Hotărârea nr. 316/2018

Hotãrârea nr. 316 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/20.12.2017, privind rectificarea Listelor de investiţii aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI j

' II

'■!

HOTĂRÂREA NR. 316 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/20.12.2017, privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 134/08.08.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Oana Claudia Sălceanu, Zoia Staicu precum și Raportul de specialitate nr. 63/07.08.2018 al Direcției Economice prin care se propune repartizarea pe anii 2018-2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.485/20.12.2017 din Listele de investiții aferente creditului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank,

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 si nr. 5252/27.11.2017,

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tragerile din credit în suma de 71.219.060 lei, pentru anii 2018-2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 485/20.12.2017 rămân nemodificate.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe SÎContrasemnează:MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA’țJ t * rcc Hn


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank RECTIFICARE Ilei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

2018

51.194.719,73

2019

20.024.340,27

INFLUENTE 2018

INFLUENTE

2019

2018 RECTIFICARE 1

2019

RECTIFICARE 1

0

1

2

3

4

6

7,00

TOTAL CHELTUIELI

115.111.169,81

51.194.719,73

20.024.340,27

0,00

0,00

51.194.719,73

20.024.340,27

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

35.553.160.00

10.841.130.00

9.000.000,00

-3.000.000,00

-6.206.612,77

7.841.130.00

2.793.387,23

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130.00

7.841.130,00

2.000.000,00

0,00

793.387,23

7.841.130,00

2.793.387,23

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans 9Mai Ploiești

206/31,08.07

14.816.130,00

7.841.130,00

2.000.000,00

0,00

793.387,23

7.841.130,00

2.793.387,23

B

Lucrări noi

20.737.030.00

3.000.000,00

7.000.000,00

-3.000.000,00

-7.0,00.000.00

0,00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

44/27.02.17

20.737.030,00

3.000.000,00

7.000.000,00

-3.000.000,00

-7.000.000,00

0,00

0,00

TOTAL

79.558.009,81

32.142.169,73

11.024.340,27

-2.000.000,00

1.206.612,77

30.142.169,73

12.210.953.04

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009,81

32.142.169.73

11.024.340.27

-2.000.000,00

1.206.612,77

30.142.169,73

12.230.953,04

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa l

156/23.04.15

6.604.740,00

3.100.000,00

0,00

260.000,00

0,00

3.360.000,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13.920.504,13

1.600.000,00

0,00

100.000,00

0,00

1.700.000,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius. Faricilor, Astra

42/27.02.17

7.231.139,20

2.643.622,63

4.359.764,60

1.596.377,37

-3.249.764,60

4.240.000,00

1.110.000,00

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier

4

Rafov IE strPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3.305.879,38

2.000.000,00

245.000,00

745.000,00

-245.000,00

2.745.000,00

0,00

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si

5

racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a

27.597.200,00

16.000.000,00

1.419.575,67

-•

apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

-2.701.377,37

2.701.377,37

13.298.622,63

4.1;:'o.953,o4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul

6

Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial). Amaradiei, Gilortului, Lotrului,

1.798.547,10

1.798.547,10

0,00

■■

Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.17

0,00

0,00

1.798.547,10 .

0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

19.100.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

V’ . '■     " ‘

<♦ z ■■    \

Si

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

2018

51.194.719,73

2019

20.024.340,27

INFLUENTE

2018

INFLUENTE

2019

2018 RECTIFICARE 1

2019

RECTIFICARE 1

0

1

2

3

4

6

7,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL

0,00

8.211.420,00

0,00

5.000.000,00

5.006.000,00

13.211.420,00

’To’3o.ooo,oo

B

din care

'Lucrări noi

0,00

8.211.420,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

13.211.420,00

5.0(01.000,00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

8.211.420,00

0,00

-5.000.000,00

5.000.000,00

3.211.420,00

5.000.000,00

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

PRIMAR'

Adrian FlorinTelefon 0244 516699, ini. 162

ANEXAI O WCL Hz-

AT. $5*0 IOi.01

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A.Lucrari in continuare.

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus a fost incheiat contractul de lucrări nr. 26468/29.11.2017 cu asocierea SC Colen Impex SRL - SC Europan Prod SRL.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Valoare contract lucrări: 9.812.629,73 lei fara TVA.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/22.04.2016.

 • - Din sumele alocate se decontează si serviciile de dirigentie de șantier, proiectre, asistenta tehnica si taxa ISC.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 16.377.600,00 lei, (inclusiv

TVA)

din care C+M                                  - 14.404.135,00 lei, (inclusiv

TVA)

 • 2. Grafic de finanțare

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat 9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local 5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local 2014 -33.000 lei-rest de executat.

■ 1-1 2L1O—1-2-----1—    o—1—1

- cheltuieli proiectare - refacere documentatie^telinica-peritfiy^

V, • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate 40 %.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, pentfuZifiW^tea lucrărilor de constructii-montaj, conform contract de finanțare 9910/16.05.2018.

nr.


Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 7.841.130,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 2.793.387,23 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 10.634.517,23 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


SERVICIUL INVESTIȚII

Stochita Mariana

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

PRIMAR

Adrian Florin DOBRE


SERVICIUL INVESTIȚIITelefon 0244 516699, int.162 ANEXA I L               __

357! /^ ^^.^NOTE DE FUNDAMENTARE / a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank         X

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA B.Lucrari noi

 • 1. „Construire Piața Centrala Agroalimentara----

Construcția propusa este amplasata in partea de nord-est a clădirii Halelor Centrale, clădire inscris in lista monumentelor - PH-II-m-A-16306. Clădirea are un regim de inaltime P+Ep.

La parter se preconizează: hala tarabe, hala came, microhala pentru flori, standuri de vanzare a produselor de tip băcănie, grupuri sanitare publice si comercianti, vestiare aferente halei de came, birouri administrative, birouri control sanitar, birou control cantar si inchiriere cantar.

La etaj se propun spatii destinate amenajării birourilor cu grupuri sanitare proprii.

Date si indicatori ai obiectivului:

 • - Suprafața terenului S = 3683,1 mp

 • - Aria construita Ac = 2692,8 mp

 • - Aria construita desfasurata Aed = 3532,3mp

 • - Volumul construcției V = 29118mc

 • - Inaltimea maxima Hmax = I2,50m

 • - Regimul de inaltime P+Ep

 • - Procentul de ocupare a terenului POT = 73%

 • - Coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0,95

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala fara TVA =20.737.030,00 lei, din care:C+M=l7.246.810,00 lei.

Având in vedere ca procedura de achiziție a contractului de lucrări nu a fost demarata propunem redistribuirea sumelor alocate către alte obiective de investiții.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018: 0,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019: 0,001ei.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3 HCC

AT.fcW Iob.08-M


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 Credit Exim Bank_


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Eroilor, realizarea de racorduri pentru cetateni (pe străzile Caliman, Venus, Calusari, Mieilor, Turda, Faurari, Cosari, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganului,).

Investiția are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor tehnico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 156/23.04.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești” - etapa I, care cuprinde si realizarea relelei de canalizare pe străzile din cartierul Eroilor.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 si HG nr. 846/2017 si ținând cont de faptul ca lucrările vor fi incheiate in anul 2018 propunem alocarea următoarelor sume:

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 3.360.000,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 0,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 3.360.000,00 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMAND1

MANDI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162


ANEXA 3 l* Ha-

A7. £73 ) Oi Oi M 8

NOTE DE FUNDAMENTAR

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 -Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Buna Vestire,inclusiv canalizare;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Buna Vestire, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 398/30.10.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire”.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 si HG nr. 846/2017 propunem alocarea următoarelor sume:

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 1.700.000,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 0,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.700.000,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Mihaela L NDI


L-Xy

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int. 162 ANEXA K      fk ■ Tv5-/W?

PRIMA

Adrian FlorinNOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 € Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI A.Lucrariincontinuare

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Mimiu: str.Mimiu, Rierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra;

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu (Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra), cu descărcare in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CF industriala

 • -  conducta refulare

 • -  statie pompe ape uzate menajere

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 49/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu”. Actualizarea devizului general s-a realizat conform H.C.L. nr. 42/27.02.2017.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 si HG nr. 846/2017 si ținând cont de faptul ca lucrările vor fi incheiate in anul 2018 propunem alocarea următoarelor sume:

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 4.240.000,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 1.110.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 6.120.000,00 lei (inclusiv TVA).

SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Stochita


Director Executiv,

Mihaela țAMANDI

ZlXAPROBAȚI

Z' A?*'1

PRIMAR^

Adrian Florin DOBRE


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3 H 4/~ IM M Og.toft

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Rafov II:Str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectoarele existente pe B-dul Petrolului, str. Barcanesti, Industriilor si B-dul Calea București, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 4.455 ml

 • -  racorduri menajere - 407 buc.

 • -  guri de scurgere - 97 buc.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 51/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Rafov II”.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 si HG nr. 846/2017 si ținând cont de faptul ca lucrările vor fi incheiate in anul 2018 propunem alocarea următoarelor sume:

Suma prevăzută Credit EXIM-2018: 2.745.000,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019: 0,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.7450.000,00 Iei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA3 £ Hec

Ă7.         03 Joiz


NOTE DE FUNDAMENT AR]

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-20J/9 Credit Exim BankPROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 5. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest - Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mitica Apostol, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a încheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor încheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 485/29.11.2013 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Mitica Apostol”.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 13.298.622,63 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 4.120.953,04 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 17.419.575,67 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚÎA TFHNIC TNVFSTTȚH

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA3, 6* HCc Ha.

/ {M.M

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 Credit Exim BankPROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

7. Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești.

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (75%) prin Convenția nr. 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local (25%).

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploiești care si-a onorat obligațiile asumate prin convenție, a fost nevoit sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Pentru realizarea lucrărilor a fost incheiat contractul de execuție nr. 04981/14.03.2008, in cadrul caruia au fost executate următoarele lucrările:

 • - modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta -lucrări nefinalizate;

 • -  extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud - 100%;

 • -  canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de statia de epurare - 100%;

 • -  statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor - 100%;

- imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal CI

-100%.

Având in vedere ca se fac demersuri pentru reluarea lucrărilor propunem


redistribuirea sumelor alocate astfel:

Suma prevăzută Credit EXIM-2018: 3.000.000 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019: 7.000.000 lei.


Suma totala prevăzută in buget este de 10.000.000 lei.

Directo r Executiv, Mihaela JAMANDI

i li

SERVICIUL INVESTIȚII Mariana Stochita


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

APROBAT,

PRIMAR

Adrian Florin DO BRE.DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3 KCt fln


Z7. IffîO O8.08J0W

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B/2 - Lucrări noi

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Obiectivul de investiții va fi realizat prinn accesarea de fonduri prin POR 2014-2020, Axei prioritare 4, Obiectivul Specific 4.1 - “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Activități propuse:

1. Modernizarea străzii Depoului intre Piața 1 Decembrie 1918 si intersecția cu strada Macazului,vizând:

 • -  Modernizarea infrastructurii rutiere utilizate in comun de mijloacele de transport public si autoturisme - Se are in vedere ca strada Depoului poate fi modernizata astfel incat sa permită circulația prioritara a mijloacelor de transport public (autobuze si troleibuze) si construirea de piste de biciclete, dar nu poate fi configurata ca si strada de categoria 2 cu benzi dedicate din cauza limitărilor din teren (strada este incadrata de clădiri private si infrastructura CFR)

 • - Modernizarea trotuarelor destinate traficului pietonal;

 • - Construirea pistelor de biciclete;

 • - Modernizarea elementelor de imbunatatire a siguranței rutiere, inclusiv adaptarea acestora pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusa sau cu dizabilitati.

 • 2. Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strada Depoului si^strada Libertății,intre intersecția cu strada Macazului si Piața Garii^de$Zz|st''i\ X‘”*T       *”'■

pentru construcția de benzi dedicate transportului public si^piste de biciclete, incluzând:                                                     r'■■■'

Construirea a 2 benzi separate fizic dedicate transportului -public cu, troleibuze si autobuze, inclusiv reabilitarea pârtii carosabile^a-infrastructurii rutiere - Se are in vedere ca străzile Depoului si Libertății vor fi reconfigurate pentru crearea benzilor dedicate transportului public;

Modernizarea trotuarelor destinate traficului pietonal;

' Construirea pistelor de biciclete;

- Modernizarea elementelor de imbunatatire a siguranței rutiere inclusiv adaptarea acestora pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusa sau cu dizabilitati;

 • 3. Construire statie transfer intermodal pentru autobuze si autobuze electrice, troleibuze, microbuze si maxi-taxi in Piața 1 Decembrie 1918,incluzând:

 • - Construire sala de așteptare pentru calatori, grupuri sanitare;

 • - Puncte de vânzare bilete/automate bilete/carduri;

 • - Construire platforme de imbarcare/debarcare pentru calatori;

 • - Implementare sisteme de informare in timp real a calatorilor;

 • - Construire parcare de tip park & ride pentru autoturisme;

 • - Construire punct de parcare biciclete / bike rentai.

 • 4. Construirea/ modernizarea stațiilor de așteptare calatori pentru transportul public cu autobuze si troleibuze pe străzile Depoului si Libertății

 • 5. Construire puncte de inchiriere biciclete la intersecțiile cu strada Bobalna si Macazului

 • 6. Extinderea sistemului de management al traficului pentru mijloacele de transport public ce circula pe străzile Depoului si Libertății, incluzând:

 • - Implementarea unei aplicații software pentru informarea in timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport in comun

 • - Implementarea de sisteme de informare in timp real a pasagerilor

 • - Achiziționarea de sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban si de management al flotei (prin GPS)

 • - Sisteme de semaforizare sincronizată pentru prioritizarea circulației mijloacelor de transport.

 • 7. Plantarea de aliniamente de arbori / arbuști de-a lungul pistelor de biciclete si a traseelor pietonale si in zona parcărilor de tip park&ride. Arborii si arbuștii plantați vor avea ca funcție principala absorbția emisiilor de CO2.

 • 8. Construirea unei parcari „park & ride” in zona Pieței Gării de Vest

 • 9. Achiziționarea si instalarea stațiilor de reincarcare electrice.

Pentru demararea proiectului propunem alocarea sumei lei,astfel:

Suma prevăzută Credit EXIM-2018: 10.000.000,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019: 0,00 lei.


Director Executiv, Mihaela IAMANDI

\J

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

APROBAT, PRIMAR- Ăî Adrian Florin DOBRE '

// - ■ , ‘ ;DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri Telefon 0244 516699, int. 162 ANEXAI (. P* HCL AT.8&9 ) OS-0?.SoO

NOTE DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 Credit Exim Bank

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B/l - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, (Podul din lemn), proiectare si execuție;

Descrierea proiectului

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București - Ploiești - Buzău.

In urma expertizei tehnice, efectuate in anul 2009, s-a decis inchiderea circulației rutiere pe acest pasaj, fiind incadrat in clasa V a stării tehnice.

Având in vedere ca degradările constatate s-au accentuat din cauza lipsei masurilor de remediere si ca starea tehnica actuala a pasajului nu mai corespunde cerințelor necesare pentru exploatarea in condiții de siguranța, s-a procedat la reexpertizarea pasajului.

In urma expertizei elaborata de expert tehnic atestat M.L.P.A.T. s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura condițiile minime de siguranța si necesita inlocuirea.

înlocuirea structurii pasajului existent cu o structura noua presupune:

 • -  demolarea pasajului existent;

 • -  lucrări de execuție a unui nou pasaj si a rampelor de acces;

 • -  deviere /protecție instalații, conducte si cabluri;

protecția si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

 • -  lucrări de deviere a rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

 • -  lucrări de protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor subterane de petrol.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție”Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada ^i^iujtdj

In vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investi ti jCCpectj^. W' pasaj de trecere intre strada Depoului si strada '‘^^dîmîului (proiectare+executie)”, in perioada 2014-2015, au fost organiza^Ș^âs^^^/ proceduri de achiziție publică, ambele fiind anulate ca urmare a faptului fost depusa nici-o oferta.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 28.211.420 lei, inclusiv TVA

Pentru demararea lucrărilor de execuție, a serviciilor de proiectare, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 8.211.420,00 lei, inclusiv TVA, Cap.B/1 - Lucrări noi

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 3.211.420,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 5.000.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 8.211.420,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv

MihaelaJAMANDI

ȘEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Mihai Negru