Hotărârea nr. 312/2018

Hotãrârea nr. 312 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local, al Centrului Creşă Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 312

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive nr. 126/07.08.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 752/06.08.2018 al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli, având ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51/07.08.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 08.08.2018;

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare (* actualizată);

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018 a Centrului Creșa Ploiești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/16.02.2018 - Anexa 3, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

X

Contrasemnează:

SECRETAR,

( Laurentiu DITU


Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.


PREȘEDINTE DE ȘEI) Gheorghe SțRBU-S

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

ANEXA 1

BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

. mu ier i.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Prevedere conform H.C.L. 287 31.07.2018

Realizat

j Prevederi

^.conform rectificare

la

31.07.2018

Influente (+/-)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.724.0C

3.257.4C

203.0C

5,927.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.707.0C

3,257.40

200.00

5,907.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5.707.0C

3,257.40

200.00

5,907.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,130.00

2,967.20

200.00

5,330.00

Cheltuieli salarlale in bani

10.01

4,954.00

2,841.99

200.00

5,154.00

Salari rdErbaza

10.01,01

4,535.00

2,588.51

189.00

4,724.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

374.00

225.26

10.00

384.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

3.52

1.00

8.00

Ore suplimentare

10.01.07

000

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

38.00

24.70

38.00

Contribuții

10.03

176.00

125.21

0.00

176.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

49.00

48.27

49.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

1.52

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

16.00

15.80

16.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.49

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

2.58

3.00I

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

105.00

56.55

105.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

472.00

234.72

0.00

472.00

Bunuri si servicii

20.01

339.00

187.56

0.00

339.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.15

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

79.00

38.91

79.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

173.00

110.59

173.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

32.00

17.30

32.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

4.24

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

7.60

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

8.77

30.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

14.00

3.97

0.00

14.00

Medicamente

20.04.01

5.00

0.00

5.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

0.00

1.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

8.00

3.97

8.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

88.00

34.43

0.00

88.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8.00

0.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

34.43

80.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

10.00

0.13

0.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

0.13

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

000

Cerceta re-dezvoita re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

7.00

7.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 287 / 31.07.2018

Realizat

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare"'

la

31.07.2018

Protecția muncii

20.14

6.00

1.44

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului ootrivit disoozitiilor leqale

20.25

mo

Tichete cadou

20.27

““0.00

■l+a L.-I4-.I-1!

20.30

9.00

7.19

C 00

9.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

0.40

■200

Protocol si reprezentare

20.30.02

o.Qo

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

'..-Q.OO

Chirii

20.30.04

XK?

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

6.79

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

105.00

55.48

0.00

105.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

105.00

55.48

105.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.00

3.00

20.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17.00

3.00

20.00

Active fixe

71.01

17.00

3.00

20.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

17.00

0.00

3.00

20.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

l

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Dinca Cristina


CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


Anexa nr.l

ZA


LISTA

Obiectivelor de investiții pentru Centrul Cresa Ploiești cu finanțare de la bugetul local

- Rectificare -

mii lei

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actualiz

Valoare contrac t

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET LOCAL HCL 287/31.07.2018

din care:

Influent

e

+/-

De la bugetul Local rectificat

transf

bug.st at

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 68.02-71

17,00

3,00

20,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL

17,00

3,00

20,00

din care :

C

Alte cheltuieli de investiții

17,00

3,00

20,00

1

Dotări- aparatura birotica si alte active corporale

17,00

3,00

2 0,00

2

3

DIRECTOR,


COMPARTIMENT


FINANCIAR CONTABIL,

■ l


Fodor Angelica