Hotărârea nr. 315/2018

Hotãrârea nr. 315 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 315 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 128/08.08.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 62/07.08.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

Având în vedere:

prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018; prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr, 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare, conform Anexelor nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 201$,^

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Gheorghe SÎRBU-SIMH


Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU

mu4ei*

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

%/AN

Influente

+/-

“■ "BUGET Rectificat IULIE 2018

REALIZĂRI

31.07.2018

365.730,45

241.637,00

66,07

7.787,00

373.517,45

VENITURI - TOTAL

0001

365.730,45

241.637,00

66,07

7.787,00

373.517,45

VENITURI PROPRII

0101

283.747,00

194.903,00

68,69

7.783,00

291.530,00

I. VENITURI CURENTE

0002

362.052,00

237.009,00

65,46

6.829,00

368.881,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

218.206,00

67,43

3.000,00

326.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

103.272,00

67,77

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.719,00

50,22

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.719,00

50,22

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agcnti economici

010201

3.423,00

1.719,00

50,22

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

100.651,00

68,07

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

246,00

27,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

246,00

27,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

100.405,00

68,32

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

99.680,00

68,29

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

725,00

72,50

1.000,00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

902,00

81,63

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

902,00

81,63

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

902,00

81,63

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

57.848,00

76,65

2.000,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

57.848,00

76,65

2.000,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

46.803,00

77,52

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

12.709,00

81,58

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

34.094,00

76,10

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

8.702,00

71,95

500,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

3.583,00

89,58

500

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.103,00

63,20

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

16,00

80,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

2.343,00

78,10

1500

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

57.086,00

59,63

1.000,00

96.734,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

REALIZĂRI

31.07.2018

%/AN

/C'

InflujytȚț^,

R '■

;>BUGET

-"^Rectificat Il’LlE' 2018

£

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

43.061,00

54,99

*0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si seci. Mun. București

110202

57.587,00

31.037,00

53,90

'*'57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

9.954,00

58,17

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.070,00

5731

3.612,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

62,00

60,78

0,00

102,00'

Impozit pe spectacole

150201

102,00

62,00

60,78

102,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE A CTIVITA TI

1602

17.318,00

13.961,00

80,62

1.000,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

12.385,00

84,06

1.000,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

7.509,00

85,41

500

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

4.876,00

82,07

500

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.522,00

60,88

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea dc activitati

160250

85,00

54,00

63,53

85,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

38.449,00

18.803,00

48,90

3.829,00

42.278,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

6.919,00

58,27

2.400,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

6.919,00

58,27

2.400,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.000,00

5.045,00

50,45

2400

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

100,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.575,00

11.884,00

44,72

1.429,00

28.004,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

4.944,00

47,15

292,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

4.497,00

43,73

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

40,00

45,98

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

279

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

128,00

111,30

13

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

24,00

120,00

11,00

31,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

11

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

13,00

65,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

6.110,00

41,56

0,00

14.700,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

%/AN

InflCW

' BUGET

Rectificat îiulie'Iois

/

REALIZĂRI

31.07.2018

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate

350201

14.700,00

5.961,00

40,55

potrivit dispozițiilor legale

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

149,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

806,00

58,83

1.126,00

2.496,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

162,00

1126

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

423,00

56,40

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

- 360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

19,00

29,69

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

194,00

47,78

406,00

Alte venituri

360250

150,00

8,00

5,33

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

955,00

19100,00

954,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

955,00

19100,00

954,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

954

954,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.737,45

3.605,00

207,49

4,00

1.741,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.737,45

105,00

6,04

4,00

1.741,45

Incasari din rambursări

40.02

0,00.

3.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

3.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.582,45

105,00

6,64

4,00

1.586,45

A. De capital

0019

1.582,45

105,00

6,64

4,00

1.586,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

4

4,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0,00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

100,00

55,25

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0,00

0

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

REALIZĂRI

31.07.2018

%/AN

Influențe

U> *0 '

'"B^GET^

Rectificat « IULIE <2018 ''-a:-:-l        \

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

Vn

'■V.

<cjJt55,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.832,00

236.916,00

65,66

6.829,00

367.661,00

I. VENITURI CURENTE

0002

360.496,00

236.815,00

65,69

6.829,00

367.325,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

218.206,00

67,43

3.000,00

326.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

103.272,00

67,77

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.719,00

50,22

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.719,00

50,22

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.719,00

50,22

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

100.651,00

68,07

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

246,00

27,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

246,00

27,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

100.405,00

68,32

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

99.680,00

68,29

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

725,00

72,50

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

902,00

81,63

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

902,00

81,63

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

902,00

81,63

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

57.848,00

76,65

2.000,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

75.473,00

57.848,00

76,65

2.000,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

46.803,00

77,52

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

12.709,00

81,58

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

34.094,00

76,10

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

8.702,00

71,95

500,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

3.583,00

89,58

500

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.103,00

63,20

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

16,00

80,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

2.343,00

78,10

1500

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

57.086,00

59,63

1.000,00

96.734,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

REALIZĂRI

31.07.2018

%/AN

Influente

•              r""

BUGElZ .ȘRectificătZ jîțJLI^'aOÎSî’

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

43.061,00

54,99

K.0 00

J8.310J00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

31.037,00

53,90

• plo».'-’ y'

C A v ■’

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

9.954,00

58,17

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.070,00

57,31

3.612,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

62,00

60,78

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

62,00

60,78

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIV1TATI

1602

17.318,00

13.961,00

80,62

1.000,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

12.385,00

84,06

1.000,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

7.509,00

85,41

500

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

4.876,00

82,07

500

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.522,00

60,88

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

54,00

63,53

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

36.893,00

18.609,00

50,44

3.829,00

40.722,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

6.919,00

58,27

2.400,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

6.919,00

58,27

2.400,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.000,00

5.045,001

50,45

2400

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

100,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

25.019,00

11.690,00

46,72

1.429,00

26.448,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

10.485,00

4.944,00

47,15

292,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

4.497,00

43,73

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

40,00

45,98

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

279

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

128,00

111,30

13

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

24,00

120,00

11,00

31,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

11

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

13,00

65,00

20,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURITi °

is#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

REALIZĂRI

--31.07.2018^

%/AN

05.’

Influent)

+/-¥

/ xZWZ

! ( BUGET

Rectificat <

IULIE 2018

X ~  „<

.< '^iv7pCo\

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

6.110,00

41,56

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

5.961,00

40,55

14.700,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

149,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

612,00

75,18

1.126,00

1.940,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

162,00

1126

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

423,00

56,40

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

19,00

29,69

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

8,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,00

101,00

30,06

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,00

101,00

30,06

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

101,00

55,80

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

101,00

55,80

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

100,00

55,25

181,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

155,00#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

REALIZĂRI

31.07.2018

%/AN

Influente ■

+/- .

-

?/ BUGET?: x

. Rectificat.a IULIE 201i

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

*• . f       X      \

155,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

4.898,45

4.721,00

96,38

958,00

5.856,45

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

194,00

12,47

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

194,00

12,47

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

194,00

12,47

0,00

1.556,00

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

194,00

34,89

0,00

556,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

194,00

47,78

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150.00

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

955,00

19100,00

954,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

955,00

19100,00

954,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

954

954,00

v tniiuii um           kuvdiULtiUi lOuMi tiitC uiți

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.401,45

4,00

0,29

4,00

1.405,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.401,45

4,00

0,29

4,00

1.405,45

Incasari din rambursări

4002

0,00

3.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

3.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.401,45

4,00

0,29

4,00

1.405,45

A. De capital

0019

1.401,45

4,00

0,29

4,00

1.405,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

4

4,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0

1.401,45

Fondul socialiFSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr. /31.07.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat AUGUST 2018

execuție la

31.07.2018

%/AN

435.817,45      229.473,79                       7.787.00      443.604.45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

435.817,45

229.473,79

52,65

7.787,00

443.604,45

.4 UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42.932,00

21.729,00

50.61

616,63

43.548.63

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

14.012,00

50,04

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

2.885,00

74,57

3.869,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

195,00

84,00

43,08

195,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

4.019,00

55,781

650,00

7.855,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

74,00

3,12

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate}

57

52,00

52,00

100,00

52,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

450,00

70,20

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

103,00

51,50

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

451,00

56,52

-33,37

764,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

100,00

0,00

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.271,00

27.497,00

58.17

8.271,85

55.542,85

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,00

0,00

270,00

282,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1.919,00

60,25

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

1,00

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

18,00

3,67

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

25.559,00

100,00

8.002,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

2.942,00

2.942,00

100,00

1.472,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

8.852,00

8.852,00

100,00

2.560,00

11.412,00


BUGET HCL

AN 2018

-Rectificat;.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

— execuție ta—

31.07.2018

Influente+/-

%/AN

ALG LS I , 2018

Rambursare credit B.R.D.

10.025,00

10.025,00

100,00

2.900,00

12.925,00

Rambursare credit C.E.C.

3.740,00

3.740,00

100,00

1.070,00

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

10,00

40,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,00

-10,00

100,00

-0,15

-10,15

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

5.456,50

89.97

1.440,00

7.505.00

Bunuri si servicii (comisioane!

20

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

5.456,50

89,97

1.440,00

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

10.059,00

51.85

-583,72

18.818,28

Protecție civila - total, din care:

585.00

26,00

4,44

-303,72

281,28

Bunuri si servicii

20

45,00

30,00

66,67

45.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

4,00

0,00

-3,72

0,28

Active nefinanciare

71

540,00

0,00

0,00

-300,00

240,00

Plăti efectuate in anii preccdenti(sectiunea de funcționare)

85

-4,00

-4,00

100,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

10.033,00

53,32

-280,00

18.537,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

9.634,00

53,63

-430,00

17.535,00

Bunuri si servicii

20

765,00

399,00

52,16

150,00

915,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00

87,00

INVATAMINT

6502

27.833,00

11.800,00

42,40

-314,00

27.519,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

556,00

51.48

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

217,00

41,73

520.00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

400,00

302,00

75,50

400,00

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160,00

37,00

23,13

160,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/201 T

20

15.553,70

7.827,00

50,32

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

367,00

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

52,00

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

1.863,00

51,08

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

110,38

0,00

94,57

204,95

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1.070,00

436,00

40,75

1.070,00

Stimulent educațional legea 248/2015; ASSC)

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

625,00

56,61

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Active nefinanciare

71

2.136,00

1,00

0,05

-314,00

1.822,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-110,38

-202,00

183,00

-94,57

-204,95

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602 |

17.985,00

5.650,70

31,42

-15,30

17.969,70

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr. /31.07 2018

AN 2018

Influente +■/-

f ÎS,'

BU0ETÎJ';'

Rectificat

execuție la

31.07.2018

vo/ÂN

AUGUST 2018

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

4.480,00

43,91

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

122,30

9,00

7,36

-15,30

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

9,00

8,41

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

15,30

0,00

-15,30

0,00

Transferuri către instituții publice         (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.056,00

64,55

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

344,00

73,19

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

712,00

61,06

1.166,00

Asistenta sociala [Centrul de transfuzie)

57

60,00

35,00

58,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

23,00

76,67

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

15,00

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0.00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

15,00

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.784,00

48,001

1,27

0,00

3.784.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

Active nefinanciare primărie

3.784,00

48,00

1,27

3.784,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

100,00

-15,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CUI. TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.657,00

30.247,68

54,35

1.467,50

57.124,50

Bunuri si servicii -total din care:

20

3.540,00

1.283,00

36,24

70,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

352,00

70,40

70,00

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

637,00

37,47

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

10,50

0,00

-10,50

0,00

Susținerea cultelor

59

400,00

172,00

43,00

400.00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

26.714,00

59,89

537,00

45.143,00

Casa de Cultura

1.566,00

842,00

53,77

186,00

1.752,00

Teatrul "Toma Caraeiu”

12.585,00

6.776,00

53,84

-300,00

12.285,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

5.824,00

56,85

-400,00

9.845,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

8.292,00

77,50

1.051,00

11.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

4.980,00

52,37

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Transferuri către instituții publice      (finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

1.768,00

31,76

755,00

6.321,00

Teatrul "Toma Caraeiu"

726,00

476,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

7,00

0,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

895,00

29,83

755,00

3.755,00

Active nefinanciare

71

1.345,00

332,00

24,68

116,00

1.461,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,50

100,00

-10,50

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

76.092,00

40.585,00

53,34

186,41

76.278.41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.272,00

16.812,00

55,54

200,00

30.472,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

7.172,00

55,80

12.852,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

AN 2018

Influente-+/-=

Bl'GEj;

- -Recțifieat—

%/AN

Al GUȘT r2018

\ -

31.07.2018

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.673,00

54,64

0,00

10383,00

N z

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

383,00

52,11

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

2.967,00

57,84

200.00

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

617,00

52,65

1.172.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.377,00

2.493,00

46,36

0,00

5.377,00

Reparații crese

150,00

0,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

90,00

35,29

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

866,00

39,19

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.692,00

1.080,00

63,83

1.692,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

204,00

37,85

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

235,00

50,11

469,00

Sprijinirea proiectelor dc interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si Încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

18,00

30.00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

424,00

304,00

71,70

0,00

424,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

212,00

84,80

250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

29,00

58,00

50,00

c) Cantina sociala

6,00

3,00

50,00

6,00

d) Centrul Crese

108,00

55,00

50,93

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

5,00

50,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

0,00

0,00

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

0,00

-15,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

20.972,00

53,35

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

13.539,00

55,17

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

0,00

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

3.127,00

60,20

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

617,00

18,00

2,92

3,00

620,00

Active nefinanciare primărie

27,00

1,00

3,70

27,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

17,00

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

0,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

0,00

3j)0l

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

100,00

-1,59

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

38.502,56

22.467,30

58,35

-914,74

37.587,82

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.980,00

54,22

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

15.132,00

74.08

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.092,00

45,88

2.380,00DENUMIREAJNDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr. /31.117.2018

AN 2018

// - £

buGet Rectificat'

AUGUST 2018

execuție ia

31.07.2018

%/AN

Influente +/-

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

14.040.00

77,80

0,00

18.047,00

Iluminat public

5.000,00

3.999,00

79,98

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

19,00

40,43

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

261,00

52,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

9.761,00

78,09

12.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

17,70

0,00

-13,74

3,96

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

52,00

40,00

130,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.418,56

379,00

8,58

-901,00

3.517,56

Active nefmanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

15,00

2,19

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

37,00

0,00

6,00

43,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-47,70

-47,70

100,00

-47,70

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

-43,00

116,22

-6,00

-43,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.312,89

15.718,61

45,81

-3.683,00

30.629,89

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.064,00

15.499,00

48,34

-4.000,00

28.064,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

14.155,00

47,11

-4.000,00

26.047.00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

11.963,00

47,76

-4.000,00

21.047,00

Dezinsectie. dezinfectie, deratizare

3.500,00

964,00

27,54

3.500.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

44,81

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.065,00

77,23

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleaien

638,00

279,00

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.378,89

352,00

14,80

317,00

2.695,89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-129,77

99,82

-130,00

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871,00

8.410,00

94,80

-50,00

8.821.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefmanciare

71

460.00

0,00

0,00

-50,00

410,00

TRANSPORTURI

8402

60.894,00

29.853,00

49,02

1.365,37

62.259,37

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.706,00

5.836,00

42,58

-1.406,00

12.300.00

Reparații curente străzi

10.000,00

4.938,00

49,38

10.000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

898,00

39,04

2.300,00


DE.\l.Vil REAINDICATORILOR

COD

BUGET HCL

AN 2018

BUGET Rectificat

Influente+/-

31.07.2018

%/AN

AUGUST 2018

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

1.406,00

0,00

0,00

-1.406,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.l

40

26.578,00

24.974,00

93,96

1.640,00

28.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile ixistaderare POR 2007-2013

56

26,00

0,00

26,00

Active nefinanciare

71

21.990,00

683,00

3,11

1.365,37

23.355.37

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.406,00

-1.640,00

116,64

-234,00

-1.640,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

367.832,00

225.364,23

61,27

6.829,00

374.661,00

A VTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

39.761,00

21.204,00

53,33

650.00

40.411,00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

14.012,00

50,04

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

2.885,00

74,57

3.869,00

Alte transferuri curente interne

195,00

84,00

43,08

195,00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

4.019,00

55,78

650,00

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent!

55

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate!

57

52,00

52,00

100,00

52,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

450,00

70,20

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

103,00

51,50

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

100,00

-401,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

28.746,00

27.468,00

95,55

7.991,85

36.737,85

Bunuri si servicii (aleeeri locale)

20

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,00

0,00

-10,00

2,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1.919,00

60,25

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

25.559,00

100,00

8.002,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

2.942,00

2.942,00

100,00

1.472,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

8.852,00

8.852,00

100,00

2.560,00

11.412,00

Rambursare credit B.R.D.

10.025,00

10.025,00

100,00

2.900,00

12.925,00

Rambursare credit C E C.

3.740,00

3.740,00

100,00

1.070,00

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,00

-10,00

100,00

-0,15

-10,15
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr=/3i;07;20T8

AN 2018

Influente +/-

BUGET ■ Rectificat AUGUST JZOIS

- executiela ~

31.07.2018

%/ÂN

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

5.456,50

89,97

1.440,00

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane'

20

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

5.456,50

89,97

1.440,00

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

10.059,00

53,58

-3,72

18.771,28

Protecție civila - total, din care:

45,00

26,00

57,78

-3,72

41,28

Bunuri si servicii

20

45 00

30,00

66,67

45.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

4,00

0,00

-3,72

0,28

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-4,00

100,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

10.033,00

53,57

0,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965 00

9.634,00

53,63

17.965.00

Bunuri si servicii

20

765,00

399,00

52,16

765,00

INVATAMINT

6502

25.697,00

11.799,00

45,92

0,00

25.697.00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

556,00

51,48

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520 00

217,00

41,73

520,00

bi salarii HCL 84/2016

400,00

302.00

75,50

400,00

c i salarii Centrul de Excelenta

160,00

37,00

23,13

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553,70

7.827,00

50,32

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar dc stat

2.850,00

367,00

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

52,00

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

1.863,00

51,08

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

110,38

0,00

94,57

204,95

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

1.070,00

436,00

40,75

1.070,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

0,00

0,00

10.00

Alte cheltuieli (burse școlarei

59

1.104,00

625,00

56,61

1.104.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-110,38

-202,00

183,00

-94,57

-204,95

SANATATE

6602

12.036,00

5.587,70

46,42

-15,30

12.020,70

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

4.480,00

43,91

10.203,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

107.00

9,00

8,41

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

9,00

8,41

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

15,30

0,00

-15,30

0,00

Transferuri către instituții publice       (finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.056,00

64,55

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

344,00

73,19

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

712,00

61,06

1.166,00

Asistenta sociala iCentrul de transfuzie)

57

60,00

35,00

58,33

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

23,00

76,67

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

100,00

-15,30

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

48.746.00

28.158,50

57,77

596,50

49.342,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.550,50

1.283,00

36,14

70,00

3.620,50

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300.00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

352,00

70,40

70,00

570,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr. /31.07 2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET, Rectificat AUGUST 2018

execuție la

31.07.2018

%/AN

Acțiuni culturale

1.700,00

637.00

37,47

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

10,50

0,00

-10,50

0,00

Susținerea cultelor

59

400,00

112,00

28,00

400,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

60,00

30,00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

26.714,00

59,89

537,00

45.143,00

Casa de Cultura

1.566,00

842,00

53,77

186,00

1.752,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585.00

6.776.00

53,84

-300,00

12.285.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

5.824,00

56,85

-400,00

9.845.00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

8.292,00

77,50

1.051,00

11.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

4.980,00

52,37

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,50

100,00

-10,50

ASIGURA Rl SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.383,00

40.566,00

53,81

183,41

75.566,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.272.00

16.812,00

55,54

200,00

30.472,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

7.172,00

55 80

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.673,00

54,64

0,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

383,00

52,11

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

2.967,00

57,84

200,00

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

617,00

52,65

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.377.00

2.493,00

46,36

0,00

5.377,00

Reparații crese

150,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

90,00

35,29

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

866,00

39,19

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.692,00

1.080,00

63,83

1.692,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

204,00

37,85

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

235,00

50,11

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

18,00

30,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

424,00

304,00

71,70

0,00

424,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

212,00

84,80

250.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

29,00

58,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

3,00

50,00

6.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

55,00

50,93

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

5,00

50,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

0,00

0,00

-15,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

20.972,00

53,35

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

13.539,00

55,17

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

0,00

4.426,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

3.127,00

60,20

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

100,00

-1,59

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.400,00

22.116,30

66,22

-13.74

33.386,26

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.980,00

54,22

12.873,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr,/31.07.2018

AN 2018

'V '

BUGET Rectificat .

AUGUST 2018

execuție ia

31.07.2018

%/AN

Influente +/-

Bunuri si servicii- total, din care:

20

20.427,00

15.132,00

74,08

0.00

20.427;00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.092,00

45,88

2.380,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

14.040,00

77,80

0.00

18.000,00

Iluminat public

5.000,00

3.999,00

79,98

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

19,00

40,43

Reparații curente fond imobiliar

500,00

261,00

52,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana SRL.

12.500,00

9.761,00

78,09

12.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

17,70

0,00

-13,74

3,96

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

52,00

40,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-47,70

-47,70

100,00

-47,70

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.934,00

15.369,23

48,13

-4.000,00

27.934,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.064,00

15.499,00

48,34

-4.000,00

28.064,00

Salubritate - total din care:

30.047,00

14.155,00

47,11

-4.000,00

26.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

11.963,00

47,76

-4.000,00

21.047,00

Dezinsectie. dezinfectie deratizare,

3.500,00

964,00

27,54

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

44,81

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.065,00

77,23

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecoloeizat de deșeuri municipale)

638,00

279,00

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-129,77

99,82

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

8.410.00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

38.878,00

29.170,00

75,03

0.00

38.878,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.706,00

5.836.00

42,58

-1.406,00

12.300,00

Reparații curente străzi

10.000,00

4.938,00

49,38

10.000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

898,00

39,04

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

1.406,00

0,00

0,00

-1.406,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

26.578,00

24.974,00

93,96

1.640,00

28.218,00

55

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.406,00

-1.640,00

116,64

-234,00

-1.640,00DENUMIREA. INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

AN 2018

Influente +/-

BUGET ,3 i Rectificată!

AUGUST 2018

31.07.2018

-%/AN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.985,45

4.109,56

6,04

958,00

45

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.171,00

525,00

16,56

-33,37

3.137,63

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

74,00

3,12

2.373,00

Active nefinanciare

71

798,00

451,00

56,52

-33,37

764,63

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

18.525,00

29,00

0,16

0,00

18.525,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

18,00

3,67

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

1,00

10,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

10,00

40,00

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

0,00

0.00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

627,00

0,00

0,00

-300.00

327,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

627,00

0,00

0,00

-300,00

327,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

540,00

0,00

0,00

-300,00

240,00

LNVATAMANT

6502

2.136,00

1,00

0,05

-314,00

1.822,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

1,00

0,05

-314,00

1.822,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

5.949,00

63,00

1,06

0,00

5.949,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

15,00

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

15,00

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.784,00

48,00

1,27

0,00

3.784,00

Active nefinanciare primărie

3.784,00

48,00

1,27

3.784,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

6.911,00

2.089,18

30,23

871,00

7.782,00

Active nefinanciare

71

1.345,00

332,00

24,68

116,00

1.461,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

1.768,00

31,76

755,00

6.321,00

Teatrul "Toma Caraeiu"

726,00

476,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

7,00

0,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

895,00

29,83

755,00

3.755,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIA LA

6802

709,00

19,00

2,68

3,00

712,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

0,00

89,00
DENUMIREAINDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr, /31.07.201S

AN 2018

—Influente^5/--

.........;

’Al GtJST 2018

Icnjți !'“'■ ■■■ ■ ■

execuție Ta

31.07.2018

%/ÂN

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

Active nefinanciare - total din care:

71

617,00

18,00

2,92

3,00

620.00

Active nefinanciare primărie

27,00

1,00

3,70

27,00

Active nefmanciare cresa

17 00

0,00

3,00

20,00

Active nefmanciare Cantina sociala

100 00

0.00

100,00

Active nefmanciare Căminul de batrani

108,00

17,00

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

0,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.102,56

351,00

6,88

-901.00

4.201,56

Active nefmanciare Primărie

71

4.418,56

379,00

8 58

-901,00

3.517,56

Alte transferuri pentru investiții

55.13

37,00

0,00

6,00

43,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

15,00

2,19

684,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

-43,00

116,22

-6,00

-43,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.378,89

349,38

14,69

317,00

2.695,89

Active nefinanciare

71

2.378,89

352,00

14,80

317,00

2.695,89

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

460,00

0,00

0,00

-50,00

410,00

Active nefmanciare

71

460,00

0,00

0,00

-50,00

410.00

TRANSPORTURI

8402

22.016,00

683,00

3,10

1.365.37

23.381,37

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

0,00

0,00

26,00

Active nefinanciare

71

21.990,00

683,00

3,11

1.365,37

23.355,37


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2 Cfr freC l-fa .


Lista obiectivelor de investiții 2018

Rectificare 6VIZAT.

PRIM Adrian FI


mii lei

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

1

BUGET LOCAL Rectificare <6

OBSERVAȚII

crt

LOCAL Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

&-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL CHELTUIELI

281.801,25

37.902,62

35.317,08

1.435,54

1.150,00

35.517,08

1.435,54

1.150,00

38.102,62

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

0,00

798,00

798,00

0,00

0,00

764,63

0.00

0,00

764,63

■. Ik .hdlHwIi (k fi

'8

7

1

Dotări informatica

0,00

576,00

576,00

0,00

0,00

6,66

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

6,66

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu ''Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

-27,27

55,63

0,00

0,00

55,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul''Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iarna, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

■6.66

114,00

0,00

0,00

114,00

TOTAL

0,00

25,00

25,00

0.00

0,00

25.00

0.00

0,00

25,00

5     ■■            ■ Jjt • iVi...; •;«.

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL

0,00

540,00

540,00

0,00

0.00

-366.66

240,00

0,00

0,00

240,00

B

Lucran noi

0,00

300.00

300.00

0.00

0,00

-366,60

0,00

0,00

0.00

0.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-K)0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

•266,66

0,00

0,00

0,00

l .

°,°°_

4i J

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,06

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

6,66

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

6,66

85,00

0,00

0,00

85,00

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0.(H)

35,00

0,00

0,00

35,00
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare 5

FINANȚAT DIN:

Inflaema (-W-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 6

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOTAL

10.957,00

2.135,87

2.135,87

0,00

0,00

•3N.00

1.821,87

0.00

0.00

1.821,87

B

Lucrări noi

10.957.00

527.” 7

527.77

0.00

0,00

IM.Oo

402,77

0,00

0,00

402,77

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.

1

2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr 28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0.00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie)

7.114,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul”-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare punct termic la Colegi ul „Spiru Haret"

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

135.00

160,00

0,00

0,00

160,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ executie)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0.00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc”

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

0.00

11,82

0,00

0,00

11,82

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0.00

30,20

0,00

0,00

30,20

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,09

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,90

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-39,99

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

\He rliclliiivh «le imolilii

.4 9.

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitari de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

18,00

2

ET, DAI.I, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0.00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0.00

40,00

0,00

0,00

,40.00

1 . >..—1

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 6

OBSERVAȚII

crt.

LOCAL

Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

i‘69

de la bugetul local

de la bugetul

de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

o,oo

10,00

0,00

0,00

10,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

OflO

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

o.eo

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

36,00

56,00

0,00

0,00

56,00

II

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

25,00

45,00

0,00

0,00

45,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru’’Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,90

500,00

0,00

0,00

500,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0.00

10,00

0,00

0,00

10,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

6,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

Cap.66.02.71.01

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

-250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANATATF.

TOTAL

5.609,00

3.784,00

2.784.00

0.00

1.000,00

0,00

2.784,00

0,00

1.000,00

3.784,00

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50.00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

o.oo

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

0,00

3.500.00

2.500,00

0.00

1.000,00

o.o'i

2.500,01

0,00

1.000,00

3.500,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii înalte(proiectare+executie)

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,0(i

0,00

1.000,00

3.500,00

1

PUZ Spital Municipal

0,00

23-LO0

50,00

50,00

0,00

0,00

OM

50,00

0,00

0,00

50,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,0(K,;

 • 4

 • 5

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populației

0,00

0,00

54,00

12,00

54,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

54,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare (*

OBSERVAȚII

LOCAL Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0.00

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

TOTAL

8.419,08

1.345,00

55,00

1.345.00

55,00

0,00

0,00

0,00

H6.&0

1.461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.461,00

55,00

Lucrări in continuare

767,48

0.00

0,00

55,00

1

B

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

55,00

707,00

55,00

707,00

0,00

0,00

0,00

55,00

656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

656,00

Lucrări noi

7.651,60

0,00

1

2

3

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare adăpost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

90,00

4

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

5

Amenajare locuri de joaca ( proiectare+ execuție)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0.00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Realizare parc "AVENTURA” (proiectare+executie)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

3

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

1,00

350,00

1,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

200,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

S

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

-35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locun de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

3,00

33,00

0,00

0,00

33,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

SF/DALI.Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specificc-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Cap.68.02.71.01

r '

.s-n’

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

Hflli

27,00

0,00

0,00

Aîl> rlid(.ii,-h .ir <-iini

+... r? x.1

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 6

ort.

LOCAL

Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de Stat

alte

bugete

(W

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

Cap. 70.02 .71.01

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

21.071,60

4.418,56

2.983,02

1.435,54

0.00

-W1.9U

2.082,02

1.435,54

0,00

3.517,56

din care

A

Lucrări in continuare

18.802.98

1.561,45

160,00

1.401,45

0,00

-35,00

125,00

1.401,45

0,00

1,526,45

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-35,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,09

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans, 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

0,00

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

B

Lucrări noi

2.268.62

1.342.00

1.342,00

0,00

0.00

-l.OM.OO

276.00

0.00

0,00

276,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Plciesti (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

-450,00

250,00

0,00

0,00

250,00

S

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,09

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,09

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; -i : t ~           :           t ‘ ’     1 n 1 "• î

'■ , 1 1

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul I.ocal de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

189.80

155,71

34,09

0,00

0,00

155,71

34,09

0,00

189,80

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

38,31

38,31

0,00

0,00

0,f>0

38,31

0,00

0,00

38,31

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

AE.DAIJ, PT.DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

-69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. HA

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

7

ET, DAL1, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.l

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

6,90

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

f. 5,00

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:       1

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare 6

OBSERVAȚII

crt.

LOCAL Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(W

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

100,00

350,00

0,00

0,00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,60

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

o.oo

1,00

0,00

0,00

1,00

 • 19

 • 20

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

67,00

1,00

67,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,110

-1,00

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

Documentații tehnice clădiri str.Cosminele nr. 11A

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

e,o«

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DAU /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,90

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

148,00

148,00

0,00

0,00

126,00

274,00

0,00

0,00

274,00

27

ET.DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății1

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,9»

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL,

173.628.99

2.378,89

2378,89

0,00

0.00

$17,00

2.695,8'>

0,00

0,00

2.695,89

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.228,00

1.228,00

0,00

0.00

0,00

1.228,00

0,00

0,00

1.228,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Cărvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna. Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str Timpului. Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

30,00

30,00

0,00

0.00

0,00

30,00

0,00

0,00''

30,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.017,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

1.017,00

0,00

o.oo

1.017,00

Nr. crt.


4

B

1

2

 • 3

 • 4


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

Lucrări noi

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare t-executie)

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)


■' br ii I ‘'di di i"v,» ' i'

 • 1  ET/SF/DALl-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

 • 2  ET/SF/DALl-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public__

 • 3  ET/SF/DALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

 • 4  ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

 • 5  SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

 • 6  Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban


7 Registru spatii verzi

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)


10


SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești


Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL

din care


 • 1  Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

 • 2  ET a sistemului de alimentare cu energie termica

 • 3  Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL

A Lucrări in continuare


Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)


Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

Lucrări noi

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2


Valoare totala conform SF


166.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00___

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


62.115,58

 • 3.564.25

 • 3.230.25

334,00

58.551,33

256,00100,00


150,00


130,00


130,00


100,00


150,00


130,00


130,00


180,00


120,00


100,00


137,00


20,00


249,00


125,00


400,00


61,89


150,00


130,00


130,00


80,00


260,00


130,00


120,00


100,00


107,00


150,00


130,00


130,00


280,00


120,00


23.355,6’

154,90


54,90


100,00


10.233.61


220,00


Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare (»

crt.

LOCAL

Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

(W

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonalc B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

9,09

500,00

0,00

0,00

500,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,99

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,09

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,90

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,90

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr, Cantacuzino (proiectare+executie)

3.945,06

500,00

500,00

0,00

0,00

-400,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare str. Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

150,00

150,00

0,00

0,00

-149,71

1,29

0,00

0,00

1,29

16

Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,09

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,90

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

o,uo

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare malun parau Danbu, zona Polux

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata București-Brașov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0.00

90,00

0,00

0,00

90,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

unu

30,00

0,00

0,00

30,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

2.741,00

2.741,00

0,00

0,00

2.347,09

5.088,08

0,00

0,00

5.088,08

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

14,60

14,60

0,00

0,00

9,00

14,60

0,00

0,00

14,60

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00 >

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 5

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:       '

BUGET LOCAL Rectificare 6

OBSERVAȚII

crt.

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(•»-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

297,70

297,70

0,00

0,00

-297,90

0,70

0,00

0,00

0,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

2.718,00

2.718,00

0,00

0,00

-1.999,90

1.718,00

0,00

0,00

1.718,00

0

0.00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

430,00

600,00

0,00

0,00

600,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov ~ limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

62.00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

313,00

313,00

0,00

0,00

637,99

950,00

0,00

0,00

950,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

OM

290,00

0,00

0,00

290,00

S

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

9,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,99

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0,00

-330,00

9.150,00

0,00

0,00

9.150,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,90

0,00

0,00

0,00

0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

1,10

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0.00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0.00

91,00

0,00

0,00

91,00

12

PT+DF. Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

9,09

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PTtDE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,90

36,00

0,00

0,00

36,00

 • 14

 • 15

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0.00

1,00

0,00

0,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,09

1,00

1

0,00

0,00

Jrey i țUx

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare

crt

LOCAL Rectificare 5

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

DALI, PT I DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,0»

1,00

0,00

0,00

1,00

25

DALI,PT+DF, Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

424,00

 • 37

 • 38

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

SF Piste biciclete

0,00

0,00

133,00

20,00

133,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

253,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.București

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00 „

1 H<0ff jț

45

DALI, PT+DE Modernizare str. lazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o;otf - <

>-lo6L^

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

•50,00

0,00

0,00

- 0,00 s

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

-15,00

0,00

0,00

//fTCOO ■*,

■ ■ 0,00

» Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 5

FINANȚAT DIN:

Influenta

(7/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare ti

OBSERVAȚI!

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

49

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie si autobaza trolebuze si autobuze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

50

DALl/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0.0(1

10,00

0,00

0,00

10,00

DIRECTOR EXECUTIV,


ROMÂNIA MUNICIPIULI’LO'ESTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@.ploiesti.ro


NR..)T£Se..din.T.!?L201S

CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

16217

4.....................

‘Z AUG. 2018

Prin prezenta, va transmitem propuneri privind suplimentarea veniturilor bugetului local, pentru anul 2018, in vederea rectificării bugetului (venituri) municipiului Ploiești, astfel:

 • - Cont 2107020201 - Impozit pe teren persoane fizice cu 500 mii lei, rezultând suma de 4.500 1 mii lei;

 • -  Cont 21070203 - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru cu 1.500 mii lei, rezultând

suma de 4.500 mii lei;

 • -  Cont 2116020201 - Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice cu

500 mii lei, rezultând suma de 9.292 mii lei;

 • -  Cont 2116020202 - Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice cu 500 mii lei, rezultând suma de 6.441 mii lei;

Cu deosebita considerație.

DIRECTOR EXECUTIV,


Ec. Simona Dolniceanu-Viseanț.


>XP1'JL ,

Serviciul Public

;■! na nțe locale j

PLOIEȘTI */MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST


Rec Ha-


Nr.^104^dinzdataz07.08r2 018
NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA OBIECTIVULUI

“PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

A) Dotări Parc Municipal Ploiești Vest in valoare de 550.000 lei, repartizați astfel:

Cheltuieli aferente anului 2017 in valoare de 212.000 lei, reprezentând contravaloarea următoarelor:

 • 1) Tractor cu accesorii - o bucata: 193.000 lei;

 • 2) Bariera electrica - o bucata: 6.000 lei;

 • 3) Cabina material compozit - doua bucăți: 6.500 x 2 = 13.000 lei;

La aceste cheltuieli se adauga necesarul de dezvoltare al Parcului Municipal Ploiești Vest pe anul 2018 in valoare de 338.000 lei, care se prezintă astfel:

1) Tractoras de tuns gazon -1 bucata = 29.000 lei;

Ținând cont de faptul ca personalul de intretinere al parcului nu este suficient, pentru a evita ramanerea in urma a lucrărilor de intretinere si cosire a ierbii este necesar de inca un tractoras de tuns gazonul, deoarece este foarte eficient.

2) ATV -1 bucata = 4.000 lei;

Având in vedere suprafața extinsa a parcului, este necesar un ATV pentru deplasarea in interiorul

acestuia.

4) Sistem de irigații = 18.000 lei

/■V'Y.     ...........

Pentru o buna funcționare a parcului este nevoie de extinderi acesta sa ocupe o suprafața cat mai mare de acoperire.

ea sistemulni de irigatiiy astf^^iat

5) Conducta BY PASS - 2 bucăți = 20.000 lei

Conform adresei numărul 760/29.11.2016 de la pompieri este necesara montarea unei conducte

BY PASS, atat la rezervorul 1, cat si la rezervorul 2, pentru a se obține autorizația de la aceștia.

 • 6) Sistem antiefractie - o bucata = 20.000 lei

Potrivit raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest este necesara implementarea unui sistem antiefractie pentru a se evita eventualele riscuri.

 • 7) Zona protecție lac (gard + ponton lemn) - 1 bucata = 30.000 lei

Conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest este necesara imprejmuirea lacului artificial din cadrul parcului pentru o mai buna siguranța a cetățenilor care tranzitează zona respectiva.

 • 8) Mașina de tuns iarba - 3 bucăți = 11.000 lei;

 • 9) Scarifîcator - 1 bucata = 3.000 lei;

 • 10) Mașina de maturat-1 bucata = 3.000 lei;

 • 11) Sistem video -1 bucata = 200.000 lei.

Conform planului de paza si raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest, este necesara implementarea unui sistem de supraveghere video.

B)         Având in vedere necesitatea adapostirii utilajelor existente, cat si a utilajelor planificate

achiziționării, va trebui realizat un garaj. Pentru acesta se va intocmi documentație in faza studiu de fezabilitate pentru care propunem alocarea sumei de 15.000 lei.


LISTA 2018 - Alte cheltuieli de investiții, defalcata de categorii de bunuri

Prevedere inițiala

Influente

(+/-)

linafe

;A'—/

Nominalizarea acnizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

X/’"' /V

TI   Z

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Tractor cu accesorii

buc

1

193,00

0

0,00

1

193,00

Bariera electrica

buc

1

6,00

0

0,00

1

6,00

Cabina material compozit

buc

2

13,00

0

0,00

2

13,00

Tractoras gazon

buc

1

29,00

0

0,00

1

29,00

ATV

buc

1

4,00

0

0,00

1

4,00

Sistem irigații

buc

1

18,00

0

0,00

1

18,00

Conducta BYPASS

buc

2

20,00

0

0,00

2

20,00

Sistem antiefractie

buc

1

20,00

0

0,00

1

20,00

Mașina tuns iarba

buc

3

11,00

0

0,00

3

11,00

Scarificator

buc

1

3,00

0

0,00

1

3,00

Mașina de maturat

buc

1

3,00

0

0,00

1

3,00

Zona protecție lac (gard + ponton lemn)

buc

1

30,00

0

1

0,00

1

30,00

Sistem video

buc

0

0,00

+1

+200,00

1

200,00

TOTAL (mii Iei) :

350,00

+200,00

550,00
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1043 din data 06.08.2018


zZ ’ A\>'-. X. Z

1’ ''''

APROBAT, PRIMAR

+..£? COJEȘTI iy

Adrian rin DOBRE


AVIZAT,

DIRECTOR EXECUTIV

01 AWG. 2018NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI

„PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2018

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 500 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 31/16.02.2018. Se solicita majorarea acesteia cu suma de 70,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 570,00 mii lei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel:                                               -mii Iei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Prevedere inițială

Influențe

Prevedere finală

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

20.01.01

Furnituri de birou

3,00

+ 2,00

5,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

7,00

0,00

7,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

220,00

0,00

220,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

29,00

0,00

29,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

35,00

+ 15,00

50,00

20.01.06

Piese de schimb

5,00

0,00

5,00

20.01.08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

0,00

+ 1,00

1,00

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

140,00

+ 52,00

192,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

36,00

0,00

36,00

20.14

Protecția muncii

20,00

0,00^

—^,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

3,00

0,00^

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,00

0,00 ry-

TOTAL:

500,00

+/70^00

Ș70,0ft

M. L

 • - 20.01.01 - Furnituri de birou: este nevoie sa se achiziționeze toate imprimatele tipizate pentru gestionarea bunurilor, imprimate pentru efectuarea serviciului de paza, rechizite, bibliorafturi, dosare, coli scris, etc.

Suma prevăzută inițial: 0,25 mii lei /luna x 12 luni - 3,00 mii lei;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 0,11 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 2,00 mii lei,

 • - 20.01.02 - Materiale curățenie: pentru intretinerea a 9 grupuri sanitare publice, a clădirii administrative si clădire sera, este nevoie sa se achiziționeze soluții dezinfectante pentru grupurile sanitare, soluții de spalat pardoseli, soluții pentru curatat obiecte sanitare, hârtie igienica, mopuri, găleți, maturi, soluții pentru decolmatare si detartrare, etc.

Suma prevăzută inițial: 0,58 mii lei/luna x 12 luni = 7,00 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 1,64 mii lei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

 • - 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, pompe de căldură, grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații. Estimarea este făcută pe baza istoricului de consum al lunilor anterioare, cat si a anului trecut.

Suma prevăzută inițial: 20,84 mii lei /luna x 12 luni = 250,00 mii lei/an;

Consumul real in perioada 01 .01 .2018 - 30.05.2018 a fost in cuamtul de 190,25 mii lei;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 29,74 mii lei;

Consumul estimat pentru lunile următoare este:

20 mii lei x 2 (august, septembrie) + 30 mii lei (octombrie) + 40 mii lei (noiembrie) + 50 mii lei (decembrie) = 160 mii lei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

 • - 20.01.04 - Apa, canal si salubritate: facturi si alte cheltuieli cu apa, ridicare deșeuri menajere, deșeuri vegetale si deșeuri colectate selectiv, taxa apa „Apele Romane”.

Suma prevăzută inițial: 29,00 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: l,04jmilei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.


 • - 20.01.05 - Carburanți si lubrifîanti: uleiuri, motorina pentru auțpttlffita^?; tractor, benzina pentru tractoras de tuns gazon, motocoase, trimmere, mașina de gheata, scarificator, drujba, atomizor, etc. Estimarea carburantului pentru utilaje făcută pe baza istoricului de consum al lunilor anterioare si a anului trecut se prezintă astfel:

5,5 mii lei x 2 luni (iunie + iulie) + 5 mii lei x 2 luni (august + septembrie) + 3 mii lei x 2 luni (octombrie + noiembrie) + 4 mii lei (decembrie) = 31 mii lei;

Suma prevăzută inițial: 2,92 mii lei/luna x 12 luni = 35,00 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 7,45 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 15 mii lei.

 • -  20.01.06 - Piese de schimb: intretinerea utilajelor si a motouneltelor.

Suma prevăzută inițial: 0,42 mii lei/luna x 12 luni = 5,00 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 3,58 mii lei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

 • -  20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet: taxe poștale.

Suma prevăzută inițial: 0,00 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 1 mii lei.

 • - 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare: achiziția de ingrasamant, erbicid, gazon pentru terenurile însorite, vopsea epoxidica pentru scaunele si mesele din beton, bait pentru lemn (băncile din exterior), semințe de flori, fir trimmer, filtru ulei, diverse materiale electrice si sanitare, toner imprimante, ornamente de iama. Se dorește schimbarea vegetației uscate din parc, înlocuirea bateriilor sparte din interiorul grupurilor sanitare, achiziționarea unor dispensere pentru hartia igienica, inlocuirea lămpilor de exterior, cat si alte servicii de intretinere si funcționare.

Suma prevăzută inițial: 140,00 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: 51,47 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 52 mii lei.

 • - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar: trebuie achiziționate radiatoare pentru posturile de paza pentru a evita înghețul din interiorul acestora si panouri pentru a afișa regularneht^ft^^iîița parcului. De asemenea trebuie completat numărul coșurilor de gunoi, acesteși^ind ^insuficientă, pentru suprafața extinsa a parcului, fapt constatat si menționat si de catrc Garda naționala de riîedih-C i

 • - 8 posturi de paza, cate 2 radiatoare, 16 bucăți x 400 de lei = 6.400 lei;

 • - panori pentru reguament: aproximativ 450 lei/bucata x 33 bucăți = 14850;      '

- aproximativ 100 de coșuri de gunoi necesare x 400 de lei = 40.000 lei;

Suma prevăzută inițial: 36 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: 4,17 mii lei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

- 20.14 - Echipament de lucru: personal intretinere + paza+ TESA (tricouri, șepci, pufoaice, uniforma vara, bocanci, geci groase, viziere, cizme noroi, camasi, etc). Conform normativelor in vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, personalului participant la procesul de munca trebuie sa i se asigure echipament de protecție corespunzător specificului activitatii. Având in vederea modificarea posturilor va fi necesara echiparea noilor angajați corespunzător posturilor pe care le vor ocupa.

Suma prevăzută inițial: 20 mii lei;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 11,17 mii lei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

- 20.30.03 - Prime de asigurare non-viata: asigurări pentru autoutilitara si tractor.

Suma prevăzută inițial: 3,00 mii lei/an;

Disponibil la data prezentei: aproximativ 0,61 mii lei;

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

- 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: de exemplu taxe, cat si rovinieta

autoutilitara.

Suma prevăzută inițial: 2,00 mii lei/an

Disponibil la data prezentei: 1,93 mii lei

Nu se solicita rectificare/alocare suplimentara.

LISTA 2018 - Alte cheltuieli de investiții, defalcata de categorii de bunuri               *

Conform olanului de paza si raportului de evaluare si tratare a riscurilor & securi taica fizica

-                    -                -                                                                      i-j W >-:,•••■

la Parcul Municipal Ploiești Vest, este necesara implementarea unui sistem de supraveghere video.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

Prevedere inițiala

Influente

(+/-)

•. Preyedefe finala

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Tractor cu accesorii

buc

1

193,00

0

0,00

1

193,00

Bariera electrica

buc

1

6.00

o

0,00

1

6,00

Cabina material compozit

buc

2

13.00

0

0,00

2

13,00

Tractoras gazon

buc

1

29,00

0

0,00

1

29,00

ATV

buc

1

4.00

0

0,00

1

4,00

Sistem irigații

buc

1

18.00

0

0,00

1

18,00

Conducta BY PASS

buc

2

20,00

0

0,00

2

20,00

Sistem antiefractie

buc

1

20,00

0

0,00

1

20,00

Mașina tuns iarba

buc

3

11,00

0

0,00

3

11,00

Scarificator

buc

1

3,00

0

0,00

1

3,00

Mașina de maturat

buc

1

3,00

0

0,00

1

3,00

Zona protecție lac (gard + ponton lemn)

buc

1

30,00

0

0,00

1

30,00

Sistem video

buc

0

0,00

+1

+200,00

1

200,00

TOTAL (mii lei):

350,00

+200,00

550,00

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE

UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit:

Radu Elena - Adelina

/

C------- REGIA AUTONOMA DE SERVICII

- ^0

■ * -


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


PUBLICE          O T>    Q 7T> O ZT

iova    ffL---Qlk <X'X <k' >»

AC AC, AC

vK        jy CorțffkUM Nr2797 Cerltfte;it Nr.183BGwtt«car Nr r


SO 14001


R.A. SERVîCn PUBLICE R.â.

PLOIEȘTI

NR. ÎNREGISTRARE.........

^Aprobat,

’ wFR5nn


NOTA DE RECTIFICARE A BUGETULUI PE ANUL 2018 /W?

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI CAU

A DICUTIILOR AVUTE LA NIVELUL CONDUCERII MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN

DATA DE 07.08.2018

Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești este asigurata de următorii operatori de salubritate, desemnați ca urmare a procedurii de licitație precum si a contractelor incheiate, bugetul fiind aprobat conform H.C.L. 31/16.02.2018, astfel:

 • 1. Pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire - contract nr. 3633/20.02.2018 ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publica, incheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Rosal Grup S.A., in valoare de 25.047.000 lei, din care, pana la data de 31.07.2018 s-a cheltuit suma de 14.139.391,99 lei siamairamas suma de 10.907.608,01 lei.

 • 2. Pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie valoarea bugetului este de 3.500.000 lei, din care, pana la data de 30.06.2018 s-a cheltuit suma de 963.588,41 lei aferenta contractului nr. 11222/04.06.2018 si a mai ramas suma de 2.536.411,59 aferenta contractului nr. 14607/13.07.2018, incheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L.;

 • 3. Pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare - contract nr. 13782/22.06.2017, incheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L., in valoare de 491.000 lei, din care, pana la data de 31.07.2018 s-a cheltuit suma de 207.563,55 lei;

In urma discuțiilor avute la nivelul conducerii municipiului Ploiești in data de 07.08.2018, se va diminua bugetul pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire, in anul 2018 - cu suma de 4.000,000 lei, ramanand suma de 6.907.608,01 lei, aceasta fiind insuficienta pentru a acoperi programul aprobat.

/O.

Pentru asigurarea unei curățenii optime si respectarea programului aprobat de Municipiul Ploiești, O AS precum si pentru asigurarea unei deszăpeziri eficiente in perioada noiembrie-dccembfid 201.8, in cwaitii .    ..... ..... O


climatice normale, va fi nevoie de acoperirea valorii bugetare de 4.000.000 le: prin# o noua reptificarfc ■/ kf bugetara.

In situația unei ierni cu precipitații abundente sub forma de ninsoare, estimam ca va fi nevoie de o


rectificare bugetara cu suma de 6.000.000 lei, ajungandu-se la un buget total pentru anul 2018 in valoare


de 27.047.000 lei.


Cu stima,


Director Tehnic, Vasile Ionescu
Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Calin BogdanCod F- 13-05/3/0


BSVCP : 797/07.08.2018


2/2


ANEXA LA NOTA DE RECTIFICARE BUGET 2018

PROPUNERE BUGET SALUBRITATE ANUL 2018

Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2018 conform

HCL 31/2018 (lei cu TVA)

Propunere buget 2018 (lei cu TVA)

Defalcare valoare pe trimestre

Trim. I (inclusiv restante 2016) (lei cu TVA)

Trim. II (lei cu TVA)

Trim. III (lei cu TVA)

Trim. IV (lei cu TVA)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Curățenie cai publice, deszăpezire, colectare transport si depozitare deșeuri stradale

Contract 3633/2018

25.047.000

21.047.000

4.908.460

7.054.415

7.176.516

1.907.609

2

Dezinsectie, Dezinfectie, Deratizare

Contract 14607/2018

3.500.000

3.500.000

0

963.588

1.961.407

J

575.005

3

Colectare cadavre de animale

13872/2017

491.000

491.000

93.795

113.768

160.000

123.436

4

Total general

29.038.000

21.047.000

4.908.460

7.054.415

7.176.516

1.907.609

DIRECTOR, RÂUL PETRESCU


Director Tet/nic, ing. Vasile Irnescu


Sef Birou Salubritate,

Bogdan Calini' ”


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA


PRIMAR Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 -RECTIFICARE 6

Capitolul 51.02.71.Ol-AUTORITATI PUBLICE

C.Alte cheltuieli de investiții:

 • 3. “Studiu ”Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești”. Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 27.370,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 55.630,00 lei.

 • 4. “Achizitionarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul''Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iarna, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute” Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 6.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 114.000,00 lei.

Capitolul 61.02.71.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

 • B. Lucrări noi

 • 1. Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL, si SPCLEP

Deoarece pana la aceasta data nu a fost elaborat studiul de fezabilitate la acest obiectiv, propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 100.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0 lei.

2.Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

Deoarece pana la aceasta data nu a fost elaborat studiul de fezabilitate la acest obiectiv, propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 200.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

Propunem modificarea denumirii obiectivului din:

 • 2. SF - Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești.

In

2.Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

B.Lucrari noi.

7. Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)        ,22^^

Deoarece pana la aceasta data nu a fost elaborat studiul de fezabilitate la acest obiectiv, propunem diminuarea din bugetul 10Gal-joW^Fde£5O^QOîffî-l©E=^

Suma prevăzută in bugetul local este de 0 lei.

C. Alte cheltuieli de investiții

2. SF, PT, DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție privind realizarea asigurării alimentarii cu apa din rețeaua existenta in zona.

Propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0 lei.

8.Consultanta pentru procedura pariuri hipice.

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție. Propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 35.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare.

1.” Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public”

Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 35.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 65.000,00 lei.

B. Lucrări noi

 • 1. Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare si execuție) Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru

contractului de lucrări (proiectare si execuție) propunem diminuarea sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

2. Consolidare imobile cu risc seismic str. Mihai Bravu nr. 13 (proiectare si execuție)

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru contractului de lucrări (proiectare si execuție) propunem diminuarea sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

3. Consolidare imobile cu risc seismic in municipiul Ploiești

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru contractului de lucrări (proiectare si execuție) propunem diminuarea sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

4. Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe.

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedurazdefaf^5^M? pentru contractului de lucrări, propunem diminuarea sumei de 450.000,00 lei.


Suma totala prevăzută in buget: 250.000,00 lei.

5. Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Deoarece pana la aceasta data nu a fost elaborat studiul de fezabilitate la^accst obiectiv, propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 600.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0 lei.

9. Centru management trafic

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru contractului de lucrări (proiectare si execuție) propunem diminuarea sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

C. Alte cheltuieli de investiții.

4, SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

Investiția se realizează de operatorul SC Triumf SA in colaborare cu sc Electrica SA si propunem diminuarea de la bugetul local a sumei de 1.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget:0 lei (inclusiv TVA).

5. AE, PT, DE, DALI, Consolidare Bloc A4, Str.Tarnava, Nr.4

Acest obiectiv finanțarea serviciilor si a lucrărilor se face cu fonduri alocate de la bugetul de stat si propunem diminuarea sumei de 68.000,00

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei (inclusiv TVA)

10. Documentații PUZ in Municipiul Ploiești - Amenajare adapost pentru câini comunitari

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem diminuarea sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

15. SF Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

In acest sens a fost identificat terenul din str. Lucernei nr. 1 iar in anul 2014 a fost elaborata documentația “Plan Urbanistic Zonal str. Lucernei”, aprobat prin H.C.L. nr. 235/26.06.2014.

Conform prevederilor urbanistice pe terenul cu suprafața de 32.535 mp se pot realiza apoximativ 200 locuințe cu un regim de inaltime maxim P+l.

Pentru continuarea acțiunilor de realizare a obiectivului, in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, se vor realiza următoarele etape de intocmire a documentațiilor tehnico economice : studiul de fezabilitate, P.A.C., P.T., D.E.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de serviciijjrjvind elaborarea studiului de fezabilitate propunem alocarea din bugetul local a sumei de l^OO^QAO^X

Suma totala prevăzută in buget: 350.000,00 lei.


Suma totala prevăzută in buget: 350.000,00 lei.                              \

'•

17. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare^ termica blocuri in municipiul Ploiești.

A fost elaborat studiu de fezabilitate si aprobat in HCL, urmând a fiLdepuSe cereri de finanțare, propunem alocarea sumei 35.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 185.000,00 lei.

20. ET/DALI Rest de executat imobil Ștefan cel Mare nr. 34

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem diminuarea sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

23. Documentații tehnice clădiri str. Cosminele nr. 11A

Consiliul Local al Municipiului Ploiești are in derulare contractul nr. 6252/02.03.2010 cu Agenția Naționala pentru Locuințe (A.N.L), al cărui obiect este de transmitere a terenului cu o suprafața de 11 988,00mp situat in str. Cosminele nr. 1 IA, in folosința gratuita a A.N.L. in vederea construirii de locuințe individuale prin credit ipotecar A.N.L.

Terenul trebuie transmis către A.N.L. liber de sarcini, ceea ce presupune demolarea clădirilor existente de la fosta unitate militară.

Pentru realizarea serviciilor de proiectare documentații tehnice de demolare a clădirilor, este necesar incheierea unui contract de prestări servicii.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare etapa DTAD propunem alocarea sumei 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 20.000,00 lei.

26. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public.

A fost elaborat studiu de fezabilitate si aprobat in HCL, urmând a fii depuse cereri de finanțare, propunem alocarea sumei 126.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 274.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - Protecția mediului

 • B. Lucrari noi

3. Acord cadru - Extindere rețele de canalizare (proiectare+executie)

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru incheierea unui acord cadru de lucrări pentru extinderea rețelelor de canalizare in municipiul Ploiești., propunem diminuarea sumei de 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

1. ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice.

A fost elaborat studiu de fezabilitate si aprobat in HCL, urmând a fii depuse cereri de finanțare, propunem alocarea sumei 248.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 249.000,00 lei.

2 ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem

iluminat public.


Propunem diminuarea de la bugetul local a sumei de 1.000,00 lețv

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

10. SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a obiectivului sus menționat, se dorește alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000,00 lei.                        "

Suma totala prevăzută in buget: 80.000,00 lei.

Capitolul 81.02-71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

C.Alte cheltuieli de investiții:

1. Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție - transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești. Contract finalizat, propunem diminuarea de la bugetul local a sumei de 50.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 280.000,00 lei.

Capitolul 84.02-71.01 - TRANSPORTURI

20. Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem diminuarea sumei de 5.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

C. Alte cheltuieli de investiții

41. SF Amenajare maluri parau Dambu

Deoarece pana la aceasta data nu s-a prezentat nici un ofertant, propunem suplimentarea sumei de 20.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 40.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAIAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII. MARIANA STOCHITADIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. 858% /


rfVex/? 3

MCI Hn
Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

B. LUCRĂRI NOI

2. Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale” (proiectare+executie)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale” (proiectare+executie), s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Se propune diminuarea din bugetul local a sumei de 50,00 mii lei si redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție.

3. Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord (proiectare+executie, s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Se propune diminuarea din bugetul local a sumei de 50,00 mii lei si redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție.

4. Modernizare punct termic Ia Colegiul „Spiru Haret”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”, s-a alocat suma de 25,00 mii lei.

Pentru demararea procedurii de achiziție a obiectivului mai sus menționat, se propune majorarea cu suma de 135,00 mii lei pe anul 2018 in bugetul Municipiului Ploiești.

6.R.T.E. - Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii .2019-2021, R.T.E. - Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Se propune diminuarea din bugetul local a Siimci de 50,00 mii lei /și^ redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție deoarece îiu s-a'edificat/ construcția.                                                               oX

15. Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23 s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Se propune diminuarea din bugetul local a sumei de 50,00 mii lei si redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție.

16. Extindere/reabilitare modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru Extindere/reabilitare modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești, s-a alocat suma de 30,00 mii lei.

Se propune diminuarea din bugetul local a sumei de 30,00 mii lei si redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție.

17. Construire grădinițe in Municipiul Ploiești

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru construire grădinițe in Municipiul Ploiești, s-a alocat suma de 30,00 mii lei.

Se propune diminuarea din bugetul local a sumei de 30,00 mii lei si redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

10. Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru construire grădinițe in Municipiul Ploiești, s-a alocat suma de 20,00 mii lei.

Se propune majorarea sumei alocate pentru anul 2018 cu suma de 36,00 mii lei.

11. Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru construire grădinițe in Municipiul Ploiești, s-a alocat suma de 20,00 mii lei.

Se propune majorarea sumei alocate pentru anul 2018 cu suma de 36,00 mii lei.

20.Achizitie autocamion cu remorca pentru Liceul Tehnologic de Transporturi

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești s-a aprobat alocarea sumei de 250,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru achiziție autocamion cu remorca pentru Liceul Tehnologic de Transporturi.

Se propune diminuarea din bugetul local a sumei de 2i redistribuirea acesteia la alt obiectiv de investiție.


CAP. 67.02.71.01. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII               '

9.S.F/Amenajare/Reabilitare Locuri de Joaca

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind^a^'b'bat’ea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru achiziția studiului de fezabilitate s-a alocat suma de 30,00 mii lei.

Se propune majorarea sumei alocate cu 3,00 mii lei pentru plata avizelor/acordurilor solicitate prin certificate de urbanism.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


APROE ~

PRIM/


Adrian Florin DO


Hq


NOTA DE FUNDAMENTARE    z>t

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 6

Capitolul 67.02.71.01 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

B - Lucrări noi

Reamenajare Parc Andrei Muresanu, proiectare si execuție întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis,Tinosu

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 20L8:.Cap.B_-Zwcrarz no'r. 5.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Poduri parau Dambu

Pod peste pârâul Dambu in dreptul străzii Namoloasa

Pod peste pârâul Dambu pe strada Muzelor

Pasarela peste pârâul Dambu pe strada Cornetului

Pasarela peste pârâul Dambu in dreptul străzii Badesti

Pasarela peste parau! Dambu in dreptul străzii Neajlov

Pasarela peste pârâul Dambu in dreptul depozitului Kober Pod peste pârâul Dambu pe strada Ștrandului

Pod peste parau! Dambu, str.Mircea cel Batran

Pod peste pârâul Dambu, str.Oborului

Pod peste parau! Dambu strada Mihai Bravu


întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 200.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 200.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino (proiectare si execuție)

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 400.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 500.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 100.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strada Traian Vuia

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Modernizare strada Anul 1848

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajamcnt 2018: Cap.B - Lucrări noi:-T.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Modernizare strada Moldovei

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.


Modernizare strada Inului, etapa II întrucât lucrările nu

148.710 lei, inclusiv TVA, C

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 150.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.290 lei.

Modernizare strada Iazului, execuție si proiectare DALI, PT+DE întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, strada Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

In formați i financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 50.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor; Modernizare străzi Cartier Rafov, etapa II, străzile : Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului; Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol, strada Cerbului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

Pentru decontarea lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere ce se vor realiza in urma execuției rețelelor de canalizare, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 2.347.080 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare                                         f

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 2.741.000 lei, inclusiv TVA B ugel recti fi c at: 5.08 8.080 I ei, inclusiv TVA.


Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 297.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 297.700 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 700 lei, inclusiv TVA

Acord-cadru - Lucrări rețea stradala in municipiul Ploiești - proiectare si execuție

întrucât nu a fost demarata procedura, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 10.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Modernizare strada Elena Doamna

întrucât lucrările sunt in desfășurare, propunem redistribuirea sumei de 1.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 2.718.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.718.000 lei, inclusiv TVA

C - Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele SF/PUZ, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 430.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 170.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 600.000 lei, inclusiv TVA

DALI - Modernizare strada Ștrandului pe tronsonul ieșire Pasaj 1 ucov'/-pista biciclete, inclusiv amena ja re jiratoriu pe str.Strandului DIN 1B                                     Z

limita Ploiești, corelare parte carosabila cu sens giratoriu pe str.Strandului DN 1B


Pentru decontarea serviciului de proiectare, DALI, propunem''shphmentarea alocației bugetare cu suma de 62.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 63.000 lei, inclusiv TVA

SF + exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Pentru decontarea serviciului de proiectare, faza SF, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 637.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 313.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 950.000 lei, inclusiv TVA

DALI - Prelungire strada Marasesti, de la sensul giratoriu la centura de vest

întrucât nu a fost intocmita documentația tehnica, faza DALI, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 10.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 0 lei.

PUZ/SF/CF ”Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești - Cartier Rafov”

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PUZ/SF/CF, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 120.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli inclusiv TVA.

Buget rectificat: 253.000 lei, inclusiv TVA


SF - Parcare supraetajata Malu Roșu, strada Turmelor/strada Sergent Gh.Mateescu/ Armoniei

întrucât nu a fost intocmita documentația tehnica, faza SF, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 0 lei.

SF - Masuri de protecție impotriva inundațiilor B-dul București

întrucât nu a fost intocmita documentația tehnica, faza SF, propunem redistribuirea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 5.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 0 lei.

SF - Modernizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni - 50.000 lei, inclusiv TVA

întrucât nu a fost intocmita documentația tehnica, faza SF, propunem redistribuirea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 50.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 0 lei.

SF - Modernizare strada Arinului

întrucât nu a fost intocmita documentația tehnica, faza SF, propunem redistribuirea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 15.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 0 lei.

Reabilitare baza materiale transport auto depou tramvaiesi'âiifobhza


troleibuze si autobuze                                                     > \ a

;                             . .. V i U* Vi,

■ i               :                                           ’ S

Ținând cont de innoirea/modemizarea parcului de vehicule destiriht transportului public in comun prin implementarea proiectelorsi autobaza troleibuze si autobuze” cu finanțare europeana nerambursabila Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.1 "Reducerea


tramvaie, troleibuze, autobuze electrice a aparut ca necesita^g^Sjgpâi^^a obiectivului de investiții “Reabilitare baza materiala transport auto - Dqp^u*tr^waie emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”. Prin implementarea acestui obiectiv de investiții se dorește a se realiza modernizarea depoului de tramvaie, precum si construirea autobazei pentru troleibuze si autobuze care sa asigure toate elementele necesare funcționarii sistemelor implementate, respectiv infrastructura de incarcare si intretinere a mijloacelor de transport.

Valoarea estimativa a obiectivului de investiții este de 32.760.0001ei cu TVA (7.000.000 Euro).

Pentru realizarea obiectivului de investiții sus menționat, Municipul Ploiești dorește inițierea procedurii de achiziție publica pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentaii tehnico-economice, fazele SF, PT, CS, DTAC, cereri de finanțare, studiu impact mediu, documentații de licitație, etc) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare baza materiala transport auto - depou tramvaie si autobaza troleibuze si autobuze”.

In acest context, propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 0 lei.

Buget rectificat: 500.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela J AMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

Municipiul Ploiești


3 l ^aprobat


Direcția Tehnic Investiții


B €i țta ■ 0)1^201? primar


Adrian Florin DOBRE


SRID


NOTĂ DE FUNDAMENTARECAP: 84.02.71.01

Transporturi

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 7. Achiziție Autobuze

Pentru achiziția unui număr de 10 autobuze noi, diesel Euro VI, propunem diminuarea alocației inițiale de 9.700.000 lei inclusiv TVA, cu suma de 550.000 lei, inclusiv TVA.

Buget inițial 2018: 9.700.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 9.150.000 lei, inclusiv TVA.

Director Executiv

Mihaela Iamandi

amandi


întocmit Voieia Bogdan