Hotărârea nr. 32/2018

Hotãrârea nr. 32 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Gioroc Andra Violeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 32       -yf

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Gioroc Andra Violeta

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sălceanu Oana Claudia, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 17999/29 ianuarie 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 29.01.2018;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 22.02.2018;

având în vedere cererea nr. 17999/18 decembrie 2017, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 17999/2017 și alte documente doveditoare;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 7.500 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Gioroc Andra Violeta, în vederea achitării costurilor protezelor auditive.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018


Contrasemnează:


urenț u DIȚU

1771 \ A s.&

RAPORT DE SPECIALITATE              XF

ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă \ bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Gioroc Andra Violeta

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Gioroc Andra Violeta, în vederea achitării costurilor protezelor auditive.

Conform actelor medicale anexate copilul Gioroc Andra Violeta este incadrat in gradul mediu de handicap, fiind diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala medie si a fost protezat auditiv in urma cu 5 ani. Conform referatului întocmit de medicul primar ORL Siminischi Emilia si de Lavinia Boiangiu - acustician audioprotezist este necesara schimbarea periodica a protezelor. Având in vedere gradul de hipoacuzie, precum si faptul ca pacienta se afla in proces de dezvoltare cognitiva si a limbajului, pentru integrarea in școala normala si in societate, recomandarea este pentru aparate auditive din gama de top, singurul compatibil, conform audiometriei, fiind marca LINX 3D 961 (produs de GN ReSound).

Conform facturilor anexate costul acestora se ridica la 15000 lei, din care a fost scăzut prețul de referința suportat de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova de 1946.54 lei, prețul plătit de familie fiind 13053.46 lei.

Veniturile lunare ale familiei se compun din 4000 lei, salariul doamnei Dragomir Mariana Simona si 100 lei pensie de întreținere, 200 lei - alocație de stat, respectiv 39 lei - indemnizație handicap acordate copilului Gioroc Andra Violeta. Conform sentinței civile nr. 5669/09.04.2012 tatal este obligat la plata unei pensii lunare de întreținere, insa mama a declarat ca acesta nu isi indeplineste corespunzător obligația legala. A prezentat extras cont prin care in contul deschis la ING Bank, domnul Gioroc Grigore Anton vireaza lunar, suma de 100 lei, reprezentând pensie de întreținere. De asemenea, doamna Dragomir Mariana Simona a prezentat certificat eliberat de Judecătoria Ploiești din care rezulta ca, pe rolul instanței se afla in curs de soluționare cauza civila avand ca obiect “modificare masuri privind copilul”.

Doamna Dragomir Mariana Simona a solicitat un ajutor financiar pentru acoperirea costurilor protezelor auditive pentru fiica dumneaei, Gioroc Andra Violeta, prin cererea înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 17999/18 decembrie 2017. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitei, ancheta nr. 17999/2017 fiind anexată la prezenta hotărâre.

Facem precizarea ca, prin Hotararea nr. 375/28 octombrie 2014, Consiliul Local Ploiești a aprobat acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara

constituit in bugetul local in cuantum de 4000 lei, in vederea achiziționării unprjjrdtez& auditive.                                                            ffA.X/\

în acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Gioroc Anpr^/Vipleta?^7 \ propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.        °c| ,yf 1 z ?/  1

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si ;

Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

1‘                               i I

aprobare Consiliului <-■

L O >Sef serviciu Serviciul Autoritate

Daniela


9 u ridic, utelaraServiciul Protecția

Persoanelor aflate in Dificultate, Programe Sociale,

Relații


u ONG-uri, iha Tabirca
VIZAT,

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Achiziții Publice,

)irecțor, Direcția Fconomica,


& o

EXPUNERE DE MOTIVE        /x ;;  / A

Ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fonuuJ de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane'fîzice aflate în * situație de extremă dificultate - copilul Gioroc Andra Vipletâ


Sxa*

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului E&^ști,


doamna Dragomir Mariana Simona, cu domiciliul în Ploiești,

solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile protezelor auditive recomandate fiicei, Gioroc Andra Violeta.

Conform actelor medicale anexate copilul Gioroc Andra Violeta este încadrat in gradul mediu de handicap, fiind diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala medie si a fost protezat auditiv in urma cu 5 ani. Conform referatului întocmit de medicul primar ORL Siminischi Emilia si de Lavinia Boiangiu - acustician audioprotezist este necesara schimbarea periodica a protezelor. Având in vedere gradul de hipoacuzie, precum si faptul ca pacienta se afla in proces de dezvoltare cognitiva si a limbajului, pentru integrarea in școala normala si in societate, recomandarea este pentru aparate auditive din gama de top, singurul compatibil, conform audiometriei, fiind marca LINX 3D 961 (produs de GN ReSound).

Conform facturilor anexate costul acestora se ridica la 15000 lei, din care a fost scăzut prețul de referința suportat de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova de 1946.54 lei, prețul plătit de familie fiind 13053.46 lei.

Veniturile lunare ale familiei se compun din 4000 lei, salariul doamnei Dragomir Mariana Simona si 100 lei pensie de intretinere, 200 lei - alocație de stat, respectiv 39 lei - indemnizație handicap acordate copilului Gioroc Andra Violeta.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

Robert Ionut Viscan,

Paulica Dragusin, Aj

î

Marilena Stanciu,

Sanda Dragulea,

Salceanu Oana Claudia?

Gabriel Mi nea,

Marcu Valentin,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


RAPORT

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

A analizat proiectul de hotarare privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul GIOROC ANDRA VIOLETA

si a constatat
SECRETAR,

Marilenp Stanciu

A


hiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6 TELEFON 0244/511137/int 124 Nr. 17999/2017DATE PERSONALE:


ANCHETA SOCIALASITUAȚIA FAMILIALA:

Tatal, Gioroc Grigore Aron, 45 ani, are domiciliul in București; nu se cunosc date despre situația familiala si profesionala actuala deoarece, din declarațiile doamnei Dragomir Mariana Simona a rezultat acesta nu tine legătură cu fosta soție si copilul.

Mama, Dragomir Mariana Simona, 39 ani, este salariata a Fokus Digital Services SRL București si a AME Agroplus SRL Dambovita.

Conform sentinței civile nr. 5669/09.04.2012, cei doi sunt divorțați, autoritatea părinteasca revenind in comun ambilor părinți.

La adresa sus menționata mai locuiesc bunicii materni, Stela si Alexandru Dragomir, ambii in varsta de 60 ani, pensionari.

LOCUINȚA:

Apartament proprietate personala a bunicilor materni, compus din 2 camere si dependințe, cu acces la utilitati, modest mobilat si utilat.

SITUAȚIA EDUCATIVA

Este eleva in clasa a-II-a a Scolii Gimnaziale "George Emil Palade" Ploiești.

SITUAȚIA MATERIALA:

Veniturile familiei se compun din:

  • -  3720 lei, respectiv aproximativ 300 lei salariul doamnei Dragomir Mariana Simona

  • -  200 lei - alocație de stat, 39 lei - indemnizație handicap; conform sentinței civile nr. 5669/09.04.2012 tatal este obligat la plata unei pensii lunare de intretinere, insa mama declara ca acesta nu isi indeplineste corespunzător obligația legala; a prezentat extras cont prin care in contul deschis la ING Bank, domnul Gioroc Grigore Anton vireaza lunar, suma de 100 lei, reprezentând pensie de intretinere; de asemenea, doamna Dragomir Mariana Simona a prezentat certificat eliberat de Judecătoria Ploiești din care rezulta

ca, pe rolul instanței se afla in curs de soluționare cauza civila avandJca obiect X “modificare masuri privind copilul”                             țh■... ? 'V1

Atât doamna Dragomir Mariana Simona, cat si bunica materna^ .au declarat / *> declara ca se gospodăresc separat. De asemenea, doamna Dragomir Stela a declarat ca.^' apreciaza ca este normal ca fiica dumneaei sa se descurce singura si ca hb. posibilitatea de a acorda acesteia sprijin financiar, prezentând in acest sens documente din care rezulta ca domnul Dragomir Alexandru este incadrat in gradul accentuat de handicap si este diagnosticat cu afecțiuni care necesita tratament permanent.

ANAMNEZA:

Problemele de sanatate au fost diagnosticate la varsta de aproximativ 3 ani.

STAREA SANATATII:

Conform actelor medicale anexate copilul Gioroc Andra Violeta este incadrat in gradul mediu de handicap, fiind diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala medie si a fost protezat auditiv in urma cu 5 ani. Conform referatului intocmit de medicul primar ORL Siminischi Emilia si de Lavinia Boiangiu - acustician audioprotezist este necesara schimbarea periodica a protezelor. Având in vedere gradul de hipoacuzie, precum si faptul ca pacienta se afla in proces de dezvoltare cognitiva si a limbajului, pentru integrarea in școala normala si in societate, recomandarea este pentru aparate auditive din gama de top, singurul compatibil, conform audiometriei, fiind marca LINX 3D 961 (produs de GN ReSound).

Conform facturilor anexate costul acestora se ridica la 15000 lei, din care a fost scăzut prețul de referința suportat de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova de 1946.54 lei, prețul plătit de familie fiind 13053.46 lei.

ALTE DATE:

Prin Hotararea nr. 375/28 octombrie 2014, Consiliul Local Ploiești a aprobat acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local in cuantum de 4000 lei, in vederea achiziționării unor proteze auditive.

CONCLUZII:

Ancheta sociala a fost efectuata la cererea doamnei Dragomir Mariana Simona, in vederea acordării unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul Consiliului Local Ploiești pentru a acoperi costul protezelor auditive.

DIRECTOR GENERAL, Dan Dinu

SEFSERVICIU, RaluCîi Tal >irca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — copilul Gioroc Andra Violeta


PREȘEDINTE, Paul Palas

9Data:       P         *