Hotărârea nr. 314/2018

Hotãrârea nr. 314 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE

HOTĂRÂREA NR. 3r4


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive nr. 123/07.08.2018 a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, raportul de specialitate nr. 14602/06.08.2018 și nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 59/07.08.2018 al Direcției Economice;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

având în vedere prevederile art.l din Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/07.08.2018 și ale art.l din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.l 1/07.08.2018; ’

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare de reduceri/gratuități de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016, Hotărârea Consiliului Local nr.235/2017, Hotărârea Consiliului Local nr.354/2017si Hotărârea Consiliului Local nr.258/2018;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, art.2 alin.(l-3), art.42 alin.(l);

în conformitate cu prevederile art.l9 și art.49 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.58 din Legea nr. 2/2018 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2018;

în temeiul art.36, ali.(4), lit.a și art.45, alin.(2),lit.a ale Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”, cu suma de 1,640 milioane lei, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni. nr. 88. cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon. 0244 54375*1, Fax: 0244 51322S, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

>■ © ■« j? 4t«OO

\ Nr 610


Anexa nr. 1 4 ă

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

5

pe anul 2018

- mii Iei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat

HCL

nr.208/2018

Diferente de rectificat

47-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

32.186,0

1.640,0

33.826,0

105,1

49.931,0

51.029,5

147,6

102,2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, Iară TVA

27.047,0

1.378,0

28.425,0

105,1

41.958,4

42.881,5

147,6

102,2

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

26.578,0

1.640,0

28.218,0

106,2

44.194,0

45.166,3

156,6

102,2

a.l

TVA

4.243,0

262,0

4.505,0

106,2

7.056,0

7.211,2

156,6

102,2

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

3

22.335,0

1.378,0

23.713,0

106,2

37.138,0

37.955,0

156,6

102,2

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.184,0

0,0

5.184,0

100,0

5.303,2

5.419,9

102,3

102,2

a.2

TVA

828,0

0,0

828,0

100,0

847,0

865,6

102,3

102,2

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.356,0

0,0

-----4

4.356,0

*aee 1 ----

100,0

4.456,2

4.554,2

102,3

” 102,2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.208/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

424,0

0,0

TVA

68,0

0,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

356,0

0,0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

73.368,0

0,0

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

73.368,0

0,0

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16.583,0

0,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm inte asimilate

10

1.704,0

0,0

cheltuieli cu personalul, din care:

11

49.792,0

0,0

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

48.212,0

0,0

CI

ch. cu salariile

13

46.257,0

0,0

C2

bonusuri

14

1.955,0

0,0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

527,0

0,0

----------Lf

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

424,0

100,0

433,8

443,4

102,3

102,2

68,0

100,0

69,6

71,1

102,4

102,2

356,0

100,0

364,2

372,2

102,3

102,2

73.368,0

100,0

72.866,5

72.725,6

99,1

99,8

73.368,0

100,0

72.866,5

72.725,6

99,3

99,8

16.583,0

100,0

16.964,4

17.337,6

102,3

102,2

1.704,0

100,0

1.704,0

1.704,0

100,0

100,0

49.792,0

100,0

48.909,1

48.395,0

98,2

98,9

48.212,0

100,0

47.336,0

46.821,0

98,2

98,9

46.257,0

100,o1

45.417,0

44.923,0

98,2

98,9

1.955,0

100,0

1.919,0

1.898,0

98,2'

98,9

, 527,0

'ase 2 -----

100,0

539,1

551,0

i

102,3

' 102,2


\\

FM

43^


INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.208/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.053,0

0,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.289,0

0,0

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

0,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

f

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.053,0

100,0

1.034,0

1.023,0

98,2

98,9

5.289,0

100,0

5.289,0

5.289,0

100,0

100,0

0,0

633,5

824,5

tir’ r

-

E
INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.208/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

o)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI

EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

Propunere rectificare 2018

%

Estimări

an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.208/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.628,0

0,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

2

Surse proprii

2.628,0

0,0

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

2.628,0

0,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

927,0

0,0

2

Nr. mediu de salariați total

939,0

0,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

49

936,0

0,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.268,8

0,0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.621,0

0,0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

78,1

0,0


Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

2.628,0

2.628,0

2.628,0

927,0

920,0

908,0

939,0

922,0

912,0

936,0

919,0

909,0

4.268,8

100,0

4.268,3

4.268,1

100,0

100,0

3.621,0

100,0

3.617,2

3.617,0

99,9

100,0

78,1

100,0

79,7

80,6

102,0INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.208/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1.000,0

1.000,0

991,4

988,8

9

Plăți restante

56

3.216,0

3.216,0

10

Creanțe restante

) 57

3.000,0

3.000,0
> ■ © ' .-A. /£,-• *enoo «»■ i:5 ,!*11 *wi

hr- 610.


Anexa nr. 2 âfi- tfCt . G/^/^O/^1

Detalierea indicatorilor economico-fînanciari p re văzu ți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestoraINDICATORI

Nr. rd.

2017

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

78.413,0

63.731,0

73.368,0

36.044,0

73.368,0

115,1

100,0

18.272,0

18.861,0

15.970,0

20.265,0

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.llb + rd. 12 + rd.

13 + rd. 14), din care:

2

78.413,0

63.731,0

73.368,0

36.044,0

73.368,0

115,1

100,0

18.272,0

18.861,0

15.970,0

20.265,0

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din

care:

3

41.709,0

30.147,0

46.321,0

15.509,0

-1.378,0

44.943,0

149,1

97,0

7.733,0

8.273,0

10.273,0

18.664,0

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

35.919,0

25.054,0

41.231,0

12.606,0

-1.378,0

39.853,0

159,1

96,7

6.460,0

7.000,0

9.000,0

17.391,0

a3)

din redevențe și chirii

6

A

a4)

alte venituri

7

5.790,0

5.093,0

5.090,0

2.903,0

5.090,0

99,9

100,0

1.273,0

1.273,0

1.273,0

;a;i.2-7î;o

JzL

din vânzarea mărfurilor

8

/ '

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

36.704,0

33.584,0

27.047,0

20.535,0

1.378,0

28.425,0

84,6

105,1

10.539,0

10.588,0

jo

r

5.697,0

1si

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
INDICATORI

Nr.

rd.

20 f

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

cl.l

subvenții cu TVA

43.677,0

39.964,0

32.186,0

cl.2

subvenții fara TVA

36.704,0

33.584,0

27.047,0

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

38.294,0

34.716,0

26.578,0

cl.3

TVA

6.114,0

5.543,0

4.243,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

10

32.180,0

29.173,0

22.335,0

subvenții de la ASSC cu

TVA, din care:

5.064,0

4.908,0

5.184,0

cl.4

TVA

808,0

783,0

828,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.256,0

4.125,0

4.356,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

340,0

340,0

424,0

TVA

54,0

54,0

68,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

286,0

286,0

356,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

A)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

fi)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

2018

din care:

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Tr.:m I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

24.437,0

1.640,0

33.826,0

84,6

105,1

12 541,0

12.600,0

6.780,0

1.905,0

20.389,0

1.378,0

28.425,0

84,6

105,1

10 539,0

10.588,0

5.697,0

1.601,0

21.588,0

1.640,0

28.218,0

81,3

106,2

11.085,0

11.173,0

5.365,0

595,0

3.447,0

262,0

4.505,0

81,3

106,2

1.769,0

1.784,0

857,0

95,0

18.141,0

1.378,0

23.713,0

81,3

106,2

9.316,0

9.389,0

4.508,0

500,0

2.675,0

5.184,0

105,6

100,0

1.338,0

1.332,0

1.320,0

1.194,0

427,0

828,0

105,7

100,0

214,0

213,0

211,0

190,0

2.248,0

4.356,0

105,6

100,0

1.124,0

1.119,0

1.109,0

1.004,0

174,0

424,0

124,7

100,0

118,0

95,0

95,0

116,0

28,0

68,0

125,9

100,0

19,0

15,0

15,0

19,0

146,0

356,0

124,5

100,0

99,0

80,0

80,0

97,0

• -»’*}

XrO"' y

% z

INDICATORI

Nr. rd.

20

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

f5) |alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

78.413,0

75.895,0

73.368,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

78.413,0

75.895,0

73.368,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

19.069,0

15.796,0

16.583,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

15.163,0

12.343,0

13.014,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

11.215,0

8.634,0

8.901,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3.000,0

1.204,0

1.241,0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8.000,0

7.209,0

7.432,0

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

215,0

221,0

228,0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

102,0

105,0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.725,0

3.581,0

3.981,0

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

35,0

26,0

27,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

1.258,0

1.048,0

1.080,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

408,0

231,0

238,0

2018

din care:

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

37.264,0

73.368,0

96,7

100,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

37.264,0

73.368,0

96,7

100,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

9.060,0

16.583,0

105,0

100,0

4.147,0

4.147,0

4.146,0

4.143,0

7.218,0

13.014,0

105,4

100,0

3.253,0

3.253,0

3.253,0

3.255,0

4.846,0

8.901,0

103,1

100,0

2.225,0

2.225,0

2.225,0

2.226,0

761,0

1.241,0

103,1

100,0

310,0

310,0

310,0

311,0

3.970,0

7.432,0

103,1

100,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

115,0

228,0

103,2

100,0

57,0

57,0

47,0

105,0

102,9

100,0

26,0

26,0

'-26,0

' .<1    27,0

2.276,0

3.981,0

111,2

100,0

995,0

995,0

.«.995,0

996,0

49,0

27,0

103,8

100,0

7,0

7,0

iȘri'" 7,0

6,0

536,0

1.080,0

103,1

100,0

271,0

271,0

271,0

267,0

166,0

238,0

103,0

100,0

60,0

60,0

60,0

58,0

INDICATORI

Nr.

rd.

201

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

privat

44

c)

prime de asigurare

45

850,0

817,0

842,0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.648,0

2.405,0

2.489,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

337,0

314,0

330,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

3,0

L0

1,0

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3,0

1,0

1,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

INDICATORI

Nr. rd.

20.

Aprobat HCL

nr. 512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8,0

3,0

6,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care;

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

189,0

129,0

133,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

17,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.351,0

1.438,0

1.483,0

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

650,0

666,0

550,0

i2)

și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18,0

11,0

95,0

2018

din care:

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

11,0

6,0

200,0

100,0

2,0

2,0

1,0

1,0

57,0

133,0

103,1

100,0

33,0

33,0

33,0

34,0

7,0

17,0

106,3

100,0

4,0

4,0

4,0

.     5,0

673,0

1.483,0

103,1

100,0

371,0

371,0

371,0

370.0

252,0

550,0

82,6

100,0

138,0

138,0

>■'.138,0

136,0

:!’Pf

~ -

- • țl.-wț 5- / \

8,0

95,0

863,6

100,0

24,0

24,0

V

Y 24,0

23,0

INDICATORI

Nr. rd.

20

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,0

13,0

13,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

>6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

ÎL

alte cheltuieli

78

744,0

504,0

519,0'

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămintc asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1.341,0

1.527,0

1.704,0

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

c)

ch. cu taxa de licență

82

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2,0

1,0

2,0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

389,0

475,0

335,0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

49.419,0

48.866,0

49.792,0

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

40.482,0

40.061,0

48.212,0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

90 + rd. 91), din care:

88

39.678,0

39.259,0

46.257,0

2018

din care:

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

13,0

100,0

100,0

13,0

405,0

519,0

103,0

100,0

130,0

130,0

130,0

129,0

689,0

1.704,0

111,6

100,0

426,0

426,0

426,0

426,0

2,0

5,0

100,0

100,0

2,0

3,0

5,0

2,0

200,0

100,0

1,0

1,0

325,0

335,0

70,5

100,0

84,0

84,0

84,0

24.830,0

49.792,0

101,9

100,0

12.454,0

12.316,0

12.59^0

z/i241?:o.

24.029,0

48.212,0

120,3

100,0

12.056,0

11.918,0

fcs

12.198,0

W/' ■

\V • •, ■.

12040$

23.530,0

46.257,0

117,8

100,0

11.570,0

11.570,0

11.570,0

<->■ '•<

11.547,0

INDICATORI

Nr.

rd.

20

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

a) salarii de bază

89

37.257,0

36.838,0

26.386,0

o) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

19.871,0

c) alte bonificații (conform CCM)1

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată

91,1

13,0

10,0

e)cheltuieli cu salariile personalului

cf. HG1091/2014/hgl017/2015

91,2

2.408,0

2.411,0

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

804,0

802,0

1.955,0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

145,0

144,0

265,0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

144,0

143,0

426,0

b) tichete de masă;

96

515,0

515,0

1.264,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

2018

din care:

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

13.224,0

26.386,0

71,6

100,0

6 600,ol

6.600,0

6.600,0

6.586,0

10.306,0

19.871,0

4,970,0

4.970,0

4.970,0

4.961,0

499,0

1.955,0

243,8

100,0

486,0

348,0

628,0

493,0

105,0

265,0

184,0

100,0

66,0

66,0

66,0

67,0

279,0

426,0

297,9

100,0

142,0

142,0

142,0

115,0

1.264,0

245,4

100,0

420,0

140,0

420,0

284,0

INDICATORI

Nr. rd.

201'

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

335,0

335,0

527,0

266,0

a) pentru directori/directorat

105

250,0

250,0

345,0

172,0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

85,0

85,0

168,0

87,0

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

14,0

7,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

8.602,0

8.470,0

1.053,0

535,0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

8.584,0

9.706,0

5.289,0

2.685,0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(rd. 122 + rd. 123), din care:

115

943,0

2.065,0

791,0

348,0

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

7.641,0

7.641,0

4.498,0

2.337,0

2018

din care:

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

I rim IV

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

527,0

157,3

100,0

132,0

132,0

131,0

132,0

345,0

138,0

100,0

86,0

86,0

86,0

87,0

168,0

197,6

100,0

42,0

42,0

42,0

42,0

14,0

4,0

4,0

3,0

3,0

1.053,0

12,4

100,0

266,0

266,0

266,0

255,0

5.289,0

54,5

100,0

1.323,0

1.323,0

1.323,0

1.320,0

791,0

38,3

100,0

198,0

198,0

198,0

197,0

'     4.498,0

58,9

100,0

1.125,0

1.125,0

1.125,0

1.123,0

INDICATORI

Nr. rd.

201

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl- 1)

participarea la profit a salari aților

124

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

Q)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

INDICATORI

Nr.

rd.

20 <

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0,0

-12.164,0

0,0

-1.220,0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

40.482,0

40.061,0

48.212,0

24.029,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

2018

din care:

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

0,0

-78,0

649,0

-2.520,0

1.949,0

48.212,0

0^'

243,0

?>

i

o

INDICATORI

Nr. rd.

201.

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

39.678,0

39.259,0

46.257,0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

962,0

960,0

927,0

5

Nr. mediu de salariați

153

993,0

993,0

939,0

Nr. mediu de salariați fără conducere

990,0

990,0

936,0

6

a)

(lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.

153]/12*1000

154

3.339,9

3.304,6

4.268,8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.407,6

3.372,1

3.621,0

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

79,0

64,2

78,1

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fînite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

2018

din care:

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

7.298,0

23.530,0

46.257,0

927,0

927,0

938,0

939,0

935,0

936,0

4.264,5

4.268,8

X

X

X

4.283,2

3.621,0

X

X

X

38,4

78,1

X

X

X

X

X

X

X

X

. s R 0 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

-—--


INDICATORI

Nr. rd.

201.

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

6 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

1J

12

13

14

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

31.800,0

3.216,0

3.216,0

5.190,0

3.216,0

9

Creanțe restante, din care:

165

8.657,0

3.040,0

3.000,0

1.560,0

3.000,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3.040,0

3.000,0

1.560,0

3.000,0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ■> rămas de rambursat)   / /

171

*Director Financiar ec. Monica Tănass


Șef serv. BTV ec. Camelia CercelS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 02-44 543751. Fax: 0244 5'13226, e-mail; officec^ratph.ro. www.ratph.ro

Anexa nr. 3 C A-              •


S 'V 200


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. ort.

Indicatori

Prevederi an 2016

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

J

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

1

Venituri din exploatare*)

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

#■ © t

♦ A£RO<3 •{,

5 ISO »001 JOOt g

i N' 610 /


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: offîce(g£ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 4 (4)- iH C (■ Hq,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Surse proprii, din care:

9.034,0

2.628,0

a) - amortizare

7.641,0

1.296,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

sursă neconsumată 2017          (

cota de dezvoltare de 15% din venituri bilete aferenta 2014,2015,2016)

1.393,0

61,0

1.332,0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Investiții în curs, din care:

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

INDICATORI

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.490,0

' 1 •*>

A

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare rețea contact troleibuz(zona centrala)

116,0

vy /o/

Automate de bilete

140,0

v j kAj

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Racordare rețea centralizata termoficare

930,0

Stand reglat direcție autobuze

47,0

Modernizare statie inspecție tehnica

125,0

Mașina de dejantat D=22,5 toii

47,0

Mașina de echilibrat roti D = 22,5 toii SH

70,0

Stand probat si reglat electroinjectoare Diesel

23,0

Strung prelucrare bandaje

50,0

Choper tracțiune tramvaie

500,0

Sursa statica 15 kw

100,0

Autotum SH pentru rețeaua de tramvaie si troleibuze

250,0

Telelift SH

46,0

Motostivuitor 1,5 t SH

46,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

fet" '■

■ V'.

v

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Page 4

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:

16,0

138,0

Freza zapada

4,0

Aparat de aer condiționat

3,0

Pompa submersibila

9,0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

Director Financiar, ec. Monica Tănasa ;
sport Călători Express S.

str. Găgeni. nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228. e-mail: office@ratph.ro. www.ratph.roMăsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1. Continuarea măsurii reducerii de personal etapa II (30.06.-31.12.2018).

sep.18

-12.164

-

835

-

835

-

835

-

2

Măsura 2. Modificarea programului de transport și a listei de stații

iul.18

-12.164

-

1.800

-

-

-

-

-

3

Măsura 3. Valorificarea bunurilor casate scoase din uz troleibuze și autobuze.

iun. 18

-12.164

-

500

-

500

-

500

-

4

Măsura4 .

Reducerea consumului de carburanți cu 3%.

apr. 18

-12.164

/

-

200

-

500

-

1.000

-

Total:

X

3.335

1.835

-

2.335

-Director Financiar, ec. Monica Tănase


Șef se ec. Cam