Hotărârea nr. 319/2018

Hotãrârea nr. 319 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile proprietatea municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 319 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile proprietatea municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 132/08.08.2018 a domnilor consilieri: Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1122/08.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.258/08.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 68/08.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

/X

In conformitate cu Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentațiile cadastrale transmise de către firma autorizată;

/X

In conformitate cu art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere că imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre fac parte din domeniul public și privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 70/22.03.2006 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești” și nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 și art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă modificarea poziției nr. 3 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 70/22.03.2006 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

- Poziția 3 va avea următorul cuprins: „construcția CI - Grădinița nr. 20, str. Trestioarei, nr. 27, construcție din cărămidă cu suprafața construită la sol de 75 mp, teren intravilan în suprafață de 494 mp”

(2) Imobilul menționat la art. 1 alin. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.(1) Aprobă modificarea poziției nr. 672 (referitoare la imobilul situat în str. Trestioarei, nr. 27) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Imobilul menționat la art. 2 alin. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului teren menționat la art. 2, alin. 1

Art. 3 Aprobă completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu noi poziții identificate în anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

A

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actul adițional corespunzător la Contractul de Administrare încheiat între municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic -Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDI Gheorghe SÎRBȚinea: ot^r.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A lMOBIIUI/ui>:;

SCARA 1:5001.35


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp}

Adresa imobili&u&i’ isX

494

Intravilan: Str. Trestioarei nr. 27, Mân. Ploiești •: JâtfTPrahoya. |

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala f^JAT)lE^tV *       1

Ploiești

C3Î

\

^1136 i

52     .. i

r C2

«AX*

-& 'as


Nr.     1 Categoria ;         Suprafața (mp)

parcela , je folosința

Mențiuni

i

TOTAL

494

si construcție.!

1 cren intravilan, delimitat la N cu gard metalic, la F cu gard dc plasa, la S cu g la V cu gard de beton si construcție, intre pct 140-143 limita convenționala.


I.


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Destinația | Suprafața construita la sol

Mențiuni

IfflPjL    . . .

CI

CAS

75

Gradinila nr. 20 P/Caramida'Sconstr.dcsf.=75mp

C2

CA

16

Anexa P/Metalica/SconstT.desf.“ 16mp (nu face obiectul lucrării l

C3

CA

5

Anexa P/Caramida/Sconsir.desf.^5nir (nu face obiectul lucrării 1

1__1_______________96___

Suprafața totala masurata a imobilului = 494 mp Suprafața din act = - mpOUP ENGINEERING SRL

torizat tPARACHE Sumițpij£rțgtj^| C. aT

7         op

uratdriW W teren.T imitativi cadastral i realitatea din *eren >    .. r-KKAOtt-


Confirrri executarea m corectitudinea întocmirii


corespondenta acesteia ț


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data


T^MARIA «WWW PLOIEȘTI   ANEXA NR.2 LA HCLW/fr #

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

TABEL privind modificarea poziției 672 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Trestioarei nr. 27) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

672

Str.

Trestioarei nr. 27

-

Teren

517 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen DaniolaBucur

7/

Șef Serviciu Inventariere si Evidenta Bunuri

Gabriela Mindrutiu

întocmit: «

Holban Da u t la

Mî/

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMO^^LDț

SCARA 1:500

Nr. cadastral


Suprafața masurata a imobilului(mp)


Adresa imobilului :


517


Intravilan: Str. Trestioarei nr. 27, Mufti Ploiești, Lud. Pfăhos a.
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1          _Cc........ 517___________

teren intravilan, delimitat la N cu gard metalic. laE limita convenționala intre pct. 143-140 .gard de beton

ț si construcție, la S limita conventioanala intre pct. 137-123, la V cu gard de plasa.

TOTAL         ’           517

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII                            i

Cod      Destinația i Suprafața construita la sol ,

.                           (mp)            '

Mențiuni

H-

' TOTAL     ___2'

Suprafața totala masurata a imobilului =517 mp Suprafața din act = - mp

Executant:INT£R0R0UP'EN6INEERING SRL Autorizat:PÂRACHE Dumitru-CțLstinei

/•?■' .... ■ ; ' A                          ■-

fi- C< '    -           "" \ .vț0tS" .jj

Cotptnn executarea măsurătorilor la’terețA i

- *     ■ “    ---------‘‘L' idastrale si

...1525


inea intocmirii documentației cat________..

jnderțta acesteia cu realitatea din ter-țgn1 Semnătura si stampila '

ta: August 201§Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........................

Stampila BCPI

Anexa nr. 4 la H.C.L./ nr.______/


Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”


Nr

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică a Denumire act proj sau alte docunlf doveditoare

ctuală rietate ;nte

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

|

Grădinița nr. 20, str. Trestioarei, nr. 27,

  • - Construcție CI din cărămidă cu suprafața construită la sol de 75 mp;

  • -  teren aferent - intravilan in suprafața de 494 mp”

1981

Legea nr.213/1998!, bunurile proprietate cu modificării completările ultei Hotararea Consiliul al municipiului Pip 70/22.03.200

privind publică, (Și ’ioare

1

iii Local i .

,esti nr.

6

p

Teren situat in str.

Trestioarei nr. 27

Teren intravilan in suprafața de

517 mp

Legea nr.213/1998, bunurile proprietate cu modificării completările uite Hotararea Consiliul al municipiului Plo 267/29.11.20i

privind publică, iși '■ioare iii Local iești nr. 36   ;

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur