Hotărârea nr. 317/2018

Hotãrârea nr. 317 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploieşti, Aleea Strunga, nr. 2, imobil în care funcţionează Şcoala Gimnazială ,,I. A. Bassarabescu”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 317

privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2, imobil în care funcționează

Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 127/08.08.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1111/08.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 257/08.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 66/08.08.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 18.07.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa nr. 2, poz. 91-93 și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere că imobilul situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2 este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 144227, având numărul cadastral 144227;

în baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 si art.880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2, în suprafață de 6272 mp înscris în Cartea Funciară cu nr. 144227 a UAT Ploiești, având numărul cadastral 144227, în două loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 144348 având suprafața măsurată de 5872 mp;

-Lotul 2, cu număr cadastral 144349 având suprafața măsurată de 400 mp.

(2) Loturile menționate la art. 1 se identifică potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. C7347/25.07.2018, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate ImobiliarăPloiești care constituie Anexa nr. 1 și planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire care constituie Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă preluarea din administrarea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „I. A. Bassarabescu” a suprafeței de teren de 400 mp reprezentând lotul 1, menționat la art.l, în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 3 Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local ai municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.2 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic - Investiții din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.

* r ■

ANCEI


/ A '■ Nr. '66302 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara PRAHOVA i■

BirouI de Cadastru și Publicitate Imobiliară PIoiesti rL          _

Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2; Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, f-ax:\.«!!W A01*/: (0244) 59 22 95

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)


2 5.IUL. 2018


Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 66302 din data 24-O7-2O18, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Ploiești, Jud. Prahova, Aleea Strunga Numărul 2, UAT Ploiești având numărul cadastral 144227 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 144348 situat în Loc. Ploiești, Al STRUNGA, Nr. 2, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 5872 mp;

  • 2) 144349 situat în Loc. Ploiești, Al STRUNGA, Nr. 2, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 400 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 25-07-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

MARLENA POPA


z z

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PftAHOVA / j :X

AN CLEI


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ^toiestiX

PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2. Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0^)iș9

■? ; fi r-r ț J ț-j, V

' Nr.cerere, ,'

"66302

Ziua

24

Luna

07

, Anul

20181


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

pentru Imobil număr cadastral 144227 / UAT Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Jud. Prahova, Aleea Strunga Numărul 2________________Comuna/Oraș/Munlcipiu: Ploiești

| Nr. cadastral | Suprafața [                 Observații / Referințe                 |

144227         1       6272        * Teren intravilan imprejmuit cu gard de beton intre punctele

| cu garc( meta|jc sj SOC|U de beton intre punctele 5-J-6, | 74-8, 94-16,164-1 si porti de acces metalice intre punctele L____ __64-7 si 84-9.________________

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,


Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații 7 Referințe T’7

1

curți construcții

DA

6.272

Teren intravilan ițpprșjmtiit;'cu.;gard'de betț>n intre punctele                    șl «u

de beton intre pune^ețe

16+1 si porti de acâeșpfefetalice iritre iaurTCtele 6+7 Si

TOTAL:

6,272

Date referitoare la construcți

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

1

M4227-C1

construcții administrative si social culturale

1.522

Cu acte

din proiecție în plan.

segmentelor

Lungime Segmente 1) Valorile lungimile

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

r (m)

îl         2

55.124

2

3

12.59

3

4

4.959

4

5

4.983

5

6

3.872

6

7

3.701

7

8

2.676

8

9

6.584

9

10

1.372

10

11

46.895

11

12

6.735

12

13

4.863

13

14

48.008

14

15

34.418

îs

16

50.717

16

1

24.168


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

66302

24.07.2018

27.07.2018

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 66302 înregistrată la data de 24.07.2018, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezuitând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

144348

5872

Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2, jud. Prahova

2

144349

400

Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2, Jud. Prahova

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară a! OCPI PRAHOVA la data: 25-07-2018

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

MARLENA POPA'KG?


c>

'5

381300 £


Anexa 1 '36 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare

SCAFA 1:500

f Nr. cadastral

Suprafața masurata a

imobilului(mp>

Adresa imobilului

144227

6272

Intravilan: Aleea Stringa nr.2

Mun. Ploiești, Jud. Prahova              i

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

144227

f

PLOIEȘTI                       !


Descrierea imobilului


teren împrejmuit


k- A u TOR^§W^rm e*|ckarca piSsurătonlor la ^ren

F, Se-                     Wtl’niitir documentației cadast

bș, INIERGrI^^P0        eșteia cu reâliateaidîiktpen


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.

______________^3 £4MCI. Ho 2

Anexa nr. 135


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)                 Adresa imobilului

/<w..

5872                            Intravilan: Aleea Strunga nr.2, Lot 1,

Mun. Ploiestij Jud. Prahova

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTI

■■ .


A. DATE

REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

5872

Teren intravilan, Împrejmuit cu gard de beton intre punctele 51,54, 113. neimprejmuii între punctele 113.112. 111, 110, porti de acces intre 70. 71 $i 73,74. gard metalic cu soclu de beton intre punctele. 71,73 si 74.77, 78.80.82. 83, $4, 51.

TOTAL

5872Suprafața totala măsurată a imobilului - 5872mp

Suprafața din act » 6272mp•' 1

ÎS III! 2018J,.j-

Confirm introducerea imobilului în baga de date integrata si ' atribuirea numărului cadastral       j

" .. z@/ Semnătură si-paral^


i Stampila BCPI


Dala


<•76


ÎS

!r*-

_____

38»306p>

Arie* A mP-U £Â HtL-

Anexa nr. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral          Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

i,                      400

’Trij 4

Intravilan: Aleea Strunga nr.2, Lot 2, Mun. Ploiești Jud. Prahova

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritorialii (UAT)


PLOIEȘTI


A. DATE REFERI I OALE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

400

Teren intravilan. împrejmuit cu gard dc beton 113. 58. 69, 110, neimprejmuii intre punctele 110. 111.112,113

TOTAL

400Executant: IN?L\GROUP ENGINEERING SRL