Hotărârea nr. 310/2018

Hotãrârea nr. 310 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 129/08.08.2018 a primarului Adrian-Florin Dobre, a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a domnilor consilier: Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Simion Sîrbu, Zoia Staicu, Gheorghe Andrei, precum și Raportul de Specialitate nr. 5267/06.08.2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57/07.08.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000- privind educația fizica și sportul cu modificările și completările ulterioae, a H.G. nr. 1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 august 2(118.

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Gheorghe SÎRBU-SIMI


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

9                  5

JUDEȚUL: PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR.l la HCL nr3lO /

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2018

/ ș/      ---.MHLEț

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

31.07.2018

BUGET 2018 CF HCL 192/30.05.2018

, ©/’ (/-•

INFLUENT

\ bugeȚ-

W

TOTAL VENITURI - din care:

8.669,00

12.551,00

1.063,00

13.614,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

8.669,00

12.551,00

1.063,00

13.614,00

venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

331,40

530,00

530,00

Alte venituri

36.10.50 ’

14,40

59,00

59,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

24,00

_________12,00

— — 12,00

24,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

8.299,20

11.950,00

1.051,00

13.001,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

8.292,00

10.700,00

1.051,00

11.751,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

7,20

1.250,00

1.250,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.765,20

12.551,00

1.063,00

13.614,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

7.758,00

11.301,00

1.063,00

12.364,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

7.758,00

11.301,00

1.063,00

12.364,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

2.715,00

5.222,00

-425,00

4.797,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0'

10.01

2.608,15

5.053,00

-400,00

4.653,00

Salarii de baza

10.01.01

2.608,15

5.053,00

-400,00

4.653,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.0

10.02

0,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

106,85

169,00

-25,00

144,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42,62

43,00

43,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,32

2,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

14,08

15,00

15,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,43

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,90.

2,00

2,00

Contribuția asiquratorie pentru munca

10.03.07

46,50

106,00

-25,00

81,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

5.019,00

6.029,00

1.488,00

7.517,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.691,50

2.765,00

579,00

3.344,00

Furnituri de birou

20.01.01

9.50

15,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

21,50

40,00

40,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

1.147,00

1.150,00

100,00

1.250,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

148,00

150,00

50,00

200,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

39,00

50,00

50,00

Piese de schimb

20.01.06

7,50

30,00

30,00

Transport

20.01.07

59,00

60,00

20,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

165,00

170,00

50,00

220,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1 095,00

1.100,00

359,00

1.459,00

Reparații curente

20.02

36,00

50,00

275,00

325,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

212,00;

266,00

50,00

316,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

212.001

266,00

50,00

316,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE 31.07.2018

1

i BUGET 2018

l CF. HCL

192/30.05.2018

INFLUENT

E (+/-),

BUGET RECTIFICAT ,02018

vi

Hrana pentru animale

20.03.02

/ - -

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

5,00

20,00

20.00

Medicamente

20.04.01

5,00

10 00

-7   ,10.00

Materiale sanna'?

2004:02

10,00

o<=\ tâ-'

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.

20.05

72,00

210,00

“uȘ/210,00

Uniforme si echipament

20.05.01

32,00

120,00

120,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

90,00

90,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

259,00

363,00

50,00

413,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

192,00

288,00

25,00

313,00

Deplasări in străinătate

20.06.02 .

67,00

75 00

25,00

100,00

Materiale-de-laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,50

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

7,00

44,00

44,00

Protecția muncii

20.14

25,50

30,00

30,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

120.24

0 00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor extern

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor intern-

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1.708,50

2.276,00

534,00

2.810,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20 30 02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,50

100,00

100,00

Chirii

20.30.04

96,50

120,00

10,00

130,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30106

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09    ..

131,00

138,00

138 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.476,50

1.918,00

524,00

2.442 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

24,00

50,00

50,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

16,7'Ji

50,00

50,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

7,20 !

1.250,00

0.00

1.250,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,201

1.250,00

0,00

1.250,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,201

1.250,00

0,00

1.250,00

Active fixe

71.01

7,201

1.250,00

0,00

1.250,00

Construcții

71.01.01

!

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

j

617,00

617,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

7.20!

598,00

598,00

Alte active fixe

71.01.30

1

L

35,00

35,00

-00^

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE, -;X

Cristia


<[g£Ul-'-V   c,|

■^țtJ^IGlr'‘:!L >.(t| O     ,0 //

">        Z- /^7/

SlzF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

Luminița Albu