Hotărârea nr. 318/2018

Hotãrârea nr. 318 privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic ,,1 Mai” a suprafeţei de teren de 3135 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 318 privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „1 Mai” a suprafeței de teren de 3135 mp

Consiliul Local al municipiului rioiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 101/26.07.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1110/08.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.256/08.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 65/08.08.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea preluării din administrarea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „1 Mai” a suprafeței de teren de 3135 mp;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 18.07.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa nr. 2, poz. 210 și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere că imobilul - teren în suprafață de 3135 mp situat în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 143962, având numărul cadastral 143962;

A.

In baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă preluarea din administrarea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „IMai” a suprafeței de teren de 3135 mp în vederea realizării obiectivului de investiții „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” - Construire grădiniță cu program prelungit, în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic - Investiții din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.


PREȘEDINTE DE ȘED

Gheorghe SÎRBUteUvrfj