Hotărârea nr. 313/2018

Hotãrârea nr. 313 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA

I legMjtatb'Î


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 313 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 115/03.08.2018 a primarului Adrian-Florin Dobre, a viceprimarului Cristian Mihai Ganea și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Claudia Oana Sălceanu și Raportul de specialitate nr. 5664/08.08.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 64/07.08.2018 al Direcției Economice;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate, Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 08.08.2018;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cât și prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.l5/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.58, din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, și art.15 din Legea nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

în conformitate cu art.2 din Legea nr.227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile art.2 din Ordinul nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile art.4 alin.l lit. c), art.9 alin. (1) și (3), art.10 alin. (1) si (2), lit. a) si f) din Ordonanța de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 2 alin (3) litera b) din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, î                                       5                            7                                                            7                     >                           7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDI Gheorghe SÎRBC-SIMK

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A

Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

BUGETULDEVENITURISICHELTUIELIRECTIFICAT pe anul 2018

ANEXA NR:1


mii lei

fi

Ir.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2018

Propuneri rectificare 2018

Influente +/-(S^t)

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9=8/5*100

10=9/8*100

0

1

2

3

4

5

6

7=5/4

8

9

10

11

L

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

11,172.23

12,004.79

832.56

107.45

12,004.79

12,004.79

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11,160.46

11,994.36

825.90

107.39

11,994.36

11,994.36

100.00

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3.77

10.43

6.66

276.66

10.43

10.43

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

11,118.32

11,810.75

692.43

106.23

11,810.75

11,810.75

100.00

100.00

1

Chettut^t de exploatare, din care:

8

11,118.29

11,810.55

692 26

106.23

11,810.55

11,810.55

100.00

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,354.94

2,512.12

157.17

106.67

2,512.12

2,512.12

100.00

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

61.41

63.31

1.90

103.09

63.31

63.31

100.00

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

7,617.19

8,326.22

709.02

109.31

8,326.22

8,326.22

100.00

100.00

co

Cheltuieli de natura salariala țrd.13+rd.14)

12

7,022.45

7,606.59

584.14

108.32

7,606.59

7,606.59

100.00

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

6 567.75

7,112.00

544.25

108.29

7112.00

7112.00

100.00

100.00

C2

Bonusuri

14

454.70

494.59

39.89

108.77

494.59

494.59

100.00

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

98.02

98.02

98.02

98.02

100.00

100.00

Cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

381.62

403.46

21.84

105.72

403.46

403.46

100.00

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

213.13

218.15

5.02

102.36

218.15

218.15

100.00

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

1,084.73

908.90

-175.83

83.79

908.90

908.90

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.03

0.20

0.17

0.20

0.20

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

IIL

REZULTATUL

BRUTjprofit/pierdere)

22

53.91

194.04

140.13

359.93

194.04

194.04

100.00

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

158.77

190.40

31.63

119.92

190.40

190.40

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.64

1

Rezerve legale

25

h

r.Crt

INDICATORI

Nr rd.

Aprobat 2018

Propuneri rectificare 2018

Influente +/-(«-*)

%

Estimări an 2019

Estimări ian 2020

7 -

%

"a’TW

'Ar

. •      • . rZ

9=8/5*100

10^9/8*100

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii recedenti

27

3.64

H-----------------------------------------

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantafe din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altar costuri aferente acestor imprumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.

30

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c>

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuielt cu reclama si ublicitate

41

6

Alte cheltuieli

42

Vffl

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

316.30

281.62

89.04

186.62

186.62

66.27

100.00

1

Alocații de la buget

44

N

r.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

2018

Propuneri rectificare 2018

Influente +/-(6-4)

%

Estimări an 2019

%

V 0 o lOTd

9=815*100

• ■■      C-.

10=943*100

’vS-'Y

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

X o

,(X

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

316.30

281.62

-34.68

89.04

186.62

186.62

“66.27

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

109

118

108.26

119

119

100.85

100.00

2

Nr. mediu de salariate total

49

107

110

102.80

119

119

108.18

100.00

3

Castigui mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd.12/rd.49*1000

50

5,371.06

5,659.90

105.38

5,659.90

5,659.90

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

3,746.36

3,839.27

102.48

3,839.27

3,839.27

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii in unitate valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

104.38

109.04

104.47

100.79

100.79

92.44

100.00

6

Productivitatea munca in unitate fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persaana)

53

7

Productivitatea muncii in unitate fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1 )*1000

55

995.18

983.84

98.86

983.84

983.84

100.00

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCĂTORUL UNiTATU Râul Petrescu


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia


fâcmț'/oA

* OeseRVfcf/ r‘ Vb ’ «<âX

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat

ANEXA NR:2

Lh ttec fh


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018 din care:

Influente +/

(B-6S)

% 10=8/8ax100

%

9=8/5x100

An 2018 din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la 30.06.2018

Propuneri rectificare 2018

Cf.Ordln

2012016

cf.HCL

434/28.11.2

017

cf. Ordin 3146/2017

Cf. HCL 30/16.02.20 18

Trlml

Trlm li

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

9,073.61

9,073.61

8,786.90

11,172.23

11,172.23

5,877.80

12,004.79

832.56

107.45

136.62

2,806.41

5,877.80

8,921.17

12,004.79

1

Venituri totale din exploatare

'Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

9,070.47

9,070.47

8,782.08

11,168.46

11,168.46

5,871.48

11,994.36

825.90

107.39

136.58

2,803.72

5,871.48

8,913.46

11,994,36

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

9,070.47

9,070.47

8,782.08

11,168.46

11,168.46

5,871.48

11,994.36

825.90

107.39

136.58

2,803.72

5,871.48

8,913.46

11,994.36

al)

din vanzarea /reduselor

4

a2>

din servicii prestate

5

9 043.33

9,043.33

8,694.97

11 143.11

11,14311

5,855.14

11,966.41

823.30

107.39

137.62

2,797.14

5 855.14

8,890.65

11,966.41

MUNICIPIUL PLOfESTI - servicii publice

4,158.28

4,158.28

3,826.40

6,054.37

6,054.37

3,232.24

6,600.59

548.22

109.02

172.50

1,500.81

3 232.24

4,925.86

6,600.59

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Telea'en

419.23

419.23

310.18

536.40

536 40

262.87

536.40

0.00

100.00

172.93

126.11

262.87

399.63

536.40

93)

din redevente si chirii

6

3.23

3.23

3.23

3.23

3.23

1.61

3.23

0.00

100.00

100.00

0.54

1.61

2.38

3.23

a4)

alte venituri

7

23.91

23.91

83.88

22.12

22.12

14.73

24.72

2.60

111.75

29.47

6.04

14.73

20.43

24.72

b

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete i Rd.10+Rd.11), din care:

9

d

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

din amenzi si penalități

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de caoital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

7

2

Venituri financiare

i.Rd.23r-Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

3.14

3.14

4.82

3.77

3.77

6.32

10.43

6,66

276.66

216.39

2.69

6.32

7.71

din imobilizări financiare

23

b>

din investiții financiare

24

o

CL

din diferente de curs

25

0.01

001

0.02

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

100.00

50.00

0.00

0.00

0.00Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018 din care:

Influente +/

(84a)

% 10=8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018 din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la 30.06.2018

Propuneri rectificare 2018

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

434/28.11.2

017

cf. Ordin 3146/2017

Cf. HCL

30/16.02.20 18

Trlml

Trlm li

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

d

din dobânzi

26

3.13

3.13

4.80

3.76

3.76

6.32

10.42

6.66

277.13

217.08

2.69

6.32

7.71

10.42

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

9,019.70

9,019.70

8,685.60

11,118.32

11,118.32

5,380.22

11,810.75

692.43

106.23

135.98

2,686.23

5,380.22

8,892.18

11,810.75

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd,79+Rd.86+Rd.120)l din care:

30

9,019.68

9,019.68

8,685.59

11,118.31

11,118.29

5,380.19

11,810.55

692.26

106.23

135.98

2,686.23

5,380.19

8,891.99

11,810.56

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd 40+Rd.46), din care.

31

2,077.58

2,077.58

1,784.22

2,354.94

2,354.94

846.53

2,512.12

157.17

106.67

140.80

422.40

846.53

2,011.83

2,512.10

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39i, din care:

32

279.73

279.73

214.68

305.48

305.48

105.91

459.58

154.10

150.45

214.08

56.12

105.91

365.92

459.58

a'

cheltuieli cu materiile prime

33

b.

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

136.31

136.31

96.97

148.04

148.04

41.57

297.74

149.70

201.12

307.04

16.45

41.57

241.73

297.74

blL

cheltuieli cu piesele de schimb

35

54.16

54.16

28.84

56.47

56.47

4.88

193.47

137.00

342.61

670.84

1.09

4.88

160.92

193.47

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

31.19

31.19

26.50

32.28

32.28

19.53

41.28

9.00

127.88

155.77

8.82

19.53

31.23

41.28

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

38.89

38.89

31.74

52.64

52.64

14.56

57.04

4.40

108.36

179.71

2.30

14.56

56.44

57.04

d'

cheltuieli privind energia si apa

38

104.54

104.54

85 97

104.80

104.80

49.78

104.80

100.00

121.90

37.37

49 78

67.75

104.80

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti iRd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

206.50

206.50

77.11

347.92

347.92

21.40

386.27

38.35

111.02

500.93

10.02

21.40

369.70

386.27

a

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

160.35

160.35

38.17

308.30

308.30

4.43

346.03

37.73

112.24

906.55

1.59

4.43

340.33

346.03

b)

cheltuieli privind chiriile <Rd.43+Rd.44), din care:

42

26.72

26.72

25.61

26.82

26.82

12.80

26.44

-0.38

98.58

103.24

6.40

12.80

19.74

26.44

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

6.00

12.00

0.00

100.00

100.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2i

- către operatori cu capital privat

44

14.72

14.72

13.61

14.82

14.82

6.80

14.44

-0.38

97.44

106.10

3.40

6.80

10.74

14.44

CL

prime de asigurare

45

19.43

19.43

13.33

12.80

12.80

4.17

13.80

1.00

107.81

103.53

2.03

4.17

9.63

13.80

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6

7+Rd.68+Rd.69+Rd.78i, din care:

46

1,591.35

1,591.35

1,492.45

1,701.56

1,701.56

719.22

1,666.27

-35.28

97.93

111.65

356.26

719.22

1,276.21

1,666.27

aL

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

2.00

2.00

1.00

5.00

5.00

2.00

5.00

0.00

100.00

500.00

2.00

2.00

5.00

5.00

b1) I cheltuieli privind consultanta uridica

49

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclama și publicitate Rd.51+Rd.53), din care:

50

11.50

11.50

10.08

18.01

18.01

6.40

21.00

3.00

116.60

208.33

3.64

6.40

15.50

21.00

ci>

cheltuieli de protocol, din care:

51

9.50

9.50

8.96

12.00

12.00

2.82

12.00

0.00

100.00

133.93

1.85

2.82

9.00

12.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

2.00

2.00

1.12

6.00

6.00

3.58

9.00

3.00

150.00

803.57

1.79

3.58

6.50

9.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

[i * <

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018

din care:

Influente +/

(8-6a)

%

10=8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018 din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la 30,06.2018

Propuneri rectificare 2018

of.Ordln

20/2016

cf.HCL

434/28.11.2 017

cf. Ordin 3145/2017

Cf. HCL

30/16.02.20

18

Trlml

Trlm«

Trlm III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd 58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sar

58

d2i

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activrtati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

5.20

5.20

3.99

10.20

10.20

1.43

10.20

0.00

100.00

255.64

0.63

1.43

7.90

10.20

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

17.20

17.20

10.43

12.90

12.90

12.12

47.70

34.80

369.77

457.33

0.10

12.12

47.40

47.70

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0.20

0.20

0.00

1.90

1.90

1.67

8.30

6.40

436.84

0.00

1.67

8.25

8.30

-interna

65

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.90

0.70

450.00

0.00

0.00

0.85

0.90

-externa

66

1.70

1.70

1.67

7.40

5.70

435.29

0.00

1.67

7.40

7.40

SL

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

22.56

22.56

21.36

23.12

23.12

10.45

24.12

1.00

104.33

112.92

5.07

10.45

18.36

24.12

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

12.50

1250

12.59

12.00

12.00

7.35

15.40

3.40

128.33

122.32

4.09

7.35

11.63

15.40

i)

alte care

cheltuieli cu serviciile executate de terti, din

69

1,519.80

1,519.80

1,432.69

1,618.63

1,618.63

679.22

1,541.15

-77.48

95.21

107.57

340.73

679.22

1,168.72

1,541.15

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

564.10

564.10

536.36

624.70

624.70

263.98

527.60

-97.10

84.46

98.37

132.71

263.98

395.99

527.60

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

3.15

3.15

0.00

-3.15

0.00

0.00

0.00

1.65

JȘL

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

22.35

22.35

4.14

5.00

5.00

1.00

5.50

0.50

110.00

132.85

0.00

1.00

5.50

5.50

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

J5).

cheltuieli ou prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

1.50

1.50

1 38

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

100.00

36.23

0.00

0.00

0.50

0.50

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

0.60

0.60

0.31

1.70

1.70

0.25

1.70

0.00

100.00

548.39

0.00

0.25

1.70

1.70

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd,85), din care:

79

85.14

85.14

70.60

61.41

61.41

24.48

63.31

1.90

103.09

89.67

12.34

24.48

42.95

•r.

». .:■■ 'XSx ț©«gi

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

A-

------'      VP*Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018 din care:

Influente +/

(8-Sa)

% 10=8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018 din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

Propuneri rectificare 2018

cf.Ordin

20/2016

cf.HGL

434/28.11.2

017

cf. Ordin 3146/2017

Cf. HCL

30/16.02.20

18

Trlm l

Trlm 11

Trlm III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

b)

oh. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

0.00

c)

ch.cu taxa de licența

82

3.00

3.00

3.00

5.50

5.50

1.50

5.50

o.oo

100.00

183.33

0.75

1.50

2.25

5.50

A

ch.cu taxa de autorizare

83

9.00

9.00

2.32

8.20

8.20

1.76

10.10

1.90

123.17

435.34

1.48

1.76

3.50

10.10

«)

ch. cu taxa de mediu

84

0.01

0.01

0.00

0.03

0.03

0.00

0.03

0.00

100.00

0.00

0.00

0.03

0.03

fj

eh. cu alte taxe si impozite

85

73.13

73.13

65.28

47.68

47.68

21.23

47.68

0.00

100.00

73.04

10.11

21.23

37.18

47.68

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:

86

5,924.34

5,924.34

5,427.77

7,617.20

7,617.20

3,834.56

8,326.22

709.02

109.31

153.40

1,926.56

3,834.56

5,971.39

8,326.22

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

4,633.93

4,633.93

4,326.29

7,022.45

7,022.45

3,499.59

7,606.59

584.14

108.32

175.82

1,776.12

3,499.59

5,425.95

7,606.59

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4,327.63

4,327.63

4,051.79

6,567.75

6,567.75

3,275.20

7,112.00

544.25

108.29

175.53

1,658.60

3,275.20

5,048.86

7,112.00

a} salarii de baza

89

3,092.88

3,092.88

2,931.15

4,892.05

4 892.05

2,470.02

5,309.00

416.95

108.52

181.12

1,179.41

2,470.02

3,848.66

5,309.00

b) sporuri, prime si alte bonificării aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1,234.75

1,234.75

1,120.64

1,675.70

1,675.70

805.18

1,803.00

127.30

107.60

160.89

479.19

805.18

1,200.20

1,803.00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0.00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

306.30

306.30

274.50

454.70

454.70

224.39

494.59

39.89

108.77

180.16

117.52

224.39

377.09

494.59

â) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

73.59

73.59

55.44

126.01

126.01

59.11

135.52

9.51

107.55

244.44

28.12

59.11

94.84

135.52

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

227.91

227.91

219.06

286.14

286.14

144.16

300.99

14.85

105.19

137.40

68.28

144.16

224.17

300.99

C) vouchere de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

4.80

4.80

0.00

42.55

42.55

21.12

58.08

15.53

136.50

21.12

21.12

I     58.08

58.08

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1O1+Rd.1O2+Rd.1O3), din care:

100

54.70

54.70

38.89

0.00

0.00

42.36

98.02

98.02

252.04

0.00

42.36

98.02

98.02

a) ch. cu plătite compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

54.70

54.70

38.89

o.oo

0.00

42.36

98.02

98.02

252.04

0.00

42.36

98.02

98.02

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

Z

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a aftor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd.112), din care:

104

182.88

182.88

98.96

381.62

381.62

190.47

403.46

21.84

105.72

407.70

99.09

190.47

289.58

<403.46

a) pentru directori/directorat

105

92.02

92.02

18.62

166.57

166.57

82.80

180.37

13.80

108.28

968.69

41.40

82.80

124.20

iț 180.37

componenta fixa

106

92.02

92.02

18.62

151.80

151.80

82.80

165.60

13.80

109.09

889.37

41.40

82.80

124.20

165.60

componenta variabila

107

14.77

14.77

0.00

14.77

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

14.77

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018

din care:

Influente +/

(8-Sa)

% 10=8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018 din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la 30.06.2018

Propuneri rectificare 2018

cf.Ordln

20/2016

Cf.HCL

434/28.11.2

017

cf. Ordin 3145/2017

CI. HCL 30/16.02.20 18

Trlm 1

Trlm II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

90.86

90.86

80.34

215.05

215.05

107.67

223.09

8.04

103.74

277.68

57.69

107.67

165.38

223.09

componenta fixa

109

90.86

90.86

80.34

215.05

215.05

107.67

223.09

8.04

103.74

277.68

57.69

107.67

165.38

223.09

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit leali

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,052.83

1,052.83

963.64

213.13

213.13

102.14

218.15

5.02

102.36

22.64

51.35

102.14

157.84

218.15

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.1l5+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

932.63

932.63

1,402.97

1,084.73

1,084.73

674.62

908.90

-175.83

83.79

64.78

324.94

674.62

865.82

908.91

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd,123), din care:

115

777.61

777.61

1,196.03

1,827.20

1,827.20

36.29

783 06

-1,044.14

42.86

65.47

0.02

36.29

523.85

783.06

- către bugetul general consolidat

116

5.00

5.00

0.04

5.00

5.00

1.89

5.00

0.00

100.00

12,500.00

0.00

1.89

5.00

5.00

- către alti creditori

117

772.61

772.61

151.86

1,822.20

1,822.20

34.40

778.06

-1,044.14

42.70

512.35

0.02

34.40

518.85

778.06

bl

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.10

0.10

0.05

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

100.00

1,000.00

0.00

000

0.50

050

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

28.78

28.78

40.39

31.62

31.62

16.32

35.52

3.90

112.33

87.94

6.44

16.32

28.04

35.52

e)

oh. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

86 00

86.00

81.77

122.00

122.00

33.63

102.50

-19.50

84.02

125.35

16.78

33.83

67.00

102.50

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane lRd.123-Rd.126i, din care:

122

40.15

40.15

84.73

-896.59

-896.59

588.38

-12.68

883.91

1.41

-14.97

301.71

588.38

246.43

-12.71

JU

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

782.80

782.80

1,271.74

917.76

917.76

639.93

793.24

-124.52

86.43

62.37

308.69

639.93

793.24

793.24

fl.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

2.80

2.80

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

742.65

742.65

1,187.01

1,814.35

1,814.35

51.55

805.92

-1,008.43

44.42

67.89

6.98

51.55

546.81

805.92

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

742.65

742.65

1,187.01

1,814.35

1,814.35

51.55

805.92

-1,008.43

44.42

67.89

6.98

51.55

546.81

805.92

- din participarea salariatilor la profit

128

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

11.04

11.04

11.04

27.35

27.35

16.46

27.35

0.00

100.00

247.74

6.27

16.46

27.35

27.35

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.02

0.02

0.01

0.03

0.03

0.20

0.17

666.67

2,000.00

0.00

0.03

0.19

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

î \r>

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

h

r          ’

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.02

002

0.01

0.03

0.03

0.03

0.20

0.17

666.67

2,000.00

0.00

0.03

0.19

&020Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018 din care:

Influente +/

(8-6a)

%

10s8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018

din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

Propuneri rectificare 2018

cf.Ordln

20/2016

cf.HCL 434/28.11.2 017

cf. Ordin 3146/2017

Cf. HCL 30/16.02.20

18

Trlm I

Trlm II

Trlm III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

bl.

aferente creditelor pentru investiții

133

b2

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c

alte cheltuieli financiare

133

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (proflVpierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

53.91

53.91

101.30

53.91

53.91

497.58

194.04

140.13

359.93

191.55

120.18

497.88

28.99

194.04

venituri neimpozabile

141

749.07

749.07

1,193.84

1,814.36

1,814.35

51.55

805.92

-1,008.43

44.42

67.51

6.98

51.55

546.81

805.92

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

1 596.74

1,596.74

2,524.13

2 752.76

2,752.76

685.73

1,801.88

-950.88

65.46

71.39

311.56

685.73

1,164.75

1,801.88

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

153.00

153.00

234.47

158.77

158.77

181.08

190.40

31.63

119.92

81 20

87.96

181.08

103.51

190.40

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din explotare, din care: (rd.2)

144

9,070.47

9,070.47

8,792.08

11,168.46

11,168.46

5,871.48

11,994.36

2,803.72

5,871.48

8,913.46

11,994.36

a)

venituri din subvenții sl transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau In calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariata :Rd.87), din care:

147

4,633.93

4,633.93

4,326.29

7,022.45

7022.45

3,499.59

7,606.59

1,776.12

3 499.59

5 425.95

7,606.59

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariata aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/sl a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

904.90

904.90

452.45

904.90

248.85

452.45

452.45

904.90,

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariata ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

15C

1,181.22

1,181.22

590.61

1,498.34

453.22

590.61

1,057.45

1,648.06

3

Cheltuieli cu salariile Rd.88)

151

4 327.63

4,327.63

4,051.79

6 567.75

6,567.75

3,275.20

7,112.00

1,658.60

3 275.20

5,048.86

7,112.00

4

Nr. de .rsonal orognozat ta finele anului

152

104

104

98

109

109

109

118

108

109

118

118

5

Nr. mediu de salariati

153

97

97

95

107

107

105

110

103

105

108

110

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata ((Rd. 147-Rd.93-Rd.98 /Rd. 1531/12*1000

154

3,917.82

3,917.82

3,746.36

5,371.06

5,371.06

5,461.08

5,659.90

105.38

151.08

5,656.96

5,461.08

5,484.68

5,659:90

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

156

3,717.90

3,917.82

3,746.36

3,746.36

3,805.43

3,839.27

102.48

3,095.57

3,543.08

3,640,90

3,453.82

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu mii lej/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

93.51

93.51

92.44

104.38

104.38

55.92

109.04

104.47

117.95

27.22

55.92

ti

82.53

\ 109.04

Nr. Cri

INDICATORI

Nr.

rd.

An 2017

An 2018 din care:

Influente +/

(845a)

%

10=8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018 din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

Propuneri rectificare 2018

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL

434/28.11.2

017

cf. Ordin 3146/2017

Cf. HCL

30/16.02.20

18

Trlml

Trlm fi

Trlm III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

27.22

55.92

82.53

109.04

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitefot>rsoana)W=QPF/Rd. 153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice din care:

159

- cantitatea de produse finite QPF)

153

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF*p

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

229.32

9

Creanțe restante, din care:

165

59.43

462.01

37.69

462.01

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

"-de la operatori cu capital privat

16?

43.78

462.01

22.04

462.01

"-de la bugetul de stat

168

"-de la bufetul de local

169

"-de la alte entitati

170

15.65

15.65

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (Soldul ramas de rambursat

171

CONDUCĂTORUL UNITATII                                               CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Râul Petrescu                                                                      FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

^jqUVNRzSXl-

\ '

' ......

Xj *


Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediui/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

Prevederi an 2017

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

7,238.66

7,305.42

100.92

9,073.61

8,786.90

96.84

1.Venituri din exploatare

7,236.32

6,896.88

95.31

9,070.47

8,782.08

96.82

2.Venituri financiare

2.34

2.74

117.09

3.14

4.82

153.50

3.Venituri extraordinare


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R-A. Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872


ANEXA NR:4 O HCV


P rogramuldejnvestitii,dotarisisurselede finanțare

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2017

Valoare

Aprobat

Preliminat

an 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

209.15

12.08

281.62

186.62

186.62

1

Surse proprii, din care:

209.15

12.08

281.62

186.62

186.62

a; - amortizare

b) - profit

209.15

12.08

281.62

186.62

186.62

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

aj - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

denumire sursa

denumire sursa

11

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

209.15

12.08

281.62

186.62

186.62

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

159.15

12.08

231.62

186.62

186.62

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

159.15

12.08

231.62

Pompa de nămol

Trim III

12.75

Statie automata prelevare probe uzate

Trim III

45.00

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus |2 sisteme)

Trim II

6.54

Roter cu funcție de firewall

Trim III

4.00

Imprimanta laser color

Trim III

7.60

Copiator multifuncțional

Trim III

19.00

Licența Microsoft Office 2016 111*0.95)

Trim III

10.45

Licența Windows 10 (5*1,1)

Trim III

5.50

Licența Windows 10 (5*1,1)

Trim IV

5.50

Corel DRAW Graphics Suite X8

Trim IU

3.30

Soft de management al documentelor

Trim li

10.00

Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (4 )

Trim III

14.00

Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (3)

Trim IV

10.50

Extindere perioada licența pt. soluția antivirus

Trim III

6.60

Aparate aer condiționat (3 bucj

Trim III

7.50

| Soft contabilitate

Trim III |

45.00

INr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2017

Valoare

Aprobat

Preliminat

an 2018

an 2019

an 2020

J,

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistem supraveghere video (sediu)

Trim III

11.50

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

Trim II

6.88

Unitati centrale cu sistem de operare inclus

trim III

8.00

5.30

Unitati centrale cu sistem de operare inclus

trim IV

2.80

2.66

Aparate aer condiționat

trim III

7.00

Extindere perioada de licența pentru Soluția antivirus

trim III

4.20

4.12

Licența Office 2016 professional

trim III

1.10

Router cu funcție de firewafl

trim III

2.80

Pompa de nămol

trim III

12.75

Statie automata prelevare proba apa uzata

trim III

40.50

Sistem video supraveghere HD (statie epurare)

trim III

70.00

Soft contabilitate

trim III

10.00

bj pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

50.00

50.00

Lucrări de investiții clădire sediu

R.A.S.P., P-ta Victoriei (obținere autorizație securitate la incendiu)

Trim III

50.00

50.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL