziția kilometrica km 2+300 (Strada Depoului tronson II) statii autobuz/troleibuz si mobilier urban;

 • V. Amenajarea terminalului Gara de Vest:

Se vor amenaja statii de autobuz/troleibuz in incinta terminaluluicGarih.s

de Vest sub iorma ae peroane. S-a prevăzut si amenajarea unui locijspecial >1 ® Lv! de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-ren ‘Jâke;■ sharing”. Aceasta locație se afla in fata intrării principale a Gării de V, cuprinde 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Libertății tronson II cu străzile Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest. Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Multimodal.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orășenești.

Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului din zona străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei. La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.OOm.

 • VI.  Amenajare parcare de transfer de tip park&ride Gara de Vest: Se vor amenaja 50 locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”.

S-au prevăzut trotuare perimetrale cu latimea de 2.00m.

 • VII. înființare rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz legătură Gara de Sud - Gara de Vest

Se va înființa un mijloc de transport in comun de tip troleibuz ce va face legătură directa dintre Gara de Sud si Gara de Vest.

 • VIII. Devierea si protejarea rețelelor edilitare existente

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI                        o M

----■             i-------------------------- -------------------- _--

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala, inclusiv TVA

lei

■■■■■,.Țf f '■

'Or    ■       A'*' -

Ao ci i-i              f»

C+M inclusiv TVA

lei

112.152.572,0

1

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

10.605.686,03

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

2.592.973,77

DURATA si EȘALONAREA INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

lei

140.254.374,58

euro

30.660.714,98

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

lei

112.152.572,01

euro

24.517.438,79

Anul 2013-2017

înv (lei cu TVA)

4.231.995,67

C+M (lei cu TVA)

Anul 2018

Înv (lei cu TVA)

12.033.745,21

C+M (lei cu TVA)

Anul 2019

înv (lei cu TVA)

49.435.527,96

C+M (lei cu TVA)

39.583.260,71

Anul 2020

înv (lei cu TVA)

74.553.105,75

C+M (lei cu TVA)

72.569.311,30

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.


STUDIUL DE FEZABILITATE

“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”


BENEFICIAR MUNICIPIUL PLOIEȘTI

întocmit 2018

Splaiul Independentei, nr. 294 Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.tnterqroup.ro

E-mail: office@intergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT;

PROIECTANTI SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI

PLATFORME:

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:ING. FLORIN

ING. ALEXANDW^M£EX^\ ING. FLORIN STANCtT

’J 1 -

ING. MUGUR VINTILA


ING. ALEXANDRU DAUS


ING. AMAXIMOAEI GEANI


PROIECTANTI ARHITECTURA:

PROIECTANTI AMENAJARE PEISAGISTICA:

PROIECTANTI STRUCTURA:


ARH. ANA MARIA URSACHE


PROIECTANTI INSTALAȚII INTERIOARE:EXPERT MEDIU:


COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:


DEVIZE1.

1.1.

1.2.

 • 1.3.

 • 1.4.

 • 1.5.

2.


CUPRINS:

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII Denumirea obiectivului de investiții.............................................

Ordonator principal de credite/investitor.....................................

Ordonator de credite (secundar/tertiar).......................................

Beneficiarul investiției.................................................................

Elaboratorul studiului de fezabilitate...........................................

SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII


PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si

oportunitatea promovării de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale si financiare

 • 2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALZIAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1    Particularitati ale amplasamentului:

   • 3.1.1  Descrierea amplasamentului:

   • 3.1.2  Relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

   • 3.1.3  Orientări propuse fata de punctele cardinal si fata de punctele de interes

natural sau construite:

 • 3.1.4  Surse de poluare existente in zona:

 • 3.1.5  Date climatice si particularitati de relief:

 • 3.1.6  Existenta unor.

 • 3.1.7  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

  • 3.1.7.1   Date privind zonarea seismica:

  • 3.1.7.2   Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea

convenționala si nivelul maxim al apelor freatice:

 • 3.1.7.3   Date geologice generale:

 • 3.1.7.4 Date geotehnice obținute:

 • 3.1.7.5   încadrarea in zone de risc natural:

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

  • 3.2.1  Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

   • 3.2.1.1   Clădire statie de așteptare

   • 3.2.1.2   Pasaje pietonale

   • 3.2.1.3  Amenajare Piața 1 Decembrie:

   • 3.2.1.4  Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest):

   • 3.2.1.5  Amenajarea terminalului Gara de Vest:

   • 3.2.1.6  Amenajare parcare de transfer de tip park&ride Gara de Vest:

   • 3.2.1.7   înființare rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip

troleibuz legătură Gara de Sud - Gara de Vest

 • 3.2.1.8   Devierea si protejarea rețelelor edilitare existente

 • 3.2.2 Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:.. 24

  • 3.2.2.1   Prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de sud si Gara

de vest (strada Libertății)

 • 3.2.2.2   Clădire statie de așteptare

 • 3.2.2.3  Amenajare Piața 1 Decembrie (Gara de Sud) si a parcării de tip park&ride

 • 3.2.2.4  Amenajarea terminalului Gara de Vest:

 • 3.2.2.5  Amenajare parcare de transfer de tip park&ride Gara de Vest • 3.2.2.6 înființare linie de troleibuz                                                   _______

 • 3.2.3  Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse..........................

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției.................................................

 • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de țțnțlortâ^â^B

 • 3.5 4

 • 5.

5.1.

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor:

5.2

 • 5.3.

  • 5.3.1

  • 5.3.2

  • 5.3.3 constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși:.............................................................................

   • 5.3.3.1

   • 5.3.3.2

   • 5.3.3.3

   • 5.3.3.4 Vest):

   • 5.3.3.5

   • 5.3.3.6

   • 5.3.3.7 troleibuz legătură Gara de Sud - Gara de Vest:

 • 5.4.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • 5.5.

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice93

Grafice orientative de realizare a investiției.....................................

Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)^..^ Scenariul/optiunea tehnico-economica optima, recomandata:

Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

48

Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate:

Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:

Obținerea si amenajarea terenului:

Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului:

Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,48

Clădire statie de așteptare

Pasaj subteran pietonal:

Amenajare Piața 1 Decembrie:

Amenajare cai de comunicație (legătură directa Gara de Sud - Gara de 67

Amenajare terminal Gara de Vest:

Amenajare Park&Ride Gara de Vest:

înființare rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip

89


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

indicatori maximali

indicatori minimali

indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,

durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările


 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 6.   Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1.   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2.   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 98

 • 6.3.   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

 • 6.4.   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5.   Studiu topografic

 • 6.6.    Avize, acorduri și studii specifice,

 • 7.   Implementarea investiției

 • 7.1.   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2.   Strategia de implementare

 • 7.3.   Strategia de exploatare/operare și întreținere

 • 8.   Concluzii și recomandări

(B) PIESE DESENATE

Anexe

 • 1. Certificatul de Urbanism

 • 2. Studiul geotehnic

 • 3. Studiu de trafic si mobilitate pietonala


 • 4. Expertiza tehnica drum

 • 5. Analiza economico-financiara

7. Piese desenate
 • 1.2.   Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3.   Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova.

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea


 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

In urma analizei de variante la nivelul PMUD s-au concluzionat următoarele:

 • •  Este necesara construirea unei legaturi intre Gara de Vest si Gara de Sud, care împreuna cu Șoseaua Vestului constituie partea vestica a Inelului III al municipiului prin modernizarea tramei stradale existente si extinderea sa intre strada Depoului si Șoseaua Libertății

 • •  Pe legătură nou creata se va prelungi unul din traseele de troleibuz ce ajung la Gara de Sud ca mijloc de transport primar

 • •  Se va crea o statie de așteptare pentru facilitarea schimbului multimodal.

 • •  Se va crea o parcare tip park&ride in proximitatea Gării de Vest

  Splaiul Independentei, nr. 294

  Sector 6, București, PO 060031, Romania


  INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.intergroup.ro  fi I


  iy>

  / ■>     --'v î'\

  2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri .felewdhJeW structuri instituționale si financiare


;~oi W. ’W i £ faffi s; t -k tew

Având in vedere ca unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor deGES-—' generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de către toate statele merrib|af ^ste^ ® necesar ca municipiul Ploiești sa acționeze in acest sens, acest proiect de investîtir fiind printre primele din cele propuse ca prioritare prin PMUD si SIDU.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetateni sa utilizeze fie mijloacele de transport public fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo, etc) in detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism sa funcționeze este necesara implementarea unei serii de masuri integrate, atat de natura tehnica cat si financiara, la nivelul intregii zone funcționale:

 • •  Asigurarea unor condiții decente de confort si siguranța a utilizatorilor sistemului de transport public

 • •  Asigurarea circulației in condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate si managementul traficului in scopul prioritizarii circulației acestora.

 • •  Asigurarea unor condiții de utilizare in siguranța a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora

 • •  Construcția de parcari tip park&ride la limita administrativa a municipiului

 • •  Modificarea strategiei parcărilor astfel incat sa fie descurajata parcarea vehiculelor proprietate privata pe domeniul public, in principal in zona centrala.

Având in vedere politica europeana in materie de mobilitate urbana si sprijinul financiar alocat statelor membre in vederea implementării de proiecte ce au ca efect scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat in Romania prin posibilitatea accesării de finanțări nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 4.1, municipiul are oportunitatea temporala a demarării imediate a unei serii de investiții in acest sector.

 • 2.3 Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In prezent nu exista o legătură directa intre Gara de Vest si Gara de Sud. Prin urmare traficul intre zona de Vest si zona de Sud a municipiul se desfasoara preponderent prin centrul orașului. Ca urmare nu exista nici mijloace de transport directe, legătură intre cele doua zone fiind realizate prin schimb de mijloace de transport ce tranzitează zona centrala.

Lipsa aceastei legaturi directe coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing or bike-rental.

In zona Gării de Sud se înregistrează ambuteiaje frecvente, relațiile dintre^dif^ntțgfe-^/^ moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre pr |ă cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal.T@en^pșț^b determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a tineijWne^ improvizate pentru îmbarcarea / debarcarea calatorilor ce utilizează mijloaa£âe--i/ * transport extra-urbane.                                                           --"70*^

load

Nu exista o statie de așteptare care sa permită calatorilor un schimbul multimodâl in condiții de siguranța si confort.


Din punct de vedere tehnic se constata deficiente ale zonei: cauzate de traficul intens din zonă, a vechimii structurii rutiere, a diferențelor de temperatură cât și a activităților de dezăpezire din timpul iernii, partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestei străzi.

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Creșterea constanta a traficului motorizat la nivelul zonelor urbane este o certitudine, confirmata nu numai la nivel național ci la nivel mondial. Aceasta duce implicit la creșterea emisiilor de GES. Prin urmare atat la nivel mondial, european cat si național s-a concluzionat ca este imperios necesara implementarea de seturi de masuri complementare care sa duca la scăderea traficului motorizat.

Prin PMUD s-au identificat masurile necesare pentru reducerea amprentei de carbon generata de traficul motorizat, realizarea prezentului obiectiv de investiții fiind una din masurile prioritare.

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de echivalent C02 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale si a unui sistem de transport multimodâl de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • > Reducerea emisiilor de echivalent C02 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale si a unui sistem de transport multimodâl de persoane in scopul eficientizarii transportului de persoane si al imbunatatirii impactului transportului asupra mediului cat si creșterea siguranței traficului de persoane in Municipiul Ploiești;

 • >  Imbunatatirea calitatii calatorilor cu transportul public si modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate si siguranța in utilizarea acestor moduri de transport;

 • > Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public;

 • > Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele etc;

Realizarea unor servicii multimodale de calitate, respectiv^âufareă facila a schimbului mijloacelor de transport in conditii/d^mwji^'\'\^\ siguranța si confort atat pentru locuitorii Municipiului PloiestLcat îfcpentru persoanele aflate in vizita sau tranzit prin Municipiul ^ l6iesfi;W

Transferul unei parti din cota modala a transportului indiyid|^ițri^ * autoturisme către modurile nemotorizate de transport;

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest - Gara de Sud si a clădirii cu rol de statie de așteptare este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat.

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf.

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții / standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • •  bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație;

Având in vedere ca proiectul este definit in aceasta forma prin PMUD ca proiect prioritar ce are in vederea complementaritatea cu celelalte proiecte identificate, nu este posibila analiza de scenarii alternative. Menționam ca la nivelul PMUD au fost identificate si analizate un număr de trei scenarii.

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.1.1  Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute Strada Libertății, Strada Libertății (tronson II), Strada Depoului (tronson II), Strada Rudului, Strada Depoului, Piața 1 Decembrie 1918 si tranzitează zone industriale si rezidențiale.

;

Figura 1. Identificare in cadrul Municipiului Ploiești a amplasamentului f^idctului-vedere generala

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone său clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A etc).

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de vest a Municipiului Ploiești, are suprafața de 96643 mp din care:

 • -  Teren privat - 23748 mp

 • -  Teren Amenajare Piața 1 Decembrie - 13195 mp;

 • -  Teren Amenajare Gara de Vest - 4234 mp;

 • -  Teren Amenajare Park&Ride (Gara de Vest) - 1980 mp;

 • -  Teren Amenajare cai de comunicații (legătură Gara de Sud - Gara de Vest) -63430 mp;

Terenurile proprietate privata necesare, in suprafața de 23.777,77 mp vor fi expropriate in baza prevederilor Legii 255 / 2010. De asemenea vor fi expropriate in vederea desființării un număr de 15 clădiri cu o suprafața totala construita de 2016.08 mp (vezi anexa 1)

 • 3.1.2  Relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

Piața 1 Decembrie, Terminalul Gării de Vest si străzile Depoului si Rudului sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești. Accesul in Piața 1 Decembrie se face din străzile Depoului, Democrației, bulevardul Independentei, bulevardul București si Veronica Micle.

 • 3.1.3  Orientări propuse fata de punctele cardinal si fata de punctele de interes natural sau construite:

Municipiul Ploiești este traversat de meridianul 26°E (în partea sa de vest) și de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Păulești, Blejoi și Bucov.

 • 3.1.4  Surse de poluare existente in zona:

Nu exista

 • 3.1.5  Date climatice si particularitati de relief:

Date climatice:

/Jntergroup

< 'o

■ azz

Municipiul Ploiești, aparține sectorului cu clima continentala temperata modera unele influente estetice ce provoacă viscol in anotimpul rece, fiind situat lg\qdr W ££ dintre tinutul climatic al Câmpiei Romane si cel al Subcarpatilor.                            z4? j

Temperatura aerului. Valoarea temperaturii medii anuale este de 10.6°C. MediileIdfhj*;; cele mai reci (ianuarie) prezintă valori care scad sub -2.0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 22.0°C. Numărul mediu anual al zilelor de inghet este de 101.

Precipitațiile atmosferice. Cantitatile medii anuale ale precipitațiilor depasesc 600 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depasesc 50 mm, iar cantitatile medii din iulie depasesc 70 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima către sfârșitul lunii martie. Numărul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifrează la circa 50, grosimea acesteia depășind frecvent 50 - 60 cm.

Adâncimea maxima de inghet. Zonarea teritoriului este de 80 - 90 cm.


Figura 2. Zonarea teritoriului României după adancimea de inghet

 • 3.1.6 Existenta unor:

Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

Au fost identificate următoarele rețele existente in aplasament:

Rețea de alimentare cu gaze naturale

Proprietar

Distrigaz

Interferența cu proiectul propus

Conducte amplasate in trotuarul existent

Masuri

Deviere/protejare conducte in amplsamentu!        trotuarului

proiectat


Rețea de alimentare cu energie electrica

Proprietar

SDEE              t* ,

Interferența cu proiectul propus

Conducte amplasate inXtj^tuarîil^/ existent                      ® «

Masuri

Deviere traseu LES 6kV

Rețea de alimentare cu energie termica

Proprietar

DALKIA

Interferența cu proiectul propus

Conducte aeriene de termoficare

Masuri

Deviere prin canivou subteran

Rețea de telefonie

Proprietar

TELEKOM

Interferența cu proiectul propus

Rețea subterana amplasat in trotuarul existent

Masuri

Deviere rețea subterana

Rețea de telefonie/date

Proprietar

UPC

Interferența cu proiectul propus

Rețea aeriana

Masuri

Amplasare in subteran a rețelei aeriene

Rețea de telefonie/date

Proprietar

RDS-RCS

Interferența cu proiectul propus

Rețea aeriana

Masuri

Amplasare in subteran a rețelei aeriene

Rețea de telefonie/date

Proprietar

OPTICNET

Interferența cu proiectul propus

Rețea aeriana

Masuri

Amplasare in subteran a rețelei aeriene


——'> Q ?

Rețea de telefonie/date

Proprietar

INTERURBAN

Interferența cu proiectul propus

Rețea aeriana

Masuri

Amplasare in subteran a rețelei aeriene

Rețea difuzoare

Proprietar

INTERURBAN

Interferența cu proiectul propus

Rețea aeriana

Masuri

Amplasare in subteran a rețelei aeriene

Rețea radio

Proprietar

RADIO BUCUREȘTI

Interferența cu proiectul propus

Rețea aeriana

Masuri

Amplasare in subteran a rețelei aeriene

Rețele de apa / canalizare

Proprietar

Municipiul Ploiești

Concesionar

Apa Nova Ploiești

Interferența cu proiectul propus

Rețele subterane

Masuri

Devierea parțiala a rețelelor de apa in afara carosabilului

Devierea rețelelor de canalizare in zona afectata de pasajul subteran

Protejarea retelor de canalizare

Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul

- Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;


Nu este cazul

 • 3.1.7 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

 • 3.1.7.1 Date privind zonarea seismica:


Conform harții de macrozonare seismica a teritoriului României, anexa la SR 11100/î-^S „Zonarea seismica a teritoriului României”, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 81, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform harților anexe la normativul P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, este ag = 0.28 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc = 1.0 sec.


Figura 3. Zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag


Figura 4. Zonarea teritoriului României in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de răspuns

/jNTERGROUP

O T y

3.1.7.2 Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv . presiurteâ^\v convenționala si nivelul maxim al apelor freatice:               !'*' '            \

i


rf i A Amplasamentul este situat în municipiul Ploiești, jud. Prahova, Ploieștiul fiina^e^Mn\z^ partea centrală a județului pe un teren ce face parte din punct de vedere morfo/^j^ Sir^ unitatea numită Cîmpia Ploieștiului, ce reprezintă un vechi con aluvionar ăl rîului Prahova.

Din punct de vedere geomorfologic, Cîmpia Ploieștiului este situată pe zona de interfluviu a râurilor Prahova și Teleajen și se prezintă ca o cîmpie piemontană de tranziție, alcătuită din aluviuni ale conurilor de dejecție ale rîului Prahova.

Terenul este relativ plan, cota in amplasament fiind in jur de 150 mdMN.

Datorita faptului ca se gaseste pe un loc plan, posibilitatea apariției unor fenomene geodinamice (eroziuni, alunecări de teren etc.) care sa afecteze stabilitatea viitoarelor construcții este practic nulă.

Din punct de vedere geologic, în amplasament se se întâlnesc depozite aluvial -proluviale de vîrstă cuatrenară și holocen superior.

Formațiunile sunt în general uniforme, alcătuite la baza superioara din depozite argilos prăfoase, uneori cu carcater loessoid și nisipuri, iar în bază din depozite de pietrișuri cu stratificție torențială și lentile subțiri de nisipuri.

Pentru studiul de fata prezintă interes direct numai depozitele cuaternare din ciclul de sedimentare Pleistocen superior (qp3). nivelul inalt al acestuia (qp33), reprezentate prin depozite loessoide apartinand câmpului (5 - 10 m grosime) si pietrișuri aluvionare ale terasei inferioare.

Din punct de vedere hidrografic, rîul Prahova, cu afluentul său Teleajen, formează două axe principale care încadrează și drenează regiunea mun. Ploiești.

Rîul Prahova prezintă în zona, o suprafață de bazin 3045 kmp, iar rîul Teleajen prezintă în total o suprafață a bazinului de 1644 kmp și o lungime de 113 km.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul se gaseste pe un teren caracterizat prin strate acvifere locale in roci cu granulatie grosiera - qp3 - pietrișuri si este străbătut de hidroizobata de 3 - 15 m.

La data executării forajelor geotehnice, în zonă a fost identificat un prim nivel al apei subterane cu un nivel cuprins între 3.10 - 5.00 m.

în mod normal, acest nivel, în zona studiată este influențat atît de condițiile naturale, cît și de cele artificiale - pierderi edilitare - putînd fluctua cu + 1.00 m.

Conform zonării topoclimatice, amplasamentul se incadreaza intr-un sector de clima continentala cu nuanțe de excesivitate ce aparține etajului climatic de câmpie piemontană (0 ... 200 m), cu caracter moderat, topoclimat de culmi muntoase si deluroase, domeniul de pădure și pajiști.
Depresiuni

I


Unităților structurale majore de pe teritoriul României și R. Moldova (lonesi et al., 2005): Platforme prealpine: Platforma Moldovenească (P.M.); Platforma Bârladului (P.B.) și a Deltei Dunării (D.D.); Platforma Valahă (P.V.) și a Dobrogei de Sud (D.S.); Masivul Dobrogei Centrale (M.D.C.); Platfome alpine: Platforma Covurlui (P.C.); Paltforma Babadag (B.Bg);

Carpații Românești (Orientali, Meridionali, Apuseni) cu depresiunile tectonice adiacente: Depresiunea Transilvaniei, Depresiunea Timișoara-Carei, Depresiunea Brașov (D.B.), Depresiunea Comănești (D.C.) Depresiunea Hațeg-Strei (D.H.S.), Depresiunea Caransebeș-Mehadia (D.C.M.), Depresiunea Brad-Săcărâmb (D.B.S.), Depresiunea Petroșani, (D.P.), Depresiunea Sighet (D.S.).

Topoclimatul complex specific zonei (60 - Campia Romanati-Vlasia) se caracterizează prin următoarele elemente specifice: temperatura medie anuala 10 ... 11 °C, temperatura medie in ianuarie (februarie) -3 ... -4 °C, iulie (august) > 22 °C, amplitudine medie anuala 25 ... 26 °C, zile cu inghet < 100 >, zile tropicale < 50 >, perioada fara inghet < 200 >zile, precipitații medii anuale 500 ... 600 mm, zile cu strat de zapada > 50, umiditatea relativa in iulie < 56 %, zile senine 60 ... 70, direcția dominanta a vânturilor locale este NE - SV (vânturi calde si reci).

 • 3.1.7.3 Date geologice generale:

Din punct de vedere geologic in regiune se întâlnesc depozite aluvial-proluviale de varsta cuaternara, holocen superior.

Formațiunile sunt in general uniforme, alcătuite la partea superioara din depozite coezive argile prăfoase (uneori cu character loessoid) si nisipuri, iar in baza din pietrișuri cu stratificatie torențiala si cu lentil subțiri de nisipuri.

Grosimea totala a acestor depozite aluvionare ating in unele puncta 25 - 30 m.

Figura 5. Harta geologica a regiunii Municipiului Ploiești

Situația prezentata mai sus, este confirmata si de lucrările de prospecțiune geotehnica a terenului executate anterior in Municipiul Ploiești, care au identificat la partea superioara depozite argiloase - prăfoase, a căror grosime variaza intre 1.00 si 3.50 m, urmate in adâncime de o alternanta de material necoezive reprezentate in general de pietrișuri si bolovanisuri sau chiar bolovani cu o matrice nisipos-argiloasa.

 • 3.1.7.4 Date geotehnice obținute:

Pentru realizarea infrastructurii rutiere, sondajele executate (S1d*S4d) au evidențiat următoarele structuri a sistemului rutier:

 • > Asfalt - cu o grosime cuprinsa intre 0.20 si 0.30m;

 • > Strat de baza alcătuit din materiale granulare (balast) - cu o grosime cuprinsa intre 0.35 si 0.80m. Excepție face sondajul S3d in care stratul de balast este înlocuit de un beton de ciment cu grosimea de 0.15m;

 • >  Umpluturi din materiale cu caracter prafos in amestec cu rar pietriș - cu o grosime cuprinsa intre 0.70 si 1.35m;

 • > Terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri. Si in acest caz, sondajul S3d face excepție deoarece intre -1.80 si - 2.60m conține un strat de argila prafoasa slab nisipoasa.

Pe tronsonul strada Rudului - Parc Gara Vest, s-au executat 4 sondaje (S5cf*S8cf) care au evidențiat o structura a sistemului feroviar alcatuita din:

 • >  Strat de repartiție alcătuit din balast sortat, parțial colmatat cu fracții fine la părțile inferioara si superioara, cu o grosime cuprinsa intre 0.50 si 0.70m;

 • >  In sondajul S5cf, sub stratul de repartiție s-a interceptat un strat de argila prafoasa de 0.75 m grosime;

/■ * In sondajele S7cf si S8cf, stratul de repartiție este situat de asemenea" peC terenul natural de fundare, doar ca, in cazul acestora este cfej natura necoeziva fiind de tipul nisip cu slab liant prafos-argilos;          i F I


F


'<W In toate sondajele executate pentru tronsonul comun cu linia de calei

sub stratele deja menționate, terenul natural este alcătuit din matetiăfeM necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri.

Pentru acest tronson, in care traseul traversează un teren viran, a fost executat sondajul S9d, care a evidențiat următoarea situație:

 • >  La suprafața terenului se gaseste solul vegetal sau, in zona drumului nemodernizat, care constituie limita de nord-est, o impietruire din balast cu bolovanis si rari bolovani de rau cu o grosime maxima de 0.23m;

 • >  Sub impietruire sau sub solul vegetal se gaseste terenul natural reprezentat de un strat de argila prafoasa cu o grosime determinata de 0.97 m;

 • >  Sub argila prafoasa, pana la -2.00m adâncime, s-au interceptat depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

Pentru tronsonul final al traseului investigat, a fost executat sondajul S10d, care a evidențiat urmatoarul sistem rutier:

 • > Asfalt in grosime de 0.15m;

 • > Beton de ciment cu o grosime de 0.25m;

 • >  In continuare urmeaza depozite de umpluturi alcătuite la partea superioara din balast cu bolovanis de 0.70m grosime, iar la partea inferioara din pietriș cu argila prafoasa de 0.90m grosime;

 • > Terenul natural este interceptat după -2.20m adâncime si este reprezentat de depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

în cadrul investiției menționate se mai disting 4 tipuri de construcții avînd următorul rol:

 • - construirea unii zid de sprijin în zona SC UZUC SA pentru stabilizarea taluzului din acea zona si a unei porțiuni din strada Depoului (zonă foraje geotehnice FG5; FG6 si profile seismice și tomografice);

 • - construirea unui pasaj subteran pietonal în zona Gării de Sud, Municipiul Ploiești, jud.. Prahova (zona foraje geotehnice FG1 - FG3);

 • - construirea unei clădiri regim inaltime P+1 cu rol de statie așteptare (zonă foraj geotehnic FG4);

 • - construire rețea de apă și canalizare aferent legăturii Gara de Sud - Gara de Vest, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, pentru care s-au executat suplimentar forajele geotehnice FG7 - FG9.

Date litologice în amplasament

în urma executării celor 9 foraje geotehnice în amplasament, din punct de vedere litologic, a fost identificata următoarea succesiune litologică:

■ă O 0 7

• un complex coeziv, discontinuu din punct de vedere al dezvoltării spațiale âfcmfaJSiț'tnfe


t___■ i_         r/-'n. r-r'r,.         rr^n                _________i____:i_            __J

• sub complexul coeziv descris anterior se dezvoltă un compex necoezivfldg.'ol^ât uniform in spațiu si adîncime, întâlnit în toate forajele, pînă la adîncimea'finaia 06 excuție, si alcătuit din nisipuri de la mici la mari, în amestec cu pietrișuri mici la mari și bolovanișuri, înglobate local într-o matrice nisipos argiloasa, umede - foarte umede -saturate, mediu îndesate la îndesate.

Nivelul hidrostatic în amplasamentul studiat variaza de la adîncimi de 3.10 m (zona S.C. UZUC S.A.) la 5.00 m (zona Gării de Sud), nivel care poate fi alimentat de infiltrațiile locale din canalizări, precum si de caracteristicile natural locale, în acest mod, nivelul hydrostatic putînd varia cu +_1.00 m.

Profilele geofizice executate în zonă confirm litologia întîlnită în foraje.

 • 3.1.7.5 încadrarea in zone de risc natural:

încadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiata se face in conformitate cu prevederile:

 • •  legii nr. 575/11.2001 "Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a: zone de risc natural" si,

 • •  ghidului GT006-97 "Ghid privind identificarea    si monitorizarea

alunecărilor de teren si stabilirea soluțiilor cadru de intervenție, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranța in exploatare a construcțiilor, refacerea si protecția mediului".

Riscul este o estimare matematica a probabilității producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referința viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de rise avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundațiile si alunecările de teren.

Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 81, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.

Inundatii:aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitații de 150-200 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundații datorate revărsării unui curs de apa.

Alunecări de teren: zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, este caracterizata cu potențial scăzut si probabilitate redusa de alunecare.

Figura 6. Zonarea teritoriului funcție de potențialul producerii alunecărilor de teren

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Scenariul analizat: Prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest prin străpungerea străzii Libertății________

Scenariul presupune;

 • -   modernizarea pieței 1 Decembrie pentru amenajarea circulațiilor pietonale si auto, peroanelor de sosiri-plecări, construirea unei clădiri cu rol de statie de așteptare si funcțiune anexe, realizarea pistelor de biciclete;

 • -   modernizarea străzilor Depoului, Rudului, Depoului tronson II, Libertății tronson II, Strada Libertății pentru realizarea legăturii directe intre Gara de Sud si Gara de Vest;

realizarea benzilor unice pentru mijloacele de transport in comun

 • 3.2.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

Se va realiza legătură directa dintre Gara de Sud si Gara de Vest prin străpungerea străzii Libertății pentru a facilita mijlocul de transport public prin crearea benzilor unice.

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 3.147 ml respectiv amenajarea drumurilor din incinta terminalului Pieței 1 Decembrie cu o lungime de 371 ml aflate in intravilanul Municipiului Ploiești.

Se vor realiza piste pentru biciclete pe intreg traseul studiat si trei puncte de tip bike rentai si bike sharing.

Totodată se va construi o clădire cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul pieței Gării de Sud avand ca scop interactionarea a mai multe mijloace de transport pentru calatori si mărfuri. Intr-un terminal de pasageri, oamenilor li se oferă posibilitatea de a intra intr-un mijloc de transport (ca pieton, cu bicicleta, cu mașina, cu autobuzul sau tramvaiul, etc.) si de a-si continua calatoria cu un altul.

Pentru realizarea investiției propuse sunt necesare următoarele lucrări;

 • 3.2.1.1 Clădire statie de așteptare


' O O 7

//


Se va realiza o clădire cu rolul de sala de așteptare si de achiziționare „bifetdycWF /S'o călătorie si a unei zone acoperite ce va servi drept peron de așteptare.       '/‘ V

Lucrarea se afla in intravilanul Municipiului Ploiești,, conform Planului Urba iiS-trq^^ge ^ y strada Depoului F.N., in fata gării de Sud.

Terenul are deschidere pe latura de sud spre str. Depoului si este inconjurat pe 3 laturi -nord, est, vest - de linia de tramvai. Pe latura de nord , traversând linia de tramvai, afla Parcul Sud.

se


 • 3.2.1.2 Pasaje pietonale

Se vor realiza trasee predefinte pentru traficul pietonal in zona.

Se va realiza un pasaj pietonal pentru accesul persoanelor in cele patru puncte de interes ale intersecției Piața 1 Decembrie 1918, astfel:

 • •  2 accese simple pe trotuarul din fata accesului in Gara de Sud,

 • •  1 acces dublu in dreptul fântânii

 • •  2 accese simple pe trotuarele opuse Gării de Sud.

Pentru realizarea acestui pasaj, se ajunge la cota -6.90 prin pachet de 4 rampe de trepte. Dimensiunile treptelor sunt de 15x30 cm si 1.20 m lungime. Podestele intermediare au dimensiuni 1.20x4.00 m la cotele : -1.35, -2.70 si -4.05. Latimea libera a pasajului este de 4 m si de 2.90 m inaltime.

 • 3.2.1.3 Amenajare Piața 1 Decembrie:

Terminalul propus este un spațiu urban in care se organizează fluxurile de circulație auto si pietonale. In cadrul acestui complex se propun:

 • •  Sistematizare teren, amenajare platforma circulații si parcări auto pentru mijloace de transport;

 • •  Amenajarea unui număr de 26 de locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”;

 • • Amenajarea unui număr de 20 de locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul;

 • •  Amenajarea unui număr de 5 locuri pentru taxiuri;

 • •  Amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing” ce cuprinde 20 de locuri. In municipiul Ploiești s-ar crea un avantaj major prin utilizarea „Bike-rental”, atunci când se utilizează o bicicleta in loc de o mașina, deoarece se realizează economie, pe de o parte de combustibil, iar pe de alta parte de spațiu destinat locurilor de parcare, dar se realizează in același timp si o scădere semnificativa a poularii. „Bike-sharing" poate contribui in mare măsură la reducerea congestionarii traficului pe drumurile publice in orele de vârf, oferind reduceri semnificative ale costurilor atat pentru persoanele fizice cat si pentru autoritatile locale;

 • •  Amenajare trotuare si piste de biciclisti;

 • •  construire clădire, cu sala de așteptare si spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare, etc;

 • •  amenajare spatii verzi si plantari de copaci;

 • •  amplasare stații autobuz/troleibuz si mobilier urban;

 • •  construirea unor pasaje subterane pietonale;

 • •  construirea unei statii de incarcare pentru mașini electrice si

 • •  amenajare platforma depozitare containere deșeuri. • 3.2.1.4 Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest):

Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a lll-a si a ll-a după cum urmeaza:

Pe tronsonul intre Gara de Sud si Strada Rudului (km 0+000 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a lll-a;

 • -  Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km 3+147), strada se incadreaza in strada de categoria a ll-a;

Străzile au lățimile pârtii carosabile după cum urmeaza:

 • -   Intre pozițiile km 0+000 - km 0+230 reprezintă amenajarea intersecției Pieței 1 Decembrie;

intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 1 +590, latimea pârtii carosabile este de 2 x 5.50 m (o banda pe sens);

 • -  intre pozițiile kilometrice km 1+590 - km 1+720, reprezintă amenajarea intersecției străzii Depoului cu strada Rudului;

intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060, km 3+120 - km 3+147, latimea pârtii carosabile este de 4 x 3.50 m (doua benzi pe sens);

 • -  Intre pozițiile kilometrice km 3+060 - km 3+120 se va amenaja un sens giratoriu cu latimea pârtii carosabile de 2 x 5.00 m.

Traseul va fii încadrat de spatii de siguranța, piste de biciclisti si trotuare.

Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest se vor realiza benzi unice pentru mijlocul de transport in comun.

Intre pozițiile kilometrice 1+040 - km 1+240 pe partea dreapta in urma lărgirii străzii si datorita diferentelor de nivel se va construi pe terenul interprinderii S.C. UZUC S.A. un zid de sprijin.

Se va amenaja la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului un loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma bike-rental/bike-sharing ce cuprinde 20 de locuri.

Se vor amplasa la poziția kilometrica km 1+640 (Strada Rudului) respectiv la poziția kilometrica km 2+300 (Strada Depoului tronson II) statii autobuz/troleibuz si mobilier urban;

 • 3.2.1.5 Amenajarea terminalului Gara de Vest:

Se vor amenaja statii de autobuz/troleibuz in incinta terminalului Gării de Vest sub forma de peroane.

S-a prevăzut de asemenea si amenajarea unui loc special de parcare bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing”. Aceasta locație intrării principale a Gării de Vest si cuprinde 20 de locuri speciale bicicletelor.


Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Libertății tronson II cu străzile Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest. Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Multimodal.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orășenești.

Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului din zona străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.00m.

 • 3.2.1.6 Amenajare parcare de transfer de tip park&ride Gara de Vest:

Se vor amenaja 50 locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”.

S-au prevăzut trotuare perimetrale cu latimea de 2.00m.

 • 3.2.1.7 înființare rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz legătură Gara de Sud - Gara de Vest

Se va infiinta un mijloc de transport in comun de tip troleibuz ce va face legătură directa dintre Gara de Sud si Gara de Vest.

 • 3.2.1.8 Devierea si protejarea rețelelor edilitare existente

Devierile si protejările de rețele de utilitati identificate pana in prezent constau in:

 • a) GAZE NATURALE (DISTRIGAZ)

 • -  Deviere conducta gaze CD OL JP 016 = 1500 ml;

Deviere conducta gaze CD OL JP 08 = 150 ml;

 • -  Deviere conducta gaze CD OL JP 03 = 100 ml;

 • -  Deviere conducta gaze CD OL JP 04 = 30 ml;

 • -  Deviere conducta gaze CD OL 06 RP = 310 ml;

 • -  Deviere conducta gaze CD PE 355mm PM = 1300 ml;

Devierea conductelor de gaze este necesara deoarece acestea se afla in amplasamentul trotuarului existent. Dat fiind ca se va moderniza strada prin lărgirea pârtii carosabile prin distrugerea trotuarelor existente, amplasamentul conductelor de gaze existente vor fii in partea carosabila, astfel ca acestea se vor devia in amplasamentul trotuarului proiectat.

MX

%/■'


- — ■ -- ------ -------——----------—

< s /"""

 • b) REȚELE ELECTRICE (SDEE)

Deviere canal rețea electrica LES 6 kV = 800 ml;

Devierea canalului de rețea electrica LES 6kV este necesara deoarec^;-prin lărgirea pârtii carosabile acestea nu se mai afla in amplasamentul trotuarului;M

 • c) REȚELE DE TERMOFICARE (DALKIA)

Deviere conducta de termoficare aeriana = 80 ml;

Devierea se va face printr-un canivou subteran astfel ca rețeaua de termoficare pe cei 80 ml va subtraversa strada.

 • d) REȚEA DE TELEFONIE (TELEKOM)

 • -   Deviere rețea de telefonie subterana = 2800 ml;

 • -   Cămine de tragere pentru linie de telefonie = 56 bucăți;

Devierea rețelei de telefonie este necesara deoarece acestea se afla in amplasamentul trotuarului existent. Dat fiind ca se va moderniza strada prin lărgirea pârtii carosabile prin distrugerea trotuarelor existente, amplasamentul rețelelor telefonice existente vor fii in partea carosabila, astfel ca acestea se vor devia in amplasamentul trotuarului proiectat.

 • e) REȚEA UPC

 • -  Deviere rețea UPC aeriana in subteran prin tuburi de 90 mm = 3350 ml;

 • -   Cămine de tragere pentru linie UPC = 67 bucăți;

 • f) REȚEA RDS-RCS

Deviere rețea RDS-RCS aeriana in subteran prin tuburi de 90 mm = 2700 ml;

 • -  Cămine de tragere pentru linie RDS-RCS = 54 bucăți;

 • g) REȚEA OPTICNET

Deviere rețea OPTICNET aeriana in subteran prin tuburi de 63 mm = 700 ml;

 • -  Cămine de tragere pentru linie OPTICNET = 14 bucăți;

 • h) REȚEA INTERURBAN

Deviere rețea INTERURBAN aeriana in subteran prin tuburi de 63 mm = 1800 ml;

 • -   Cămine de tragere pentru linie interurban = 36 bucăți;

 • i) REȚEA DIFUZOARE

Deviere rețea INTERURBAN aeriana in subteran prin tuburi de 63 mm = 600 ml;

 • -   Cămine de tragere pentru linie interurban = 12 bucăți;

 • j) REȚEA RADIO BUCUREȘTI

Deviere rețea RADIO BUCUREȘTI aeriana in subteran prin tuburi de 63 mm = 1900 ml;

 • -   Cămine de tragere pentru linie radio = 38 bucăți;

 • 3.2.2 Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

 • 3.2.2.1 Prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de sud si Gara de vest (strada Libertății)


Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate următoarele variante.

 • a) Structura rutiera pentru drumurile din incinta Pieței 1 Decembrie

pentru străzile Depoului, Rudului, Depoului tronson II, Libertății tronsQ^ll^sP^^?/ Libertății ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest si a drumurW'Wu^V incinta terminalului Gara de Vest:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 25 cm beton de ciment BcR 4

 • • Hârtie kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm strat de fundație balast stabilizat cu ciment 6%,

 • • 30 cm strat de fundație din balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip, anticapilar si antigeliv.


Varianta 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm fundație de balast

 • • 20 cm strat de forma din balast

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • b) Structura rutiera pentru amenajarea parcărilor de tip park&ride din zona terminalului Gării de Vest si a Gării de Sud, a parcărilor cu timp limitat din zona Pieței 1 Decembrie, a parcărilor cu timp limitat de pe strada Depoului si strada Libertății tronson II si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • • 25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4

 • •  Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • c) Structura rutiera pentru trotuare / piste de biciclete


Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 3 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70

 • • 10cm beton de ciment C8/10;

 • • 10cm balast;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

Varianta 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70

 • • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%

 • • 5 cm nisip pilonat

 • • variabil umplutura pamant compactat

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • d) Structura rutiera pentru amenajarea platformei de imbarcare/debarcare din incinta clădirii statie de așteptare:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • • 25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4

 • •  Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate

AVANTAJE STRATURI DE FUNDAȚIE DIN BALAST

 • •  este ușor de procurat;

 • •  este ușor de pus in opera;

 • •  este rezistent la uzura;

 • •  este convenabil ca preț;

AVANTAJE STRATURI SUPORT DIN BALAST STABILIZAT CU CIMENT 6% strat suport cu rigiditate ridicata; rezistent la trafic greu si trafic intens; este rezistent la uzura;

relativ ușor de pus in opera;

este mai convenabil la preț decât betonul de ciment;


AVANTAJE IN CAZUL IN CARE STRATURILE DE BAZA SE REALIZEAZAzDlN. MIXTURI BITUMINOASE                                             °>x

 • •  se folosesc agregate naturale neprelucrate si prelucrate preparate la cald in centrale si puse in opera mecanizat;

 • •  este rezistent la uzura;

 • •  prețul este mai mic decât al betonului;

 • •  poate fi achiziționat si pus in opera cu ușurința;

 • •  se poate intretine ușor prin asterneri ulterioare succesive;

AVANTAJE IMBRACAMINTI BITUMINOASE MASF16, BAD22.4 si AB31.5

 • •  prețul este mai mic decât al betonului rutier;

 • •  întreținere ușoara;

 • •  pot fi achiziționate si puse in opera cu ușurința.

AVANTAJE BETON DE CIMENT RUTIER PENTRU PARCARI BcR 4

 • •  rezistente mecanice mai mari

 • •  rezistente mai bune la uzura si la acțiunea intemperiilor

 • •  nu sunt sensibile la acțiunea carburanților sau a lubrifiantilor astfel incat sunt indicate la realizarea parcărilor

CONCLUZII:

Din analiza celor doua variante, in studiul privind dimensionarea structurii rutiere, s-a constatat ca variantele I si II fac fata traficului din punct de vedere al RDO, insa s-a optat pentru varianta a II - a, deoarece structura rutiera propusa este mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție medii.

 • 3.2.2.2 Clădire statie de așteptare

ARHITECTURA:

Pentru termoizolarea exterioara a fațadelor clădirii s-au studiat următoarele variante: Varianta 1: termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

ECONOMIE DE ENERGIE-IZOLARE TERMICĂ: Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcție de sortiment A= 0,035 - 0,039 W/mK). COMPORTAMENT LA FOC: Vata minerală este complet ignifugă și rezistă până la temperaturi de 1000°C. Aceasta își menține structura și caracteristicile izolatoare chiar și la impactul cu focul. Vata minerală este neinflamabilă: inflamabilitate conform standardelor olandeze NEN 6064 și a standardelor franceze, în conformitate cu clasa MO a CECMI din aprilie 1993.

DURABILITATE: Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR: Vata minerală? are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbe: :Si este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. DatorM proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • •  Raport bun cost/performata termica;

 • •  Non combustibil;

 • •  Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • •  Stabilitate dimensionala;

 • •  Rezistent UV;

 • •  foarte bune performante acustice.

Dezavantaje:

 • •  Rezistenta scăzută la factorii mecanici

Când se folosește in cadrul unui termosistem compact lipit, acest dezavantaj se poate remedia prin folosirea unor tencuieli armate structurate, cu rezistenta ridicata la factorii mecanici.

• Absoarbe apa in imersie/difuzie;

In perioada de depozitare sau in timpul montării, se poate intampla ca vata minerala sa fie expusa la precipitații; in acest caz, picaturile de apa se scurg de pe suprafața produsului, astfel împiedicând acumularea apei in material. Deși impermeabila la apa pe toata secțiunea, vata minerala bazaltica are capacitatea de permeabilitate la vaporii de apa, datorita structurii fibroase si poroase cu pori deschiși, vaporii de apa circulând liber in vata minerala bazaltica, nu creeaza condensatie la structuri. Prin aceasta asigura respirația structurilor, circulația vaporilor de apa si ajuta la evaporarea umidității.

In urma analizei, s-a stabilit ca varianta cu termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei de proiectare, din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice.

Varianta 2: termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat Polistirenul expandat este materialul ce se obține prin procesarea polistirenului expandabil - un produs petrochimic. Se folosește la izolarea termica a pereților exteriori, a teraselor necirculabile, a acoperișurilor cu șarpanta din lemn, izolarea termica a planseelor dispuse peste incaperi reci - placi înglobate in pardoseala, la plafoane suspendate sub acoperișuri, lucrări pentru creșterea rezistentei termice a elementelor de construcții (izolație punți termice, placare pereți la subsol, etc.), lucrări pentru repararea termoizolatiilor la terase.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

ECONOMIE DE ENERGIE-IZQLARE TERMICĂ : Coeficientul de conductivitate termică este între 0,033-0,045 W/mK.

COMPORTAMENT LA FOC : Individual, polistirenul expandat este inflamabil. Termosistemul de fațada care are in alcătuirea lui polistiren expandat se incadreaza in clasa de reacție lajoc B, s3, d0.- echivalentul unei rezistente la foc de maxim 15 minute. IZOLAȚIE FONICĂ : Polistirenul expandat nu are proprietăți fonoizolante.

DURABILITATE : Polistirenul este un material neabsorbant, imputrescibil, cu dimensiune stabilă în timp, fără valori nutriționale care să susțină dezvoltarea de bacterii și ciuperci. IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR : Polistirenul expandat este un material netoxic, inert si reciclabil.

Avantajele acestui material sunt:

 • •  Ușor de manipulat;

 • •  Nu putrezește;

 • •  Buna capacitate de difuzie;

 • •  Stabilitate dimensionala.

Dezavantaje

 • •  Coeficient de combustibilitate;

 • •  Rezistenta la compresiune redusa;

 • •  Temperatura scăzută de lucru impusa;

 • •  Rezistenta UV scăzută;

 • •  Performante acustice reduse.


In urma analizei celor doua variante, s-a optat pentru varianta 1- termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica, considerandu-se ca din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice, vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei.

STRUCTURA:

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de realizare a structurii clădirii, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: clădire alcatuita din cadre de beton armat.

Aceasta este despărțită in doua corpuri, zona de parcare si îmbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. Diferența intre cotele pardoseala ale acestor doua corpuri este de 1.00m.

CORP 1 - sala de așteptare si birou de informații

Clădire in cadre din beton armat:

 • •  cadre de beton armat, cu o singura deschidere de 7.80m , patru travei de 6.00m, cu regim de inaltime parter, cu 7.90, inaltime fata de cota zero;

 • •   In interiorul clădirii, pe primele trei travei, se va realiza o structura din beton armat cu regim de inaltime P+E. înălțimile de nivel sunt +3.55 parter si +7.10 etaj (cota finita a plăcilor). Accesul de la cota zero la cota +3.55 se face pe o din beton armat, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - Fundații elastice din beton armat, cu tălpi si cuzineți, legate intre ele, orthogonal, cu grinzi de echilibrare din beton armat:

 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL-H=3.70x3.70m-0.90m. Cuzineții au dimensiunile bxl-h=2.00x2.00m-1.60m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x160cm . Perimetral, se regăsește o grinda din beton armat, de secțiune 50x160cm. Rolul acesteia este suport pentru pereții de inchidere a clădirii exterioare.

 • •  Placa pardoseala de la cota -0.05m este din beton armat si are grosimea 20cm. Suprastructura - cadre din beton armat:

 • •  Stâlpi tip coloane, de diametru 1.00m;

 • •  Grinzi transverrsale din beton armat, de secțiune 40x80cm;

 • •  Grinzi longitudinale din beton armat, de secțiune 40x60cm intre stâlpi si pe zona perimetrala a acoperișului. Pe zona construcției cu regim de inaltime P+E, pe direcție transversala, pe zona plăcii peste parter, se vor dispune transversal, intre stâlpi , grinzi din beton armat de secțiune 30x60cm. Pe direcție longitudinala, intre stâlpi si mijlocul deschiderii grinzilor transversale se vor dispune grinzi din


  beton armat de dimensiuni 30x60cm. Placa peste parter este din beton

  are grosimea de15cm.

  ■ o /ă?

  O


Placa tip terasa necirculabila, de 20 cm grosime.

Scara interioara este din beton armat, cu o grinda centrala de vang d|ject^me|^^y 50x70cm, cu trepte din beton armat .rampe si podest din beton armat d’eQrjjșime 15cm.                                               X

CORP 2 - zona de îmbarcare pasageri

Este o clădire din cadre de beton armat, cu o singura deschidere de 7.80m , patru travei de 6.00m, cu regim de inaltime parter, cu 7.90m , inaltime fata de cota zero.

Infrastructura - Fundații elastice din beton armat, cu tălpi si cuzineți, legate intre ele, orthogonal, cu grinzi de echilibrare din beton armat:

• Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile Bxl_-H=3.70x3.70m-0.90m. Cuzineții au dimensiunile bxl-h=2.00x2.00m-0.80m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x80cm .

 • •  Placa pardoseala de la cota -1.05m este din beton armat si are grosimea 25cm.

Suprastructura - cadre din beton armat:

 • •  Stâlpi tip coloane, de diametru 1,00m;

 • •  Grinzi transverrsale din beton armat, de secțiune 40x80cm;

 • •  Grinzi longitudinale din beton armat, de secțiune 40x60cm intre stâlpi si pe zona perimetrala a acoperișului.

 • •  Placa tip terasa necirculabila, de 20 cm grosime.

Materiale folosite:

 • •  Beton simplu C8/10

 • •  Beton armat C25/30

 • •  Otel beton BST500S

Dezavantaje structura din beton armat:

 • •  Greutate proprie mare;

 • •   Secțiuni mari ale elemetelor structurale : fundații, stâlpi, grinzi, placi;

 • •  Spatii utile reduse, datorita secțiunilor mari ale elementelor structurale;

 • •  Timp mare de realizare a suprastructurii.

Varianta 2: clădire alcatuita din cadre metalice.

Aceasta este despărțită in doua corpuri, zona de parcare si îmbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. Diferența intre cotele pardoseala ale acestor doua corpuri este de 1.00m.

CORP 1 - sala de așteptare si birou de informații

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

 • •   o clădire exterioara din cadre metalice, cu o singura deschidere de 7.80m , patru travei de 6.00m, cu regim de inaltime parter, cu 7.90m la coama, inaltime fata de cota zero;

 • •  o clădire interioara, independenta pe nivelul suprastructurii fata de clădirea exterioara. Aceasta are doua deschideri si trei travei, si regim de inaltime parter si etaj. înălțimile de nivel sunt +3.50 parter si +6.50etaj. Accesul de la cota zero la cota +3.50 se face pe o scara metalica, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - este comuna pentru cele doua clădiri ce alcătuiesc corpul 1:

 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL-H=2.00x3.50m-0.90m ; 1.50x1.50m-0.90m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl-h=1.30x1.30m-1.60m; bxl-h=0.71x0.71m-1.60m. Grinzile


de echilibrare au dimensiunile 50x160cm si 30x160cm. Perimetral, o grinda din beton armat, de secțiune 50x160cm. Rolul acesteia pentru pereții de închidere a clădirii exterioare.

 • •  Placa pardoseala de la cota -0.05m este din beton armat si are grosimea Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri: Clădirea exterioara:

 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2.00m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •  Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10.

 • •  Acoperișul este din panouri.

Clădirea interioara :

Clădirea are dimensiunile in plan 8.40x10.90m si inaltimea maxima de 6.50m. Ea are umratoarele componente structural:

 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile IPE270;

 • •  Grinzi metalice IPE240 si grinzi metalice secundare IPE180;

 • •  Planseu de tip deck peste parter, cu o suprabetonare de 8.00cm.

 • •  Acoperișul este din panouri. Acoperișul iese in consola de 3.00m pe zona de separație intre cele doua corpuri, rostul de separate fiind de 25cm.

 • •  Accesul la etaj se face pe o scara metalica cu un singur vang si doua podește. Treptele si podestele sunt din lemn de stejar, calitatea 1, întărite cu elemente metalice.

CORP 2 - zona de imbarcare pasageri

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

Este o clădire din cadre metalice necontravantuite, cu o singura deschidere de 7.80m , patru travei de 6.00m, cu regim de inaltime parter, cu 8.90m la coama, inaltime fata de cota -1.05m.

Infrastructura:

 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL-H=2.00x2.60m-0.70m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl-h=1.30x1.30m-0.80m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x150cm .

 • •  Placa pardoseala de la cota -1.05m este din beton armat si are grosimea 25cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri:

 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2.00m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •  Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10.

 • •  Acoperișul este din panouri.

Materiale folosite:

 • •  Beton simplu C8/10

 • •  Beton armat C20/25

 • •  Otel beton BST500S

 • •  Confecție metalica - S355

 • •  Lemn stejar - calitateal

Avantaje structura din metal:


 • •  Greutate proprie mica;                                                 J

 • •  Secțiuni mici ale elemetelor structurale : fundații, stâlpi, grinzi, pane^lat^fS®

deck;                                                               Sf

 • •  Spatii utile mari datorita secțiunilor mici ale elementelor structurale;

 • •  Timp redus de montaj a suprastructurii.

Prin analiza celor doua variante constructive, caractaristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea structurii clădirii pentru sala de așteptare din metal este cea indicata.

REȚELE DE ALIMENTARE CU APA:

Clădirea statie de așteptare este poziționată pe amplasamentul Pieței Gării de Sud, pentru a asigura o comunicare cat mai eficienta cu strada Depoului si pentru a deveni parte integranta din frontul străzii.

SC Apa Nova Ploiești SRL are contract de concesiune încheiat cu Primăria Muncipiului Ploiești pentru realizarea proiectului tehnic si executării branșamentelor de apa pe întreg teritoriul Ploiești.

Astfel pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum igienico -sanitar se realizează un branșament din conducte PEID cu diametrul De 63 mm, prevăzut cu cămin de apometru conform STAS, cămin echipat cu toate fitingurile si armaturile necesare funcționarii in condiții optime de exploatare. Căminul de branșament se amplaseaza în imediata vecinătate a clădirii, conform planului de situație anexat.

Branșamentul aferent clădirii cu sala de așteptare si spatii anexe va fi dimensionat pentru un debit Q=3,6 mc/h.

Pentru realizarea conductelor de alimentare cu apa au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

 • a.  Tuburi din poliesteri armați cu fibra de sticla

Avantaje:

 • •             Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •  Toate piesele de legătură sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

 • •  Costuri scăzute de transport, montaj si manipulare

Dezavantaje:

 • •             Tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena cu densitate înalta;

 • •               Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • b. Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje:

 • •  Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •  Rugozitate foarte scăzută;

 • •  Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje:

 • •  In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • c. Conducte din fonta ductila

Avantaje:

 • •             Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri;


 • •              Ușurința la îmbinare;

 • •            Timp redus de pozare;

 • •              Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specia Dezavantaje:

 • •              Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile di<î polietilena de malta densitate;

 • •              Preț unitar pe metru liniar mai mare;

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

CANALIZARE:

Soluții constructive

Rețea canalizare

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

Varianta 1 : Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje si dezavantaje:

Avantaje:

 • •   Fiabilitate in exploatare;

 • •  Preț de cost scăzut;

Dezavantaje:

 • •  Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

 • •  Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etansare;

 • •  Tuburile se deteriorează cu ușurința.

Varianta 2 : Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

 • •  Greutate redusa pe metru liniar;

 • •  Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • •  Etansare buna la imbinari;

 • •  Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

 • •  Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

 • •  In comparație cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje.

Varianta 3 : Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Avantaje:

 • •  Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •  Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

 • •  Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de înalta densitate si PVC;

 • •   Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • •  Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.


Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata Având in vedere încărcările preconizate de trafic si adancimea de pozare a se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

Tratare ape pluviale

Pentru tratarea apelor pluviale au fost analizate următoarele variante:

Varianta 1 : Separatoare de hidrocarburi

Avantaje:

 • •  Disponibilitate mai mare pe piața;

 • •  Preț de achiziție mai scăzut;

Dezavantaje:

 • •  Deseurile provenite de la separatoarele de hidrocarburi sunt deșeuri speciale si acestea nu se evacueaza prin stațiile de epurare, asta implica costuri ridicate de evacuare;

 • •  Evacuarea (golirea, spalarea si evacuarea suspensiilor) se efectuează obligatoriu de 2 ori/an;

Varianta 2 : Căminele de filtrare

Avantaje:

 • •  Filtrul se folosește pentru o perioada de 8 ani de zile, perioada in care nu trebuie înlocuit sau completat;

 • •  Nu exista costuri de evacuare deoarece nu se generează nămol sau suspensii;

 • •   întreținerea căminului consta in afanarea filtrului care se realizează prin greblarea acestuia;

 • •  Metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare.

 • •  Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald;

 • •  Coeficient mare de permeabilitate a substratului filtrant.

Dezavantaje:

 • •  Căminele de filtrare sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca realizarea tratării apelor pluviale prin trecerea acestora prin căminul de filtrare (Variana 2) este cea mai indicata.

INSTALAȚII SANITARE

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.Teava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este Polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu.

Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

//Js „     <<£


îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere/“X \ V Etansietatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) tăiata XO) ]>-» care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea\rabinarii.s£? ■' Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura di^pplștic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava— tip PP-R.

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă, circulație). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări.

îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. Fluidele cu proprietăți acide si alcaline indiferent de concentrații si temperaturi sau valori ale PH 1-14, nu corodează conducta; PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Varianta aleasa- Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, s-a ales aceasta variant, si anume soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

INSTALAȚII TERMICE

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru incalzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este Polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu.

Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etansietatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea imbinarii. Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rec de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un gradpericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate


protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Ștrătul de^? \ Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața . -^ . tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particulejcleVX^ rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat. De asemenea, prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectat de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul etc. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cel mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta impotriva trecerii moleculelor gazoase. Acest strat de protecție elimina de expunerile la razele UV. Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor „închise", precum sistemele de incalzire clasica, incalzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțile instalației care conțin fier.

Varianta aleasa - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire si apa răcită climatizare prin conducte din țeava din PEX.

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, varianta aleasa este cea cu soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

 • 3.2.2.3 Amenajare Piața 1 Decembrie (Gara de Sud) si a parcării de tip park&ride

Variante constructive analizate in cadrul capitolului 3.2.2.1 pentru specialitatea Drumuri si platforme.

 • 3.2.2.4 Amenajarea terminalului Gara de Vest:

Variante constructive analizate in cadrul capitolului 3.2.2.1 pentru specialitatea Drumuri si platforme

 • 3.2.2.5 Amenajare parcare de transfer de tip park&ride Gara de Vest

Variante constructive analizate in cadrul capitolului 3.2.2.1 pentru specialitatea Drumuri si platforme

 • 3.2.2.6 înființare linie de troleibuz

în prezent nu există linie de troleibuz pe traseul de la Gara de Vest la Gara de Sud. Rețeaua existentă de troleibuze care deservește Orașul Ploiești este:

 • > Traseu 44: Malul Roșu - Gara de Sud;

 • > Traseu 202: Pod înalt - Gara de Sud.

Promovarea transportului public, reprezintă baza unor proiecte locale care vizează'-^-.ț v ameliorarea mediului urban și, nu în ultimul rînd, realizarea unui transpor^durabil ,și ' . -5 atractiv. La capacități de transport comparabile, avantajele transportului public față'de-/ j? cel individual, sînt numeroase: economie de energie și de spațiu, reducerea niMeWd.d§y poluare fonică și a aerului, siguranța circulației și a călătorului.

Prezentul proiect tratează lucrările de modernizare a liniei de contact pentru troleibuz, alimentarea liniei aeriene de contact, alimentare cu tensiune auxiliară cofreți și cabluri de comunicație din fibră optică din cadrul proiectului de prelungirea transportului public între Gara de Sud și Gara de Vest.

 • 3.2.3 Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Dotări arhitectura:

1

BĂNCI CU 4 SCAUNE PENTRU SALA DE AȘTEPTARE

In sala de așteptare vor fi amplasate banei cu cate 4 scaune. Aceste banei au următoarele caracteristici:

Scaun bancheta de 4 locuri format dintr-un cadru din inox satinat si 4 scoiciț scaune) din plywood.Finisaje scoica: natur, wenge.

Dimensiuni:

 • •  lățime: 224 cm;

 • •  inaltime: 80 cm;

 • •  adâncime: 52 cm;

 • •  inaltime șezut: 45 cm;

 • •  dimensiuni baze:40x40 cm;

 • •  greutate: 50 kg.

2

COȘURI DE GUNOI DE INTERIOR:

Cos de gunoi inox, cilindric, cu capac oscilant, cu pedala cu manevrare ușoara, capacitate 40 litri.Culori: inox, negru mat.

3

BIROU:

Birou realizat din PAL cu canturi ABS, culoare alb. Cu orificiu pentru cabluri , cu unitate de depozitare, cu sertare amplasate sub blatul de lucru, cu glisiere cu opritoare.

Dimensiuni:

 • •  Lățime: 120 cm;

 • •  Adâncime: 60 cm;

 • •  Inaltime: 75 cm;

4

SCAUN BIROU:

Scaun de birou cu rotile, cu baza in X din aluminiu, cu strat din pudra epoxidica /poliesterica pigmentata. Elemente din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate. 35kg/mc. Cadru spatar: otel cu strat anticoroziv. Componente din plastic polipropilenic, componente din piele artificiala. Cu sistem de reglare a înălțimii pentru o poziție confortabila, cu sistem de reglare si blocare a unghiului de înclinare pentru mai multa stabilitate si control.

 • •  Greutate suportata: 110 Kg.

Dimensiuni:

 • •  Inaltime minima: 133 cm;

 • •  Lățime: 62 cm;

 • •  Adâncime: 60 cm;

5

SCAUN VIZITATOR:

- ț v -

Scaun cu cadru din otel, cu șezut cu spatar realizate din spuma /,. poliuretanica cu grad inalt de elasticitate 60kg/mc, picioare din otefccu. strat anticoroziv, cu tălpi din plastic poliamidic. Șezutul si spataru^â&hN^ imbracate cu material textil culoare gri.                             ’W      >

Dimensiuni:                                            \

 • •  Greutate suportata: 110 kg;                                          ccz:

 • •  Lățime: 60 cm;

 • •  Adâncime: 55 cm;

 • •  înălțime: 83 cm;

 • •  Lățime șezut: 40 cm;

 • •  Adâncime șezut: 40 cm;

 • •  înălțime șezut: 41 cm.

6

DULAP DEPOZITARE BIROURI

Dulap biblioraft cu 2 usi realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime, prevăzut cu spate din PFL melaminat de 4 mm grosime. Dulapul conține 5 spatii de depozitare bibliorafturi si 2 usi.

Dimensiuni: 700x350x1840 mm

7

ETAJERA METALICA CAMERA BAGAJE:

Etajera cu cadru din otel protejat cu strat anticoroziv din pudra poliesterica.

Dimensiuni:

 • •  Lățime: 120 cm;

 • •  Adâncime: 34 cm;

 • •  înălțime: 162 cm;

 • •  Sarcina maxima/polita: 50 kg.

8

TEJGHEA CAMERA BAGAJE

Mobilier realizat din PAL melaminat, cu canturi ABS, cu sticla securizata in partea superioara.

Dimensiuni:

 • •  Lungime: 1.20 m;

 • •   înălțime: 1.20 m;

 • •  Lățime: 60 cm;

9

DULAP CLEAN

Dulap pentru materiale de curățenie

Dimensiuni:

1800x600x400mm, corp/usa: RAL 7035 gri deschis

10

MASA CONSULTAȚII CABINET MEDICAL:

Cadru din inox, șezut din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate 60 kg/mc, cu husa executata din piele ecologica. Dimensiuni: 190x60x60 cm.

11

MASA CAMERA MAMA SI COPILUL:

Componente principale: Lemn masiv de fag.

Panou inferior: MDF, melamină, vopsea pe baza de acrii.

Saltea cu tapiserie din plastic si umplutura spuma poliuretanica, 25 kg/mc.

Dimensiuni:

 • •  Lungime: 72 cm;

 • •  Lățime: 53 cm;

 • •  înălțime: 87 cm;

12

DULAP CABINET MEDICAL

Dulap cu 2 usi realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime, prevăzut


13


cu spate din PFL melaminat de 4 mm grosime. Dulapul conține 5 spatii de depozitare si 2 usi.

Dimensiuni: 700x550x1800 mm

MOBILIER CASA BILETE:

Mobilier realizat din PAL melaminat cu canturi ABS, cu blat din pi artificiala, cu sticla securizata in partea superioara, cu orificii pentru vanzare bilete.

Dimensiuni:

 • •  Lungime: 2,60 m (2 ghișee pentru vanzare bilete);

 • •   înălțime: 1.20 m;

 • •  Lățime: 80 cm;

ECHIPAMENT DE JOACA PENTRU INTERIOR

Labirint modular cu etaj din panouri

Dimensiuni:

 • •  Lungime: 3,30 m;

 • •  înălțime: 2.20 m;

 • •  Lățime: 2,50 m;

Echipamente instalații sanitare si termice:

1

Boiler cu rezistenta electrica, volum: V=120L

buc

1

2

Schimbător de căldură in placi apa fierbinte Q=62Kw

buc

1

3

Perdea de aer cald electrica P=12Kw, 400V

buc

2

4

Ventilator axial extracție aer viciat 650mc

buc

1

5

Aer condiționat split de perete 9000 BTU

buc

2

6

Aer condiționat casetat de plafon 12,000 BTU

buc

1

7

Aer condiționat casetat de plafon 60,000 BTU

buc

4

8

Recuperator de căldură D=2500 mc/h

buc

1

9

Baterie de incalzire cu apa calda 600x300

buc

1

10

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

buc

1

11

Pompa de circulație P1 Qmax=4,2 mc/h, Hmax=6 mCA

buc

1

12

Pompa de circulație P2 Qmax=7 mc/h, Hmax=7 mCA

buc

2

13

Pompa de circulație P3 Qmax=3,5 mc/h, Hmax=4 mCA

buc

1

Echipamente instalații electrice:

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

 • 3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  Scenariul analizat

  Costurile estimate pentru realizarea investiției

  140.254.374,58 lei inclusiv TVA

  Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

  ~ 3.734.922 lei

■'   « fik *

. z, x

Devizul General si Devizele pe Obiect se regăsesc în cadrul Anexei 2 - Analiza ecohomicd-W ax financiara.


ilW /«# x           z^r /

 • 3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortjzâfea_?<<? A' investiției publice


Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 25 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: costuri cu utilitățile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu mentenanta sistemului rutier si a clădirii, etc. Mai multe detalii pot fi regăsite in cadrul Anexei 2 - Analiza economico -financiară a proiectului


 • 1.  Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc în cadrul Anexei nr.1- Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 2.  Cheltuielile cu utilitățile sunt preconizate la nivelul infrastructurii. Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

 • 3.  Cheltuielile privind mentenanta s-au estimat ținând cont de frecventele la care se vor realiza lucrări asupra infrastructurii (atat in ceea ce privește infrastructura de drum cat si clădirea) si costul unitar per tip de intervenție aplicata.

  • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

 • -  Studiu geotehnic drum;

 • -   Studiu geotehnic pentru lucrările:

 • a) Construirea unui zid de sprijin in zona SC UZUC SA;

 • b) Construirea unui pasaj subteran pietonal in zona Gării de Sud;

 • c) Construirea unei clădiri cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul pieței Gării de Sud;

 • d) Construire rețea apa si canalizare

Expertiza tehnica drum;

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice de la data semnării contractului de finanțare.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 3 -Graficul activitatilor.

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.


4 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de râie prezentarea scenariului de referință                                 '

Cadrul de analiza

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor^ tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din

fonduri publice;

- Programul de finanțare: POR/2018/4/4.1/ AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4e; Obiectiv Specific 4.1.


Perioada de referință

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 28 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

 • -   Etapa de preimplementare - asimilata la 1 an (12 luni) - anul 2018,

 • -   Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații inclusiv suplimentare branșamente de 17 luni,

 • -  Etapă de operare a proiectului - cu durata de 25 ani.

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate

riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri de reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate     ] Mică

Importanța

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri de reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic       Probabilitate      Medie         Importanța      M

ar e

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri de reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar      Probabilitate      Mică         Importanta0?; /Măre"''',’

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor \ " -

Măsuri de reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de exedț^^a v^fv lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a sta^wLJ^ acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      Probabilitate      Medie         Importanta î| Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri de reducere

Echipa UIP va superviza în perm corecții financiare din partea AM-a prevederilor legislației de acf contractuale de către operator tehnice și de calitate ale proiectu

anență toate aspectele ce pot genera POR, și anume: respectarea întocmai liziții publice, respectarea obligațiilor ii economici, respectarea cerințelor ui de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri de reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. In cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

 • 4.3 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar. Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiși ce^vafi-determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar gjmulat,' rata J interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare?2 Acești? indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel. Acești i rid i§^ri surit jp prezentați si în Anexa 2 - Analiza economico-financiara.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu ru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1, Obiectivul Specific 4.1, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul analizat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

118.030.329,63 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-107.400.049,59 lei

în Anexa 2 - Analiza economico-financiara pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate.

Veniturile asigurate pentru infrastructura nou creata sunt reprezentate de veniturile din taxele percepute pentru locurile de parcare, din taxarea operatorilor privați (microbuze, maxi-taxi) si venituri din sumele transferate din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești (alocari de la bugetul local), venituri ce vor fi utilizate strict pentru susținerea cheltuielilor de exploatare.

zz-^

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul pa pra^B^yi^ este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor^roi^qfiȘIuirȘM Jl Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de anajiza. Tab^lu|^iSl|id^X/Q sustenabilitatea financiara poate fi regăsit in cadrul tabelelor din cadrul în Anexa ? .y^Qaljza XXX economico-financiara.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C. Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, ramane in discuție indicatorul VNAF (venitul net actualizat financiar).

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri din exploatare si venituri sub forma alocărilor de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor. De aceea, veniturile din exploatare sunt egale cu costurile de exploatare, in consecința fluxul de numerar este zero pe toata perioada de operare a proiectului.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Acest lucru este puțin relevant deoarece proiectul este unul negenerator de venit net, principalele sale beneficii fiind de ordin economico-social.

In domeniul abordat investiția aduce nenumărate beneficii pe termen lung, altele decât cele financiare.

Scenariul analizat

VAN financiar (lei)

-107.400.049,59

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN are valori negative este dovedit faptul ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

 • 4.4 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contribuție pozitiva neta pentru societate, si in consecința, merita sa fie cofinantat din fonduri ale UE. Pentru alternativa selectata beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului, si mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului.

Plecând de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de conversie adecvați, pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de ieșire, schițează un tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate în considerare de către analiza financiara.

Mntergroup

y        _______-^Z/z-ț

Metodologia folosita pentru evaluarea contribuției proiectului la bunastarea/ec'ongmica'șljj sociala a Municipiului Ploiești, ca urmare a implementării investiției, consta îrU^ansfofrtiațea uU preturilor pieței utilizate in analiza financiara in preturi contabile si luarea ireconsiderare a jSjg externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avi& în vedere în analiza financiara pentru ca nu generează cheltuieli sau venituri bănești pentiWrpișct?^ z "vf î.. ?

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corecțiilor fiscale privind impozitele ■wfeete si indirecte, plățile asigurărilor sociale si determinarea externalitatilor

Scenariul analizat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

5

VAN economic

Lei

-65.952.278

Evaluarea externalitatilor

Transporturile influențează si la rândul lor, sunt influențate de caracteristicile dezvoltării economice. Ele contribuie, în mod substanțial la formarea P.I.B., creeaza oportunități pentru angajarea forței de munca si beneficii indirecte orientate către dezvoltarea regionala si globalizare.

Strategia municipalității in domeniul transporturilor vizeaza, în principal, acele acțiuni menite sa conducă la fluidizarea transportului rutier si creșterea siguranței circulației.

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara după cum urmeaza:

Beneficii economico- sociale directe - cuantificabile:

Principalul beneficiu socio-economic ii reprezintă reducerea emisiilor de CO2, prin masurile prezentate in diagrama de mai jos:

Reducerea numărului de vehicule in trafic prin parcarea in cadrul Park and Ride


Fluidificarea traficului in zona de proiect


Reducerea numărului de vehicule in trafic prin renunțarea la automobilul personal si folosirea mijloacelor de transport in comun


A

k

’l

Reducere emisii de cn?

1

K

1

w

F


Alte beneficii socio-economice cuantificabile sunt prezentate mai jos:


k

R

educere

Jmpulu

ja

i

F

Diminuarea timpului petrecut pentru cautarea unul loc de parcare


/

f Reducerea 1 tarifului la


Eliminarea taxelor care ar fi fost plătite pentru a parca in centrul orașului prin parcarea In cadrul terminalului si folosirea mijloacelor de transport in comun sau a bicicletelor


O analiza detaliata a acestor beneficii economico-sociale se prezintă în cadrul tabelelor din cadrul Anexei 2 - Analiza economico-financiara.


 • 4.5 Analiza de senzitivitate                                             K \ "'<       ./«

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină 'o^^ormantazX satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale n^^Ș^>'sr variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

 • •  o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

 • •  studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din cadrul tabelelor din cadrul Anexei 2. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-implementare comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-a realizat următorul scenariu:

Scenariul 1 - modificarea costurilor cu investiția;

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valoarea VANF/C devine:

Variație costuri investiție

VANF/C (Lei)

Sc analizat

5%

-112.770.052,07

0%

-107.400.049,59

-5%

-102.030.047,11

După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

/£NTERGROUP


 • 5. Scenariul/optiunea tehnico-economica optima, recomandata:                îz

’^-^c O N

 • 5.1. Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor:

Nu este cazul

 • 5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate:

Nu este cazul. Proiectul este definit prin PMUD.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:

 • 5.3.1   Obținerea si amenajarea terenului:

 • 5.3.2  Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului:

Descrierea modalității de asigurare a utilităților va fi făcută detaliat pentru fiecare obiectiv de investiții in cadrul capitulului 5.3.3.

 • 5.3.3  Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși:

5.3.3.1 Clădire statie de așteptare

Lucrarea se afla in intravilanul Municipiului Ploiești,, conform Planului Urbanistic, pe strada Depoului F.N., in fata gării de Sud.

Terenul are deschidere pe latura de sud spre str. Depoului si este inconjurat pe 3 laturi -nord, est, vest - de linia de tramvai. Pe latura de nord , traversând linia de tramvai, se afla Parcul Sud.

 • •  S.construita la sol cladire+zona de așteptare peroane exterioare = 760 mp dintre care

 • •  Clădire sala de așteptare = 350mp

 • •  Zona asteptare-peroane exterioare = 410

 • •  S.desfasurata = 860 mp

 • •  Volumul clădirii: 2310 mc

 • •  Regim de inaltime = P+1E (parțial)

 • •  H.max = 10m.

 • •  Categoria de importanta:C

 • •  Clasa de importanta: III

 • •  Risc mic de incendiu

 • •  Gradul II de rezistenta la foc

Elemente sustenabile:

 • •  instalație de pompe de căldură ce asigura energia termica si incalzirea apei menajere pe timp de iarna;

^NTERGROUP

termic foarte mic, cu--,^ a ventilatiâiși djrcuiatia;.'sM

° Ai 5 '


 • •  panouri fotovoltaice ce asigura încălzirea apei menajere pe timp e vara;

 • •  tamplarie de aluminiu performanta, cu coeficient de transfer sticla cu protecție împotriva producerii efectului de sera;

 • •  elemente de umbrire a fațadei vitrate( copertine, parasolare);

 • •  ochiuri mobile de ferestre in partea superioara, care asigura naturala a aerului pe perioada de vara;

 • •  instalații electrice eficiente si economice;

 • •   instalații de ventilație eficiente, ce asigura racirea aerului vara si recircularea aerului cald iarna;

 • •  acces si interrelationare cu spațiul exterior;

 • •  izolație eficienta: termosistem cu vata minerala bazaltica 10cm la exterior;

 • •  termo si hidro-izolarea plăcii peste sol si a terasei pentru scăderea pierderilor de energie;

 • •  materiale ce nu necesita intretinere excesiva: beton, piatra, placari lemn, fațade ventilate cu materiale rezistente la uzura si mediu extern.

ARHITECTURA:

Pentru termoizolarea exterioara a fațadelor clădirii s-au studiat următoarele variante: Varianta 1: termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

ECONOMIE DE ENERGIE-IZOLARE TERMICĂ: Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcție de sortiment Ă= 0,035 - 0,039 W/mK). COMPORTAMENT LA FOC: Vata minerală este complet ignifugă și rezistă până la temperaturi de 1000°C. Aceasta își menține structura și caracteristicile izolatoare chiar și la impactul cu focul. Vata minerală este neinflamabilă: inflamabilitate conform standardelor olandeze NEN 6064 și a standardelor franceze, în conformitate cu clasa MO a CECMI din aprilie 1993.

DURABILITATE: Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR: Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • •  Raport bun cost/performata termica;

 • •  Non combustibil;

 • •  Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • •  Stabilitate dimensionala;

 • •  Rezistent UV;

 • •  foarte bune performante acustice.

Dezavantaje:

 • •  Rezistenta scăzută la factorii mecanici                           Z y /x

Când se folosește in cadrul unui termosistem compact lipit, acest dezavamaj/se;p.oațe.;>^ remedia prin folosirea unor tencuieli armate structurate, cu rezistenta ridicate» I         (0

mecanici.                                                            "L \ 'y. L/y^ *

 • •  Absoarbe apa in imersie/difuzie;

In perioada de depozitare sau in timpul montării, se poate intampla ca vata minerala fie expusa la precipitații; in acest caz, picaturile de apa se scurg de pe suprafața produsului, astfel împiedicând acumularea apei in material. Deși impermeabila la apa pe toata secțiunea, vata minerala bazaltica are capacitatea de permeabilitate la vaporii de apa, datorita structurii fibroase si poroase cu pori deschiși, vaporii de apa circulând liber in vata minerala bazaltica, nu creeaza condensatie la structuri. Prin aceasta asigura respirația structurilor, circulația vaporilor de apa si ajuta la evaporarea umidității.

In urma analizei, s-a stabilit ca varianta cu termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei de proiectare, din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice.

STRUCTURA:

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de realizare a structurii clădirii, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 2: clădire alcatuita din cadre metalice.

Aceasta este despărțită in doua corpuri, zona de parcare si îmbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. Diferența intre cotele pardoseala ale acestor doua corpuri este de 1.00m.

CORP 1 - sala de așteptare si birou de informații

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

 • •   o clădire exterioara din cadre metalice, cu o singura deschidere de 7.80m , patru travei de 6.00m, cu regim de inaltime parter, cu 7.90m la coama, inaltime fata de cota zero;

 • •  o clădire interioara, independenta pe nivelul suprastructurii fata de clădirea exterioara. Aceasta are doua deschideri si trei travei, si regim de inaltime parter si etaj. înălțimile de nivel sunt +3.50 parter si +6.50etaj. Accesul de la cota zero la cota +3.50 se face pe o scara metalica, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - este comuna pentru cele doua clădiri ce alcătuiesc corpul 1:

 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL-H=2.00x3.50m-0.90m ; 1.50x1.50m-0.90m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl-h=1.30x1.30m-1.60m; bxl-h=0.71x0.71m-1.60m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x160cm si 30x160cm. Perimetral, se regăsește o grinda din beton armat, de secțiune 50x160cm. Rolul acesteia este suport pentru pereții de închidere a clădirii exterioare.

 • •  Placa pardoseala de la cota -0.05m este din beton armat si are grosimea 20cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri: Clădirea exterioara:

 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2.00m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •  Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10.

 • •  Acoperișul este din panouri.

Clădirea interioara :

Clădirea are dimensiunile in plan 8.40x10.90m si inaltimea maxima de 6.50m. Eș/are' umratoarele componente structural:                                                î ?

Stâlpi tip cruce de Malta - din profile IPE270;

Grinzi metalice IPE240 si grinzi metalice secundare IPE180;

Planseu de tip deck peste parter, cu o suprabetonare de 8.00cm.

Acoperișul este din panouri. Acoperișul iese in consola de 3.00m pe zona de separație intre cele doua corpuri, rostul de separate fiind de 25cm.

• Accesul la etaj se face pe o scara metalica cu un singur vang si doua podește. Treptele si podestele sunt din lemn de stejar, calitatea 1, intarite cu elemente metalice.

CORP 2 - zona de imbarcare pasageri

Acest corp este impartit in doua parti structurale: Este o clădire din cadre metalice necontravantuite, cu o singura deschidere de 7.80m , patru travei de 6.00m, cu regim de înălțime parter, cu 8.90m la coama, inaltime fata de cota -1.05m.

Infrastructura:

 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL-H=2.00x2.60m-0.70m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl-h=1.30x1.30m-0.80m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x150cm .

 • •  Placa pardoseala de la cota -1.05m este din beton armat si are grosimea 25cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri:

 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2.00m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •  Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10.

 • •  Acoperișul este din panouri.

Materiale folosite:

 • •  Beton simplu C8/10

 • •  Beton armat C20/25

 • •  Otel beton BST500S

 • •  Confecție metalica - S355

 • •  Lemn stejar - calitateal

Avantaje structura din metal:

 • •  Greutate proprie mica;

 • •  Secțiuni mici ale elemetelor structurale : fundații, stâlpi, grinzi, pane, planseu deck;

 • •  Spatii utile mari datorita secțiunilor mici ale elementelor structurale;

 • •  Timp redus de montaj a suprastructurii.

Platforme de imbarcare/debarcare pasageri

Aceste platforme se vor amenaja pentru staționarea microbuzelor.

Razele de racordare cu strada Piața 1 Decembrie sunt de 6.00 m.

Platformele de staționare se vor realiza dintr-o structura rigida:


 • • 25 cm beton de ciment BCR 4

 • • Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip


  Alimentare cu apa


Branșament clădire asteptare-Terminal

Clădirea statie de așteptare este poziționată pe amplasamentul Pieței Gării de Sud, pentru a asigura o comunicare cat mai eficienta cu strada Depoului si pentru a deveni parte integranta din frontul străzii.

SC Apa Nova Ploiești SRL are contract de concesiune încheiat cu Primăria Muncipiului Ploiești pentru realizarea proiectului tehnic si executării branșamentelor de apa pe întreg teritoriul Ploiești.

Astfel pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum igienico -sanitar se realizează un branșament din conducte PEID cu diametrul De 63 mm, prevăzut cu cămin de apometru din beton armat turnat monolit, cămin echipat cu toate fitingurile si armaturile necesare funcționarii in condiții optime de exploatare. Căminul de branșament se amplaseaza în imediata vecinătate a clădirii, conform planului de situație anexat.

Branșamentul aferent clădirii cu sala de așteptare si spatii anexe va fi dimensionat pentru un debit Q=3,6 mc/h.

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 34 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 P118/2-2013 si NP 133/2013.

Legătură intre conducta principala si cotul hidrantului se realizează prin intermediul unei conducte PEID 110mm. Pe aceasta conducta, in apropierea hidrantului propus, se va monta cate un robinet ingropat Dn 100 mm, Pn 10 bar, cu flanse, cu toate accesoriile de montaj si protecție. Robinetele vor fi sigilate, in poziție normal deschis. Robinetul este din fonta ductila cu sertar cauciucat, prevăzut cu flanse, Pn 10 bar si cu toate accesoriile de montaj si manevra. Hidrantii subterani Dn 100 mm vor fi achiziționați cu cutia de protecție pentru hidrant

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru înlocuirea conductei de apa.

Având in vedere ca nu s-au prezentat informații privind dezvoltarea viitoare a zonei, operatorul de apa-canal nu a putut recomanda un necesar de branșamente pentru a fi executat suplimentar. La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea branșamentelor noi concomitent cu lucrările la rețeaua noua de apa potabila.

Conductele de branșament se vor realiza din țeava PEID PE 80, SDR 11, PN10, cu următoarele diametre: De 25x2,Omm, De32 x2,0mm, De 50 x 3,0mm, De 63 x 3,8 mm si De 110 x 6,6 mm.

Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit la faza de execuție.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta după caz standardele romanești in vigoare sau internaționale.

INSTALAȚII HVAC

K * Instalația de incalzire cu radiatoare.

Pentru incalzirea încăperilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta eS; robinet de reglare pe conducta de retur.                                      •.© \              J

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aenâirș punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minift^y^gyJ^^y

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta mansoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului I-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Instalația de ventilare

Ventilarea săli de așteptare, se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100 % aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire

In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, format din coloana de ventilare si ventilator de extracție, acționat de la intrerupatoarele grupurilor sanitare.

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează in camera tehnica de la parterul clădirii terminal cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la tereaua de termoficare a orașului.

Modulul termic - produce agent termic de incalzire apa calda ( 80/60°C ) cu agent termic primar apa fierbinte, preluata din rețeaua de termoficare. Modulul termic este complet echipat si automatizat, echipat cu schimbător de căldură in placi, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expasiune, supape de siguranța, robineti, etc.

Distribuția agentului termic apa calda, se realizează prin intermediul unui distribuitor-colector către citcuitele de incalzire cu radiatoare si bateria de incalzire a centralelor de tratare a aerului.

Instalația de climatizare

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în încăperile climatizate. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si romaneasca.

Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

INSTALAȚII SANITARE

ALIMENTARE CU APA RECE

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui bansament.

-i


Determinarea diametreleor conductelor, care formează instalația de dtștrlbutte.a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție./,fdez dfe^tul-: vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simg|tapftjâ||;/ de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum. \

\ â i » / '“""X


INSTALAȚIA DE PREPARARE APA CALDA

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer s-a " prevăzut un boiler cu rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntru incalzire.

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ceva fi precizata in avizul furnizorului de energie.Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform ari 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,indicativ 17-2011 De asemenea va fi asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen ce va asigura alimenta consumatorilor vitali in mometul in care este intrerupta alimentarea de baza.Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune. Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normativul 17-2011.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploata/Șă^ instalațiilor electrice aferente clădirilor.                                            |

Instalații de iluminat de securitate                               | ® y       ș?

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata jh.câr^tz sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.               X

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare prin intermediul unor lămpi LED cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1.5 mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru intervenții in zona unde sunt butoanele manuale de pentru acționarea manuala a iluminatului de securitate im potriva panicii.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții prin intermediul unor lămpi LED cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1.5 mmp.

Iluminat de securitate impotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanica pentru spațiul de birouri se vor realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute, de alimentare de alimentare va fi realizat cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 5x1.5mmp

Instalații de Iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

-Iluminatul căilor de circulație auto;

-Iluminatul căilor de circulație pietonală;

-Iluminat perimetral;

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED. Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și a nivelului de iluminare cerut astfel:

Pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se folosesc corpuri de iluminat cu 60-^80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m,.Traseele electrice pentru iluminat exterior se realizează îngropate în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY. Pozarea cablurilor se face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm, acestea după o acoperire parțială cu pământ se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor la o distantă de 3O40cm de cabluri.Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.

Comanda iluminatului exterior se face centralizat de la dispeceratul imobilului, acesta putând funcționa și automat funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică de disjunctor de protecție individual, acest spațiu putând adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi -circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cabîu de date/coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spatiilor locative in funcție de necesitați.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare -,J‘A sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticala cu acestea.                 Z"""-.

Toate prizele vor avea contact de protecție.                             î/ș

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30m^>e^t|^ ^Aj protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin aml^ahe^^^^ disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.                                                  ___

Execuția instalațiilor electrice de prize se va realiza în conformitato prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatare^— instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Instalații de curenti slabi.

Circuitele se executa din cablu UTP cat 6.

Instalațiile de curenti slabi nu se montează la o distanta mai mica de 30 cm fata de cele de curenti tari.Daca nu se poate respecta distanta atunci se vor poza instalațiile de curenti slabi in tuburi metalice.Branșamentul de curenti slabi este in sarcina proprietarului.

Camere supraveghere video

Pentru supravegherea video a întregului obiectiv se vor folosi:

 • - camere exterioare de luat vederi cu IR montate pe stâlpii de iluminat.

 • - camere interioare de luat vederi cu IR montate în spatiile interioare.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicata cu rol de camera de comunicații.

Pentru centralizarea comunicațiilor locale de la camerele de supraveghere exterioare se va realiza cutii centralizatoare ce au la baza un switch media convertor. Acestea se alimentează prin intermediul circuitelor vitale realizate din ieșirea UPS-ului amplasat în tabloul electric general.

Cutiile sunt realizate în anvelopă metalică în construcție etanșă, IP67și vor fi climatizate (acestea vor adăposti echipamente active), se vor amplasa pe postamente de beton cu acces pe la partea inferioară prin tuburi de protecție.

Accesul la acestea se va face cu cheie și va fi monitorizat (contactele pe ușile de acces ce va semnaliza deschiderea acestora).

Elementele de conectica de patch-paneluri vor fi securizate cu cheie specială de acces, nepermițând accesul persoanelor neavizate la circuitele de date.

Traseele de la stâlpii de iluminat, pe care se montează camerele de supraveghere și până la cutiile centralizatoare, se poate face în mai multe moduri:

 • - pentru distante scurte sub 200m, cu cablu coaxial, RG59 tras în tub de protecție PEHD cu 0min=32mm, însoțit pe tot parcursul de un cablu de alimentare electrică;

 • - pentru distante foarte scurte sub 100m, cu cablu de date SFTP 4*2*0,5mm, tras în tub de protecție PEHD cu 0min=32mm, însoțit pe tot parcursul de un cablu de alimentare electrică, sau folosind o pereche din cablul de date pentru alimentarea electrică, alimentare over IP;

 • - pentru distante lungi peste 200m, cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se realizează prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza s-a, alături de circuitele de protecție a iluminatului

Folosirea celor trei modalități de racordare a camerelor de supraveghere face flexibilă alegerea camerelor de supraveghere, acestea putând fi clasice, IP, dome, cu PTZ, cu sau fără tun de iluminare IR.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului spațiu, după terminarea construcțiilor și analiza tuturor structurilor complexului.

In principal camerele video exterioare supraveghează căile de acces auto, intrările și ieșirile din complex, precum și parcări.


In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camereJe^epT din complex și din imobil, aceste putând fi înmagazinate pe medii de stocare Tr server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.                            |

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matripe viî ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp reâ^a^de^-Z^W pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi'1 .t'' '

corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).


Control acces


Accesul în/din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta accesul se face securizat cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata se personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback, ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalația de protecție impotriva descărcărilor atmosferice

Pentru protecția impotriva trăsnetului statia de așteptare va fi echipata cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează . Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 sau 1Q in cazul in care este comuna cu cea de paratrăsnet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu bentonita.

Priza de pamant pentru va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de

 • 2.5 m montati in pamant la adancimea de 1m si se vor interconecta cu platbanda zincata de 40x4 mm.

 • 5.3.3.2 Pasaj subteran pietonal:

Structura:Tunel subteran din beton armat, prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud, Terminal si clădirea s așteptare. Tunelul are o lungime totala de 187m, adancimea de fundare fiind jj fata de cota terenului amenajat.                                                I

Dimensiuni interioare ale tunelului:

 • -  Lungime 187m;

 • -  Lățime 4.00m;

 • -   înălțime 2.90m.

Elemente structurale:

 • -  Radier din beton armat, de grosime 50 cm , evazat cu 50cm fata de exteriorul pereților;

 • -  P[ereti din beton armat, de grosime 40cm;

Placa din beton armat, de grosime 40 cm.

Gurile de acces

Sunt patru guri de acces, trei simple si una dubla. Ele fac accesul de la cota terenului natural +/-0.00m la cota radierului tuneluilui -6.90m.

Dimensiuni utile:

 • a) Gura de acces simpla

 • -  Lungime 7.00m;

Lățime 4.00m;

înălțime 6.90m.

 • b) Gura de acces dubla

 • -  Lungime 15.60m;

 • -  Lățime 4.00m;

înălțime 6.90m.

Elemente structurale:

 • -  Radier din beton armat, de grosime 50 cm , evazat cu 50cm fata de exteriorul pereților;

P[ereti din beton armat, de grosime 40cm;

 • -  Rampe din beton armat, de grosime 15cm, cu trepte de lățime 30cm si inaltime de 15cm. Aceste rampe sunt prevăzute cu doua podește intermediare din beton armat, de grosime 15cm, lățime de 1.20cm si lungime 4.00m.

Puțuri de lift:

Construcții din beton armat, cu dimenmsiunile interioare 2.00x2.00m cu adâncime de 8.90m.

Radierul are grosimea de 40cm iar pereții 40cm.

Toate lucrările de executare a tunelului , gurilor de acces si a puțurilor lifturilor, se vor face la adăpostul unei incinte din piloti secant, de dimensiuni 60cm, ancorați in teren (de la cota finala a săpăturii) 7.50m. De la cota săpăturii, acesi piloti se dezvolta pe o inaltime de 4.00m, aceștia fiind solidarizați printr-o grinda de coronament din beton armat de secțiune 90x90cm.

f^naiat


De la cota superioara a grinzii de coronament, pana la cota terenului . sprijinirile de maluri se vor face cu filate, dulapi si spraituri. Filatele vor fi arTcbraț^/ir^i^ pilotii din beton armat din 3.60 in 3.60m. După terminarea lucrărilor de tunelului, acest sistem de sprijinire va permite realizarea rețelelor de canalizai^, gaz si telefonie.                                                            V

Materiale folosite:

Beton simplu C8/10

 • -  Beton armat C35/45

 • -  Otel beton BST500S

Confecție metalica - S355

Lemn stejar - calitatea 1

Instalații electrice Canalizarea apelor

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250mm care sa preia apele din zona, astfel incat ca apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje. Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale, la interior (cota -6.90 m) au fost prevăzute de asemenea rigole de colectare ale apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompare prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ceva fi precizata in avizul furnizorului de energie.Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului. Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protecție.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul I7-2011.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata Iscate sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare                              O

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare di^ene^iiă^A/ /|'4| electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situați^c^. m'âîC^^T dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare prin intermediul unor'lampii-sX' LED cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1.5 mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru intervenții in zona unde sunt butoanele manuale de incendiu si cele pentru acționarea manuala a iluminatului de securitate împotriva panicii.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții prin intermediul unor lămpi LED cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1.5 mmp.

Iluminat de securitate impotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanica pentru spațiul de birouri se vor realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute, de alimentare de alimentare va fi realizat cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 5x1.5mmp

Instalații de prize si forța

Din tablou electric care deservește pasajul pietonal se vor alimenta ascensoarele si pompele pentru evacuarea apelor pluviale.Se vor monta de asemenea prize pentru lucrări de mentenanata si intervenții.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de prize se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Camere supraveghere video

Pentru supravegherea video a întregului obiectiv se vor folosi camere video in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicata cu rol de camera de comunicații.

»

Datorita distantei peste 200m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode; armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se realizează prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza s-a, alături de circuitele de protecție a iluminatului

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului spațiu, după terminarea construcțiilor și analiza tuturor structurilor complexului.

In principal camerele video exterioare supraveghează căile de acces auto, intrările și ieșirile din complex, precum și parcările.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, aceste putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

*

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video-^?*f.

............... ■ ■

fLJ - >

-SgȚU^i'

c Qce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp realjfau pe serverele de stocare din camera de comunicații.                           |x '

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cil corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau-afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație Ja-distantă, post politie, etc).

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează . Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu bentonita.

Priza de pamant pentru va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de

 • 2.5 m montati in pamant la adancimea de 1m si se vor interconecta cu platbanda zincata de 40x4 mm.

 • 5.3.3.3 Amenajare Piața 1 Decembrie:

Amenajare drumuri, parcari, trotuare, spatii verzi, piste de biciclsiti si stafii pentru mijloacele de transport in comun de tip troleibuz in incinta terminalului Piața 1 Decembrie:

Sistematizare verticala:

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni

 • •  desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 9.000 mp

 • •  desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 500 mp

Mărimile elementelor geometrice ale drumurilor s-au realizat conform reglementarilor aflate in vigoare sau sunt calculate in baza unor elemente si parametri rezultate din acestea. Determinanta a fost intensitatea traficului de perspectiva după 15 ani de la terminarea construcției drumului, in funcție de care se fixeaza viteza de baza.


Traseul in plan:

Lungimea totala supusa modernizării a drumurilor din incinta terminalului Decembrie este de 371 ml respectiv 230 ml reprezentând intersecția din fata Sud. Realizarea investiției se face in intravilanul municipiului Ploiești.


Rețeaua rutiera interioara este asimilata străzilor de categoria a lll-a, fiind incadrata in categoria de importanta ,,C" pentru lucrări de construcții. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Razele de racordare in plan sunt de 10.00 m.

Drumurile vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton. Pentru delimitarea altor zone funcționale (ex trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.

In interiorul zonei terminalului este prevăzută o zona de parcare de tip park&ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati, respectiv zone de parcare de tip parcare cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 20 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (70 ml) in interiorul terminalului multimodal cu latimea de 1.00m. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (70 mp) si marcaje longitudinale (140 ml). Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing / bike - rentai cu rastel. Aceasta locație se va afla in fata intrării principale a Gării de Sud si cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Se vor amplasa in stațiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile parapeti pietonali (balustrade) din otel.

Profilul in lung:

Drumurile pe care se desfasoara investiția prezintă in profilul longitudinal declivitati mici cu valori cuprinse intre 0.3-1.3%.

In plan vertical raza de racordare este de 4000 m.

Profilul transversal tip:

In concordanta cu normele tehnice actuale si ținând cont de clasa tehnica III in care se incadreaza rețeaua de drumuri din incinta Terminalului Multimodal, se va adopta următorul profil transversal tip, avand partea carosabila cu doua benzi de circulație (o banda pe sens):

lățime carosabil

5.00-11.50 m;

trotuare

lățimi variabile preponderent de circa 1.80 - 4.00 m.

pista de biciclisti

1.00 m lățime si 70 ml lungime;

panta transversala carosabil

2,5% - de tip panta unica si de tip panta acoperiș;

panta transversala    pe

trotuare

2,0%;

Structura rutiera:


Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca si factori principali traficul si repetate de inghet - dezgheț.

a)


Structura rutiera pentru drumurile din incinta Pieței 1 Decembrie (Gara Sud):

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD

22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm fundație de balast

 • • 20 cm strat de forma din balast

 • b) Structura rutiera pentru amenajarea parcării de tip park&ride, a parcărilor cu timp limitat si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4

 • •  Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip

 • c) Trotuare si piste de biciclisti:

 • •   4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8)

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%

 • •  5 cm nisip pilonat

 • •  variabil umplutura pamant compactat

Lungimi si suprafețe:

lungimea drumurilor din incinta

371 ml

lungime intersecție

230 ml

suprafața drumuri

6.889 mp

parcari in incinta

1.048 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

705 mp

trotuare in cadrul terminalului

4.020 mp

borduri 20x25 din beton

1.608 ml

borduri 10x15 din beton

448 ml

pista de biciclete Terminal

70 ml

lungime parapet pietonal (balustrade) de otel

552 ml

statii bike-sharing

20 locuri

Preluarea apelor meteorice:

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către guri de scurgere proiectate in incinta amenajata.

Canalizarea apelor


In zona pietii 1 Decembrie, conform solicitărilor Apa Nova Ploiești, se reconfigureaza traseul conductelor, pe amplasamentul proiectului. Astfel pe zona din stangsfeșe va executa un colector Dn400 mm care va prelua canalizarea existenta si bransanjentete. existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml. Pe zona din dreapta se va ex'   '

colector Dn315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente dirijor Acesta va avea lungimea de 102 ml.                                             %-1/{/0S^o

In cele doua colectoare se vor racorda gurile de scurgere si conductele care preiau apa de la rigolele Dn250 mm prevăzute la parcari.


Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare:

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare: • Marcaje

 • •  marcaje orizontale longitudinale demarcare benzi de circulație si delimitare locuri de parcare

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

 • •  marcaj plin amprentat piste de biciclisti

 • •  marcaje orizontale transversale

 • •  marcaje orizontale de ghidare

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

 • •  marcaje tactile

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelor de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

1.523 ml;

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

140 ml;

Marcaj plin amprentat piste de biciclisti

70 mp;

marcaje orizontale transversale

256.62 mp;

marcaje orizontale de ghidare

76.69 mp;

marcaje orizontale de orientare - informare

38 buc;

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

20 buc.

marcaje tactile

500 buc.

• Indicatoare rutiere■A

In total sunt prevăzute un număr de 96 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

Semafoare

 • •  semafoare vehicule

 • •  semafoare pietoni

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Descriere

Incinta terminal Gara de Sud

1

Stâlp pentru indicatoare

60

2

Semafor vehicule

4

3

Semafor pietoni

0

4

Semafor verde intermitent

1

5

Lampa galben intermittent pentru treceri de pietoni

24

6

Consola stâlpi

1

Spatii verzi:

Prin proiect sunt prevăzute amenajarea de spatii verzi astfel:

 • •  spatii verzi inierbate -141 mp

 • • arbori platanus x hybrid (platan) - 6 bucăți

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ceva fi precizata in avizul furnizorului de energie.Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului..Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalații de Iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

-Iluminatul căilor de circulație auto;

-Iluminatul căilor de circulație pietonală;

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED. Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație si a nivelului de iluminare cerut astfel:

» > >

Pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se folosesc corpuri iluminat cu 60*80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, înălțimea stâlpului va fi de 7 m,.Traseele electrice pentru iluminat exterior se reU îngropate în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY. Pozarea cablurilor se șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 1CF acestea după o acoperire parțială cu pământ se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor la o distantă de 30*40cm de cabluri.Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.


Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică de disjunctor de protecție individual, acest spațiu putând adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi -circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Instalații de forța

Se vor executa electroalimentari distincte către barierele auto si către stațiile de incaracre auto de tip f’ast charger”

Camere supraveghere video

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicata cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei peste 200m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode; armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se realizează prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza s-a, alături de circuitele de protecție a iluminatului

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului obiectiv

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, aceste putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

Control acces

Accesul în/din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10*15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta accesul se face securizat cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata se personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback, ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalații de priză de pământProtecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice,ale.,., utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod acci^ntal^pdP^ ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le aliment^găc/^ Priza de pământ se va i respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este nel astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

..........

onductorul de protecție din circuitele care le alimenteagă,. conecta la bara de echipotențializare, la tablourile ^lect'rîce^Z^?/ lentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesa&gjp^ț^z


Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu bentonita.

Priza de pamant pentru va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de

 • 2.5 m montati in pamant la adancimea de 1m si se vor interconecta cu platbanda zincata de 40x4 mm.

 • 5.3.3.4 Amenajare cai de comunicație (legătură directa Gara de Sud - Gara de Vest):

Sistematizare verticala:

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni

 • •  desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 14.946 mp

 • •  desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 6.260 mp

Mărimile elementelor geometrice ale drumurilor s-au realizat conform reglementarilor aflate in vigoare sau sunt calculate in baza unor elemente si parametri rezultate din acestea. Determinanta a fost intensitatea traficului de perspectiva după 15 ani de la terminarea construcției drumului, in funcție de care se fixeaza viteza de baza.

Traseul in plan:

Lungimea totala supusa modernizării a străzilor (Depoului, Rudului, Depolului tronson II, Libertății tronson II, Libertății) ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 2,857 ml si se afla in intravilanul municipiului Ploiești.

Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a lll-a si a ll-a si in categoria de importanta “C” pentru lucrări de construcții după cum urmeaza:

- Pe tronsonul intre Gara de Sud si strada Rudului (km 0+230 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a lll-a;


Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest (km 1 +720 -3+120 - km 3+147), strada se incadreaza in strada de categoria a ll-^;

Razele de racordare in plan sunt cuprinse intre 50 - 500 m.

Străzile vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton, spatii de siguranța, piste de biciclfâtr” si trotuare. Pentru delimitarea altor zone funcționale (ex trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.

Intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 0+280 respectiv km 3+000 - km 3+060 sunt prevăzute zone de parcare de tip parcare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun, cu o capacitate de 13 de locuri respectiv 17 locuri.

Străzile laterale se amenajeaza pe o lungime de 15 m - 24 m cu aceeași structura rutiera a străzilor modernizate.

Intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060 se va amenaja benzi unice pentru mijloacele de transport in comun de tip troleu. Banda unica va reprezenta banda 1 a străzii prin care va fii despărțită de banda 2 (banda pentru autovehicule) prin stâlpi de delimitare din cauciuc.

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (5366 ml) pe toata lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest cu latimea de 1.00m. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (5366 mp) si marcaje longitudinale (10732 ml). Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing / bike - rentai cu rastel. Aceasta locație se afla la intersecția dintre Strada Depoului si Strada Rudului si cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Profilul in lung:

Străzile pe care se desfasoara investiția prezintă in profilul longitudinal declivitati mici cu valori cuprinse intre 0.1- 4.6%.

In plan vertical razele de racordare sunt cuprinse intre 800 - 1600 m.

Profilul transversal tip:

In concordanta cu normele tehnice actuale, se va adopta următorul profil transversal tip, avand partea carosabila cu doua benzi de circulație (o banda pe sens):

lățime carosabil

km 0+230 - km 1+590 lățime de 2 x 5.50 m (0 banda pe sens);

km 1+590 - km 1+720 reprezintă amenajarea intersecție a străzii Depoului cu strada Rudului;

Km 1+720 - km 3+060 lățime de 4 x 3.50 m (doua benzi pe sens (0 banda unica pentru mijlocul de transport in comun si 0 banda pentru autovehicule);

Km 3+120 - km 3+147 lățime existenta

trotuare

1.00 m lățime

pista de biciclisti

1.00 m lățime si 5366 ml lungime;

spațiu de siguranța

1.50 m lățime

panta transversala carosabil

2,5% - de tip panta acoperiș;


panta transversala pe

2,0%; - v

trotuare

Structura rutiera:• Structura rutiera pentru străzile ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm fundație de balast

 • • 20 cm strat de forma din balast

• Structura rutiera pentru amenajarea parcărilor cu timp limitat si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4

 • • Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip

• Trotuare si piste de biciclisti:

 • •   4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8)

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%

 • •  5 cm nisip pilonat

 • •  variabil umplutura pamant compactat

Lungimi si suprafețe:

lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest

2.857 m

suprafața drumuri

37.345 mp

parcari

570 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

737 mp

trotuare

6.503 mp

borduri 20x25 din beton

6.116 ml

borduri 10x15 din beton

11.349 ml

pista de biciclete

5366 ml

statii bike-sharing

20 locuri

stâlpi de delimitare din cauciuc

1.570 buc.

Preluarea apelor meteorice:

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor as apelor pluviale către guri de scurgere proiectate.

Canalizarea apelor

In zonele propuse pentru reabilitarea si extinderea parti carosabile intre


Gara de Sud, operatorul APA NOVA Ploiești prezintă următoarea situație:

 • -  conducte existente in zona Gării de Vest;

 • -  intre Gara de Vest si Podul de Lemn avem colectorul Ovoid care pe traseu isi schimba dimensiunile. Astfel in zona Gării de Vest este B1000/1500, se schimba apoi in B1200/1800 iar după intersecția cu str Rudului este B1900/2850.

 • -  Pe strada Depoului este un colector Dn250 care devine apoi Dn300, respectiv Dn400 mm.

 • -  In zona Gării de Sud mai sunt si alte conducte Dn 200 mm.

Rețeaua de canalizare

Pentru zona carosabila, afectata de lucrările de modemizare/extindere carosabil, s-au prevăzut guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale. In zonele unde existau rețele de canalizare, apele colectate au fost dirijate către rețelele existente in zona. In zona dintre Gara de Vest si str Sondelor, unde nu exista rețea de canalizare, apa colectata de gurile de scurgere a fost dirijata către căminele de filtrare, unde apa este filtrata astfel incat la ieșire aceasta poate fi infiltrata in sol.

Pe zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea in lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm. Conducta PVC Dn315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

Pe zona dintre Gara de Vest si Str Vornicei se va executa un tronson de canalizare Dn 315 mm din PVC in lungime de 95 ml care va prelua apele pluviale din zona parcării prin intermediul unei rigole carosabile Dn 250 in lungime de 60 ml precum si de la gurile de scurgere care se vor amplasa in zona. Descărcarea se va face in rețeaua existenta Ovoid B1000/1500, intr-un cămin existent in fata gării. De asemenea in zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Intre str Vornicei si str Sondelor, apele pluviale vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere, vor fi dirijate la căminele de filtrare iar apoi vor fi infiltrate in teren. Astfel, se vor racorda cate 2 guri de scurgere la cate un cămin de infiltrare. Apa duce ce trece prin căminul de filtrare va indeplini condițiile de calitate pentru a fi infiltrata in sol. Astfel din cămin, apa se va infiltra dintr-o conducta de drenaj parțial perforata din PVC Dn315 mm in lungime de 15 ml. Pe aceasta zona se vor executa 25 de astfel de sisteme compuse din 2 guri de scurgere, conducte de legătură, cămin de filtrare si conducta de drenaj. Pe aceasta zona, se vor executa si doua traversări ale bulevardului cu 2 conducte de canalizare Dn400 mm, pe zona unde se va executa ulterior complexul rezidențial. Aceste doua tronsoane se vor conecta (in afara acestui proiect) in colectorul Ovoid B1200/1800.

De la str Sondelor pana la intr Macazului se va executa un colector Dn315 mm in lungime de 276 ml care se va descarcă in Ovoidul B1200/1800.

In zona Rudului, unele guri de scurgere se vor racorda la rețeaua existenta iar altele se vor conecta la rețeaua de canalizare Dn315 care se va executa in zona. Aceasta va avea lungimea 175 ml si se va descarcă in colectorul Ovoid B1200/1800.

Din zona străzii Stindardului se va executa un tronson de canalizare care va descarcă inZ^. colectorul Ovoid >1900/2850, la aproximativ 15 ml de strada Rudului. Conduc^ va fi y; tot Dn315 mm si va avea lungimea de 173 ml.                              L v

Din zona Podului de Lemn se vor executa doua tronsoane de canalizare pluviala, i^ul va descarcă in colectorul Ovoid B1900/2850 in zona străzii Stindardului, iar al doile^^> --;5 descarcă in colectorul existent Dn400 mm in zona străzii Bobalna. Tronsonul care/v sV' descarcă in strada Stindardului va avea Dn315 mm si lungime de 114 ml. Al doilea^ tronson va avea o lungime de 600 ml din care 350 ml vor fi Dn315 mm iar restul de 250 ml vor fi Dn400 mm.

Intre strada Bobalna si Piața 1 Decembrie, gurile de scurgere se vor conecta la colectorul existent din beton Dn400 mm. Acolo unde nu exista cămine de vizitare pe zona unde ar trebui sa conectam conductele de la gurile de scurgere, se vor executa cămine noi pe conducta de canalizare. Astfel au fost prevăzute 6 cămine noi.

In zona pietii 1 Decembrie, conform solicitărilor Apa Nova Ploiești, se reconfigureaza traseul conductelor, pe amplasamentul proiectului. Astfel pe zona din stanga, se va executa un colector Dn400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml. Pe zona din dreapta se va executa un colector Dn315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

In cele doua colectoare se vor racorda gurile de scurgere si conductele care preiau apa de la rigolele Dn250 mm prevăzute la parcari. La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250mm care sa preia apele din zona, astfel incat ca apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje. Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale, la interior (cota -6.90 m) au fost prevăzute de asemenea rigole de colectare ale apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompare prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

După preluarea tuturor racordurilor, conductele existente de canalizare propuse pentru defiintare, se vor umple cu beton fluid si se va realiza blindarea tuturor legaturilor funcționale.

Pe zona aferenta clădire asteptare-Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona. Gurile de scurgere care sunt mai ușor de conectat de celelalte colectoare de canalizare existente in zona, vor fi conectate la acestea. Pentru conectarea la rețeaua existenta a noului colector care se va executa, va fi necesara subtraversarea liniilor de tramvai, avand in vedere ca rețeaua existenta trece pe sub liniile de tramvai. Conducta PVC Dn315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

Racorduri

Se vor prelua in noile conducte de canalizare racordurile existente de pe traseu.

La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea racordurilor noi concomitent cu lucrările la rețeaua noua de canalizare.

Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit la faza de execuție.

Toate materialele vor avea certificate de calitate si vor respecta după caz standardele romanești in vigoare sau internaționale.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC SN8 SDR34 cu <j>ext 200/5.9mm. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC SN8 SDR34 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 200/5.9 mm;

Elemente generale


Pe rețeaua de canalizare cămine de vizitare vor fi conf. STAS 2448/82 cu cos de ac si camera de lucru.

Patul de fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea o grosimefl^W cm, iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 30cm.


Deasupra intregii rețele de canalizare si deasupra fiecărui racord la o inaltime de deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

După executarea propriu-zisa a rețelei de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei.


Executarea rețelei de canalizarea se va face din aval spre amonte.

Săpăturile se vor executa mecanizat pe 2,0 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se nivelează la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 10 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare. Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 + 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Săpătură pentru căminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.50 x 1.50m iar pentru gurile de scurgere proiectate săpătură va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m.

Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare:

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

• Marcaje

 • •  marcaje orizontale longitudinale demarcare benzi de circulație si delimitare locuri de parcare

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

 • •  marcaj plin amprentat pista de biciclisti

 • •  marcaj plin amprentat trecere de pietoni

 • •  marcaje orizontale transversale

 • •  marcaje orizontale de ghidare

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

 • •  marcaje tactile

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie după caz.


Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelor de mâi jos?:

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

7.3^    /

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

10.732 ml

marcaj plin amprentat pista de biciclisti

5366 mp

marcaj plin amprentat trecere de pietoni

937 mp

marcaje orizontale transversale

1297.86 mp;

marcaje orizontale de ghidare

91.17 mp;

marcaje orizontale de orientare - informare

61 buc;

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

184 buc.

marcaj tactil

15.000 buc.

• Indicatoare rutiere


 • •  Indicatoare semnalizare banda de mers

 • •   Indicatoare direcție

 • •   Indicatoare treceri de pietoni

 • •  Indicatoare parcare

 • •  Indicatoare diverse

In total sunt prevăzute un număr de 320 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

• Semafoare

 • •  semafoare vehicule

 • •  semafoare pietoni

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Descriere

Legătură Gara de Sud-Gara de Vest

1

Stâlp pentru indicatoare

179

2

Semafor vehicule

2

3

Semafor pietoni

0

4

Semafor verde intermitent

0

5

Lampa galben intermittent pentru treceri de pietoni

24

6

Consola stâlpi

11

7

Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

10

Spatii verzi:

Prin proiect sunt prevăzute amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație)

 • •  spatii verzi inierbate - 9022 mp

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 238 bucăți

Rețeaua de apa potabila


In zona carosabila, afectata de lucrările de modernizare/extindere carosabil, se montează conducte publice de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, cu o lungime cumulata L=3500ml, intre nodurile N1 si N23 conform planului de situație anexat si schemei de montaj.

Lungimea rețelei de apa potabila propusa pentru extindere si relocare/deviere este impartita pe diametre astfel:

 • -  De 315 x 18,7 mm, L = 1264

 • -  De 250 x 14,8 mm, L = 1984

 • -  De 225 x 13,4 mm, L =

 • -  De 180 x 10,7 mm, L =

 • -  De 160 x 9,5 mm, L= 10 ml

 • -  De 110 x 6,6 mm, L = 212 ml

Pentru conductele noi de apa potabila se realizează legaturi la următoarele conducte publice de apa existente:

 • •  Nod N1 - din căminul de vane aflat in dreptul blocului 87, (zona intersecție cu strada Domnișori);

 • • Nod N2 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Sondelor;

 • • Nod N3 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Luminiței;

 • • Nod N4 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Macazului

 • • Nod N5 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Creuzot

 • • Nod N6 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Dezrobirii

 • • Nod N7 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Lemnari

 • • Nod N8 - la conducta de servciu PEID De 180 mm existenta pe Str. Rudului;

 • • Nod N9; N9’ - la conducta de servciu PEID De 315 mm existenta pe Str. Stindardului

 • • Nod N10 - la conducta de serviciu OL Dn 350 mm existenta, ce traversează prin pod;

 • • Nod N11 - la conducta de serviciu PEID De 200 mm existenta pe Str. Bobalna

 • • Nod N17 - la conducta de serviciu PEID De 250 mm nou proiectata prin aceasta investiție, din Piața 1 decembrie

 • • Nod N19 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm nou proiectata prin aceasta investiție, din Piața 1 decembrie

 • • Nod N22 - la conducta de serviciu OL Dn 400 mm existenta pe Str. Bobalna

 • • Nod N23 - la conducta de serviciu OL Dn 400 mm existenta din Piața 1 decembrie

In Piața 1 Decembrie pentru conductele proiectate (conducte din material PEID cu diametrele De 250 mm si De 110 mm) se realizează legaturi la următoarele conducte publice existente:

 • • Nod N18 - la conductele de serviciu FO Dn 125 mm si Azbo Dn 300 mm existente pe Str. Mihai Eminescu, cu vana de sectorizare in cămin nou proiectat.

 • • Nod N20 - la conducta de serviciu FO Dn 100 mm existenta pe Str. Bogdan Petriceanu Hasdeu;

Pentru zonele unde se realizează relocari/devieri ale conductei de apa, amplasarrîerhiL^z, a ales pentru noile rețele de apa va fi in imediata apropiere a conductei'vecfîi;^ (identificata prin sondaje), astfel incat pentru raportarea bransamentelor|(duplart branșamentelor din PEID existente, la noua conducta) sa fie necesar unl^ihim'de        j,

cantitati de lucrări. Pe zonele unde nu se poate poza langa conducta existenta ee^   J?. /

alege un traseu convenabil, ținând cont si de poziția celorlalte ratele ed(]iti®e,A.și' construcții suterane.                                                                      c?o '- v

In zonele de intersecție cu calea de rulare a tramvaiului conducta PEID De 315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

In vederea unei bune funcționari, conductele proiectate sunt prevăzute cu robinete (vane) din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămine existente/proiectate de pe rețea sau in pamant, îngropate:

 • -   robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămin, Dn 300mm, Dn 200mm si Dn 150 mm;

robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in pamant, Dn 100mm si Dn 50 mm;

Construcții anexe

Pentru golirea rețelelor de apa potabila se vor realiza căminele noi in următoarele puncte:

 • -  intre nodul N1 si N2 (nod N24) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile:

 • 1.50 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • -   intersecție str. Sondelor cu str. Depoului (nod N2) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250, Dn 100 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,00 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • -   intersecție str. Rudului cu str. Depoului (nod N8) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250,Dn 150 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m;

 • -   intersecție str. Bobalna cu str. Depoului (nod N11) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,50 m, H=2,00 m;

 • -  zona Piața 1 Decembrie (nod N19) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm, Dn100 si golire Dn80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m.

Căminele de vane/golire sunt prevăzute cu base cu dimensiunea de 0,50 x 0,50 m, H=0,4 m.

Evacuarea apelor rezultate din golirea rețelei se va realiza cu descărcare la rețeaua de canalizare prin intermediul basei colectoare prevăzută in fiecare cămin. In cazul in care golirea nu se poate realiza la canalizare se vor folosi pompe de basa submersibile si pomparea se va face in căminul de canalizare existent/proiectat cel mai apropiat de căminul de vane/golire de pe rețeaua de apa potabila.

Cămine noi proiectate pe traseul conductei de apa PEID De 250 mm si De 315 mm, sunt următoarele:

nodul N31, la intersecția cu strada Vorniciei, cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250 mm si Dn 200 mm si dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m;

nodul N29, cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m.

 • -   intersecție str. Stindardului cu str. Depoului (nod N9) cămin din beton nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm si dimensiunile utile:

 • 2.50 m x 2,00 m, H=2,00 m.


  ------------------------------------------------------------------------'"ț N

  '   /^x.

  intersecție pod de lemn cu str. Depoului (nod N10) cămin din/olton noiM% ,^ A' proiectat cu vana de sectorizare Dn 300 si dimensiunile utile: 3,otOn x'3>50,';M )) m, H=2,00 m.

  zona Piața 1 Decembrie (nod N17) cămin din beton nou proiectat c^f sectorizare Dn 300, Dn 250 mm, Dn100 si dimensiunile utile: 2,50 m, H=2,00 m.  AJUN


  zona Piața 1 Decembrie (nod N18) cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m.

  nod N32, cămin din beton nou proiectat cu dispozitiv de aerisire/dezaerisire si dimensiunile utile: 1,50 x 1,50 m, H=2 m;

  nod N22, cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 300 mm si dimensiuni utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m.


In căminele nou proiectate vanele se montează pe tronsoane din otel pentru rigidizare si posibilitatea montării instrumentelor de măsură si control. Tronsoanele din otel se vor proteja impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire.

După preluarea, înlocuirea tuturor branșamentelor, conductele existente de apa propuse pentru defiintare, fie se vor umple cu beton fluid si se va realiza blindarea tuturor legaturilor funcționale la conductele de serviciu, fie sunt desfăcute si scoase din pamant in timpul lucrărilor la noua conducta de alimentare cu apa potabila. Lucrările necesare pentru desfacerea, in spatii inguste sau largi, a ansamblurilor cu flanse la piesele si tuburile din fonta de presiune cuprind: ungerea cu petrol a șuruburilor, desfacerea șuruburilor si strângerea piulițelor pe șurub, desfacerea garniturilor. Prin proiect se vor realiza si lucrări de dezafectare a tuturor anexelor existente pe rețea ce nu se mai folosesc sau sunt intr-o stare avansata de degradare: vane de sectorizare existente in cămin, hidranti de incendiu subterani existenti, cămine de vane din beton, branșamente existente din fonta sau otel. Aceste vor fi predate la operatorul de apa APA NOVA Ploiești.

Aerisirea conductelor de apa se realizează prin hidrantii de incendiu prevazuti pe traseul rețelei de apa, branșamentele la imobile si prin dispozitivul de aerisire/dezaerisire montat in căminul nou proiectat din nodul N32.

Căminele de vane existente se vor reabilita prin acest proiect si se vor realiza lucrări de tencuiala si hidroizolatie.

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 34 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 P118/2-2013 si NP 133/2013.

Legătură intre conducta principala si cotul hidrantului se realizează prin intermediul unei conducte PEID 110mm. Pe aceasta conducta, in apropierea hidrantului propus, se va monta cate un robinet îngropat Dn 100 mm, Pn 10 bar, cu flanse, cu toate accesoriile de montaj si protecție. Robinetele vor fi sigilate, in poziție normal deschis. Robinetul este din fonta ductila cu sertar cauciucat, prevăzut cu flanse, Pn 10 bar si cu toate accesoriile de montaj si manevra. Hidrantii subterani Dn 100 mm vor fi achiziționați cu cutia de protecție pentru hidrant.

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru înlocuirea conductei de apa.

Având in vedere ca nu s-au prezentat informații privind dezvoltarea viitoare a zonei, operatorul de apa-canal nu a putut recomanda un necesar de branșamente pentru a fi executat suplimentar. La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea branșamentelor noi concomitent cu lucrările la rețeaua noua de apa potabila.

Conductele de branșament se vor realiza din țeava PEID PE 80, SDR 11, PN10, cu următoarele diametre: De 25x2,Omm, De32 x2,0mm, De 50 x 3,0mm, De 63 x 3,8 mm si De 110 x 6,6 mm.

Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit la faza de Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si după caz standardele romanești in vigoare sau internaționale.

Instalații electrice


Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ceva fi precizata in avizul furnizorului de energie.Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului..Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalații de Iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

-Iluminatul căilor de circulație auto;

-Iluminatul căilor de circulație pietonală;

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED. Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație si a nivelului de iluminare cerut astfel:

Pentru căile de circulație auto folosesc corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67 si vor fi montate pe stâlpii liniei de contact pentru trolebuze.Acestea vor avea puterea de 150 w si vor fi echipate cu modul de telegestiune.

Pentru circulația pietonala se vor monta cârje speciale pe stâlpii liniei de contac la o inaltime de aproximativ 6 m iar acestea vor di in cosntructie etanșa IP67,5o W echipate de asemenea cu module de telegestiune.

Pentru trecerile de pietoni se vor monta stâlpi fotovoltaici.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se realizează îngropate în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY. Pozarea cablurilor se face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm, acestea după o acoperire parțială cu pământ se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor la o distantă de 30-40cm de cabluri.Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică de disjunctor de protecție individual, acest spațiu putând adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi -circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Camere supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de trolebuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicata cu rol de camera de comunicații.

■■ ?

Datorita distantei peste 200m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică JV multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu dș^âlinVșjntWB^A electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se reă^4.a?a prin j intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat?l^^a^a^’A^'-/ alături de circuitele de protecție a iluminatului                                y**" 'y__

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se**o&?^&\*'>' acoperirea întregii staatii.                                                            ^*ss—

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, aceste putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

 • 5.3.3.5 Amenajare terminal Gara de Vest:

Sistematizare verticala:

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni

• desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 2170 mp

Mărimile elementelor geometrice ale drumurilor s-au realizat conform reglementarilor aflate in vigoare sau sunt calculate in baza unor elemente si parametri rezultate din acestea. Determinanta a fost intensitatea traficului de perspectiva după 15 ani de la terminarea construcției drumului, in funcție de care se fixeaza viteza de baza.

Traseul in plan:

Se vor amenaja doua statii (una de debarcare si una de îmbarcare pasageri) pentru mijloacele de transport in comun de tip troleu.

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (474 ml) ce inconjoara terminalul si au o lățime de 1.00m. Acestea sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (474 mp) si marcaje longitudinale (948 ml) pe trotuarele existente. Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing / bike - rentai cu rastel. Aceasta locație se va afla in fata intrării principale a Gării de Vest si cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Profilul transversal tip:

statii pentru troleu

3.00 m - 9.00 lățime

pista de biciclisti

1.00 m lățime si 474 ml lungime;

Structura rutiera:

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca si factori principali traficul si cKăurfllr repetate de inghet - dezgheț.                                                 /

Structura rutiera pentru amenajarea platformelor de stationareinstatiL.^ pentru mijloacele de transport in comun:                      ^xA^'

25 cm beton de ciment BCR 4 Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip

• Statie pentru troleu:

 • •   4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8)

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%

 • •  5 cm nisip pilonat

 • •  variabil umplutura pamant compactat

• Structura rutiera pentru refacerea pârtii carosabile:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm fundație de balast

 • • 20 cm strat de forma din balast

Lungimi si suprafețe:

suprafața drumuri

307 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

317 mp

trotuare

630 mp

borduri 20x25 din beton

297 ml

pista de biciclete

474 ml

statii bike-sharing

20 locuri

lungime parapet pietonal (balustrade) de otel

109 ml

Preluarea apelor meteorice:

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către guri de scurgere proiectate.

Canalizarea apelor

In zona dintre Gara de Vest si str Sondelor, unde nu exista rețea de canalizare, apa colectata de gurile de scurgere a fost dirijata către căminele de filtrare, unde apa este filtrata astfel incat la ieșire aceasta poate fi infiltrata in sol.

/JNTERGROUP

J7 i

X Pe zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluvia^^ațA'^Jft care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300             jg^jl

Astfel se va executa o rețea in lungime de 153 ml de conducta PVC Dn

Conducta PVC Dn315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn ^^brirr '

intermediul inelelor distantiere.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, prevăzut executarea unui foraj dirijat.

Pe zona dintre Gara de Vest si Str Vornicei se va executa un tronson de canalizare Dn

315 mm din PVC in lungime de 95 ml care va prelua apele pluviale din zona parcării prin intermediul unei rigole carosabile Dn 250 in lungime de 60 ml precum si de la gurile de scurgere care se vor amplasa in zona. Descărcarea se va face in rețeaua existenta Ovoid B1000/1500, intr-un cămin existent in fata gării. De asemenea in zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare:

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare: • Marcaje

 • •  marcaje orizontale longitudinale demarcare benzi de circulație si delimitare locuri de parcare

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

 • •  marcaj plin amprentat pista de biciclisti

 • •  marcaje orizontale transversale

 • •  marcaje orizontale de ghidare

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

 • •  marcaje tactile

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelor de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

236 ml;

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

948 ml

marcaj plin amprentat pista de biciclisti

474 mp

marcaje orizontale transversale

256.08 mp;

marcaje orizontale de ghidare

4.84 mp;

marcaje orizontale de orientare - informare

4 buc;

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

40 buc.

marcaj tactil

366 buc.

• Indicatoare rutiere

• Indicatoare semnalizare banda de mers


 • •   Indicatoare direcție


 • •   Indicatoare treceri de pietoni

 • •  Indicatoare parcare

 • •  Indicatoare diverse

In total sunt prevăzute un număr de 2 indicatoare de diverse tipuri (vezf^l^ul^ semnalizările propuse).

Descriere

Incinta terminal Gara de

Vest

1

Stâlp pentru indicatoare

2

Spatii verzi:

Prin proiect sunt prevăzute amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) astfel:

 • •  spatii verzi inierbate -171 mp

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 2 bucăți

Amenajare sens giratoriu Gara de Vest:

Traseul in plan:

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția dintre străziile Libertății tronson II, Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest (km 3+060 - km 3+120). Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Gării de Vest.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orășenești.

Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului din zona străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2 x 5.00m.

Structura rutiera:

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca si factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

• Structura rutiera pentru amenajarea sensului giratoriu:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm fundație de balast


• 20 cm strat de forma din balast


Structura rutiera pentru amenajarea spațiului de siguranța al giratoriu:

 • •  8 cm pavele autoblocante carosabile

 • •  12cm balast stabilizat cu ciment 4%

 • •  10cm strat de fundație din balast

Lungimi si suprafețe:

lungimea sens giratoriu

60 m

suprafața sens giratoiru

2276 mp

borduri 20x25 din beton

200 ml

Preluarea apelor meteorice:

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către guri de scurgere proiectate.

Indicatoare panouri si marcale rutiere sau de orientare:

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

• Marcaje

• marcaje orizontale longitudinale demarcare benzi de circulație si delimitare locuri de parcare

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelor de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

310 ml;

• Indicatoare rutiere

 • •  Indicatoare semnalizare banda de mers

 • •   Indicatoare direcție

 • •   Indicatoare treceri de pietoni

 • •  Indicatoare parcare

 • •  Indicatoare diverse

In total sunt prevăzute un număr de 23 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

• Semafoare

ZdNTERGROUP


 • •  semafoare vehicule

 • •  semafoare pietoni


Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in protecție a drumului.

Descriere

Sens giratoriu

1

Stâlp pentru indicatoare

21

2

Semafor vehicule

16

3

Semafor pietoni

10

4

Semafor tramvai

3

5

Lampa galben intermittent pentru treceri de pietoni

22

6

Consola stâlpi

6

7

Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

6

Spatii verzi:


Prin proiect sunt prevăzute amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) astfel:

• spatii verzi inierbate - 432 mp

Realizare zid de sprijin:

Lucrare de sprijinire a malurilor, pe lungime de 200m si o inaltime maxima de 6.00m pana la o inaltime minima de 3.00m.

Construcția a fost tronsonata in patru parti egale, cu rosturi de 10 cm intre tronsoane.

Pe primele trei tronsoane, talpa zidului de sprijin va solidariza capetele pilotilor forați din beton armat, de diametru 80cm si adâncime de 15.00m. Ultimul tronson nu se mai prevede cu acești piloti din beton armat.

înainte de lucrările de realizare a pilotilor si a zidului de sprijin, se vor realiza lucrări de sprijiniri de maluri. Acestea se vor face cu incastrarea filatelor in bulbi de beton (bulbi forați in teren) cu dulapi si spraituri.

Elemente constructive ale zidului de sprijin:

 • -  Piloti forați, din beton armat, de diametru 80cm si adâncime 15.00m;

 • -  Talpa din beton armat, de grosime 80cm si lățime 4.00m;

 • -  Consola (perete) din beton armat de grosime 50cm, cu inaltime variabila intre 2.60m-5.60m;

 • -   Bulbi din beton armat de dimensiuni 60x120cm, situati la distante interax de 4.95m;

Consola pietonala, din beton armat, cu placa de grosime 25cm, cu grinzi din beton armat de 50x70cm in dreptul fiecărui bulb de beton armat, si o grinda din beton armat, perimetral-longitudinala, de secțiune 30x150cm.

Materiale folosite:

- Beton simplu C8/10 Beton armat C35/45 • -  Otel beton BST500S

 • -  Confecție metalica - S355

 • -   Lemn stejar - calitateal

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua


operatorului de distribuție conform soluției de racordare ceva fi precizata in avizuF3^'" furnizorului de energie.Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului..Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalații de Iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

-Iluminatul căilor de circulație auto;

-Iluminatul căilor de circulație pietonală;

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED. Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și a nivelului de iluminare cerut astfel:

Pentru căile de circulație auto folosesc corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67 si vor fi montate pe stâlpii liniei de contact pentru trolebuze.Acestea vor avea puterea de 150 w si vor fi echipate cu modul de telegestiune.

Pentru circulația pietonala se vor monta cârje speciale pe stâlpii liniei de contac la o inaltime de aproximativ 6 m iar acestea vor di in cosntructie etanșa IP67,5o W echipate de asemenea cu module de telegestiune.

Pentru trecerile de pietoni se vor monta stâlpi fotovoltaici.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se realizează îngropate în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY. Pozarea cablurilor se face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm, acestea după o acoperire parțială cu pământ se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor la o distantă de 30-40cm de cabluri.Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică de disjunctor de protecție individual, acest spațiu putând adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi -circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Camere supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de trolebuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicata cu rol de camera de comunicații.
electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se reali intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la alături de circuitele de protecție a iluminatului

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se conPcl'e ' acoperirea întregii staatii.


In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, aceste putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afară acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

 • 5.3.3.6 Amenajare Park&Ride Gara de Vest:

Traseul in plan:

Transportul de pasageri multimodal, numit si naveta in mod mixt, presupune utilizarea a doua sau mai multe moduri de transport intr-o călătorie. Scopul navetei in mod mixt este acela de a combina punctele forte (si a compensa punctele slabe) ale diferitelor opțiuni de transport. Un obiectiv major al sistemului de transport de pasageri multimodal este de a reduce dependenta de automobile ca mod major de transport la sol si creșterea utilizării transportului public . Naveta in mod mixt sau transportul multimodal in municipiul Ploiești se centrează pe ideea reducerii considerabile a dependentei de automobile proprietate privata ca mijloc de transport urban si folosirea opțiunilor de transport (de exemplu autobuz, tramvai, troleibuz sau bicicleta). Deși automobilele sunt in mod convențional folosite ca o forma single-mode de tranzit, este necesara, in municipiul Ploiești, utilizarea lor intr-o varietate de scenarii mixt - mode.

Automobilul poate fi utilizat ca element central al unei navete mixt-mode atunci când șoferii folosesc autoturismul personal pentru o parte din traseu si apoi, pentru a ajunge la destinația finala, recurg la transportul in comun, mersul pe jos sau cu bicicleta. Navetiștii in orașe mari, cum este municipiul Ploiești, ar alege acest mod de transport atunci când in nodurile de transport in comun sunt amenajate locuri de parcare disponibile pe întreg parcursul unei zile. Realizarea terminalul multimodal presupune conectarea mijloacelor de transport si oferă pasagerilor acces la o multitudine de moduri de circulație (autobuz, tramvai, troleibuz sau bicicleta).

Prin realizarea acestui proiect este facilitata folosirea transportului in comun de către cei care utilizează autoturismele proprii. In acest scop, in cadrul terminalului multimodal se vor crea locuri de parcare in regim park-and-ride. Venind din afara orașului, navetiștii pot parca mașinile in zone special amenajate si isi pot continua calatoria cu transportul in comun, evitând astfel aglomerarea si blocajele din trafic.

In vecinătatea terminalului este prevăzută o parcare pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”., cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Locurile de parcare vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton.

Lungimi si suprafețe:

suprafața parcare

1929 mp

borduri 20x25 din beton

249 ml

borduri 10x15 din beton

203 ml

Structura rutiera:Profilul transversal tip:

aleea din incinta parcării

5.00 m - 5.80 lățime                  î

trotuare

2.00 m lățime si 2% panta transversala; * \ ~ ——’./


Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca si factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

• Structura rutiera pentru amenajarea parcării de tip park&ride:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4

 • •  Hârtie Kraft

 • • 2 cm strat de nisip

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm strat de fundație de balast

 • • 7cm strat de forma din nisip

• Trotuare:

 • •   4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8)

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%

 • •  5 cm nisip pilonat

 • •  variabil umplutura pamant compactat

Preluarea apelor meteorice:

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către guri de scurgere proiectate.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare:

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

• Marcaje

 • •  marcaje orizontale longitudinale demarcare benzi de circulație si delimitare locuri de parcare

 • •  marcaje orizontale transversale

 • •  marcaje orizontale de ghidare

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare

 • •  marcaje tactile


Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelor de mâi jbsr w CO

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

280 ml;

marcaje orizontale transversale

5 mp;

marcaje orizontale de ghidare

15.64 mp;

marcaje orizontale de orientare - informare

6 buc;

marcaj tactil

134 buc.

• Indicatoare rutiere

 • •  Indicatoare semnalizare banda de mers

 • •   Indicatoare direcție

 • •   Indicatoare treceri de pietoni

 • •  Indicatoare parcare

 • •  Indicatoare diverse

In total sunt prevăzute un număr de 5 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

Descriere

Park&ride

1

Stâlp pentru indicatoare

4

2

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

4

Spatii verzi:

Prin proiect sunt prevăzute amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) astfel:

 • •  spatii verzi inierbate -171 mp

 • • arbori platanus x hybrid (platan) - 4 bucăți

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ceva fi precizata in avizul furnizorului de energie.Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului..Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalații de Iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

-Iluminatul căilor de circulație auto;

-Iluminatul căilor de circulație pietonală;

-      ■-    -v?- \

~          X

ia f

• z

o/

&


Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED. Corpurile de iluminat s-au^les^^ funcție de destinație si a nivelului de iluminare cerut astfel:                       .. “A

Pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se folosesc corpuri de______- v

iluminat cu 60-5-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67,iar 7 înălțimea stâlpului va fi de 7 m,.Traseele electrice pentru iluminat exterior se realizează îngropate în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY. Pozarea cablurilor se face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm, acestea după o acoperire parțială cu pământ se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor la o distantă de 30*40cm de cabluri.Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.


Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică de disjunctor de protecție individual, acest spațiu putând adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi -circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Instalații de forța

Se vor executa electroalimentari distincte către barierele auto.

Camere supraveghere video

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicata cu rol de camera de comunicații.

)

Datorita distantei peste 200m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode; armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se realizează prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza s-a, alături de circuitele de protecție a iluminatului

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului obiectiv

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, aceste putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

Control acces

Accesul în/din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10*15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta accesul se face securizat cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata se personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback, ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.


Instalații de priză de pământ                                           >g|            ‘ s

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților met ;eșk utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod acciderîțăl^oK^/o ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează^ Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice-respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu bentonita.

Priza de pamant pentru va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de

 • 2.5 m montati in pamant la adancimea de 1m si se vor interconecta cu platbanda zincata de 40x4 mm.

 • 5.3.3.7 înființare rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz legătură Gara de Sud - Gara de Vest:

Activitatea de transport public electric ghidat de suprafață din Municipiul Ploiești, a început în anii 1985*1987, odată cu realizarea primei linii de tramvai: Gara de Sud * Spital Județean, a depoului de întreținere și reparații, precum și a primei stații de redresare “S1”, prin tranzitarea zonei centrale (Bălcescu, Coșbuc, P-ța Mihai Viteazul). Iar în 1990 s-au demarat introducerea transportului în comun cu troleibuze.

în anul 1997 se pune în folosință primul tronson de troleibuze în Ploiești pe zona Vest -Centru, urmat 4 ani mai târziu de al doilea tronson care leagă centrul Municipiului Ploiești cu partea de sud a orașului.

în prezent nu există linie de troleibuz pe traseul de la Gara de Vest la Gara de Sud. Rețeaua existentă de troleibuze care deservește Orașul Ploiești este:

 • > Traseu 44: Malul Roșu - Gara de Sud;

 • > Traseu 202: Pod înalt - Gara de Sud.

Promovarea transportului public, reprezintă baza unor proiecte locale care vizează ameliorarea mediului urban și, nu în ultimul rînd, realizarea unui transport durabil și atractiv. La capacități de transport comparabile, avantajele transportului public față de cel individual, sînt numeroase: economie de energie și de spațiu, reducerea nivelului de poluare fonică și a aerului, siguranța circulației și a călătorului.

Prezentul proiect tratează lucrările de modernizare a liniei de contact pentru troleibuz, alimentarea liniei aeriene de contact, alimentare cu tensiune auxiliară cofreți și cabluri de comunicație din fibră optică din cadrul proiectului de prelungirea transportului public între Gara de Sud și Gara de Vest.

Date privind situația proiectata:

Linia aeriana de contact:xs


Linia aeriană de contact trebuie concepută și construită astfel încât să permită pjtculația troleibuzelor cu viteză sporită - 50km/h în linie curentă și 30 km/h în interiorul bl întoarcere.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susți traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material-electroizolant.

Pentru prinderea firului de contact și susținerea acestuia la poziție se folosesc suspensii cu pendul, izolante. Aceste suspensii sunt de mai multe feluri, definite în funcție de modul de prindere - pe consolă sau traverseu - și de unghiul de deviație al firului - de la 0° corespunzător aliniamentului, pînă la 30°, unghiul maxim ce poate fi obținut în zone de curbă. Din punct de vedere constructiv, aceste pendule constituie un paralelogram deformabil, astfel încât clema de suspensie a firului de contact este în permanență perpendiculară pe firul de contact.

La cel mult 500m se prevăd legături echipotențiale între sensurile de circulație pentru polaritatea pozitivă, respectiv negativă.

Firul de contact se va poziționa în formă de zig-zag cu pasul egal cu 2, la o distanță între polarități de 0,7 m.

De asemenea vor fi prevăzute și cablurile pentru conectarea centrelor de alimentare (cofreți) la rețeaua electrică de contact.

Stâlpii rețelei de contact:

Stîlpii ce susțin suspensia firului de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

La alegerea locului de amplasare a stîlpilor rețelelor de contact se va ține seama de următoarele considerații:

 • >  Se vor asigura, pe cît posibil, deschideri longitudinale egale;

 • >  în jurul stîlpilor vor trebui să existe spații suficiente necesare exploatării;

Fiecare stîlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp S 10Q.

Centre de alimentare si întoarcere telecomandate:

Linia de contact va fi împărțită în mai multe sectoare, fiecare sector fiind alimentat dintr-un centru, prin cabluri de alimentare, de la bara pozitivă a substației. Secțiunile sînt separate din punct de vedere electric prin izolatoare de secțiune.

Centrele de alimentare și de întoarcere sînt realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Toți separatorii cu motor vor fi alimentați din substație prin intermediul unor cabluri de curent alternativ, iar comanda acestora se va face prin fibră optică - tot din substație.

Acești cofreți se montează în exterior, lîngă baza stîlpilor pe o fundație de beton prin care sînt pozate toate cablurile.

.            > O

%>

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu;§^țiu.tfea r'1* de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți. Tipul de cablu va fi stabilit în cadrul | ie^fiiî^S\ tehnic.                                                                                /q

Substatia electrica de tracțiune:


-.......

Substațiile de tracțiune electrică de curent continuu, reprezintă acele instalații fixe de tracțiune care primesc energia electrică din sistemul electroenergetic național, reduc nivelul tensiunii și modifică felul curentului din c.a. în c.c., iar, în final, distribuie energia electrică secțiunilor liniei de contact, în vederea alimentării troleibuzului.

Pentru alimentare cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest este necesară amplasarea unei substații de tracțiune tip container.

Substația electrică este compusă din următoarele elemente:

 • >  Instalația de medie tensiune 20 kV;

 • >  Grupuri trafo-redresor pentru tracțiune - 2 buc.;

 • >  Instalația de distribuție în curent continuu bară pozitivă;

 • >  Instalația de distribuție în curent continuu bară negativă;

 • >  Instalația pentru servicii auxiliare;

 • >  Instalația de alarmă incendiu și antiefracție;

 • >  Instalația de climatizare;

 • > Tabloul de comandă a separatorilor cu motor din rețeaua de contact;

 • >  Instalația de telecomandă a substației.

marcaje orizontale pentru demarcarea pistelor de biciclete             11820 ml

marcaje plin amprentat pista de biciclisti

5910 mp

marcaje orizontale transversale

marcaje orizontale de ghidare

marcaje orizontale de orientare - informare

1815.56 mp

188.35 mp

109 bucăți

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete


lungimea drumurilor din incinta terminalului Piața 1 Decembrie suprafața drumuri din incinta terminalului Piața 1 Decembrie parcari din incinta terminalului Piața 1 Decembrie platforme de staționare lățime parte carosabila Piața 1 Decembrie lățime trotuare din incinta terminalului Piața 1 Decembrie suprafața trotuare din incinta terminalului Piața 1 Decembrie


lungime pista de biciclisti din incinta terminalului Piața 1 Decembrie lungimea străzilor legătură Gara de Sud - Gara de Vest suprafața străzi legătură Gara de Sud - Gara de Vest parcari legătură Gara de Sud - Gara de Vest platforme de staționare in statii a mijloacelor de transport in comun lățime parte carosabila strada Depoului lățime parte carosabila strada Depoului tronson II lățime parte carosabila strada Libertății tronson II lățime trotuare legătură Gara de Sud - Gara de Vest


37îK 6.889 mp 1.048 mp

705 mp 5,00-11,50 m 1,80 - 4,00 m 4.020 mp

70 ml 3147 ml


37.345 mp

570 mp

737 mp 11,00 m

14,00 m 14,00 m

1,00 m


suprafața trotuare legătură Gara de Sud - Gara de Vest lungime pista de biciclisti legătură Gara de Sud - Gara de Vest suprafața drumuri din incinta terminalului Gara de Vest suprafața trotuare din incinta terminalului Gara de Vest lungime pista de biciclisti din incinta terminalului Gara de Vest


6.503 mp

5.366 ml

307 mp

630 mp

474 ml


suprafața sens giratoriu

spațiu de siguranța sens giratoriu (pavele) suprafața park&ride Gara de Vest

lățime trotuare park&ride Gara de Vest suprafața parte carosabila străzi laterale suprafața trotuare străzi laterale borduri 20x25 din beton


2276 mp

200 mp

1.929 mp 2,00 m 2076 mp

588 mp

8.830 ml


borduri 10x15 din beton

parapet pietonal (balustrade) de otel structura rutiera flexibila (asfalt) structura rutiera de beton (parcari si statii) spațiu verde

statii bike sharing/bike rentai

marcaje orizontale longitudinale benzi de parcare


12.000 ml

661 ml

48273 mp

4787 mp

9937 mp 150 mp (60 locuri) circulație si pentru delimitare locuri de 9700 ml


244 bucăți

marcaje tactile indicatoare rutiere stâlpi delimitare de cauciuc

• semafoare vehicule

bucăți

• semafoare pietoni bucăți

16.000 bucăți

446 bucăți

1570 bucăți

22


10 • •      semafoare tramvai

bucăți

 • •      panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni bucăți


 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de i

a) indicatori maximali,

respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

140.254.374,58

din care valoarea (C+M)

112.152.572,01

Valoarea totala exclusiv TVA

118.030.329,63

din care valoarea (C+M)

94.245.858,83

b) indicatori minimali

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,

Indicator

Valoare

VAN Financiar (lei)

-107.400.049,59

VAN Economic (lei)

-65.952.278

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 -Graficul activităților.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚA MECANICA Șl STABILITATE___

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile

,4 O P

CERINȚA A - REZISTENȚA MECANICA Șl STABILITATE

din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.

;       ș‘ y ..‘’îcwț

ăi |

CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU

---> • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

•risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

>

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși in doua canate, fiecare avand 100 cm lățime.

Casa scării este ventilata si iluminata natural. Coridoarele si holurile sunt ventilate si luminate natural.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0.   

CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente, iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, si pentru persoane cu dizabilitati, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului întregii clădiri; ventilarea acestora se face in mod natural sau mecanizat acolo unde nu este posibila ventilarea naturala.

 • •   protecția utilizatorilor impotriva electrocutării prin atingere accidentala s-a asigurat prin legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si nivelele de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire).

 • •   incalzirea spatiilor auxiliare sălii de așteptare se face cu corpuri statice din otel cu agent termic provenit de la rețeaua existenta in zona. In sala de așteptare incalzirea se face cu sistem de climatizare cu unitate de tratare a aerului.

 • •   apa calda menajera se prepara local, in spațiul termic amplasat in interiorul caldirii.

 • •   cerințele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de intretinut, care nu atrag praful.

 • •   condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •   in grupurile sanitare este asigurata ventilația naturala sau mecanizata acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si NP 008 privind puritatea aerului.

CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 • •  apele uzate menajere si apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publicadș.^

canalizare.                                                           r '-si O

Refacerea si protecția mediului

 • •   Colectarea reziduurilor menajere se face in recipienti inchisi si se depozitează pe o platforma special amenajata din incinta. Deseurile reciclabile^4e“^ colectează si se depozitează distinct, pe platforma amenajata. Ridicarea si transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermitandu-se staționarea atat de îndelungata pe platforma incat sa fie nocive pentru mediu.

 • •  Canalizarea apelor uzate menajere este directionata către rețeaua publia de canalizare.

 • •   Nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.CERINȚĂ D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare si anume:

 • - CE I Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare

 • - C 239 Normativ pentru adaptarea construcțiilor de locuit, a construcțiilor si locurilor publice la cerințele persoanelor cu handicap.

 • - STAS 2965 Scări prescripții generale de proiectare

 • - STAS 6131 înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

 • - NP 063- 02 Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții

Siguranța la circulația pedestra:

 • • la exterior

 • •   se va prevedea iluminat adecvat pe traseele de circulație din jurul clădirii si in zona acceselor

 • •   peronul este protejat contra intemperiilor

 • • la interior

 • •  grupurile sanitare sunt dotate, pe sexe, corespunzător cu numărul de persoane deservite, usi cu gol de trecere minim 0.80m, spatii de trecere dimensionate si dotate corespunzător

 • •   ușile interioare nu au praguri

 • •   ușile coridoarelor se deschid in sensul ieșirii din clădire

 • •   pardoselile sunt antiderapante si rezistente la uzura si intretinere

 • •   pereții de pe caile de evacuare sunt plani, netezi, fara asperitati

 • •  balustradele si parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02

 • •  scările de evacuare au latimea rampei de 120cm, cu mana curenta la 100cm.

Finisajele din spatiile exterioare si interioare sunt corespunzătoare pentru siguranța in exploatare. Accesul persoanelor cu dizabilitati se face pe rampa realizata in exterior, pentru preluarea diferenței de nivel de 1,05m intre cota terenului amenajat si cota zero a clădirii. In interiorul clădirii accesul persoanelor cu dizabilitati este favorizat in toate spatiile de la nivelul parterului, inclusiv in etaj, prin intermediul unei platforme liftante montata pe balustrada metalica a scării de acces.    

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI__

Protecția fata de zgomotul stradal se asigura prin grosimi corespunzătoare ale pereților exteriori si geamuri termoizolante.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUITamplaria exterioara este din profil tip perete cortina, din aluminiu, cu rupere de'pdnte" termica, cu geam termoizolant cu tratament low-e.

La interior sunt respectate grosimile corespunzătoare ale pereților de compartimente 3 si' t ale planseelor in conformitate cu STAS 6156 privind protecția împotriva zgomotului^ Activitatea desfasurata in clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele n^jrnale. Masurile generale pentru protecția acustica sunt:

 • •   amplasarea la distanta de sursele producătoare de zgomot sau vibrații;

 • •   separarea spatiilor interioare producătoare de zgomot fata de cele cu cerințe deosebite de protecție (spatiile tehnice fata de spatiile de birouri).

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICĂ

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel un consum scăzut de energie termica necesara asigurării climatului intern, conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare acoperiș cu vata minerala bazaltica 15 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 6 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu pe sol cu polistiren extrudat 5 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii conforme cu rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) -Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.

Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor.________

CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILALAAREȘURSELOR NATURALE_______

Amplasarea panourilor fotovoltaice si solare conduce la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Pompa de căldură aer-apa si centrala electrica folosite pentru furnizarea energiei termice vor asigura un grad redus de emisii de carbon.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces , senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.)

Soluțiile tehnice adoptate se conformează STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91 -Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

■ ț

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului d^'%țăt^^^gj Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru reducerea emisiilor în Municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană^ durabilă, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.1 (fonduri nerambursabile)

127.055.714,78

Contribuție proprie, din care:

13.198.659,81

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

2.592.973,77

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

10.605.686,03

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare fara TVA

1

Studii

lei

1.409.137,00

2

Expertizare tehnica

lei

4.550,00

3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

lei

2.638.884,00

4

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari

lei

235.614,00

5

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

lei

141.368,00

6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

lei

1.884.917,00

7

Asistenta tehnica din partea proiectantului

lei

237.868,00

8

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

lei

23.070,00

9

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

lei

1.178.073,00

10

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

lei

47.122,00

11

Construcții si instalații - neeligibile

1.111.738,21

TOTAL

Lei

8.912.341,21

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1.   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii construire

Certificat de urbanism nr. 273/31.03.2017


 • 6.2.   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras CF nr. din

 • 6.3.   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

Prezentat in anexa

 • 6.4.   Avize conforme privind asigurarea utilităților

Aviz E distribuție - Aviz Amplasament favorabil nr. 221222102/11.06.2018

 • 6.5.   Studiu topografic

Vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prezentat in anexa

 • 6.6.   Avize, acorduri și studii specifice,

Aviz de alimentare cu apa (APA NOVA) nr.183/14.06.2017;

Aviz de canalizare (APA NOVA) nr.183/14.06.2017;

Aviz de alimentare cu energie electrica (SDEE MUNTENIA NORD) nr.6539/25.05.2017; Aviz de alimentare cu energie termica (VEOLIA) 28.06.2017;

Aviz de gaze naturale (DISTRIGAZ SUD REȚELE) nr.311.671.971/03.07.2017;

Aviz telefonizare (TELEKOM) nr.100/05/03/01/PH/1382/16.08.2017;

Aviz transport urban (Transport Calatori Express) nr.24/06.06.2017;

Aviz RASP nr.299/22.08.2017;

Aviz Politia Rutiera Ploiești nr.673704/04.07.2017;

Aviz DTI nr. 139/26.06.2017;

Aviz Comisia Municipala pentru transport si siguranța circulației nr. 1620/18.09.2017; Aviz SNCFR nr.r.2/5/115/07.03.2018;

Aviz Mediu nr.12781/12.12.2017.

7. Implementarea investiției


7.1.Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției . ^^


7.2.


Strategia de implementare

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni de la semnare contract de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere

8. Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.Splaiul Independentei, nr. 294 Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.intergroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


Tabel exproprieri

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 6 (GARA DE SUD]

1

Piața       1

Decembrie 1918

Nu        s-a

intabulat

SC CALIOPE SRL

82,50

302,50

60,00

4.950,00

350,00

105.875,00

TOTAL ZONA 6

82,50

302,50

4.950,00

105.875,00

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 1 (STRADA DEPOULUI)

2

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786 (teren) conform eterra/102104 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT TEREN

611,68

55,00

33.642,40

3

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C34 (construcție) conform eterra/102104-C4 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

21,00

-

350,00

7.350,00Splaiul Independentei, nr. 294         INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Sector 6, București, PO 060031,                 . .

Remania                                   www.mterflroup.ro


#:ergiL

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C32 (construcție) conform eterra/102104-C3 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

123,00

-

350,00

43.050,00

5

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C31 (construcție) conform eterra/102104-C2 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

35,00

-

350,00

12.250,00

6

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-027 (construcție) conform eterra/102104-C17 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

277,00

-

350,00

96.950,00

/ĂNTERGR ?


Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C3 (construcție) conform eterra/102104-C51 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

160,00

-

350,00

56.000,00

8

Strada Depoului, nr.9-11

2799 (teren)

AUTOGARA (GHITULESCU MICU; GHITULESCU FLORIN; GHITULESCU GOMUL

168,34

60,00

10.100,40

9

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125790-C1

(construcție)

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

6,59

350,00

2.306,50

10

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125312 (teren)

CFR - PRIVAT TEREN

249,80

60,00

14.988,00

11

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125313 (teren)

CFR - PRIVAT TEREN

54,50

60,00

3.270,00

12

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125315 (teren)

CFR - PRIVAT TEREN

101,47

60,00

6.088,20

13

Strada Depoului,

130579 (teren)

SC ROBY GAZ TRADING SRL

119,34

60,00

7.160,40

(1
NNTERG< ?

GINII «IMG


Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nr.16

14

Strada Depoului, nr.16A

1505 (teren)

SC DEKOMTE-UZUC-KOMPAFLEX

SA

29,90

60,00

1.794,00

15

Strada Depoului, nr.16

133607 (teren)

SC UZUC SA TEREN

419,48

55,00

23.071,40

16

Strada Depoului, nr.16

133606 (teren)

SC UZUC SA TEREN

220,28

60,00

13.216,80

17

Strada Depoului, nr.16

133606-C1 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

146,81

350,00

51.383,50

18

Strada Depoului, nr.16

128624 (teren)

SC UZUC SA TEREN

479,07

55,00

26.348,85

19

Strada Depoului, nr.16

128624-C3 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

312,03

-

350,00

109.210,50

20

Strada Depoului, nr.16

120117 (teren)

SC UZUC SA TEREN

77,87

60,00

4.672,20

21

Strada Depoului, nr.16

120117-C3 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

43,83

-

350,00

15.^46^50

22

Strada Depoului, nr.16

120168 (teren)

SC UZUC SA TEREN

510,22

55,00

28.062,10

\ & y \ \

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23

Strada Depoului, nr.16

120168-C4 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

81,97

-

350,00

28.689,50

24

Strada Depoului, nr.16

128038-C1 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

76,51

-

350,00

26.778,50

25

Strada Depoului, nr.16

128038 (teren)

SC UZUC SA TEREN

76,51

60,00

4.590,60

26

Strada Depoului, nr.16

129732 (teren)

SC UZUC SA TEREN

128,60

60,00

7.716,00

27

Strada Depoului, nr.16

129732-C1 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

92,18

-

350,00

32.263,00

28

Strada Depoului, nr.16

129749-C2 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

258,66

-

350,00

90.531,00

29

Strada Depoului, nr.16

129749 (teren)

SC UZUC SA TEREN

1.323,76

50,00

66.188,00

30

Strada Depoului, nr.16

129747 (teren)

SC UZUC SA TEREN

567,32

55,00

31.202,60

31

Strada Depoului, nr.16

129734 (teren)

SC UZUC SA TEREN

249,35

60,00

14.961,00
MNTERG^ ?


Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32

Strada Depoului, nr.18

136783 (teren)

CRANGASU GABRIEL MARIUS;

CRANGASU AURELIA VIRGIN IA

18,14

60,00

1.088,40

33

Strada Depoului, nr.18

8728 (teren)

NICULESCU ALEXANDRU IULIAN;

NICULESCU FLORIN

30,87

60,00

1.852,20

34

Strada Depoului, nr.18

138975 (teren)

CANAE MARIN; CANAE MIRELA

32,04

60,00

1.922,40

35

Adresa necunoscuta

Teren

CFR - PRP. STATULUI

1.764,11

50,00

88.205,50

TOTAL ZONA 1

7.232,65

1.634,58

390.141,45

572.103,00

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 2 (STRADA RUDULUI)

36

Strada Rudului, nr.256

141695 (teren)

NAE DANIELA

12,31

60,00

738,60

37

Strada Luminiței, nr.2

141839 (teren)

ENE    RADU

ANDREI; ENE CONSUELA-ADELA

14,89

60,00

893,40

TOTAL ZONA 2

27,20

1.632,00

' oX.
/ĂNTERGK ?

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 3 (STRADA DEPOULUI TRONSON II + STRADA LIBE

RTATII TRONSON II)

38

Strada Rudului, nr.262

126710 (teren)

SC     NEW

CENTURY DEVELOPMENT

172,87

60,00

10.372,20

39

Strada Rudului, nr.262

126710-C21 (construcție)

SC     NEW

CENTURY DEVELOPMENT

79,00

-

350,00

27.650,00

40

Strada Rudului, nr.262

APRODERM vechi (teren)

SC     NEW

CENTURY DEVELOPMENT

743,30

55,00

40.881,50

41

Strada Rudului, nr.262

3634 (teren)

SC     NEW

CENTURY DEVELOPMENT

15.514,94

40,00

620.597,60

42

Strada Rudului, nr.262

130531 (teren)

SC     LUCA

RAPHAEL LOGISTIK SRL

4,31

60,00

258,60

TOTAL ZONA 3

16.435,42

79,00

672.109,90

27.650,00

TOTAL EXPROPRIERI FARA TVA

1.068.833,35

705.628,00

Valoare TVA

203.078,34

134.069,32

TOTAL EXPROPRIERI CU TVA

1.271.911,69

839.697,32 , ---- -4

(B)


PIESE
Splaiul Independentei, nr. 294          INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Sector 6, București, PO 060031,

Romani»                                   www.mtergroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


ANEXA 2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

w

'■X


In continuare sunt prezentate Devizele pe obiect care au stat la baza calculării Devizului General al Proiectului:

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 01 - Statie de așteptare / cheltuieli eligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

53.859,20

10.233,25

64.092,45

4.1.2

Rezistență

824.855,06

156.722,46

981.577,52

4.1.3

Sistem rutier si trotuare

79.411,74

15.088,23

94.499,97

4.1.4

Arhitectura

992.160,28

188.510,45

1.180.670,73

4.1.5

Instalații curenti slabi

220.414,86

41.878,82

262.293,68

4.1.6

Instalații electrice

183.085,00

34.786,15

217.871,15

4.1.7

Instalații sanitare

34.848,32

6.621,18

41.469,50

4.1.8

Instalații termice

126.606,85

24.055,30

150.662,15

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.515.241,31

477.895,85

2.993.137,16

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.444,79

654,51

4.099,30

TOTAL II ■ subcap. 4.2

3.444,79

654,51

4.099,30

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

152.281,67

28.933,52

181.215,19

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Remania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interaroup.ro

E-mail: office@intergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

X..    ZW V/7

C O?

4.5

Dotări

180.644,40

34.322,44

214.966,84

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

332.926,07

63.255,95

396.182,02

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

2.851.612,17

541.806,31

3.393.418,48


* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEER1NG S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Obiectului 01 - Statie de așteptare / cheltuieli neeligible

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

57.293,76

10.885,81

68.179,57

4.1.2

Instalații curenti slabi

75.043,16

14.258,20

89.301,36

4.1.3

Instalații electrice

214.438,09

40.743,24

255.181,33

TOTAL 1 - subcap. 4.1

346.775,01

65.887,25

412.662,26

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL IU)

346.775 01

65.887.25

412.662.26

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737


Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 02 - Pasaj pietonal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

454.600,63

86.374,12

540.974,75

4.1.2

Rezistență

8.043.858,81

1.528.333,17

9.572.191,98

4.1.3

Arhitectura

1.287.223,08

244.572,39

1.531.795,47

4.1.4

Instalații curenti slabi

129.205,89

24.549,12

153.755,01

4.1.5

Instalații electrice

181.208,75

34.429,66

215.638,41

4.1.6

Instalații canalizare pluviala

15.413,00

2.928,47

18.341,47

TOTAL 1 - subcap. 4.1

10.111.510,16

1.921.186,93

12.032.697,09

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

533,00

101,27

634,27

TOTAL II ■ subcap. 4.2

533,00

101,27

634,27

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3.548,00

674,12

4.222,12

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

450.485,23

85.592,19

536.077,42

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

454.033,23

86.266,31

540.299,54

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

10.566.076,39

2.007.554,51

12.573.630,90

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank


Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 03 - Amenajare Piața 1 Decembrie / cheltuieli eligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

941.726,63

178.928,06

1.120.654,69

4.1.2

Rezistență

94.400,00

17.936,00

112.336,00

4.1.3

Sistem rutier si semnalizare

3.255.897,68

618.620,56

3.874.518,24

4.1.4

Amenajare peisagistica

1.428,56

271,43

1.699,99

4.1.5

Instalații curenti slabi

223.201,89

42.408,36

265.610,25

4.1.6

Instalații electrice

544.501,63

103.455,31

647.956,94

4.1.7

Rețea canalizare pluviala

34.124,00

6.483,56

40.607,56

TOTAL 1 - subcap. 4.1

5.095.280,39

968.103,27

6.063.383,66

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

163.963,61

31.153,09

195.116,70

TOTAL II - subcap. 4.2

163.963,61

31.153,09

195.116,70

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

87.505,58

16.626,06

104.131,64

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

384.980,24

73.146,25

458.126,49

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

472.485,82

89.772,31

562.258,13

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

5.731.729,82

1.089.028,67

6.820.758,49


* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de. domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului/

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 03 - Amenajare Piața 1 Decembrie / cheltuieli neeligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

72.756,33

13.823,70

86.580,03

4.1.2

Sistem rutier

244.894,01

46.529,86

291.423,87

4.1.3

Amenajare peisagistica

2.715,28

515,90

3.231,18

4.1.4

Rețea canalizare pluviala

71.114,00

13.511,66

84.625,66

TOTAL I - subcap. 4.1

391.479,62

74.381,13

465.860,75

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

391.479,62

74.381,13

465.860,75


\ v—---     /    /

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se letali^ ie către praiectânt pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.;/ V

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Obiectului 04 - Amenajare Cai de comunicație

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

6.539.487,46

1.242.502,62

7.781.990,08

4.1.2

Rezistență

2.748.044,12

522.128,38

3.270.172,50

4.1.3

Sistem rutier si semnalizare

13.301.453,85

2.527.276,23

15.828.730,08

4.1.4

Amenajare peisagistica

91.407,57

17.367,44

108.775,01

4.1.5

Instalații curenti slabi

830.995,85

157.889,21

988.885,06

4.1.6

Instalații electrice (iluminat public)

12.565.422,23

2.387.430,22

14.952.852,45

4.1.7

Rețea canalizare pluviala

739.238,00

140.455,22

879.693,22

TOTAL 1 - subcap. 4.1

36.816.049,08

6.995.049,33

43.811.098,41

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

89.507,05

17.006,34

106.513,39

TOTAL II - subcap. 4.2

89.507,05

17.006,34

106.513,39

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

705.675,74

134.078,39

839.754,13

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

600.750,36

114.142,57

714.892,93

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.306.426,10

248.220,96

1.554.647,06

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

38.211.982,23

7.260.276,62

45.472.258,85

!<“?.! fenWț !=> i «ăl                  /

A       / *

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază-de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.CM"

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 05 - Amenajare Piața Vestului / cheltuieli eligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

351.415,74

66.768,99

418.184,73

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

895.104,72

170.069,90

1.065.174,62

4.1.3

Amenajare peisagistica

1.732,51

329,18

2.061,69

4.1.4

Instalații curenti slabi

179.676,11

34.138,46

213.814,57

4.1.5

Instalații electrice

418.847,41

79.581,01

498.428,42

4.1.6

Rețea canalizare pluviala

45.982,00

8.736,58

54.718,58

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.892.758,49

359.624,11

2.252.382,60

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

156.739,01

29.780,41

186.519,42

TOTAL II - subcap. 4.2

156.739,01

29.780,41

186.519,42

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

85.567,50

16.257,83

101.825,33

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

186.248,52

35.387,22

221.635,74

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

271.816,02

51.645,04

323.461,06

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2.321.313,52

441.049,57

2.762.363,09

S? /SSȚ )Oti •■• '<    "A'-'-..„ I *|

w.

*j* xțS V ;' ■.' '-',       / ,«•=■. ?

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază decătre proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului. -    - <

< v=. .4/

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 05 - Amenajare Piața Vestului / cheltuieli neeligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

8.137,97

1.546,21

9.684,18

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

293.506,48

55.766,23

349.272,71

4.1.3

Amenajare peisagistica

10.324,13

1.961,58

12.285,71

4.1.4

Rețea canalizare pluviala

61.515,00

11.687,85

73.202,85

TOTAL 1 - subcap. 4.1

373.483,58

70.961,88

444.445,45

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

TOTAL II - subcap. 4.2

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active corporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

373.483,58

70.961,88

444.445,45

fi 1 S . x ......r ■> o'-.

OtepțpiectănyiB


4/z=r**“x

/.,  <>/ /ZKkA'

* In cadru! subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaîiS^ domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obi^iS^i.             \

- ■                                       \ VrS

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Obiectului 06 - Park & Ride Piața Vestului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

130.051,19

24.709,73

154.760,92

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

523.347,47

99.436,02

622.783,49

4.1.3

Amenajare peisagistica

1.732,51

329,18

2.061,69

4.1.4

Instalații curenti slabi

353.095,33

67.088,11

420.183,44

4.1.5

Instalații electrice

251.308,44

47.748,60

299.057,05

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.259.534,94

239.311,64

1.498.846,58

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.016,10

383,06

2.399,16

TOTAL II - subcap. 4.2

2.016,10

383,06

2.399,16

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

34.290,00

6.515,10

40.805,10

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

11.390,40

2.164,18

13.554,58

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

45.680,40

8.679,28

54.359,68

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1.307.231,44

248.373.97

1.555.605.42

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Obiectului 07 - Infrastructura rețea contact

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Elemente de rezistenta (stâlpi) rețea de contact

4.617.055,00

877.240,45

5.494.295,45

4.1.2

Instalație electrica - rețea de contact

13.937.399,00

2.648.105,81

16.585.504,81

TOTAL I - subcap. 4.1

18.554.454,00

3.525.346,26

22.079.800,26

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.2.1

Montaj statie de curent continuu

305.500,00

58.045,00

363.545,00

TOTAL II - subcap. 4.2

305.500,00

58.045,00

363.545,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.3.1

Statie curent continuu

5.804.500,00

1.102.855,00

6.907.355,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

5.804.500,00

1.102.855,00

6.907.355,00

Total c

JD

eviz pe obiect (TOTAL l + TOTAL II + TOTAL

24.664.454,00

4.686.246,26

29.350.700,26

jct/ V’ ■         \ ..

(>Sl X ;. ■ />j.\ !

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază ae catte.^/A / proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificuj obiect^lufz'- '

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Obiectului 08 - Rețea de alimentare cu apa

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

210.080,03

39.915,21

249.995,24

4.1.2

Rețea de alimentare cu apa - cămine si hidranti

231.575,15

43.999,28

275.574,43

4.1.3

Rețea de alimentare cu apa - instalații

598.170,86

113.652,46

711.823,32

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.039.826,04

197.566,95

1.237.392,99

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

330,17

62,73

392,90

TOTAL II - subcap. 4.2

330,17

62,73

392,90

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1.040.156.21

197.629 68

1.237.785 89

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Capitolului 1.3 - Amenajare mediu

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Amenajări peisagistice

83.251,00

15.817,69

99.068,69

TOTAL 1 - subcap. 4.1

83.251,0(

15.817,69

99.068,69

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

83.251 00

15.817 69

99.068 69

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Capitolului 2 - Branșamente / cheltuieli eligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

15.577,79

2.959,78

18.537,57

4.1.2

Branșamente

75.046,00

14.258,74

89.304,74

TOTAL 1 - subcap. 4.1

90.623,79

17.218,52

107.842,31

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

4.5

Dotări

-

4.6

Active corporale

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

90.623.79

17.218,52

107.842,31

domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectujyț-


«A

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectarilfee' --------------------------.......... ...._...

^r"<^ 7

*


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Capitolului 2 / cheltuieli neeligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

-

-

4.1.2

Branșamente

4.343,62

825,29

5.168,91

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4.343,62

825,29

5.168,91

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

4.343,62

825,29

5.168,91

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEER1NG S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZUL Capitolului 1.2 - Dezafectări

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare - dezafectare conducte existente

131.554,64

24.995,38

156.550,02

4.1.2

Dezafectare conducte existente

474.014,00

90.062,66

564.076,66

4.1.3

Dezafectare trama stradala existenta

264.320,00

50.220,80

314.540,80

4.1.4

Dezafectare clădiri expropriate

285.465,60

54.238,46

339.704,06

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.155.354,24

219.517,31

1.374.871,55

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II ■ subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1.155.35424

219.517 31

1.374.871,55

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont-R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Capitolului 1.4 - Devieri/protejari rețele edilitare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

580.992,01

110.388,48

691.380,49

4.1.2

Devieri rețele electrice

377.600,00

71.744,00

449.344,00

4.1.3

Devieri rețele comunicații

590.000,00

112.100,00

702.100,00

4.1.4

Devieri / protejări rețele TC si SCB CFR

200.000,00

38.000,00

238.000,00

4.1.5

Devieri/protejari rețele gaze naturale

991.200,00

188.328,00

1.179.528,00

4.1.6

Deviere conducta agent termic

353.056,00

67.080,64

420.136,64

4.1.7

Rețea alimentare cu apa

1.243.868,26

236.334,97

1.480.203,23

4.1.8

Rețea canalizare pluviala

158.780,00

30.168,20

188.948,20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4.495.496,27

854.144,29

5.349.640,56

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

440,12

83,62

523,74

TOTAL II - subcap. 4.2

440,12

83,62

523,74

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.401,16

836,22

5.237,38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

4.401,16

836,22

5.237,38

Total dejyțiz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

4.500.337,55

855.064,13

5.355.401,68

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

8.339.000,00

1.584.410,00

9.923.410,00

1.2

Amenajarea terenului

1.155.354,24

219.517,31

1.374.871,55

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

83.251,00

15.817.69

99.068,69

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

4.500.337,55

855.064,13

5.355.401,68

Total capitol 1

14.077.942,79

2.674.809,13

16.752.751,92

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

94.967.41

18.043,81

113.011,22

Total capitol 2

94.967,41

18.043,81

113.011,22

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.409.137,00

267.736 03

1.676.873,03

3.1.1

Studii teren

1.372.541,00

260.782,79

1.633.323,79

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

36.596,00

6.953,24

43.549,24

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

65.766,00

625,67

66.391,67

3.3

Expertizare tehnica

4.550,00

864,50

5.414,50

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTft&GĂRA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PU§țtG<L ■BETELOR GĂRILOR                               L

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

4.760.169,00

904.432,11

5.664.601,11

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2.638.884,00

501.387,96

3.140.271,96

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

141.368,00

26.859,92

168.227,92

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

95.000,00

18.050,00

113.050,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

1.884.917,00

358.134,23

2.243.051,23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

235.614,00

44.766,66

280.380,66

3.7

Consultanta

151.000,00

28.690,00

179.690,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

135.000.00

25.650,00

160.650,00

3.7.2

Auditul financiar

16.000,00

3.040,00

19.040,00

3.8

Asistenta tehnica

629.556,00

119.615,64

749.171,64

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

237.868,00

45.194,92

283.062,92

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

158.579,00

30.130,01

188.709,01

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

79.289,00

15.064,91

94.353,91

3.8.2

Dirigentie de șantier

391.688,00

74.420,72

466.108,72

Total capitol 3

7.255.792,00

1.366.730,61

8.622.522,61

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

86.694.555,78

16.471.965,60

103.166.521,38

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

416.973,85

79.225,03

496.198,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.073.269,65

203.921,23

1.277.190,88DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                    \

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT<PUBLIGfNȚ^E GARA j DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI'PUBLIC^LBIKELOR GĂRILOR                            '   '-VN.PvȚy

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

1.814.499,15

344.754,84

2.159.253,99

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

89.999.298 43

17.099.866,70

107.099.165 13

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.733.892,00

329.439,48

2.063.331,48

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1.300.419,00

247.079,61

1.547.498,61

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

433.473,00

82.359,87

515.832,87

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

999.199,00

999.199,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

439.975,00

439.975,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

87.995,00

-

87.995,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

471.229,00

471.229,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.530.573,00

480.808,87

3.011.381,87

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

113.470,00

21.559,30

135.029,30

5,4,1

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

37.970,00

7.214,30

45.184 30

5,4,2

Cheltuieli de promovare

75.500,00

14.345,00

89.845,00

Total capitol 5

5.377.134,00

831.807,65

6.208.941,65

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste■■■■■

E.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții             *               / ?

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUfti&ltffREâARA' DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULuTPUBLqGAtW^I^R GĂRILOR

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

116.805.134,63

21.991.257,90

138.796.392,53

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

94.245.858,83

17.906.713,18

112.152.572,01

* In preturi la data de iulie 2017 1 euro = 4,5744 Lei


Data: 6 August 2018

Elaborator

Beneficiar/Investitor, UAT Municipiul Ploiești


Intergroup Engineering SRL

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

1.178.073,00

223.833,87

1.401.906,87

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

47.122,00

8.953,18

56.075,18

TOTAL

1.225.195,00

232.787,05

1.457.982,05


Splaiul Independentei, nr. 294 Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.internroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61

jJnter& jpSplaiul Independentei, nr. 294          INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Sector 6, București, PO 060031,                 . .

Romania                                   www.1nter3roup.ro

E-mail: officetSiinterqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


Studiu de fezabilitate


mnterC up

t ilNSINtllIkt
Anexa 3 - Graficul activitățilorĂrtivi-oteo or pregătire a proiectului de investita yj imsu Contract .iulSucsecvent nr. 010405 t 13.06.2013

irtmerea i'ertiiicatuhn .leurl.'nism, ' " nerea - avize/acor uri/autorizatn faza SF fara TVA

Asii tenta tehnica In evaluarea proiectului sl semnarea contractului de finanțare

Eteborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii sl execuție lucrări si furnizare echipamente/dotări

Realizarea DTAC, PT*CS*DX. inclusiv verificarea proiectării

Derularea ac tiv (tatifor obligatorii de inforirare si publicitate in cadrul proiectului

Auditorea proiectului

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

Splaiul Independentei, nr. 294          INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Sector 6, București, PO 060031,                 . ,

Rnmania                                   www.mterproup.ro


E-mail: office@intergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61

Activitatea


'. ActMtati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activitatea ide pregătire aproiectuluide investiții In bâza Contractului Subsecvent

nr. 010405 ! 13.06.2013


Activ. i.1


Subactiv. 1.1.1


Elaborare si revizuire studii de teren cf HG 28, inclusiv studiu de trafic


Subactiv. 1.1.2


Subactiv. 1.1.4


Subactiv. 1.1.5


Elaborare si revizuire expertiza tehnica

Obținerea Certificatul» de urbanism, dbdnerea de avize/acorduri/autorizatll faza SF cu TVA

Obținerea Certificatului de urbanism, (Sbtinerea de avtze/acorduri/autorizatll faza SF fara TVA


Subactiv. 1.1.6


Elaborarea SF


Subactiv. 1.1.7


Elaborarea Cererii de finanțare


•I. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare


Activ. 11.1


Asistenta tehnica In evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare


Subactiv. 11.1.1


Activ. 11.2


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Activitatea dr pregătire a d^.umentatn'.or de atribuire si derularea procedurilor de

achiziție


Subactiv. 11.2.1


Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari


Activ. 11.3


Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Subactiv. 11.3.1


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor fara TVA


Subactiv. 11.3.2


Subactiv. 11.3.3


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor cu TVA întocmirea DTAC si obținerea Autor iratiei dr Construcție; Realizarea PT+CS*DDE, inclusiv verificarea proiectării


Activ. 11.4


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactiv. 11.4.1


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Activ. 11.5


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier


Subactiv. 11.5.1


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier


Activ. 11.6


Activitatea de reattzare a investiției de baza


Subactiv. 11.6.1


Obținerea terenului


Subactiv. II.6.2


Construcții si instalat!!


Subactiv. 11.6.3


Cheltuieli pentru Infrastructura rutiera, poduri, pasaje


Subactiv. 11.6.4


Racordarea la utlUtati


Subactiv. 11.6.5


Amenajare teren


Subactiv. 11.6.6


Amenajare teren pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala


Subactiv. 11,6.7


Cheltuieli pentru relocarea/protecția utfMtatibr


Subactiv. 11.6.8


Livrare echipamente/dotari


Subactiv. 11.6.9


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Subactiv. 11.6.10


Organizare de șantier - cheltuieli conexe


Subactiv. 11.6.11


Comisioane, cote, taxe


Subactiv. 11.6.12


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Activ. 11.7


Managementut proiectului


Subactiv, 11.7.1


Monitorizarea Inplementării proiectului si a contractelor de achiziție încheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheftuieUtor proiectului, inclusiv intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Derularea activitatilor de informare si publicitate m cadrul proiectulu, Inclusiv promovarea proiectului


°^'8ator^ info|'rnare si publicitate in cadrul proiectului

Splaiul Independentei, nr. 294 Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interqroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61

1

 Indicatoare semnalizare banda de mers

 • •   Indicatoare direcție

 • •   Indicatoare treceri de pietoni

 • •  Indicatoare parcare

 • •  Indicatoare diverse