Hotărârea nr. 311/2018

Hotãrârea nr. 311 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 311 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 119/07.08.2018 a domnului primar Dobre Adrian-Florin, a domnului viceprimar Ganea Mihai Cristian și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Zoia Staicu și Raportul de Specialitate nr. 6880/07.08.2018 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58/07.08.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018, art. 4 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 3/06.01.2018, art. 1 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006, art. 19 si 49 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr.215/2001-privind Administrația Publică Locală - republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

5

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare ale investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2018.

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘED1N

Gheorghe SÎRBU-SMOCM

JUDEȚUL. PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

Anexa nr 1 la H.C.L. nr. 72018


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

MII LEI

Buget aprobat

Execuție

31.07.2018

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.000

780

1.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare

43.10.09

9.510

4.980

9.510

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

3.000

895

755

3.755

TOTAL VENITURI

13.510

6.655

755

14.265

J

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

13.510

6.564

755

14.265

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.510

5.669

0

10.510

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.510

5.669

0

10.510

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.354

3.544

0

$.354

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.134

3.389

0

6:134

Salarii de baza

10.01.01

6.090

3.355

6.090

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34

34

34

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

iVouchere de vacanta

10.02.06

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

220

155

0

220

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

63

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

iTd.03.03

21

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

1

.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

130

67

v 130

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4.068

2.081

0

^-4.068'

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.587

838

0

T' 1.587

Furnituri de birou

20.01.01

16

11

16

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

15

. 26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

353

200

353

Apa, canal si salubritate

20.01.04

237

112

. v 237

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

243

138

243

'Piese de schimb

20.01.06

74

27

”74

VJ

Buget aprobat

Execuție

31.07 2018

Influente

Buget rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

18

32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

106

58

106

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

500

259

500

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

528

266

0

528

Hrana pentru animale

20.03.02

528

266

528

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

126

34

0

126

Medicamente

20.04.01

56

20

56

Materiale sanitare

20.04.02

70

14

70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

295

98

0

295

Uniforme si echipament

20.05.01

84

28

84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

211

701

211

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90

5

0

90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

90

5

90

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cari

ti, publicații si materiale documentare

20.11

”TT

2

11

Consultanta si expertiza

20.12

21

8

21

Pregătire profesionala

20.13

26

2

26

Protecția muncii

20.14

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.384

828

0

1.384

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

53

15

53

Chirii

20.30.04

5

2

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.326

811

1 326

un

59.C

ĂJLXALTECHELTUIELI (cod

)1 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

88

44

0

88

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

88

44

88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.000

895

755

3.755

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.000

895

755

3755

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.000

895

755

3 755

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.000

895

755

3.755

Construcții

71.01.01

2.693

825

721

3.414

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

62

55

34

96

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

245

15

245

Alte active fixe

71.01.30

0

0

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

"CONSTANTIN STERE"

ANEXA nr.2 la H.C.L. nrSlL/2018


LISTA DE INVESTIȚII 2018- mii lei -


Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

367

34

401

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

50

-5

45

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

6

8

Motocultivator - 1 bucata

11

11

9

Freza sol - 1 bucata

3

3

10

Motofierastrau

3

3

11

Aparat de sudura

6

6

12

Aparat frigorific

16

16

LUCRĂRI TOTAL

2.633

721

3.354

INVESTIȚII NOI

2.400]

721

3.121

1

Parcare auto - execuție

1.270

1.270

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

300

3

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - execuție

310

310

4

Clădire administrativa zoo

520

520

5

Lacuri păsări de apa

396

396‘

6

Canal apa zoo

291

291

7

Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate si proiect tehnic

34

34

INVESTIȚII IN CONTINUARE

233

233

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

140

140

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

93

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

3.000

755

3.755

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN


ANEXA nr. 3 Ia H.C.L. nrMlL/2018

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

MOTOCULTIVATOR- 1 BUCATA-11 mii lei

FREZA SOL - 1 BUCATA - 3 mii lei MOTOFIERASTRAU - 1 BUCATA - 3 mii lei

în parc, grădina zoologică și plajă există zone intinse de teren ce trebuie lucrat eficient, pentru aceasta se impune achiziționarea celor mai sus menționate .

APARAT DE SUDURA - 6 mii lei

Dotarea cu un aparat de sudura este necesara pentru desfasurarea activitatii atelierului de reparații si intretinere in condiții normale.

Specificații tehnice:

  • -  Tensiunea de alimentare 380 V;

  • -  Electrozi utilizabili: 0 1,6  0 5,0 mm;

  • -  Pentru toate categoriile de lucrări;

  • -  In regim intensiv de lucru;

  • -  Utilizabil atat in spatii inchise, cat si in exterior;

  • -  Posibilitatea de a suda otel carbon si slab aliate, otel inox, etc.;

  • -  Fiabil, robust, ușor de intretinut;

  • -  Protecție termica cu termostat.

APARAT FRIGORIFIC - 16 mii lei

Se impune achiziția unui aparat frigorific, pentru camera frigorifică unde se depozitează carnea și-subprodusele din came care urmează să fie administrate în hrana animalelor. Aparatul trebuie să producă o temperatură de până la - 20° C, pentru a preveni degradarea alimentelor depozitate. Este necesara achiziția unui aparat nou, deoarece cel existent s-a defectat de nenumărate ori, s-a repara dar nu mai produce o temperatură constantă care să mențină carnea și subprodusele din came în condiții optime.

INVESTIȚII NOI

LACURI PĂSĂRI DE APA (PROIECTARE + EXECUȚIE) - 396 mii lei

Se impune amenajarea celor doua lacuri pentru păsări de apa, situate la intrarea in Gradina Zoologica care se afla intr-o stare avansata de degradare. In ultima perioada cele doua amplasamente nu au suferit nici o reparație sau lucrare de întreținere. Aceste lacuri in primul rând trebuiesc racordate la sistemul de canalizare, pentru a putea fi igienizate si dezinfectate corespunzător.

Pentru a corespunde normelor in vigoare, amplasamentele respective ar trebui compartimentate si amenajate in mai multe bazine cu apa, toate cu dimensiuni mai mici, pentru fiecare specie in parte. Pentru a nu fi in contact cu păsările sălbatice din afara Grădinii Zoologice, aceste amplasamente trebuiesc acoperite cu plase speciale din material plastic sau fir textil. De asemenea in


CANAL APA ZOO (PROIECTARE+EXECUTIE)-291 mii lei

Pentru a asigura un debit constant de apa, pe toata perioada secetoasa, iar

in perioada ploioasa evitarea inundațiilor pe aleile din Gradina Zoologica, se impune decolmatarea si amenajarea canalului de apa ce traversează gradina zoologica.

Lucrarea va cuprinde si amenajarea pe cursul canalului a bazinului de apa

unde este situata specia lebădă de vara.

CABINET VETERINAR - STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC- 12 mii lei

Având în vedere că in acest moment Grădina Zoologică nu deține un cabinet veterinar unde se pot trata animalele din colecție, se impune demararea procedurilor de achiziție pentru acest obiectiv de investiție.

Această investiție este necesara deoarece în momentul de față animalele sunt tratate în adăposturi cea ce nu convine normelor sanitar-veterinare in vigoare.

în ORDINUL 1798/ 2007 și în normele A.N.S.V.S.A, se stipulează că o Grădină Zoologică, nu poate funcționa fără un cabinet veterinar, care deține cel puțin o sală postoperatorie, o sală de tratamente și intervenții chirurgicale, farmacie pentru medicamente și vaccinuri.

în primă faza se va contacta o firma specializată pentru întocmirea studiului de fezabilitate.

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN