Hotărârea nr. 31/2018

Hotãrârea nr. 31 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 31

privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe

estimări pe anii 2019-2021


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 36/15.02.2018, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Deciziile Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 2910/31.01.2018 și nr. 1185/11.01.2018 privind „Limitele pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021”;

 • - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 2985/08.02.2018, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii”, indicator 11.02.02, pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019, 2020,2021;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 32/2017;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă lista obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă numărul de personal permanent, precum și fondul de salarii, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 în sumă de 70.087 mii lei, astfel:

 • -  suma de 63.087 mii lei se constituie ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, din care 18.000 mii lei reprezintă majorare capital social S.C. Hale și Piețe S.A. care poate fi utilizat doar pentru construirea pieței centrale agro-alimentare;

 • -  suma de 7.000 mii lei pentru acoperirea diferențelor de tarif la energia termică livrată populației;

Art. 8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului și serviciilor subordonate se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 9 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018
JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANH 2019-2 VENITURI

mu lei

ESTIMĂRI

COD

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

2019

2020

2.021


549.293.96     352,748 00  337.538 00 346.213,00   355.483,00

VENITURI -TOTAL

0001

549.293,96

352.748,00

337.538,00

346.213,00

355.483,00

VENITURI PROPRII

0101

328.057,75

276.747,00

279.769.00

288.360,00

297.637,00

I. VENITURI CURENTE

0002

529.882,91

350.626,00

337.352,00

346.027,00

355.297.00

A. VENITURI FISCALE

0003

499.621.62

315.377,00

300.415,00

307.973,00

316.048,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

196.189,95

151.396,00

146.428,00

147.153,00

148.016,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

576,36

3.423,00

0,00

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

57636

3.423,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

576,36

3.423,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

194.508,39

146.868,00

145.245,00

145.888,00

146.662,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

1.289,53

900,00

2.070.00

2.215,00

2.370,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

1.289,53

900,00

2.070,00

2.215,00

2.370,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

193.218,86

145.968,00

143.175,00

143.673,00

144.292,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

191.509,55

145.968,00

142.433,00

143.068,00

143.861,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.709,31

0,00

742,00

605,00

431,00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,20

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,20

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,20

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

83.977,12

72.673,00

77.760,00

83.204,00

89.027,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

83.977,12

72.673,00

77.760.00

83.204,00

89.027,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

68.752,80

57.579.00

61.610,00

65.922.00

70.537.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.077,40

15.579,00

16.670,00

17.836,00

19.085,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

53.675,40

42.000,00

44.940,00

48.086,00

51.452,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.454,28

12.094.00

12.940,00

13.847.00

14.815.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.364,70

4.000,00

4.280,00

4.580,00

4.900,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,78

8.074,00

8.639,00

9.244,00

9.891,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,80

20,00

21,00

23,00

24,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

2.769,94

3.000,00

3.210,00

3.435,00

3.675,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,10

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

219.454,55

91.308,00

76.227,00

77.616,00

79.005,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

202.008.90

73.884,00

57.588,00

57.672,00

57.665.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate laniv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

200.125,93

53.161,00

53.143,00

53.524,00

53.859,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

642,00

17.111,00

833,00

536,00

194,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.240,97

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

COD

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI

A? \

/ \ 4 2.021

/ca h

Z >' 2020

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UN URI SI SER VICII

1202

3,41

4,00

0,00

' 0,00

V ’-V   0,00

• V

Taxe hoteliere

120207

3,41

4,00

0,00

10,00

>"■ 0,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

10231

102.00

109,00

117.00

124,00

Impozit pe spectacole

150201

102,31

102,00

109,00

117,00

124,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE A CTIVITA TI

1602

17.339,93

17.318,00

18.530,00

19.827,00

21.216,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.720.17

14.733.00

15.764.00

16.868.00

18.049,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute dc persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

9.407,00

10.066,00

10.771,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.928,17

5.941,00

6.357,00

6.802,00

7.278,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.534,23

2.500,00

2.675,00

2.862,00

3.063,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,53

85,00

91,00

97,00

104,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

180250

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30.261.29

35.249.00

36.937.00

38.054,00

39.249.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

12.316,18

11.874.00

12.005.00

12.145.00

12.296.00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

12.316,18

11.874,00

12.005,00

12.145.00

12.296,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

300201

137,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.036,55

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

2.142,05

1.874,00

2.005,00

2.145,00

2.296,00

Alte venituri din proprietate

300250

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.945,11

23.375,00

24.932,00

25.909.00

26.953,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

6.369,26

10.485,00

11.302,00

11.323,00

11.346,00

Venituri din prestări de servicii

330208

6.175,66

10.283,00

11.085,00

11.091,00

11.098,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor dc ajutor social

330212

91,54

87,00

94,00

100,00

107,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

1,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

100,29

115,00

123,00

132,00

141,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

141,88

20,00

21,00

23,00

25,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

119,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22,00

20,00

21,00

23,00

25,00

AMENZI. PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

10.734.45

11.500.00

12.305,00

13.166.00

14.088,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.481,82

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,63

0,00

0,00

0,00

0.00

DIVERSE VENITURI

3602

680,02

1.370.00

1.304,00

1.397,00

1.494.00

Venituii din prescripție extinctiva

360201

102,21

0,00

0.00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

360206

79,65

750,00

802,00

859,00

919,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

69,00

64,00

68,00

73,00

78,00

Taxa reabilitare termica

360223

412,75

406,00

434,00

465,00

497,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

16,41

150,00

0,00

0,00

0,00

COD

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI

2018

ESTIMĂRI

2019

ik

2020

qr'            .■?             ’•

/4.'‘

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

19,50

0,00

°’00

Donații si sponsorizări

370201

19,50

0,00

0,00

< / *16.00

ik'StZ 0,00

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-150,00

0,00

0,00

0,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

203,24

5,00

5,00

5,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

203,24

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

198,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

4,53

5,00

5,00

5,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

18.428,22

181,00

181,00

181.00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

18.428,22

181,00

181,00

181,00

181,00

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

18.428.22

181,00

181,00

181,00

181,00

A. De capital

0019

18.428,22

181,00

181,00

181,00

181,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

53,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

17.967,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

211,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirca locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

29,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

165,74

181,00

181,00

181,00

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinanțări

4502

779,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

779,59

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.02.01.02

779,59

0.00

0,00

0,00

0.00

Fondul social(FSE)

48.02.02

0,00

1.936,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

0,00

1.936,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

529.665,69

350.251,00

337.099,00

345.743,00

354.981,00

l. VENITURI CURENTE

0002

529.470,17

350.070.00

336.918,00

345.562.00

354.800.00

A. VENITURI FISCALE

0003

499.621,62

315.377,00

300.415,00

307.973.00

316.048,00

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

196.189,95

151.396,00

146.428,00

(47.153,00

148.016,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

576,36

3.423,00

0,00

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

576,36

3.423,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

576,36

3.423,00

0,00

0,00

0,00

COD

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI.

2019

f

/'<$*/ ’ ?

' • 2020

7* C. i              i" ’

ii- .îyxk

,r >• . 2.021

■■      t          j

■: .j

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

194.508,39

146.868,00

145.245,00

i45;888.00

■v;-

IMPOZIT PE VENIT

0302

1.289,53

900,00

2.070,00

2.215,00

2.370,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

1.289,53

900,00

2.070,00

2.215,00

2.370,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

193.218,86

145.968,00

143.175,00

143.673,00

144.292,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

191.509,55

145.968.00

142.433,00

143.068.00

143.861.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.709,31

0,00

742,00

605,00

431,00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT.

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,20

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,20

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,20

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

83.977,12

72.673,00

77.760,00

83.204,00

89.027,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

83.977,12

72.673,00

77.760.00

83.204,00

89.027,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

68.752,80

57.579,00

61.610,00

65.922,00

70.537,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.077,40

15.579.00

16.670.00

17.836,00

19.085,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

53.675,40

42.000,00

44.940,00

48.086,00

51.452,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.454,28

12.094,00

12.940,00

13.847,00

14.815,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.364,70

4.000,00

4.280,00

4.580.00

4.900.00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,78

8.074,00

8.639,00

9.244,00

9.891.00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14.80

20,00

21.00

23,00

24,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

2.769,94

3.000,00

3.210,00

3.435,00

3.675,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,10

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

219.454,55

91.308,00

76.227,00

77.616,00

79.005,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

202.008,90

73.884,00

57.588,00

57.672,00

57.665,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

200.125,93

53.161,00

53.143,00

53.524,00

53.859,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

642,00

17.111,00

833,00

536,00

194,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.240,97

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

3,41

4,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

3.411

4,00

0,00

0,00

0,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,31

102,00

109.00

117,00

124,00

Impozit pe spectacole

150201

102,31

102,00

109,00

117,00

124,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

ir i.Ali / J' i tUt/z-iTir i ac.'vi nn.vn,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

1602

17.339,93

17.318,00

18.530,00

19.827,00

21.216,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.720,17

14.733.00

15.764,00

16.868,00

18.049,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

9.407,00

10.066,00

10.771,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.928,17

5.941,00

6.357,00

6.802,00

7.278,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.534,23

2.500,00

2.675,00

2.862,00

3.063,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,53

85,00

91,00

97,00

104,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

COD

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI

20^

«o

, 202.0

o

Alte impozite si taxe

180250

7 £ /

C. VENITURI NEFISCALE

0012

29.848,55

34.693,00

36.503.00

, 37.589.00

zfR.752,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

12.316,18

11.874,00

12.005.00

Ț2.145.00

^,J>f296.00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

12.316,18

11.874,00

12.005,00

-lt.i 451,|)0

1^12.296,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

137,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.036.55

10.000.00

10.000,00

10.000.00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

2.142 05

1.874 00

2.005,00

2.145 00

2.296.00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.532,37

22.819.00

24.498,00

25.444,00

26.456,00

VENITURI DIN PRESTA RI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

6.369,26

10.485,00

11.302,00

11.323,00

11.346,00

Venituri din prestări de servicii

330208

6.175,66

10.283,00

11.085,00

11.091 00

11.098,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

91.54

87 00

94 00

100 00

107.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

1,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

100,29

115,00

123,00

132,00

141,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

141,88

20,00

21,00

23,00

25,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11988

0,00

0 00

0,00

0 00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22,00

20,00

21,00

23,00

25,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

10.734,46

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.481,82

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,64

000

0,00

0,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

267.27

814,00

870,00

932,00

997,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

102,21

0.00

0,00

0.00

0,00

Taxe speciale

360206

79 65

750,00

802 00

859,00

919,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

69,00

64,00

68,00

73,00

78,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

16,41

000

000

0,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

19,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

19,50

0,00

0,00

0.00

000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarei -1

370203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

o,ool

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

195,52

181,00

181.00

181.00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

195,52

181,00

181,00

181,00

181,00

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STA T

4202

195,52

181,00

181,00

181,00

181,00

B. Curente

0020

195,52

181.00

181,00

181,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

29,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

165,74

181,00

181,00

181,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

19.628,27

2.497,00

439,00

470.00

502.00

I. VENITURI CURENTE

0002

412,75

556.00

434,00

465.00

497.00

A. VENITURI FISCALE

0003

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

412.75

556,00

434.00

465.00

497,00

COD

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI

0 ați

/'X.

.• .2O2U

2.021

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

412,75

556,00

43.4,08'

.. \r 465.00

,/A   497,00

DIVERSE VENITURI

3602

412.75

556.00

434.0»

y,. :. '465,00

497.00

Taxa de reabilitare termica

360223

412.75

406.00

434,00

t-'A W5;0Q

497

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

0,00

0,00

'0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

0,00

150,00

0,00

0,00

0.00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-}

370203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

203,24

5,00

5.00

5.00

5.00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

203,24

5,00

5,00

5,00

5,00

v uuiîuii uni v<mii muții v<s urnJi LnHILlil ii IC

390201

198,71

0,00

0,00

0,00

0,00

v ulilitli i'cini           lULitullCIUI LUn^il uuu um

390203

4.53

5.00

5.00

5.00

5.00

IV. SUBVENȚII

0017

18.232,69

0.00

0,00

0.00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

18.232,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUB VENTI1 DE LA BUGETUL DE STA T

4202

18.232,69

0.00

0,00

0.00

0,00

A. De capital

0019

18.232,69

0.00

0,00

0.00

0,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

53,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

17.967,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

211,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0.00

0 00

000

0 00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

779,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

779.59

0,00

0.00

0,00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

779,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

0.00

1.936,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

0,00

1936

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021' CHELTUIELI
mii lei ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

EXECUȚIE

2017

PROPUNERI 2018

2019

2020

2.021

526.185.86

422.835,00

337.538.00

346.213,00

355.483.00

CHELTUIELI - TOTAL

5002

526.185,86

422.835,00

337.538,00

346.213,00

355.483,00

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

27.572,82

42.767,00

39.295,00

39.295,00

41.697,00

l iieiiineii ue [Atisujîyi i yjidi itmeieute aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal

10

17.601,44

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea dc licitării, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.930,85

3.714,00

3.440,00

3.440,00

5.842,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

4.697,00

7.205,00

7.205,00

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la

Uniunea Europeana

55

104,90

1.376,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

587,95

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

0.00

1.000,00

0,00

0.00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

43,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Alte cheltuieli ( cotizării membru si alte acrivitati legate de implementarea proiectelor)

59

538,09

435,00

435,00

435,00

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Active nefinanciare

71

136,78

822,00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-51,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

41.678,29

47.949,00

49.175,00

53.697,00

56.516,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

59,59

0,00

0,00

oool

0,00

Fonduri de rezerva

50

0,00

700.00

700,00

700.00

700,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

2.020,34

3.185,00

3.185,00

3.185,00

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar dc Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

62,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

9,36

470,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

39.527.00

25.559,00

45.290,00

49.812,00

52.631,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

4.415,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credit B.C.R.

15.175,00

9.825,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

Rambursare credit B.R.D.

16.959,00

6.504,00

12.517,00

13.289,00

15.494,00

Rambursare credit C.E.C.

1.508,00

4.815,00

6.423,00

6.423,00

6.423,00


Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

11.250,00

15.000 00

15.614.00

Active nefînanciare

71

0,00

25,00

0.00

0.0C

.0,00

Active nefinanciare-ațxtrt capital social

72

0,00

18.000,00

0,00

o,oo

0,60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

V- /0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

- -•'"csS-''’*

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.378,33

6.065,00

6.260,00

6.037,00

4.834,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

98,33

0.00

15,00

15,00

15.00

Dobânzi

30

9.280,00

6.065.00

6.245.00

6.022,00

4.819,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

14.440,22

19.402,00

18.775,00

18.775,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

424,88

585.00

45,00

45,00

45.00

Bunuri si servicii

20

25,83

45,00

45,00

45,00

45 00

Active nefinanciare

71

399.05

540,00

0,00

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

14.015.34

18.817,00

18.730,00

18.730.00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

12.872,61

17.965.00

17.965.00

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

975,04

765.00

765,00

765,00

765 00

Active nefinanciare Politia Locala

71

167,69

87.00

0,00

0.00

0,00

INVATAMINT

6502

174.340,66

27.678,00

24.315,00

24.664,00

24.965,00

Cheltuieli de personal

10

151.723,74

1.080.00

0.00

0.00

0.00

Transport profesori

0,00

520,00

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

0,00

560,00

0,00

0,00

0.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr, 1/2011:

20

15.289,48

14.578,00

14.753,00

15.100,00

15.397,00

Reparații curente instituții de invatamant prcunivcrsitar de stat -Primărie

2.948,28

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

215,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.

55

1.240,97

3.647,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrări in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

804,12

974,00

944,00

944,00

944,00

Stimulent educațional legea 248/20151ASSC)

0,00

10,00

20,00

20,00

20,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.155,58

1.200,00

1.000,00

1.000.00

1.000 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

1.091,00

1.029,00

1.031,00

1.035,00

Active nefinanciare

71

990,26

2.141 00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-18,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-8,69

0,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

6602

9.056,77

16.951,00

12.832,00

12.832,00

12.832,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

6.057,32

10.203,00

10.999,00

10.999,00

10.999,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

187,52

107,00

107,00

107,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

187,52

107,00

107.00

107,00

107.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

2.137,40

1.636,00

1.636,00

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

659,40

470,00

470.00

470,00

470,00

Spitalul Munici[>al Ploiești

1.478,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

57,50

60,00

60.00

60,00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

565,95

2.165,00

0,00

4$

7 £7

Spitalul de Pediatrie Ploiești

91.02

250,00

0.00

' -- 0.00

:^;vxt=A(i,oo

Spitalul Municipal Ploiești

474,93

1.915,00

0.00

,»x)o

■    ; ■-/ o.oo

Active nefinanciare - total, din care:

71

54.08

2.750,00

0.00

’ 0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

18,92

0,00

0,00

A*’* k

Active nefinanciare primărie

35,16

2.750,00

0.00

o,na

UP Pjftw^ixoo

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

41.378,71

55.400,00

46.500,00

46.500,00

46.500,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.523,67

3.540,00

3.640,00

3.640,00

3.640,00

Iluminat ornamental din care :

1.480,00

1.300.00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Spectacole artificii

37,90

40,00

40,00

40,00

40,00

Susținerea cultelor

59

650,00

400,00

100,00

100,00

100,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

288,25

500.00

500,00

500.00

500,00

Acțiuni culturale

1.717,52

1.700,00

1.800.00

1.800,00

1.800,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

35.887,67

44.369,00

42.760,00

42.760,00

42.760,00

Casa de Cultura

1.074.91

1.329.00

1.329,00

1.329,00

1.329.00

Teatrul "Toma Caragiu"

8.492,17

12.585,00

10.976,00

10.976,00

10.976.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

7.259,00

10.245,00

10.245,00

10.245.00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

12.333.16

10.700.00

10.700.00

10.700.00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

6.728,43

9.510,00

9.510,00

9.510,00|

9.510.00

Proiecte cu finanțați din fonduri externe nerambursabile [tostaderare POR 2007-2013

56

2.790,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice      (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.192,61

5.566,00

0,00

0,00

0,00

Teatrul "Toma Caragiu"

366.24

726.00

0.00

0.00

0,00

Filarmonica "Paul Constantinescu”

778,80

590,00

0.00

0,00

0.00

Casa de Cultura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

221,63

1.250,00

0,00

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

825,94

3.000.00

0.00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.332.66

1.325.00

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tSIGURARI SI ASISTE \7 1 SOCI tLA

6802

62.254.55

71.567.00

70.609.00

70.608.00

70.609.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

24.545,10

30.722,00

30.374,00

30.373,00

30.374,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

11.219,46

12.852.00

12.670,00

12.670,00

12.670.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

7.344,85

10.833,00

10.697,00

10.696,00

10.697,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

552,38

735,00

721,00

721,00

721,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

4.595,05

5.130,00

5.130,00

5.130,00

5.130.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

833,36

1.172,00

1.156,00

1.156,00

1.156,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.778.16

3.963,00

3.963,00

3.963,00

3.963,00

Reparații crese

140.58

150,00

150.00

150.00

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

276,12

255,00

255,00

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.038,88

1.315,00

1.315,00

1.315,00

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.413,18

1.173,00

1.173,00

1.173,00

1.173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

331,03

539,00

539,00

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștalei

1,70

2,00

2,00

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

480,77

469,00

469,00

469,00

469,00


Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, confbnnLegeii 350'2005

95,90

60,00

60,00

/ cZ/ / -60;oo

‘■V- ?.     ■-

.•v'v ‘    \ '

. ;;/v.\o,oo : ; VJz /

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

0,00

428,00

428,00

418,00

■     z      /

-     428,00

......... .$v-< t

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

250,00

250,00

250,00

Z-PjM^Moo

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

c) Cantina sociala

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

d) Centrul Crese

0,00

108,00

108,00

108,00

108,00

d) Căminul de batrani

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

36,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.674.88

35.844.00

35.844.00

35.844.00

35.844,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

20.840,41

25.500,00

25.500,00

25.500.00

25.500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

135,55

150,00

150,00

150.00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.714,27

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.984,65

5.194,00

5.194,00

5.194,00

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

273,64

610,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

114,76

20,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

9.57

100,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

4,40

108.00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

144,91

365,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare CRESA

17.00

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7002

37.639,16

37.581,00

31.998,00

32.026,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

24.80832

20.403,00

18.995.00

19.023,00

19.023,00

Iluminat public

4.623,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.185,32

13.023,00

12.995,00

13.023,00

13.023,00

întreținere ceasuri publice

44,24

23,00

23,00

23,00

23,00

Reparații curente fond imobiliar

378,62

500,00

472,00

500,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

19.762,46

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale l finanțare secțiunea de funcționare 1

51

12.748,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

0,00

130,00

130,00

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice      (

finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

683,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

162,48

3.491,00

0,00

0,00

0.00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-611,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-154,13

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

27.858,39

34.326,00

26.779,00

26.779,00

27.729,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.670,19

32.064,00

26.779,00

26.779,00

27.729,00

Salubritate - total, din care:

21.936,45

29.676,00

24.391,00

24.391,00

24.391,00


Salubritate cai publice si dezapezire

20.629,15

25.047,00

20.000.00

20.0QtfOO

A ..Z2,0'ob(Wfi

Dezinsectie. dezinfectie. deratizare

0,00

3.500,00

3.500,00

3.51)0.00

/ 3.500,011

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pc domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

0,00

491,00

491,00

' “Of

1 \

..^W\ v

// .7,4^00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.307,30

638,00

400,00

, Lz 1

o c

Apa meteo

3.348,08

1.750,00

1.750,00

1.750,00

2.700,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

385,66

638,00

638,00

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.305,23

2.262,00

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-117,03

0,00

0,00

0,00

0,00

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

20.969,30

8.871,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

20.969,30

8.411,00

0,00

0,00

0,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform

HCL nr.407/31.10.2017

9.090,96

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

11.878,34

1.411,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

0,00

460,00

0.00

0.00

0,00

TRANSPORTURI

8402

59.618,66

54.278,00

11.000,00

15.000,00

19.000,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

10.760,95

12.300,00

5.500,00

6.000,00

10.000,00

Reparații curente străzi

9.883,24

10.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. 1

877,71

2.300,00

500,00

1.000,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

40.682,13

20.178,00

5.500,00

9.000,00

9.000,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2.639,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

6.660,88

21.800,00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.067,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

509.818,10

357.251,00

337.538,00

346.213,00

355.483,00

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

27.347,14

39.569,00

39.295,00

39.295,00

41.697,00

v îiciiuitii uc pciSUiiai t stalul ii 'iilciciiic aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal nț ;

10

17.601,44

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilități primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.930,85

3.714,00

3.440,00

3.440,00

5.842,00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

4.697,00

7.205,00

7.205.00

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

587,95

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate |

57

43,00

15,00

15,00

//v'

, 15.00

/   • • 15,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea pioiectelor)

59

538,09

435,00

435,00

1435,00

■ 435,0()

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

200,00

200,00

2oo;op

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-51,19

0,00

0,00

0,00

o c

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

41.606,93

29.444,00

49.175,00

53.697,00

56.516,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

59,59

0,00

0.00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

0,00

700,00

700,00

700,00

700.00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

2.020,34

3.185,00

3.185,00

3.185,00

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

39.527,00

25.559.00

45.290,00

49.812.00

52.631,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

4.415,00

0,00

0,00

0.00

Rambursare credit B.C.R.

15.175,00

9.825,00

15.100.00

15.100,00

15.100.00

Rambursare credit B.R.D.

16.959.00

6.504,00

12.517.00

13.289.00

15.494.00

Rambursare credit C.E.C.

1.508.00

4.815,00

6.423,00

6.423,00

6.423.00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

11.250,00

15.000.00

15.614.00

TRANZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.378,33

6.065,00

6.260,00

6.037,00

4.834,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

98,33

0,00

15,00

15.00

15.00

Dobânzi

30

9.280,00

6.065,00

6.245,00

6.022.00

4.819,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

13.873,48

18.775,00

18.775,00

18.775,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

25,83

45.00

45.00

45,00

45.00

Bunuri si servicii

20

25,83

45,00

45,00

45.00

45,00

Politia Locala - total, din care:

13.847.65

18.730,00

18.730.00

18.730,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

12.872,61

17.965,00

17.965,00

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

975,04

765,00

765,00

765,00

765,00

INVATAMINT

6502

173.359,09

25.537,00

24.664,00

24.965,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

151.723,74

1.080,00

0,00

0,00

0.00

a) transport profesori

0,00

520,00

0,00

0.00

0,00

b i salarii HCL 84/2016

0,00

560,00

0.00

0,00

0.00

Bunuri si servicii

20

15.289,48

14.578.00

14.753.00

15.100,00

15.397,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.948,28

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare i

51

215,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

1.240,97

3.647,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

804,12

974,00

944,00

944,00

944,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

0,00

10,00

20,00

20,00

20.00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.155,58

1.200,00

1.000,00

1.000,001

1.000.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.029,00

1.031,00

1.035,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-18,08

0,00

0,00

0,00

0,00

6602

8.438,74

12.036,00

12.832,00

12.832,00

12.832,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

6.057,32

10.203,00

10.999,00

10.999,00

10.999,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

187.52

107,00

107.00

107.00

107.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

187,52

107,00

107.00

107,00

107,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

2.137,40

1.636,00

1.636,00

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

659,40

470,00

470,00

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.478.00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166.00

Asistenta sociala 1 Centrul de transfuzie)

57

57.50

60,00

60 00

60.00

60.00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

0,00

0,00

CULTIR4, RECREERE SI RELIGIE

6702

40.026,34

48.509,00

46.500,00

(!^oo,oo

Bunuri si servicii -total din care:

20

3.523.67

3.540.00

3.640,00

3.640,00

3>4I)JN

Iluminat ornamental

1.480,00

1.300.00

1.300.00

T300.00

fX .■? Z.300,Stl

Spectacole artificii

37,90

40,00

40.00

V X4dfoo

'-           ,40,*)

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

288,25

500,00

500,00

V 50.0,0.0

~ .w

Acțiuni culturale

1.717.52

1.700,00

1.800,00

1-8.00,00

STpl0'Uoo',oo

Susținerea cultelor

59

650,00

400,00

100,00

100,00

Q..SLX"" 100,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de funcționare)    - total,

din care:

51

35.887,67

44.369,00

42.760,00

42.760,00

42.760,00

Casa de Cultura

1.074,91

1.329.00

1.329,00

1.329.00

1.329.00

Teatrul "Toma Caragiu"

8.492 17

12.585.00

10.976,00

10.976,00

10.976 00

Filarmonica "Paul Consfantincscu"

7.259,00

10.245,00

10.245,00

10.245.00

10.245.00

Club Sportiv Municipal

12.333,16

10.700.00

10.700,00

10.700.00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

6.728,43

9.510,00

9.510,00

9.510,00

9.510.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

61.944,14

70.957

70.609,00

70.608,00

70.609,00

Cheltuieli de personal - total. din care:

10

24.545.10

30.722,00

30.374,00

30.373.00

30.374.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

11.219,46

12.852.00

12.670,00

12.670,00

12.670,00

Cheltuieli dc personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

7.344,85

10.833,00

10.697,00

10.696,00

10.697,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

552.38

735,00

721.00

721,00

721,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

4.595,05

5.130.00

5.130,00

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

833,36

1.172,00

1.156,00

1.156,00

1.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.778.16

3.963.00

3.963.00

3.963,00

3.963.00

Reparații crese

140,58

150,00

150,00

150.00

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

276,12

255,00

255,00

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.038,88

1.315,00

1.315,00

1.315,00

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.413,18

1.173,00

1.173,00

1.173,00

1.173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

331.03

539,00

539,00

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

1,70

2,00

2,00

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

480,77

469.00

469,00

469.00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

95,90

60,00

60,00

60,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

0,00

428,00

428,00

428,00

428,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Cheltuieli de |>ersonal Cantina sociala

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

0,00

108,00

108,00

108,00

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Asistenta sociala-total din care:

57

31.674.88

35.844,00

35.844.00

35.844.00

35.844.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

20.840,41

25.500,00

25.500,00

25.500,00

25.500.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

135,55

150,00

150,00

150.00

150.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.714,27

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.984,65

5.194,00

5.194,00

5.194,00

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LVI 1 i  IL, Al.I\ f f k !l ,11       »

fit Mi rs' A

7002

36.945,74

33.406,00

31.998,00

32.026,00

32.026,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

0,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

24.808,32

20.403.00

18.995,00

19.023,00

19.023.00

Iluminat public

06

4.623,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.18532

13.023.00

12.995,00

13.023,00

13.023.00

întreținere ceasuri publice

44.24

23,00

23,00

' ±3,00

Reparații curente fond imobiliar

378.62

500.00

472.00

/. c 500.00

5W.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

19.762,46

12.500,00

12.500,00

h L2.'50(W \ - :      i

-

.. . ;u2.5oaoa

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de functionareare)

51

12.748,42

0,00

0,00

^.Q,0®

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

130,00

130,00

130.00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-611,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

'.5.553,16

32.064,00

26.779,00

26.779,00

27.729,0

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.670,19

32.064,00

26.779.00

26.779.00

27.729,00

Salubritate - total, din care:

21.936.45

29.676.00

24.391.00

24.391,00

24.391,00

Salubritate cai publice si dezapezire

20.629,15

25.047.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Dezinsectie. dezinfectie, deratizare.

0,00

3.500.00

3.500,00

3.500.00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

0,00

491,00

491,00

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.307,30

638,00

400,00

400,00

400,00

Apa meteo

3.348,08

1.750.00

1.750,00

1.750,00

2.700.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

385,66

638,00

638,00

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-117,03

0,00

0,00

0,00

0,00

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

20.969,30

8.411,00

0,00

0,00 \

0.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

20.96930

8.411,00

0,00

0,00

0,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform

HCLnr.407/31.10.2017

9.090,96

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

11.878,34

1.411,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

50.375,71

32.478,00

11.000,00

15.000,00

19.000,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

10.760.95

12.300.00

5.500,00

6.000.00

10.000.00

Reparații curente străzi

9.883.24

10.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

877,71

2.300,00

500,00

1.000,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

40.682,13

20.178,00

5.500,00

9.000,00

9.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.067,37

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

16367.76

65.584.00

0.00

0,00

0,00

AUTORITATIPUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

225,68

3.198,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la

Uniunea Europeana

55

104,90

1.376,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

136,78

822,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

71,36

18.505,00

0.00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

9,36

470,00

0,00

0,00

0,00

X’r O 4?>.

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

62,00

10,00

0,00

--------------7"

,....

.7"    ».

Active nefinanciare

71

0,00

25,00

0,00

0,00

.j.Afto

Active nefinanciare

72

18.000.00

0,00

0)00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

L 1 O L.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

566,74

627,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

566.74

627,00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare Politie Locala

167,69

87.00

0.00

0,00

0.00

Active nefinanciare Protecția civila

399,05

540,00

aoo

0.00

0.00

IN VATAMANT

6502

981,57

2.141,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

990,26

2.141 00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-8,69

0,00

0,00

0,00

0,00

£4A',47L47'Z?

6602

618,03

4.915,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice      (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

565,95

2.165,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

91.02

250,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Municipal Ploiești

474.93

1.915,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

54,08

2.750,00

0,00

0.00

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

18,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

35.16

2.750,00

0,00

000

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

1.352,37

6.891,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2.790,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.332,66

1.325,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice      (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.192,61

5.566,00

0,00

0,00

0,00

Teatrul "Toma Caragiu"

366,24

726,00

0,00

0,00

0,00

Filarmonica ''Paul Constantinescu"

778,80

590,00

0,00

0,00

0,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

221,63

1.250,00

0,00

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

825,94

3.000,00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

310,41

610,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:  " O sansa pentru

tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

36,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

273.64

610.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare primărie

114.76

20,00

0.00

0.00

0,00

Active nefinanciare cresa

0.00

17.00

0.00

0,00

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

9.57

100 00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

4.40

108,00

0,00

0.00

0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

144,91

365,00

0,00

0,00

0,00

Mt nr tr ,

7002

693,42

4.175,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfer către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțarea secțiunii de dezvoltare)

51

683,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefmanciare Primărie

71

162,48

3.491,00

0,00

o <0,00

.0,00

Active nefmanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

0,00

i'c cr<

1;,r-'0,OQ

/ ■ ■. '0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-154,13

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.305.23

2.262.00

0,00

0».

2i0,00

Active nefinanciare

71

2.305,23

2.262,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

0,00

460,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

0,00

460.00

0.00

0.00

000

TRANSPORTURI

8402

9.242,95

21.800,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2.639,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

6.660,88

21.800,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE - VENITURI

Formular:           11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018 Și ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Realizări 2017 la 31.12.2017

Propuneri

2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

Impozit pe profit

(cod 01.02.011

01.02

| Impozit pe profit de la ageriți economici 1)

01.02.01

576.00

576.36

3,423.00

0.00.

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE         (cod 03.02+04.02)

00.06

Impozit pe

venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

fmpozit pe onorariul avocaților ți notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

1,250.00

1,289.53

900.00

2,070.00

2,21490

2.369.94

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00 07

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1,095.00

1,105.20

1,105.00

1,182.35

1,265.11

1,353.67

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori

06.02

. . <"S

[Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

r; .6?

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15,579.00

15,077.40

15,579.00

16,669.53

17,836.40

^^.084'94

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01 02

53,448.00

53,675.41

42,000.00

44,940.00

48,085.80

-5't?451 81'DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Realizări 2017 la 31.12.2017

Propuneri 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *

07.02.02.01

4,411.00

4,364.70

4,000.00

4.280.00

4,579.60

4.900.17

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8,000.00

8,074.78

8,074.00

8,639.18

9,243.92

9 891.00

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02 02.03

20.00

14.80

20.00

21.40

22.90

24.50

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2,500.00

2,769.94

3,000.00

3,210.00

3,434.70

3.675.13

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentraiizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din laxa oe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor I

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

[Taxe hoteliere

12.02.07

4.00

3.41

3.40

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

Impozit pe spectacole

15.02.01

97.00

102.31

102.00

109.14

116.78

124.95

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8,500.00

8,792.01

8,792.00

9,407.44

10,065.96

10.770.58

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

5,940.00

5,928.17

5,941.00

6,356.87

6,801.85

7.277.98

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2,500.00

2,534.23

2,500.00

2,675.00

2,862.25

3.062.61

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.00

85.53

85.00

90.95

97.32

104.13

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

(Alte impozite si taxe

18.02.50

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naț

30.02.01

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10,925.00

10,036.55

7,103.00

7,600.21

8,132.22

8,701.48

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

|Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

2,142.00

2,142.05

1,874.00

2,005.18

2,145.54

t.=. 2,295.73

Alte venituri din proprietate

30.02.50

—zrn

' i

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

~

|Alte venituri din dobânzi

31.02.03

A

~

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

WK

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

v i ’țvji

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Realizări 2017 la 31.12.2017

Propuneri 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Venituri din prestări ae servicii

33.02.08

6,368.00

6,175.66

80.46

86.09

92.12

98.57

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in ere

33.02.10

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

117.00

91.54

87.40

93.52

100.06

107.07

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecț

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

119.00

100.29

115.20

123.26

131.89

141.12

Venituri din taxe administrative, eliberări permise {cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

118.65

119.88

0?00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

20.001

22.00

20.Oo'

21.40

22.90

24.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.0201

9,921.40

10,481.82

11,500.00

12,305.00

13,166.35

14,087.99

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de im

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

3502.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)

36 02

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

0.00

0.00

750.00

802.50

858.68

918.78

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

68.60

69.01

63.50

67.95

72.70

77.79

Taxa reabilitare termica

36,02,23

391.00

412.75

406.00

434.42

464.83

497.37

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

Donații si sponsorizări

37.02.01

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

198.71

0.00

o.oa

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

9.00

4.53

4.50

4.82

5.15

5.51

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri aoartinand domeniului privat al statului

39.02.07

~T

134,199.65

134,248.57

117,528.46

123,196.20

131,819.94

141,047.33

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,DIRECTOR,

Ec. Simo Dplniceanu - Visean 11

/&

/■^ .

Serviciul Public - \ 1 FINANȚE LOCAL Vk PlX'HLȘTl */ \ 1 /PROPUNERI BUGET LOCAL-VENITURI 2018
Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2016 cf HCL 457/22.12.16

REALIZAT la

30.12.2016

BUGET 2017 cf HCL 513/20.12.17

REALIZAT la

29.12.17

DEBITE 31.12.17 (C+R fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

MAJORĂRI 31.12.17 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

TOTAL

31.12.2017 (fara insolvabili ev. sep-crt.diz si

insolventa)

Estimare 2018

DEBITE RESTANTE , cf adres primita SERV. URM.

Estimare 2018 DEBIT CURENT, cf adrese primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2018

TOTAL cf adrese primite

Estimare 2018 INIȚIALA

OBS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7+8

10

11

12=10+11

12

13

1

Impozit pe profit de la ageriți economici

21010201

0

0.00

576,000

576,356.00

4,677,000

10,944.514

15,621,514

3,423,000

0

3,423,000

3,423,000

TRANSPORT CALATORI nu mai datoreaza pt 2018, dar are de plata restanta cf adr Urm cf adr URM 109030/27,10,17

2

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

3,465,000

3,467,491.25

1,250,000

1,289,527.50

0

0

0

0

900,000

900,000

900,000

CAMERA NOTARILOR cf adr

11504/18,10,17

3

Alte imp pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reclama si publicitate)

21050250

1,004,000

1,015,179.30

1,095,000

1,105,204.71

222,744

56,042

278,786

70.000

1.025.000

1,095,000

1,105,000

SPFL - pers, fizice si juridice - tx firma, tx. reci si publ cf adr 109030/03,11, Urmarire-cf adr 109030/27,10,17; Urbanism cf adr 116169/20,10,17.

4

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

2107020101

14,870,000

15.216,826.70

15,579,000

15,077,405.04

4,961,556

2,767,942

7,729,498

3,579.000

12.000.000

15,579,000

15,579,000

SPFL - pers, fizice cf adr 109030/02,11,17 si Urmărire cf adr 109030/27,10,17

5

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

2107020102

61,198,000

61,494,504.73

53,448,000

53,675,405.23

48,764,070

45,214,704

93,978,774

7.000.000

20,000,000

27,000,000

42,000,000

SPFL - pers juridice cf adr

109030/,03,11,17 ; Serviciul Control cf adr 109030/09,10,17; Biroul Juridic-Contencios cf adr 109030/17,10,17;

Urmărire cfadr 109030/27,10,17

6

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

2107020201

4,285,000

4,357,775.05

4,411,000

4,364,704.67

1,865,145

1,258,963

3,124,108

800,000

3,200,000

4,000,000

4,000,000

SPFL - pers, fizice cf adr 109030/02,11,17 si Urmărire cf adr 109030/27,10,17

7

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

2107020202

5,973,000

6,001.630.18

8,000,000

8,074,777.00

466,142

136,345

602,487

1.107.000

6.893,000

8,000,000

8,074,000

SPFL - pers juridice cf adr 109030/03,11,17, Serviciul Control adr 109030/09,10,17; Biroul Juridic Contencios adr 109030/17,10,17; Urmărire cfadr 109030/27,10,17;

8

Teren extravilan

2107020203

17,500

17,729.00

20,000

14,799.00

5,638

3,322

8,960

4,000

16,000

20,000

20,000

SPF^^rkfei^.?^T0^pO2,11,17 si j u ndide ^J^T09O3O/0i^K^7?^hii a r i re (^t&p9b30/277r(M7

SAPROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2018
Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2016 cf HCL 457/22.12.16

REALIZAT la

30.12.2016

BUGET 2017 cfHCL 513/20.12.17

REALIZAT la

29.12.17

DEBITE 31.12.17 (C+R fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

MAJORĂRI 31.12.17 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

TOTAL

31.12.2017 (fara insolvabili ev. sep-crt.diz si insolventa)

Estimare 2018 DEBITE RESTANTE , cf ad res primita SERV. URM.

Estimare 2018 DEBIT CURENT, cf adrese primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2018

TOTAL cf adrese primite

Estimare 2018 INIȚIALA

OBS

9

Taxe judiciare de timbru-activ.not. si alte taxe de timbru

21070203

1,920,000

2,000,933.84

2,500,000

2,769,939.64

228,817

70,893

299,710

45,000

2,455,000

2,500,000

3,000,000

Jud Ploiești (nu știe) cf adr 115087/18,10,2017, estimat cf incaș 2017 din iulie 2017 nu se mai oprește % la bug de stat

10

Taxe hoteliere

21120207

36,850

36,950.94

4,000

3,409.94

1.813

1,362

3,175

3,400

0

3,400

3,400

nu se mai datoreza este numai restanta

II

Impozit pe spectacole

21150201

63,500

70.899.09

97,000

102,309.95

8,163

3,278

11,441

3,000

94,000

97,000

102,000

SPFL - pers juridice cf adr 109030/03,11,17, Urmărire cf adr 109030/27,10,17

12

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice

2116020201

7,451,000

7,692.153.67

8,500,000

8,792,006.55

5.933,471

3,246.038

9,179,509

1,650,000

7.000.000

8,650,000

8,792,000

SPFL - pers, fizice auto cf adr 109030/03,11,17; Urmărire cf adr 109030/27,10,17

13

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice

2116020202

5,320,000

5,395,302.47

5,940,000

5,928,173.33

1,038,587

357,434

1,396,021

918,000

5,023,000

5,941,000

5,941,000

SPFL - pers juridice cf adr 109030/03,11,17, Control cf adr 109030/09,10,17; Juridic Contencios cf adr 109030/17,10,17, Urmărire cf adr 109030/27,10,17.

14

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (Serv.Urbanism-autoriz + Dir. Patrimoniu-autoriz. alim. publica)

21160203

1,920,000

2,026,600.51

2,500,000

2,534,231.77

723.233

1,126,746

1,849,979

30,000

2,470,000

2,500,000

2,500,000

Urmărire cf adr 109030/27,10,17, Patrimoniu - Autoriz alim. Publ. adr 116376/23,10,17; Urbanism cf adr

autoriz. Constr, certif. Urbanism, etc| estimat cf incasa ri 2017; Mobilitate Trafic- Dir. Tehnic cf adr 120050/31,10,17

15

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcări, etc)

21160250

91,000

97,257.93

80,000

85,527.92

0

0

0

8,000

72,000

80,000

85,000

SPFL - pf si pj-tx veh fara oblig inmatr. NU, Urmărire (tx. parc si tx alte veh.) cf adr 109030/27,10; Urbanism cf adr 116169/20,10,17, Dir.Tehnic Mob.traf-tx. veh care nu nec inmatr cf adr 120050/31,10,17

16

Venituri din concesiuni si închirieri

21300530

7,898,000

8,698,382.58

10,925,000

10,036,551.12

3.757.773

16,875.333

20,633,106

40,000

7,063,000

7,103,000

7,103,000

Patrtmohiu'^chirii^i cpnceșjtKH adr lX5855/69yl f, 17; ASSC chirii îo^cfadr


<■ *7 (

C“i \v.'?

L Ci : y;PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2018

var. III

lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICA l'ORILOR

COD clasificatîe bugetara

BUGET 2016 cf HCL 457/22.12.16

REALIZAT la

30.12.2016

BUGET 2017 cf HCL 513/20.12.17

REALIZAT la

29.12.17

DEBITE 31.12.17

(C+R fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

MAJORĂRI 31.12.17 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

TOTAL

31.12.2017 (fara insolvabili ev. sep-crt.diz si

insolventa)

Estimare 2018 DEBITE RESTANTE , cf adres primita SERV. URM.

Estimare 2018 DEBIT CURENT, cf adrese primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2018 TOTAL cf adrese primite

Estimare 2018 INIȚIALA

OBS

17

Venituri din dividende

21300802

2,586,800.00

2,586,798.42

2,142,000

2,142,047.48

599.119

380.669

979,788

0

1,874.000

1,874,000

1,874,000

APA NOVA confadr 130235/22,11,17; DALK.IA (pt anul curent 0 lei) cfadr 116430/23.10 17; Urmărire (HALE SI PIETE-ramasita susp exec instanța) cf adr 109030/27,10,17 - estimat cf incaș 2017

18

Prestări servicii

21330208

4,377,760

4,393,649.04

6,368,000

6,175,657.69

© 0

0

0

0

80.460

80,460

80,460

Mobilitate Trafic- Dir. Tehnic cf adr 120050/31,10,17 Fincasari PMP alte sume prest serv

19

Contibutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

90,500

105,376.00

117,000

91,539.00

15,756

806

16,562

1.000

86,400

87,400

87,400

ASSC- tx mese cfadr 116816/23,10,17

20

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati (servicii cămin batrani)

21330250

0

0.00

119,000.00

100,286.45

586

0

586

0

115,200

115,200

115,200

ASSC - cval. Servicii cămin batrani cf adr 116816/23,10,18 diferența o estimează PMP alte sume din prestări servicii

21

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

1,500,000

1,574,378.11

118,650

119,880.62

0

0

0

0

0

0

0

de la 01.02,2017 taxe extrajudiciare eliminate prin legea 1/06,01.17

22

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

28,000

29,000.00

20,000

22,000.00

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

Taxa divorț - conform incasari 2017

23

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

9,026,000

9,491,963.86

9,921,400

10,481,815.15

28,694,331

0

28,694,331

9,916,000

0

9,916,000

11,500,000

Urmărire cfadr 109030/27,10,17;

IPJPH cfadr 117629/25,10,17

Pol. Locala cf adr 121345/02,11,17 - au dat adrese cu amenzi aplicate in 2017 -16.350.185 lei

24

Taxe speciale

21360206

0

750,000

750,000

750,000

taxe^șpeeiale SPFL cf HGb<429/2016 (tx urgenta lucrări si tx fotocopii^

■' X           A

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2018

var. III

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD dasifîcatie bugetara

BUGET 2016 cfHCL 457/22.12.16

REALIZAT la

30.12.2016

BUGET 2017 cfHCL 513/20.12.17

REALIZAT la

29.12.17

DEBITE 31.12.17 (C+R fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

MAJORĂRI 31.12.17 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

TOTAL

31.12.2017 (fara insolvabili ev. sep-crt.diz si

insolventa)

Estimare 2018 DEBITE RESTANTE , cf adres primita SERV. URM.

Estimare 2018 DEBIT CURENT, cf adrese primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2018

TOTAL cf adrese primite

Estimare 2018 INIȚIALA

OBS

25

Recuperare ajutor stat

21360211

30,810

33,759.21

68,600

69,005.75

256,935

234,066

491,001

0

63.500

63,500

63,500

Recuperare Ajutor încălzire necuvenit ani precedenti: se vireaza la AJPIS, ramau doar majorările

26

Taxa reabilitare termica

21360223

32,500

62.002.44

391,000

412,746.84

35.037

2,877

37,914

18,000

388,000

406,000

406,000

Urmărire cf adr 109030/27,10,17 si PF pentru curent

27

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

58,240

83,891.40

0

198,712.31

89.758

11,019

100,777

0

0

0

0

Patrimoniu - pers fizice si jurid - cval teren si de la alte inst pub- venituri din valorif unor bunuri (deșeuri) prevederea

se face după incasari

28

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

5,400

10,453.73

9,000

4,534.47

0

0

0

0

4,500

4,500

4,500

estimare cf incasa re 2017

Total

133,248,860

135,960,889.45

134,199,650

134,248,555.13

102,345,674

82,692353

185,038,027

28,615,400

71,593,060

100,208,460

117,528,460

DIRECTOR EXECUTIV,Serviciul Public

I FINANȚE LOCALE

*/


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dui Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


FUNDAMENTARE PREVIZIONARE INCASARI 2018

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, pe langa debitele curente rezultate ca urmare a inventarierii materiei impozabile ce au fost corectate cu procentul de încasare mediu, realizat în anii bugetari precedenți, in estimarea incasarilor la bugetul local pe 2018 s-au inscris o parte din sumele restante la 31.12.2017, estimate in mod realist, in funcție de posibilitățile de incasare prin executare silita si avand in vedere si prevederile art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, potrivit caruia in situația in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele instituțiilor, in ultimii doi ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, se fundamentează venituri proprii cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

La sursa «Impozit pe profit de la agenții economici» vor fi incasari de la un singur agent economic, Transport Calatori Expres SA, cu o datorie restanta de 15.813.476 lei.

Prin HCL nr. 355/18.10.2017 s-a aprobat eșalonarea acestei datorii pe o perioada de cinci ani, astfel ca, in cazul in care Transport Calatori Expres SA isi va respecta graficul de eșalonare, vom incasa un număr de douăsprezece rate in suma de 3.423.000 lei.

La sursa «Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» estimam o incasare pentru anul 2018 in suma de 900.000 lei, in baza adresei nr. 11504/18.10.2017 a Camerei Notarilor Publici, care este instituția responsabila cu incasarea acestor impozite.

La sursa «Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital» (taxa firma, taxa reclama si publicitate) estimam o incasare in anul 2018, in suma de 1.105.000 lei, astfel: 1.035.000 lei din debitele curente si 70.000 lei din ramasita anilor precedenți. In anul 2017, pana la data de 31.12.2017, incasarea a fost de 1.105.205 lei si intrucat nu sunt modificări in legislația in domeniu, consideram ca incasarile se vor menține la același nivel.


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl(a>ploiesti.ro


La sursa «Impozit si taxa pe clădiri de la persoane fizice» estimam o încasare in anul 2018 in suma de 15.579.000 Iei.

Pentru anul 2018, estimam ca vom incasa suma de 12.000.000 lei, din debitele curente si 3.579.000 lei din ramasita anilor precedenti, rezultând un total de 15.579.000 lei, ținând cont de faptul ca nu sunt modificări legislative, iar impozitul datorat de persoanele fizice se va menține la nivelul anului 2017. încasările pe anul 2017, pana la data de 31.12.2017, au fost in suma de 15.077.405 lei.

La sursa «Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 44.000.000 lei din care 1.869.293 lei sunt de restituit cert si 14.934.220 lei sunt posibile restituiri, fiind sume in litigiu asa cum am prezentat in situațiile anterioare.

încasarea in anul 2017, pana la data de 31.12.2017, a fost de 53.675.405 lei.

Pentru anul 2018, estimam ca vom incasa suma de 37.000.000 lei din debitele curente si 7.000.000 lei din ramasita anilor precedenti, rezultând un total de 44.000.000 lei. Din aceasta suma previzionata a se incasa, vom restitui 1.869.293 lei in urma cererii de restituire depusa de SC ELECTRICA SERV si este posibil sa fim nevoiti sa restituim suma de 14.934.220 lei, ca urmare a unor sentințe judecătorești.

Diferența dintre suma încasata in anul 2017 (53.675.405 lei) si suma estimata a fi încasata in anul 2018 (42.000.000 lei), se datoreaza următorilor factori:

 • - în anul 2017 am încasat suma de 4.755.900 lei de la OMV PETROM, in urma unei acțiuni de inspecție fiscala;

 • - in anul 2017 am incasat suma de 5.500.000 lei de la CN CFR SA, in urma masurilor de executare silita;

 • - asa cum am anuntat in decursul ultimilor ani instituția noastra are in derulare o serie de litigii, ca urmare a contestării de către anumite societăți a rapoartelor de inspecție fiscala, intocmite de salariatii nostrii. Pe aceasta speța, pana in acest moment am castigat un număr de 14 procese, dar am si pierdut doua, la I.C.C.J.

Preconizam ca o parte din ele se vor finaliza in acest an (2018) si trebuie sa luam in considerare posibilitatea pierderii acestora si, in consecința, restituirea sumelor deja Încasate.

Sumele stabilite prin aceste acțiuni sunt in total de 131.884.341 lei din care: -6.217.715 lei sume stabilite, constatate, câștigate definitiv si încasate;

-2.978.049 lei sume stabilite, necontestate si incasate;

-25.384.336 lei sume stabilite, contestate si inca in litigiu;

-10.848.091 lei sume stabilite, contestate, câștigate definitiv si eșalonate la plata;

-86.456.150 lei sume stabilite, contestate, cu care suntem in litigiu si pentru care s-a aprobat suspendarea executării de către instanța.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfi(n>ploiesti.ro


li Consideram ca, in anul 2018 se vor finaliza trei procese si sumeif

14.934.220 lei.

t                                                            c A Ax '

La sursa «Impozit si taxa pe terenuri de la persoane fizice» estimwro incasare

in anul 2018 in suma de 4.000.000 lei.

In anul 2017, pana la dala de 31.12.2017, incasarea a fost de 4.364.704 lei.

Estimam pentru anul 2018, incasarea sumei de 3.200.000 lei, din debitele curente si 800.000 lei din ramasita anilor precedenti. Diferența in minus care se poate constata din estimările noastre este cauzata de o modificare in legislație privind calculul impozitului pe teren.

La sursa «Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 8.074.000 lei.

încasarea in anul 2017, pana la data de 31.12.2017, a fost de 8.074.777 lei.

Estimarea pentru anul 2018, este incasarea sumei de 6.967.000 Iei din debitele curente si 1.107.000 lei din ramasita anilor precedenti, impozitul datorat mentinandu-se la nivelul anului 2017.

La sursa «Teren extravilan » estimam o incasare in anul 2018 in suma de 20.000 lei, astfel: 16.000 lei din debitele curente si 4.000 lei din ramasita anilor precedenti. Datorita faptului ca nu au fost modificări legislative, impozitul datorat pentru terenul extravilan, se va menține la nivelul anului 2017.

In anul 2017, pana la data de 31.12.2017, incasarea a fost de 14.799 lei.

La sursa «Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 3.000.000 lei, conform adresei Judecătoriei Ploiești nr. 115087/18.10.2017 si a incasarilor aferente anului 2017, in suma de 2.769.940 lei, pana la

 • 31.12.2017. Menționam ca incepand cu luna iulie 2017 incasarile la aceasta sursa se fac venit integral la bugetul local.

La sursa «Taxe hoteliere» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 3.400 lei. începând cu anul 2017 nu se mai datoreaza aceasta taxa, iar suma de 3.400 lei reprezintă ramasita din anii precedenti.

La sursa «Impozit pe spectacole» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 102.000 lei, astfel: 96.000 lei din debitele curente si 6.000 lei din ramasita anilor precedenti.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfl(S>ploiesti.ro


încasarea in anul 2017, pana la data de 31.12.2017, a fost de 102.310 lei. . j ’X

/z X

La sursa «Impozit pe mijloacele de transport deținute dMperșpajn:6rfîzice>> estimam o incasare in anul 2018 in suma de 8.792.000 lei, astfel: 7?'l'4^Wffr"Tei din debitele curente si 1.650.000 lei din ramasita anilor precedenti.

In anul 2017, pana la data de 31.12.2017, incasarea a fost de 8.792.006 lei.

La sursa «Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 5.941.000 lei, astfel: 5.023.000 lei din debitele curente si 918.000 lei din ramasita anilor precedenti, avand in vedere faptul ca legislația nu a fost modificata.

încasarea in anul 2017, pana la data de 31.12.2017, a fost de 5.928.173 lei.

La sursa «Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 2.500.000 lei.

In cazul acestor taxe facem mențiunea ca Serviciul Public Finanțe Locale are competenta doar pentru urmărirea si executarea obligațiilor fiscale restante.

Pentru anul 2018 estimam o incasare in cuantum de 30.000 lei din ramasita anilor precedenti si din debitul curent suma de 2.470.000 lei, conform adreselor primite cu nr. 116376 din 23.10.2017 de la Direcția Patrimoniu, cu nr.120050 din 31.10.2017 de la Direcția Tehnic si nr.l 16169 din 20.10.2017 de la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana si ținând cont de faptul ca incasarea din anul 2017 la aceasta sursa este de 2.534.231 lei, pana la data de 31.12.2017.

La sursa «Venituri din dividende de la alti plătitori» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 1.874.000 lei, avand in vedere adresa nr.130235 din 22.11.2017 transmisa de APA NOVA PLOIEȘTI si adresa nr.l 16430/23.10.2017 prin care VEOLIA ENERGIE PRAHOVA ne-a transmis ca in cursul anului 2018 nu vor avea de distribuit dividende către acționari.

La sursa «Venituri din amenzi si alte sancțiuni» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 11.500.000 lei.

Suma incasata in 2017, pana la data de 31.12.2017, este in cuantum de 10.481.815 lei.

La sursa «Taxe speciale» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 750.000 lei, reprezentând taxa speciala efectuare lucrări in regim de urgenta, taxa speciala eliberare


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfl<a>ploiesti.rocertificate de atestare fiscala in regim de urgenta si taxa speciala efectuare de fotocopii, ale instituției noastre, stabilite si incasate conform HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.                                                                  -s

Pana in anul 2017 aceste taxe au constituit venituri proprii ale instituției' noastre, dar Camera de Conturi Prahova a efectuat anul acesta un control la instituția noastra si a apreciat ca aceste taxe trebuie virate direct in bugetul local.

La sursa «Taxa reabilitare termica» estimam o incasare in anul 2018 in suma de 406.000 lei, astfel : 388.000 lei din debitele curente si 18.000 lei din ramasita anilor precedenti.

încasarea in anul 2017, pana la data de 31.12.2017, a fost de 412.747 lei.

Sumele estimate la restul surselor de venit, prezentate in anexa, sunt prognozate conform adreselor primite de la instituțiile subordonate Primăriei Municipiului Ploiești.


M Serviciul Public

1 FINANȚE LOCALE


SEF SERVICIU,

FINANCIAR - CONTABILITATE

Ec. DOINA NITA

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR..Â9../2a..ot.2p/.â.......CĂTRE,

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta, revenim la adresa nr. 233/07.12.2017, prin care v-am transmis veniturile ce urmeaza a se incasa in anul 2018, si va comunicam ca potrivit tabelului centralizator inserat valoarea totala a veniturilor estimate de Serviciul Contracte este de 4.331.508,93 lei, a veniturilor estimate de Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu este de 34.847,98 lei, a veniturilor estimate de Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ este de 928.176,40 lei, a veniturilor estimate de Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare este de 238.000 lei, a veniturilor estimate de Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății este de 2.120 lei, iar valoarea totala a rămășițelor este de 1.850.236,09 lei.

Având in vedere discuțiile purtate in data de 25.01.2018, veniturile estimate a se incasa in anul 2018 la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu au fost actualizate tinandu-se cont si de indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica (103,32%) si completate de sumele aferente unor contracte de concesiune, administrare si asociere rezultate din cote procentuale aplicate la venitul anual brut/venit incasat/valoare producție incasata.

Ca atare, totalul veniturilor estimate a se incasa in anul 2018 la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu este de 10.000.000 lei

Cu considerație,


29.01.2018

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2985/08,02,2018

MUNICIPIUL PLOIEȘT

înregistrare

___________3 U 8 9 12 FEB.


AnexaFISA CU INDICATORI PENTI U,QUfâȚW.JrpCALi

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGE fUtuÎBESTAf-~P&ĂNUL 2018

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 2985/08,02,2018_______

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                   |     502

        mii lei

I - Buget inițial : cf. Legea bugetului de stat nr.2/3,01,2018, Scrisoarea M.F.P. nr. 462010/04,01,2018. Decizia Directorului General nr.1185/11,01,2018 .Scrisoarea M.F.P. nr.462250/22,01,2018, decizie 2910/31,01,2018, decizie 2985/08,02,2018

 • II - Rectificări:

 • III - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod / Cont

an 2018

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TO TA L

04.02.01

1

145.968,00

36.492,00

36.492,00

36.492,00

36.492,00

II

0,00

III

145.968,00

36.492,00

36.492,00

36 492,00

36.492,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cota de 27% pentru bugetul județului

0,00

fond la dispoz Cons. Jud. de repartizat pe corn., orașe, municipii

0,00

diferența pt. asigurare buget funcționare corn., orașe, municip

0,00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TO TAL

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T. VA. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c..

11.02.02

1

57.587,00

15.545,00

14.415,00

13.522,00

14.105,00

II

0,00

III

57.587,00

15.545,00

14.415,00

13 522,00

14.105,00

0,00

chelt cfart 104 al. 2, lit. b)-d) din Legea Ed Nat nr. 1/2011 actual.

15.669,00

4.232,00

3.924,00

3.677,00

3.836,00

0,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

39.397,00

10.634,00

9.839,00

9.253,00

9.671,00

ajutor incalzire locuințe

102,00

27,00

35,00

21,00

19,00

cămine pentru persoane vârstnice

57,00

15,00

14,00

13,00

15,00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

10,00

3,00

4,00

3,00

0,00

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale cf. H.G. 904/2014

944,00

254,00

245,00

222,00

223,00

acordare supliment alimentar cf. O.U.G. nr. 72/2016

0,00

alte cheltuieli

1.408,00

380,00

354,00

333,00

341,00

5

Sume defalcate din T V A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e

Sume defalcate din T V A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1

17.111,00

4.266,00

4.266,00

4.266,00

4.313,00

II

0,00

III

17.111,00

4.266,00

4.266,00

4.266,00

4.313,00

pentru bugetul județului

0,00

pentru comune, orașe, municipii

17.111,00

4.266,00

4.266,00

4.266,00

4.313,00

0,00

7

Sume defalcate din T.V.A pt finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

1

3.612,00

890,00

890,00

890,00

942,00

II

0,00

III

3.612,00

890,00

890,00

890,00

942,00

chelt salariile si contrib af. Inv particular sau confesional acreditat

3.305,00

814,00

814,00

814,00

863,00

chelt cu bunuri si serv pt. unitati inv pârtie sau confes acreditat

307,00

76,00

76,00

76,00

79.00

Pentru instituțiile subordonate se vor face comunicări aferente resurselor alocate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.

TREZORIER SEF, Lavinia Dicianu

SEF S.S.A.E.E.B.L.,

Ion Chircu


CONSILIER.

Atis Melnic


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2 fa 1/C.L /)î, 3Nr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

IVI Al.QIF.I rtlKli


Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

Dotări informatica


Dotări (Direcția de Patrimoniu)

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-

Zilele Orașului Ploiești, Festivaluf'Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc, dar si a altor acțiuni neprevăzute

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Dotări Centru de Excelenta

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

KHAL

Lucrări noi


B

1

2

I'

1

2


10


11


12


13


14


15


16


17


Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie) Sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

SF sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.

Cap.65.02.71.01 INVATAMANT TOTAL Lucrări noi

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazar Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National 'Ton Luca Caragiale" iPAC+Executiel

Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai ViteazuF-Aripa de Nord (PAC+Executie)

Modernizare punct termic la Colegiul „Spini I-Iaret"

Separație instalație gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ executic)

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr, 23

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

Efxientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

Extindere/ reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

dc la bugetul


de la busii'îul


0,00


822,00


600,00


120,00


822,00


600,00


* 120,00


:25.00<:


100,00


30,00

Xio.oo


Nr. crt

'               DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018

FINANȚAT DIN:

1OBSERVATJI

de la bugetul loca!

de la bugetul, de stat*X

Sr»            •*

.., bugete"

0

1

2

3

4

5--'

,,

" ' ’7 V

c

Ahe            invest*

.583,1

t),l l "'

3 ■

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

1

<0,00 ‘

< 0,00.

2

ET, DALI, PT Reamcnajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

X30,0<l

O.OO'.

0,00

.33 7

3

SF Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00 .

^0,00

r 0,00

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00 ..

Z' 50,00

0,00 ''

■ . «,00>

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

X 10,00

0,00

0,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” cu centrale termice

0,00

120,00

S 120,00

0,00

0,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00 .

t^78,00

0,00

0,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

y 20,00

0,00

0,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

20,00

_^-20,00

0,00

0.00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr,20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

00,00

0,00

0,00

15

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementar e a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

16

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)1

0,00

130,00

—130,00

0,00

1 0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de spoit la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00 .

—40,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

X 1,00

0,00

0,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Torna Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

250,00 .

>250,00

0,00

0,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

A

TOTAL

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

2.756,00 <

50,00

0,00

0,00

...........

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

2.500,00 „

2.500,00

0,00

0,00

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00  -

50,00

0,00

0,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00  -

40,00

0,00

0,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

30,00 x

30,00

0,00

0,00

Cap.67.02,71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

t6tal:<< : : :<

■8l4fO8>

i 4.32^00

4.325,00 <

lOOlll

' - OM

A

Lucrări in continuare

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

60,00

60,00 |

0,00

0,00

B

Lucrări noi

7.651,60

687,00.

687,00

0,00

0,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

1,00

y i,oo

0,00

0,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

x 1,00

0,00

0,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp Cl, Bdul Independentei 10                               i

93,30

90,00

y 90,00

0,00

0,00

4

Modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

40,00

0 40,00

0,00

0,00

5

Modernizare locuri de joaca ( proiectare* execuție)

0,00

500,00 /

—500,00

0,00

0,00 -

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

/ 5,00

0,00

0,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

50,00

y 50,00

0,00

0,00

AUc C nltuirli de ins. ti'

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de spoit si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

1,00

uyl,00

0,00

0,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018

FINANȚAT DIN:

crt.

tfc la bugetul local

de Ia bugetul de stat

^ altc_. „ bugrțe.v*

0

1

2

3

4

5

6

7-

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

k

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

k

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

t/12,00

0,00

0,00

t y '

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00 '

X 25,00

0,00

0,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modernizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00 .

O-i.oo

0,00

0,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

50,00 •

ix 50,00

0,00 .

MQ

9

S.F/Amenajare/Reabiiitare tocuri de joaca

0,00

30,00 ,

30,00

0,00

0,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00 -

1X30,00

0,00

0,00

11

DALI, modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

10,00 *

p- 10,00

0,00

0,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00 ■

8,00

0,00

0,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00 .

l>45,00

0,00

0,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL:-:<<<<-:<-:< :

<>.oo

■’O.dO :•

20;00

0,00

• ■ Oioo ::

1

SFZExtindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

20,00

^20,0(1

0,00

0,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

: 31491:,OOT

: 3;49.l<m>::

: 21:07L6o:

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

160,00

160,00

0,00

0,00

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

100,00

f 100,00

0,00

0,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

i/ 5,00

0,00

0,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

J 5,00

0,00

0,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

50,00

t/50,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

2.268,62

2.103,00

2.103,00

0,00

0,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

5,00

V 5,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

5,00

V 5,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0,00

1.061,00

1^1.061,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

1/ 5,00

0,00

0,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

20,00

<70,00

0,00

0,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

1,00 .

y 1,00

0,00

0,00

‘ hv cheltuieli »iv inv..sii

t.t’s.lffl

l.’t’S.OU

n.oo

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,00'

61,00

0,00

0,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00 ■

1,00

0,00

0,00

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.l

0,00

10,00

1/ 10,00

0,00

0,00

8

DALI-Consoiidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

20,00 ’

S 20,00

0,00

0,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.PIoiesti

0,00

5,00

M 5,00

0,00

0,00

10

Documentații PUZ in mun.PIoiesti - Amenajare adapost câini

0,00

1,00

/ 1,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

150,00.

y 150,00

0,00

0,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

y 1,00

0,00

0,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0,00

50,00

50,00 -

0,00

0,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploicsti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

18

Documentații de expropriere in mun.PIoiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

y 1,00 „

0,00

0,00

//

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

1/1,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

20


21


22


23


24


25


26


ET/DALI Restdeexcutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

Documentații tehnice clădiri str.Cosminele nr. 1 IA

Consultanta management proiecte

ET DALI /Grup sanitar Parc Tom a Socolescu

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

Lucrări in continuare

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str. Jepilor, Str. Cărvunari lor, Intrarea Daliei, Str. Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str. Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh, Asachi)-AT

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

Lucrări noi

Reconversia funcționala a zonelor ind ustriale si terenurilor degradate

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului)

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

Alte vIifiiuk'H de invc. l'M.

ET/SF/DALI-Eficientizarc consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public ET/SF/DALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

Registru spatii verzi

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE TOTAL

din care

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

ET a sistemului de alimentare cu energie termica __

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie terniica-POIM

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL

Lucrări in continuare


Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str. Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

Lucrări noi

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R.1 si R2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-duI București lsi B-dul București 2

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiulni (podul de lemn) (proiectare+executie)

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis. Tinosu____________________

Poduri parau Dambu

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)__

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu                              ____

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești_______               _ _______


10,00

5,00

1/ 10,00


10,00


2.913,18


4.076,20


1.030.00


1.030.00


775,00 .


1/775,00


.■ 10,00


125,00-


125,00

.>400,00


120,00


2i:so:e,3o

170,00Nr. crt.

l

DENUMIREA OBIECTIVELOR 1)E INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018

FINANȚAT DIN:

OBSERVAȚII

a.

de la bugetul local

de Ia bugetul? deștat "

falteji bufete,,..

0

1

2

3

4

<•/ 5a.S

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

3.945,06

500,00

/500,00

,'/< 0,00

■- 0,00

X,\-- i

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

1,00

1,00

.0,00 ■"

0,00

r y țy

13

Modernizare str. Anul 1S48

925,72

1,00

x' 1,00

0,00 .

. 0,00.

14

Modernizare str.Moidovei

0,00

1,00

Z i,oo

«.«o A

• o,oo<

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

150,00

X150,00

0,00 >4'

.s-AogJ;

16

Modernizare str.Iazului

0,00

1,00 .

> 1,00

0,00

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

y 558,00

0,00

0,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

50,00

50,00

Iz

0,00

0,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00 •

/ 1,00

0,00

0,00

20

Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

5,00 ’

lZ 5,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 4 015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere Ia nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului:Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00 '

90,00

0,00

0,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

IZ

0,00

0,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

6.059,00

1/6.059,00

0,00

0,00

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

294,60

294,60

țr

0,00

0,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1.000,00

1.000,00 1/

0,00

0,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

297,70

y 297,70

0,00

0,00

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

U.00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

2

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

1,00

»Xl,00

0,00

0,00

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

30,00

30,00 tX

0,00

0,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

130,00

^/130,00

0,00

0,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00 B

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.700,00

/9.700.00 ,

0,00

0,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu Ia centura de Vest

0,00

10,00

V 10,00

0,00

0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str. Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,00 ,

/ 1,00

0,00

0,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB

0,00

10,00 .

X 10,00

0,00

0,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Ruduiui: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constanținoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

1,00 '

u/1,00

0,00

0,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00’

y 1,00

0,00

0,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei. Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

1,00 •

v/1,00

0,00

0,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Caii ier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00 ,

\/l,00

0,00

0,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr. Gaterul ui, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00 .

y'i.oo

0,00

0,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tata rarii, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00 •

țj 1,00

0,00

0,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00 ’

y 1,00

0,00

0,00

Nr.

< •

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018

FINANȚAT DIN:

4S

cri.

de la bugetul loca)

de la bugetul, de stat, z.

J.bwgcte

0

1

2

3

4

5 7Q

>7 6

p.+.7

19

DALIPT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

V 1,00

0,0>.'

7       j ’

•■•.“••A

/ *

î/             ■!

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

(/T.00

h - J!

0,011-p

; .i . "

\ 0,06 .

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

J 1,00

o,oo\J

/ib.oo' -

>> j

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

1,00

l/ 1,00

0,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,110

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

s 1,00

0,00

0,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

S 7,00

0,00

0,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

>30,00

0,00

0,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București I si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

>0,00

0,00

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

y 50,00

0,00

0,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

1,00

Z 1,00

0,00

0,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00 ■

>1,00

0,00

0,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00 .

>130,00

0,00

0,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00 •

V 1,00

0,00

0,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00 ‘

\J 155,00

0,00

0,00

35

Strategie amenajare/constructie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00 .

>10,00

0,00

0,00

36

SF/CF/Modemizare cartier Pictor Rosenthal

0,00

5,00 *

J 5,00

0,00

0,00

37

SF/CF/Modernizare cartier Rafov

0,00

5,00 •

1/ 5,00

0,00

0,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00 .

1/ 20,00

0,00

0,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg. Gh.Mateescu/Str, Armoniei

0,00

1,00 •

V 1,00

0,00

0,00

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00,

Z 20,00

0,00

0,00

41

SF-Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

20,00 '

20,00

0,00

0,00 -

-'7V>

42

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00 ’

/ 5,00

0,00

0,00

43

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

5,00 •

vZ 5,00

0,00

0,00

44

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00 ,

i/ 1,00

0,00

0,00

45

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

50,00 •

V 50,00

0,00

0,00

46

SF Modernizare strada Arinului

0,00

15,00 .

15,00

0,00

0,00

47

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

\Z 10,00

0,00

0,00

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII   . Z7


ANEXA NR. 3 lo( JJCL

LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2018

Mihaela IAMANDI

V


mii Iei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Prevederi 2018

0

1

4

TOTAL CHELTUIELI

470,00

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

470,00

din care:

A

Lucrări in continuare

445,00

1

Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

445,00

C

Alte cheltuieli de invcst'tii

vJjfO

1

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

25,00

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Madalina CARACIUN

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nicoleta CRACIUNOIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII.

ANEXA NR.3 M

Ar. n5(c> //SMJOQ

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2017

Cap.54.02-56 AUTORITATI PUBLICE

Expertiza tehnica - Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

Având in vedere constatările consemnate in procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.21760/31.10.2016 (anexele 1, 2, 3) se impune elaborarea documentației Expertiza Tehnica pentru Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori.

Astfel, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciului mai sus menționat, este necesara asigurarea finanțării serviciului.

Suma propusa in proiectul de buget pentru anul 2018 este de 25.000 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2017 - 2018


<'•

V A

Număr maxim de posturi în anul 2017

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2018

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

380

6100.15

0

380

2318056

27680400

27328.4

din care:

CAPITOLUL............................

din care:

I

Funcții de demnitate publică

3

3

47500

570000

218

-

Primar

1

17100

1

17100

205200

79

-

Viceprimar

2

15200

2

30400

364800

139

II

Funcții publice

292

292

1977046

23588280

23588.28

A. Funcții publice generale

__

1 .Inalti funcționari publici

Secretar general al județului și al municipiului București

2.Funcții publice de conducere

36

36

360999

4331988

4332

-

Secretar al municipiului, al sectorului

1

12540

1

12540

150480

150

municipiului București, al orașului și al comune

0

Director Grad II CFPP

1

12447

1

12447

149364

149

Director Grad II

6

11343

6

68058

816696

817

-

Director Grad I

0

0

0

0

Director adjunct Grad II

4

10450

4

41800

501600

502

-

Director adjunct Grad I

0

0

0

0

Sef serviciu Grad II CFPP

2

10743

2

21486

257832

258

-

Sef serviciu Grad II

20

9766

20

195320

2343840

2344

-

Sef serviciu Grad I

0

0

0

0

-

Sef de birou Grad II

1

9348

1

9348

112176

112

Sef de birou Grad I

1

1

0

0

0

3.Funcții publice de execuție

255

255

1604552

19118352

19118.352a) Clasa 1 - studii superioare-

237

3

239

1538036

18320160

18,320

f*'

z>'*"

auditor superior gradația 4

1

7248

1

7248

86976

87

v .

■auditor superior gradația 5

6

7429

6

44574

534888

535

^7

consilier, consilier juridic superior gradația 2

2

6734

2

4

26936

323232

323

consilier, consilier juridic superior gradația 3

19

7071

5

24

169704

2036448

2,036

».1

f

consilier, consilier juridic superior gradația 4

22

7248

1

23

166704

2000448

2,000

conșilier, consilier juridic superior gradația 5

106

7429

7

113

839477

10073724

10,074

consilier superior gradația 5 CFPP

2

8172

1

8172

98064

98

consilier, consilier juridic principal gradația 2

3

5276

-2

1

5276

63312

63

consilier, consilier juridic principal gradația 3

7

5540

-5

2

11080

132960

133

consilier, consilier juridic principal gradația 4

1

5678

1

2

11356

consilier, consilier juridic principal gradația 5

10

5820

-7

3

17460

209520

210

consilier, consilier juridic asistent gradația 0

6

3401

6

20406

244872

245

consilier, consilier juridic asistent gradația 1

7

3656

1

8

29248

350976

351

conșilier, consilier juridic asistent gradația 2

7

3839

1

8

30712

368544

369

consilier, consilier juridic asistent gradația 3

4

4031

1

5

20155

241860

242

consilier, consilier juridic asistent gradația 4

6

3436

-2

4

13744

164928

165

consilier, consilier juridic asistent gradația 5

24

4235

2

26

110110

1321320

1,321

consilier, consilier juridic debutant gradația 0

1

2527

1

2527

30324

30

consilier, consilier juridic debutant gradația 1

1

2717

-1

0

0

0

0

consilier, consilier juridic debutant gradația 2

0

0

0

0

consilier, consilier juridic debutant gradația 3

0

0

0

consilier, consilier juridic debutant gradația 4

0

0

0

0

consilier, consilier juridic debutant gradația 5

2

3147

-1

1

31471

37764

38

b) Clasa II - studii superioare de scurta durata -

5

8568

0

5

20238

242856

242.856

referent de specialitate superior gradația 4

1

4678

1

4678

56136

56

referent de specialitate superior gradația 5

4

3890

4

15560

186720

187

c) Clasa III - studii medii -

13

-2

11

46278

555336

555

referent superior gradația 3

1

4031

1

4031

48372

48

referent superior gradația 4

4132

1

1

4132

49584

50

referent superior gradația 5

10

4235

-1

9

38115

457380

457

referent principal gradația 2

1

3045

-1

0

0

0

0

referent principal gradația 4

1

3278

-1

0

0

0

0

B. Funcții publice specifice

1

1

11495

137940

138

arhitect sef

1

11495

1

11495

137940

138

III

Personal cu contract de muncă

85

85

293510

3522120

3522.12

a)

Iger^b^lMifjactic

■■

Profesor,grad didactic 1

P-ersonal didactic auxiliar

s

-

BiblioteSaț-

A\C)

Personal de specialitate

8

8

47594

571128

571

S.

Irispefetpifde specialitate IA, gradația 1

1

5617

1

5617

67404

67

■ i

Inspectbrde specialitate IA, gradația 3

1

6193

1

6193

74316

74

Inspector de specialitate IA, gradația 5

4

7315

4

29260

351120

351

Referent IA, gradația 1

1

3023

1

3023

36276

36

Referent IA, gradația 5

1

3501

1

3501

42012

42

d)

Personal care ocupă funcții comune

75

75

223401

2680812

2681

Administrator, gradația 5

1

3265

1

3265

39180

39

Casier, Magaziner gradația 3

1

3108

1

3108

37296

37

Casier, Magaziner gradația 5

4

3265

4

13060

156720

157

Arhivar gradația 5

3

3501

3

10503

126036

126

Paznic, îngrijitor, Curier, gradația 1

2

2451

2

4902

58824

59

Paznic, îngrijitor, Curier, gradația 2

2

2451

2

4902

58824

59

Paznic, îngrijitor, Curier, gradația 3

5

2702

5

13510

162120

162

Paznic, îngrijitor, Curier, gradația 4

7

2770

7

19390

232680

233

Paznic, îngrijitor, Curier, gradația 5

24

2839

24

68136

817632

818

Șofer, gradație 3

1

3333

1

3333

39996

40

Șofer, gradație 5

7

3501

7

24507

294084

294

Muncitor calificat, gradația 5

7

3501

7

24507

294084

294

Muncitor necalificat, gradația 1

0

0

0

0

Muncitor necalificat, gradația 2

1

2574

1

2574

30888

31

Muncitor necalificat, gradația 3

4

2702

4

10808

129696

130

Muncitor necalificat, gradația 4

2

2770

2

5540

66480

66

Muncitor necalificat, gradația 5

4

2839

4

11356

136272

136

Personal contractual de conducere

2

2

22515

270180

270.18

Administrator public

1

15200

1

15200

182400

182

Director

Sef Serviciu

1

7315

1

7315

87780

88

Sef Birou

Fond salarii brute

27328 mii lei

Viramente (2,25%)

615 mii lei

Total general

27943 mii leiREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE


NOTA DE FUNDAMENTARE


privind propunerea de buget pentru CONTINUAREA lucrărilor aferente obiectivului de investiții “MODERNIZAREA INSTALAȚIEI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” - BUGET LOCAL -

Având in vedere starea tehnica depășită a stației de epurare municipale actuale, precum și cerințele Directivei EU 91/271/EEC, municipiul Ploiești a procedat la realizarea unei noi statii de epurare in concordanta cu reglementările privind obligația asigurării unei epurări avansate, la nivel de treapta terțiara, pentru indepartarea azotului si fosforului si realizarea unui efluent conform cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 352/2005, privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002, pentrua probarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (75%) prin Convenția nr. 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local (25%).

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploiești care si-a onorat obligațiile asumate prin convenție, a fost nevoit sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Pentru realizarea lucrărilor a fost incheiat contractul de execuție nr. 04981/14.03.2008, in cadrul caruia au fost executate următoarele lucrările:

 • - modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta - lucrări nefinalizate;

 • - extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud -100%;

 • -  canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de statia de epurare -100%;

 • -  statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor -100%;

 • -  imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal C1 -100 %.

Primăriei Municipiului Ploiești de a realiza achiziția publica in vederea atribuirii contractului

de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica si financiara a lucrărilor efectuate si ramase a fi de executat la stafia de epurare din cadrul proiectului - Moi colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.


.Zp

l* '

Funcționarea actualei stafii de epurare are la baza Autoriza


zarea-'^iUemului de ia de Gbspodarire a

Apelor nr. 34/18.03.2017 emisa de A.N. Apele Romane - AdmiiUștjatia Bazinafa :âe Apa Buzau-lalomita, prin care se impune ca nivelul indicatorilor de calitativ $ apelor uzate

itatW $ apelor uzate


epurate aprobați prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările si completările ulterioare, sa fie in limita NTPA 001, norme care prevăd condiții mult mai stricte decât cele aprobate pana la data de 31.12.2015, la care se aplica NTPA 002.

Stafia de epurare existenta este depășită tehnic si aflata intr-un grad avansat de uzura, indicatorii fiind imposibil de realizat, motiv pentru care A.N. Apele Romane -Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita - Serviciul de Gospodărire a Apelor Prahova ne aplica, lunar, penalitati (atat pentru anul 2016, cat si pentru anul curent). Acestea penalitati se rasfrang asupra Regiei Autonome a Serviciilor Publice Ploiești, instituția

noastra nefiind responsabila de blocajul existent care persista.

Luând in considerare cele mentioante anterior, precum si necesitatea stringenta de reluare si finalizare a lucrărilor aferente noii stafii de epurare, aceasta fiind o investiție de interes public major,

Propunem alocarea sumei de 100,00 mii lei, in cadrul capitolului 74.02.71.01 „Protecția Mediului” - punctul A „Lucrări in continuare”, cu mențiunea ca aceasta poate fi suplimentată odata cu reluarea lucrărilor aferente statiei de epurare.

DIRECTOR,

Râul Petrescu

-Âr


DIRECȚIA TEHNIC-INVESȚITIL


ANEXA A      3 /

Al- /6fy

NOTA DE FUNDAMENTARE


BUGET LOCAL 2018

Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • B. LUCRĂRI NOI

 • 1. Execuție lucrări pentru obținerea autorizației I.S.U Ia unitățile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.l44G).

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a documentațiilor pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu (inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrări necesare a fi executate) in scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Pentru demararea procedurii de achiziție privind execuția lucrărilor necesare in scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru unitățile de invatamant menționate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 2. Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale” (PAC+executie)

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru imobilul din Ploiești strada Gh. Doja in care funcționează Colegiul Național „I. L. Caragiale”.

Restaurarea fațadelor și refacerea acoperișului Colegiului Național „I. L. Caragiale” va avea un important impact social și cultural pozitiv, prin refacerea imaginii monumentului realizându-se integrarea acestuia în zona istorică a orașului.

Prin restaurarea fațadelor se va elimina pericolul desprinderii și prăbușirii unor bucăți de tencuială și a unor elemente prefabricate grele, evitându-se astfel accidentările, iar prin lucrările de refacere a acoperișului se va elimina infiltrarea apelor meteorice prin învelitoarea degradată.

Atât prin restaurarea fațadelor, cât și prin refacerea acoperișului se va realiza punerea în siguranță a clădirii, se va evita degradarea avansată a construcției și se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Pentru demararea procedurii de achiziție de intocmire a documentației tehnice, (faza PAC) si a lucrărilor menționate mai sus, se propune pentai<nul 2018, alocarea sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Bfeiest'if1^

 • 3. Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Cole^td Nadonal^Rlihai

Viteazul” - aripa de nord                                Q (          ** I

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile cid^mtocmi re a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru imdoilul din Pkwsti in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.® s

Corpul de clădire monument - aripa de nord, corp C in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” are fațada deteriorata, cu bucăți de tencuiala desprinsa, motiv pentru care este necesara refacerea fatadelor/inlocuirea tamplariei deoarece in stadiul actual prezintă pericol pentru elevi (zona de acces elevi in curtea unitatii de invatamant).

Restaurarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei la clădirea Colegiului Național Mihai Viteazul - aripa de nord va avea un important impact social și cultural pozitiv, prin refacerea imaginii monumentului realizându-se integrarea acestuia în zona istorică a orașului. Prin restaurare se va elimina pericolul desprinderii și prăbușirii unor bucăți de tencuială și a unor elemente decorative grele, evitându-se astfel accidentările, iar prin lucrările de înlocuire a tâmplăriei exterioare se va asigura siguranța în exploatare a construcției și posibilitatea de ventilare naturală corectă a spațiilor.

Atât prin restaurarea fațadelor, cât și prin înlocuirea tâmplăriei se va realiza punerea în siguranță a clădirii, se va evita degradarea avansată a construcției și se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Pentru demararea procedurii de achiziție de intocmire a documentației tehnice, (faza PAC) si a lucrărilor menționate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 4. Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

Datorita inregistrarii unor consumuri mari de agent termic se impune modernizarea punctului termic de la Colegiul „Spiru Haret” cu un modul termic automatizat.

Utilizarea modulului termic garanteaza acoperirea necesităților cu un consum minim de energie termica si electrica prin reducerea pierderilor la nivelul statiei termice, adaptarea continua a sarcinii corelat cu diagrama de reglaj si utilizarea de echipamente de pompare de generație noua, cu eficienta ridicata. De asemenea, asigura livrarea agentului termic pentru incalzire, către consumatori, funcție de temperatura exterioara si „in paralel” in regim instantaneu a apei calde menajere la temperatura setata.

Pentru demararea procedurii de achiziție a obiectivului mai sus menționat, se propune alocarea sumei de 25,00 mii Iei pe anul 2018 in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 5. Separație instalație gaze naturale Ia Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

Potrivit Legii nr.227/2015 art.399, lit.(K) - scutiri pentru produse energetice si energie electrica „orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru incalzire de către spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte instituitii de asistenta sociala, instituții de invatamant si lacasuri de cult” sunt scutite de plata accizelor.

Având in vedere cele precizate mai sus, pentru scutirea la plata, a accizelor pentru produse energetice utilizate drept combustibil pentru inepte^'seMnipune efectuarea lucrării de contorizare separata pentru consumul de găze^^tum^la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" din str. Rudului nr.24                 **

Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alq^rââ&s^Mei^de 20,00 mii lei in bugetul pentru anul 2018.

 • 6. R.T.E. - Construire sala de educație fizica școlara la Școala^ Gimnaziala „George Cosbuc”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Cheltuielile pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 7. Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117889 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.347/2017 al Municipiului Ploiești s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Având in vedere cele precizate, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 28,58 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 8. Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117888, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.348/2017 a municipiului o^ây^probat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico^^^^tOHlofîperitru obiectivul «Eficientizare energetica - Grădiniță cu program                3

Municipiul Ploiești» si contribuția proprie in proiect a MCi^cip^îuf/Ploicsn, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si codțributtâ^/2^ din valoarea eligibila a proiectului.

Având in vedere cele precizate, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 27,60 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 9. Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117891 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.350/2017 a Municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei Municipiul Ploiești» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Având in vedere cele precizate, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 8,55 mii Iei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 10. Efîcientizare energetica Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Pentru eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117892 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -

Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/2017 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 11,82 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 11. Eficientizare energetica Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”

Pentru eficientizarea energetica a Colegiului National „Al. I. Cuza”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 118052, pentru^

accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu an^ghfscazute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energ^^c^^rg^onarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regeneraWe^m iOOx^wile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locumtelkg


e>în           2

Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in <$re isi ' des^soara activitatea unitati de invatamant.                                         M

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.350/2017 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatoriii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Colegiul National „Al. Ioan Cuza’”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 30,20 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 12.Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la liceul Tehnologic 1 Mai, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117893 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.352/2017 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 13,02 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 13.Execuție conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

Ținând cont de sesizarea conducerii unitatii de invatamant, prin care ni se aduce la cunoștința faptul ca coloana de incalzire dintre căminul 1 si căminul 2 este deteriorita, se impune inlocuirea conductei.

Eficientizarea energetica se realizează si prin reducerea pierderilor de energie termica pe rețelele de distribuție de agent termic pentru incalzire si apa calda. Odata cu inlocuirea conductei se realizează si optimizarea rețelei termice ca diametru, lungime si traseu ca urmare a modificării debitului de agent termic fata de situația avuta inițial.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 14.Reamenajare imobil str. Elena Doamna

Pentru eficientizarea spatiilor din unitățile de invatamant de stat din municipiu, se impune reamenajarea locației din str. Elena Doamna nr.78B aflata in administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi.


Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea sumei de 3,00 mii in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • 15. Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrah^dar mai ales de numeroasele solicitări ale părinților pentru înscrierea pre^J^r^p^Bî^aceasta zona, municipalitatea considera ca este necesara construirea poM^aTnite pe str. Poștei nr.23. Grădiniță reprezintă o necesitate pentru pariițibincadratj^nținiinca, deoarece în acest mod se poate rezolva o problema de îngrijir^ ț3ecializata,y^racum si condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru           alocarea

sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 16. Extindere/reabilitare modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri prin POR 2014-2020, pentru extindere/reabilitare modernizare si dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai si Liceului Tehnologic de Servicii „Sf Apostol Andrei”.

Având in vedere cele precizate, pentru demararea execuției lucrărilor la Liceul Tehnologic 1 Mai si Liceul Tehnologic de Servicii „Sf Apostol Andrei”, se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei in bugetul pentru anul 2018 al Municipiului Ploiești.

 • 17. Construire grădinițe in Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri prin POR 2014-2020, pentru construirea de noi grădinițe in următoarele locații: Cartier Mitica Apostol pe str. Trestioarei nr.27 (langa Grădiniță nr.20), Aleea Strunga nr.2 (teren adiacent Scolii Gimnaziale „I. A. Bassarabescu”) si Bdul Petrolului nr.16 (teren liber vis-a vis de căminul de elevi al Liceului Tehnologic 1 Mai folosit ocazional pentru desfasurarea activitatilor sportive).

Având in vedere cele precizate, pentru demararea execuției lucrărilor, se propune alocarea sumei de 30,00 mii Iei in bugetul pentru anul 2018 al Municipiului Ploiești.

 • 18. Extindere/reabilitare modernizare si dotare scoli gimnaziale din municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri prin POR 2014-2020, pentru extinderea/reabilitarea modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale „Anton Pann” si Scolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”.

Având in vedere cele precizate, pentru demararea execuției lucrărilor, se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei in bugetul pentru anul 2018 al Municipiului Ploiești.

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • 1. Documentații scenariu incendiu, necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati invatamant

Municipiul Ploiești, la data de 06.06.2017, a incheiat contractul de prestări servicii nr. 12403/06.06.2017 avand ca obiect întocmirea documentației pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu si a antemasuratorilor lucrărilor, liste cu cantitatile de lucrări necesare a fi executate in scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru un număr de opt unitati de invatamant din Municipiul Ploiești, respectiv: Școala Gimnaziala „I. A. Bassarabescu”, Școala Gimnaziala „Rares Vodă”, Colegiul National „I. L. Caragiale”(str. Romana nr.57), ScoaJa Gimnaziala „Sf. Vasile” (Bdul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazar

Edeleanu” (corp cămin), Grădiniță cu program nr.26), Grădiniță cu program prelungit nr.28 si L str. Văleni nr.l44G.

normal „Crai Nou^^tț^^.obalna iceul Tehnolog^de/Fransponuri -

*            |^l

a antemasurațari lor h^aril^'liste in scopul obti&rii aut&rjzătiei de


Pentru decontarea serviciilor de intocmire cu cantitatile de lucrări necesare a fi executate securitate la incendiu, se propune alocarea pentru anul 2018 a suinei J$e$jti,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 2. E.T., DALI, PT Reamenajare imobil str. Elena Doamna

Imobilul din str. Elena Doamna nr.78 B face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, in administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi.

Pentru eficientizarea spatiilor din unitățile de invatamant de stat din municipiu, se impune reamenajarea locației din str. Elena Doamna nr.78B aflata in administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi.

Pentru decontarea serviciilor de expertiza tehnica, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, respectiv proiect tehnic de execuție a lucrărilor de reamenajare a clădirii, se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

3.S.F.- Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

In anul 2017, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a comandat Întocmirea unei expertize tehnice pentru sala de sport de către un expert tehnic atestat MDRT, pentru domeniile Al si A2.

Conform concluziei raportului de expertiza, respectiv de indicatorii R1 si R2, sala de sport se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limite ultime. In afara de sarcinile seismice, construcția prezintă un grad ridicat de risc si pentru incarcarile de zapada.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 40,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 4. P.U.D. - Construire Grădiniță cu program prelungit- str. Poștei nr. 23

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală municipalitatea considera necesara construirea unei noi grădinițe pe str. Poștei nr.23.

In Certificatul de Urbanism nr.355/1212.04.2017, la regimul juridic, conform RLU si PUG, terenul pe care se intenționează a se construi unitatea de invatamant preșcolar se afla in zona cu restricție de construire pana la elaborare PUD/PUZ, este in zona protejata din punct de vedere arhitectural.

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a Planului Urbanistic de Detaliu - str. Poștei nr.23, incheindu-se contractul de prestări servicii nr.408//08.01.2018.

Pentru decontarea serviciilor se propune alocarea sumei de 50,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • 5. D.A.L.I. - Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

Pentru decontarea serviciilor aferente intocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”», se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei in bugetul . local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • 6. Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala

termica de la Grădiniță cu program normal nr.28. Se propune înlocuirea cazanelor de încălzire centrală existente cu două centrale murale în condensați^montate în , w      ••            j. 1         .                            ..                                               /■'''•

cascadă prin intermediul unei butelii de egalizare. Acestea r^pr------           ---...           ----    _ ___           :__x:            ; Aa^cu combustibil gaze naturale. Prepararea apei calde se va face exteiif; pi™W®|Wrf^diul unui boiler racordat la centrala termică.


Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea sumei de 76,10 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 7. Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” cu centrala termica

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica de la Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”.Se propune înlocuirea cazanelor de încălzire centrală existente cu trei centrale murale în condensație, varianta doar încălzire, montate în cascadă prin intermediul unei butelii de egalizare. Acestea vor funcționa cu combustibil gaze naturale. Prepararea apei calde se va face extern, prin intermediul unui boiler racordat la centrala termică.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea pentru anul 2018, a sumei de 120,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

str. Vornicul Boldur cu


 • 8. Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă” din centrala termica

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica de la Școala Gimnaziala „Rares Vodă”. Se propune înlocuirea cazanelor de încălzire centrală existente cu două centrale murale în condensație, varianta doar încălzire, montate în cascadă prin intermediul unei butelii de egalizare. Prepararea apei calde se va face extern, prin intermediul unui boiler racordat la centrala termică.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea pentru anul 2018, a sumei de 78,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 9.Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală municipalitatea considera necesara construirea unei noi grădinițe pe str. Poștei nr.23.

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei nr.23 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile -Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, se propune pentru anul 2018 alocarea sumei de 20,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

lO.Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Urșu'n Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru constf unei grădinițe cu program prelungit pe Bdul Petrolului nr.16 (incinta

/

Tehnologic 1 Mai) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 fiw/estițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru-^pbârid^M; de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea ihtrastj^^inlâjr^de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității*îhfr^^dțfurip în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprljifair^|pațtici^î'ii părinților pe piața forței de muncă.                                                '

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, se

propune pentru anul 2018 alocarea sumei de 20,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.


 • 11. Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program normal pe Aleea Strunga nr.2 (langa Școala Gimnaziala „I. A. Bassarabescu”) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, respectiv pentru obținerea autorizației de construire, se propune pentru anul 2018 alocarea sumei de 20,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 12. Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program normal pe str. Trestioarei nr.27 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, se propune pentru anul 2018 alocarea sumei de 20,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 13. Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din j udetul Prahova.

In perioada anterioara, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” Prahova au efectuat controale privind apararca împotriva incendiilor si protecție civila la unitățile de invatamant, constatând deficiente care au fost consemnate in procesele-verbale de control.

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea și autorizarea de securitate la incediu si protecție civila a fost modificata, contonu^^dm^^i, MAI 129/2016, pentru obținerea autorizației de ia ISU, este (h^es^f^^bWSrea scenariului privind securitatea la incendiu.                      1* (

Pentru realizarea si decontarea serviciilor de intocmire-șceriarâi/ incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, se propune alocarea in bugetulphntr^ijuim/2018 a sumei de 50,00 mii lei.

14.Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru „Extindere/reabilitare modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa achiziționeze servicii de consultanta pentru proiectare, implementare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor mai sus menționate, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 500,00 mii lei.

15.Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa achiziționeze servicii de consultanta pentru proiectare, implementare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor mai sus menționate, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 130,00 mii lei.

16.Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa achiziționeze servicii de consultanta pentru proiectare, implementare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-A

2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1. Pentru creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru finanțarea gimnaziale „Anton Pann” si „Nicolae Titulescu”.Pentru realizarea si decontarea serviciilor mai sus menționate, „șe^propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 130,00 mii lei.

 • 17. ET, Rest de executat - Sala de sport la Școala Gimnaziala

Construirea unei săli de sport la Școala Gimnaziala „Sftnța /Vineri^'' âin' Municipiul Ploiești, str. Poștei, nr.36 este imperios necesara pentru desfasufâreti.<le activitati sportive, deoarece unitatea de invatamant nu dispune de sal^e^șpbrtZ^ /

In anul 2015, Școala Gimnaziala „Sf. Vineri” a proceaM^^^Șhizitia execuției lucrărilor de construire sala de sport. Pentru demararea execuției lucrărilor, unitatea de invatamant a dispus de suma de cca 440,00 mii lei din care cea mai mare parte donație de la societatea Timken si restul de la Asociația de părinți, suma insuficienta pentru finalizarea construcției.

Prin adresa nr.21981/09.10.2017, conducerea unitatii de invatamant, solicita continuarea investiției si trecerea mijlocului fix (constructie-sala de sport) in inventarul Municipiului Ploiești.

Nefinalizarea lucrărilor in timp util, ar putea produce degradări la acest obiectiv precum si la locuințele vecinilor, deoarece lucrarea de colectare si evacuare a apelor pluviale dintre construcție noua (clădirea sălii de sport) si locuințele acestora nu a fost executata.

Având in vedere cele precizate pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv de către municipalitate, este necesara intocmirea expertizei tehnice si a documentației cu rest de executat.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor mai sus menționate, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 10,00 mii lei.

 • 18. Documentatii  Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor

tehnologice din Municipiul Ploiești

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru liceele tehnologice din municipiu, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, se propune pentru anul 2018 alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

 • 19. D.A.L.I. Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

Ținând cont de sesizarea conducerii unitatii de invatamant, prin care se aduce la cunoștința faptul ca coloana de incalzire intre căminul 1 si căminul 2 este deteriorita se impune Înlocuirea acesteia. Eficientizarea energetica se realizează si prin reducerea pierderilor de energie termica pe rețelele de distribuție de agent termic pentru incalzire si apa calda.

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 10,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 20. Achizitie autocamion cu remorca pentru Liceul Tehnologic de Transporturi

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești este singura unitate de învățământ din județul Prahova care școlarizează elevi în domeniul transporturilor la următoarele niveluri de învățământ: liceal, profesional și postliceal.               \

Având în vedere că planurile de învățământ prevăd pentru orele de instruire practică la clasa a XI a școală profesională și la clasa a XII a liceu efectuarea unui număr de 60 de ore de conducere auto repartizate în conforrțytat^^pnevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr,75/2014 privind reglenî^^^^t^vytății de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de cân^uc^^^>\â^el: 30 ore pentru categoria B si 30 ore pentru categoria C.            \

începând cu anul 2012 vârsta minimă pentru obține rea^pef^iși^ri. de conducere pentru categorile C și CE (camion și camion cu remoi că’W^.st stabilită la 21 de ani conform Legii nr.203/2012 pentru modificarea și comțffî*fârea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, motiv pentru care pentru efectuarea orelor de instruire practică conducere auto pentru categoria C (CE) este necesară achiziționarea unei camionete de maxim 7,5 tone cu remorca, pentru categoria C1E

Pentru respectărea planurilor de învățământ aprobate prin OMECS nr.3684/2015 achiziționarea unui autocamion cu remorca (categoria C1E) pentru Liceul Tehnologic de Transporturi

Având in vedere cele precizate mai sus, se propune pentru anul 2018, alocarea sumei de 250,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești.

CAP. 66.02.71.01. SANAT ATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

In vederea demarării procedurii de achiziție publica a execuției lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a secției de oncologie, corp A (etapa a Il-a) ramase de executat, se propune alocarea in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018a sumei de 50,00 mii lei.

 • B. Lucrari noi

 • 1.Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.893/12.01.2018, conducerea Spitalului Municipal Ploiești, aduce la cunoștința includerea unitatii spitalicești in Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - Imbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Naționala pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BIRD). In luna decembrie 2017, Spitalul Municipal Ploiești a primit vizita consultanților de specialitate de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. A fost analizata statistica bolnavilor de cancer si adresabilitatea pe care o are unitatea spitaliceasca, amplasamentul pe care spitalul il deține in vederea edificării construcției si existenta personalului de specialitate încadrat la Spitalul Municipal.

Aprecierea asupra terenului a fost ca acesta este corespunzător pentru destinația menționata. Condiția impusa pentru dotarea spitalului cu echipament de inalta performanta, este aceea de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii înalte a Spitalului Municipal Ploiești, se impune construcția unei clădiri care va deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer, precum si urmărirea in timp a evoluției acestora.


Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea in bugetul pentru 2018 a sumei de 2.500,00 mii lei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII 1. PUZ Spital Municipal


*■                                1                                                                                                                    " ' O                    "

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat intocmirea uXui^S-fudiLrbriyind imbunatatirea si diversificarea asigurării servi cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate Consiliului Local al Municipiului Ploiești.Municipiul Ploiești, existenta unor echipe medicale profesionisfcș^posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare si control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, riscurile la care sunt expuși pacientii in cazul lipsei acestei investiții si inițiative pre-existente.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 50,00 mii lei.

 • 2. SPF/SF Spital Municipal

Avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fața de administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistența medicala spitaliceasca și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, s-a dispus elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

Noile tendințe impun realizarea unei clădiri medicale compacta, modulara, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie eficient si adaptat ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze. Prin urmare, este necesara realizarea unei noi unitati spitalicești, in conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația in vigoare.

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat intocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in care se apreciaza ca, in Municipiul Ploiești, situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Ținând cont de concluziile studiului menționat mai sus, din analizele comparative este necesara cumularea funcțiunilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești la nivelul Municipiului Ploiești intr-o singura unitate spitaliceasca.

Având in vedere cele menționate mai sus, este necesara realizarea unui studiu de fezabilitate in acest sens.

In vederea demarării achiziției serviciilor menționate mai sus, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 40,00 mii Iei.

 • 3. E.T., Documentație tehnica rest de executat - Spital Municipal Ploiești, etapa a Il-a (Schuller)

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a expertizei tehnice pentru lucrările realizate in perioada anteriora si documentației tehnice rest de executat.                                         \ :

Pentru decontarea serviciilor mentioante mai sus, se propune alocarea in anul 2018 a sumei de 80,00 mii Iei.

4.S.F. Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclușiViCaiet de sarcini procedura lucrări)

Prin adresa nr.893/12.01.2018, conducerea spitalului aduce la':cp^â^ntaoâ in data de 12.12.2017 a primit vizita consultanților de specialitate ^Ma^Agentia Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. A fost analiza^ stafisfica i i                         i                                •         i          i -1-,    ,                                                                »-k

'3 ui debolnavilor de cancer si adresabilitatea pe care o are unic^te^ spitali ampalsamentul pe care spitalul il deține in vederea construirii cla Radioterapie si existenta personalului de specialitate incadrat la Spitalul Municipal.

Aprecierea asupra terenului situat in str. Ana Ipatescu nr.59 a fost ca acesta este corespunzător pentru destinația de Centru de Radioterapie si ca in urma vizitei precizate mai sus comisia va elabora un raport in care se vor stabili acțiunile necesare a fi inteprinse in vederea implementării proiectului. Condiția impusa, este aceea de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018.

Facem precizarea ca, Spitalul Municipal Ploiești este singurul spital din Județul Prahova care are in structura sa o secție de oncologie si un compartiment de radioterapie. In condițiile actuale, in lipsa unui echipament de radioterapie cu energii inalte, Spitalul Municipal Ploiești nu face fata nevoii de servicii medicale necesare pacientilor bolnavi de cancer.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, se impune demararea acțiunilor necesare edificării unei clădiri care va deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer, precum si urmărirea in timp a evoluției acestora.

Prin realizarea acestei investiții se are in vedere un tratament complet al pacientilor bolnavi de cancer, radioterapia fiind o componenta importanta a tratamentului oncologic. Principalul obiectiv este reducerea mortalitatii in rândul pacientilor de cancer.

Având in vedere cele precizate, se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018 pentru decontarea serviciilor de intocmire a studiului de fezabilitate.

CAP. 67.02.71.01. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

B.LUCRARI NOI

S.Modernizare locuri de joaca (proiectare si execuție)

Spatiile verzi indeplinesc un rol important in atenuarea poluării atmosferice, fiind astfel preferate pentru găzduirea spatiilor de joaca pentru copii, oferindu-le o alternativa a jocului.

O amenajare buna a spațiului de joaca oferă copiilor oportunități excelente pentru o buna creștere si dezvoltare. Parcul, impreuna cu spațiul de joaca pentru copii, reprezintă cea mai buna soluție pentru petrecerea timpului liber.

Locurile de joaca au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor. De când tot mai multi copii isi petrec prea multe ore saptamanal fie in fata calculatorului, fie in fata televizorului, preocuparea pentru sanatatea copiilor a crescut foarte mult.                                             . <

Venind in intampinarea doleanțelor cetățenilor cu privire la starea locurilor/obiectelor de joaca, municipalitatea continua procesul de modernizare a locurilor de joaca de pe raza municipiului.                       - o t

Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea bugetul pentru anul 2018 a sumei de 500,00 mii lei.                / $

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII           H JEW )f oj

9.S.F/Amenajare/Reabilitare Locuri de Joaca                       /șg

Dezvoltarea continua a orașului necesita gasirea unor stjți^iSvi^i le, pentru dezvoltarea maxima a zonelor de agrement cu destinația loc de jbaca. Preocuparea pentru sanatatea copiilor a crescut foarte mult, spațiul de joaca pentru copii reprezintă cea mai buna soluție pentru petrecerea timpului liber.

Astfel, se urmărește crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginației, sociabilității, dezvoltării fizice si a abilităților de coordonare motorie a copiilor.

Amenajarea locurilor de joaca este oportuna si absolut necesara ținând cont de efectele pozitive pe care le vor produce asupra copiilor.

Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 30,00 mii lei.

lO.Dotari locuri de joaca

Pentru înlocuirea unor obiecte de joaca deteriorate care numai corespund normelor actuale, motiv pentru care este necesara achiziția de noi echipamente/dotari.

Astfel, pentru decontarea acestora, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2018 a sumei de 30,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

A7. HSf! ti


AdrianNOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2018 Reparații curente Ia unitati de invatamant

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii. Unitățile de invatamant transmit Primăriei municipiului Ploiești necesarul de reparații curente, in vederea centralizării si stabilirii priorităților.

Anual, unitățile de invatamant, in calitate de administrator ai clădirilor, transmit Primăriei Municipiului Ploiești necesarul de reparații curente, in vederea centralizării si stabilirii priorităților.

In anul 2017, Municipiul Ploiești a finalizat licitația pentru execuția lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant, incheindu-se in acest sens 3 (trei) acorduri cadru de lucrări pe loturi (licee, scoli, grădinițe si crese).

Astfel, pentru demararea procedurii de achiziție pentru incheierea de noi contracte subsecvente pentru continuarea executării lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant, se propune alocarea de la bugetul local pe anul 2018 a sumei de 3.000 mii lei, din care:

 • -  2.850 mii lei pentru reparații curente la grădinițe, scoli gimnaziale, licee -Cap.65.02.71.01 - invatamant;

 • -  150,00 mii lei pentru reparații curente la crese: cap.68.02.50 - Asigurări si asistenta sociala.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

F


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1125 din data 14.12.2017NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI

“PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

A) Dotări Parc Municipal Ploiești Vest in valoare de 350.000 lei, repartizați astfel:

Cheltuieli aferente anului 2017 in valoare de 212.000 lei, reprezentând contravaloarea următoarelor:

 • 1) Tractor cu accesorii - o bucata: 193.000 lei;

 • 2) Bariera electrica - o bucata: 6.000 lei;

 • 3) Cabina material compozit - doua bucăți: 6.500 x 2 = 13.000 lei;

La aceste cheltuieli se adauga necesarul de dezvoltare al Parcului Municipal Ploiești Vest pe anul 2018 in valoare de 138.000 lei, care se prezintă astfel:

1) Tractoras de tuns gazon - 1 bucata = 29.000 lei;

Ținând cont de faptul ca personalul de intretinere al parcului nu este suficient, pentru a evita ramanerea in urma a lucrărilor de intretinere si cosire a ierbii este necesar de inca un tractoras de tuns gazonul, deoarece este foarte eficient.

2) ATV - 1 bucata = 4.000 lei;

Conform adresei numărul 760/29.11.2016 de la pompieri este necesara montarea unei conducte

BY PASS, atat la rezervorul 1, cat si la rezervorul 2, pentru a se obține autorizația de la aceștia.

 • 6) Sistem antiefractie - o bucata = 20.000 lei

Potrivit raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal

Ploiești Vest este necesara implementarea unui sistem antiefractie pentru a se evita eventualele riscuri.

 • 7) Zona protecție lac (gard + ponton lemn) -1 bucata = 30.000 lei

Conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul

Municipal Ploiești Vest este necesara împrejmuirea lacului artificial din cadrul parcului pentru o mai buna siguranța a cetățenilor care tranzitează zona respectiva.

 • 8) Mașina dc tuns iarba - 3 bucăți = 11.000 lei;

 • 9) Scarificator - 1 bucata = 3.000 lei;

 • 10) Mașina de maturat- 1 bucata = 3000 lei;

B)         Având in vedere necesitatea adapostirii utilajelor existente, cat si a utilajelor planificate

achiziționării, va trebui realizat un garaj. Pentru acesta se va întocmi documentație in faza studiu de fezabilitate pentru care propunem alocarea sumei de 15.000 lei.

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

LISTA 2018 - Alte cheltuieli de investiții, defalcata de categorii de bunuri


Obiectivul

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

Cheltuieli aferente 2017

Propuneri 2018

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Parc Municipal Ploiești

Vest

Tractor cu accesorii

buc

1

193,00

Bariera electrica

buc

1

6,00

Cabina material compozit

buc

2

13,00

Tractoras gazon

buc

1

29,00

ATV

buc

1

4,00

Sistem irigații

buc

1

18,00

Conducta BY PASS

buc

2

20,00

Sistem antiefractie

buc

1

20,00

Mașina tuns iarba

buc

3

11,00

Scarificator

buc

1

3,00

Mașina de maturat

buc

1

3,00

Zona protecție lac (gard + ponton lemn)

buc

1

30,00

TOTAL (mii lei):

212,00

138,00

Centrul de

Xerox performant

buc

1

6,00

Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinz atori

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

4,00

Sistem antiefractie

buc

1

15,00

TOTAL (mii lei)

25,00

MUNICIPIUL PLOIEfH

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE


51.02 - active fixe - 120.000 lei


Având în vedere că în urma anunțului de licitație depus în seap anul 2017 -achiziție directa Online conform dispozițiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si ale art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “ACHIZIȚIONAREA A 20 CĂSUȚE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TÂRGURI „ a fost încheiat contractul de achiziție în luna noiembrie , iar in luna ianuarie 2018 au fost livrate cele 20 de căsuțe, solicitam ca in bugetul pe anul 2018 sa fie bugetata suma de 120.000 lei, pentru a putea efectua plata acestora.

De asemenea, pentru a putea desfasura în bune condiții evenimentele pe care municipalitatea le organizează in Ploiești, propunem realizarea unor puncte de alimentare cu energie electrica in zonele respective.

în sensul celor anterior menționate, propunem alocarea la capitolul 51.02 - “alte cheltuieli” de pe lista de investiții, a sumei de 120.000 lei pentru căsuțe și 1000 de lei pentru punctele de alimentare cu energie electrică.


Nume, prenume

Funcția publica

^'mnatura

Data

ELABORAT

Raluca Adam

Consilier

<5

VERIFICAT

Alina Istrătescu

Director

—C&aCătre,DIRECȚIA ECONOMICA

In atentia dnei GA VRILA MARIANA

Referitor: modificare lista investiții 2018

In urma referatului aprobat va rugam sa modificați lista de investiții cu suma de 16.000 lei si lista de cheltuieli materiale cu suma de 500 lei conform tabelelor anexate.

Cu stima,

'J1>^^«UNICIPIULPLOIEȘTI

£        Serviciul informatică

ESTIMARE BUGET 2018


& W> *

TVA 19%

1 euro = 4,63 lei


Investiții

Nr.crt.

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar

Valoare estimativa

Valoare estimativa

Valoare estimativa

buc

fara TVA

fara TVA

fara TVA lei

cu TVA lei

1

Proiector

1

1250

1250

5788

6887

2

UPS APC Smart 3000VA

2

1580

3160

14631

17411

3

Licențe Microsoft Office

50

330

16500

76395

90910

4

Aparat aer condiționat Inverter 18000 BTU

1

1450

1450

6714

7989

5

Antivirus pentru calculatoare

300

25

7500

34725

41323

6

Antivirus pentru poștă electronică

300

20

6000

27780

33058

7

Switch Cisco Catalyst

1

1500

1500

6945

8265

8

Infrastructura de rețea noul sediu

1

10790

10790

49958

59450

9

Multifuncționala A3/A4 color (imprimare, copiere, scanare, rețea) pentru utilizare intensiva

1

2904

2904

13446

16000

TOTAL

19849

51054

236380

281292

SEF SERVICIU

Mariana NAF.


Estimare buget 2018


TVA 19%

1 euro = 4,63 lei

Nr.crt

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar euro

Valoare estimativ a euro

Valoare estimativa lei

Valoare estimativa lei

buc

fara TVA €

fara TVA

lei fara TVA

cu TVA

1

Contract asistență tehnică (8 luni 2018+ prelungire 4 luni 2019)

1

148000

148000

685240

815436

2

Contract RCS & RDS SA (8 luni 2018+ prelungire 4 luni 2019)

1

150

150

695

826

3

UPS

20

270

5400

25002

29752

4

Imprimante laser A4 cu interfața de rețea

7

220

1540

7130

8485

5

Cablu rețea UTP (rola 300 metri)

CAT5E

3

75

225

1042

1240

6

Cablu rețea FTP (rola 500 metri) CAT6

1

240

240

1111

1322

7

Tester rețea multifuncțional

1

60

60

278

331

8

Memorii DDR3 4 Gb

50

32

1600

7408

8816

9

Adaptor

10

37

370

1713

2039

10

Ecran proiecție

1

280

280

1296

1543

11

HDD Server 600 Gb

5

400

2000

9260

11019

12

Laminator

1

210

210

972

1157

13

SSD min 500 Gb

5

200

1000

4630

5510

14

Switch 16, 20, 24, 48 porturi

15

450

6750

31253

37190

15

Gigabit Interface Converter (GBIC)

2

200

400

1852

2204

16

Patch cord fibra optica

4

11

44

204

242

17

Patch cord UTP Cat6 0,5 m

100

1

100

463

551


SEF SERVICIU,

Mariana NAENOTĂ DE FUNDAMENTAREPropunere buget 2018

Pentru menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, pentru actualizarea si adaptarea lui la noile cerințe, pentru realizarea obiectivelor informatice ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

In urma analizei stării dotărilor la nivelul lunii decembrie 2017 si analizei riscurilor specifice utilizării Sistemului Informatic Integrat;

Având in vedere solicitările transmise de celelalte servicii din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

Luând in considerare intenția de a muta primăria intr-un nou sediu;

Serviciul Informatica face următoarea propunere de buget pentru anul 2018:

Capitolul INVESTIT!!:

 • •  Proiector - 1 bucata

Datorita solicitărilor tot mai dese din partea direcțiilor ca suport pentru ședințe si pentru ca proiectorul din dotarea serviciului informatica este uzat moral si fizic se impune achiziționarea unui nou proiector.

 • •  Licențe Microsoft Office - 40 bucăți

 • •  Aparat aer condiționat 18000 BTU -1 bucata

Având in vedere ca unul din aparatele de aer condiționat din camera serverelor nu funcționează la parametrii normali este necesara achiziționarea unui nou aparat pentru pastrarea temperaturii optime necesara bunei funcționari a serverelor.

 • • UPS APC Smart 3000VA - 2 bucăți

Pentru asigurarea funcționarii serverelor de aplicații, de baze de date, controlere de domeniu, posta electronica etc. in caz de întreruperi neprevăzute de curent este necesar a se achiziționa 2 UPS-uri.

® Antivirus calculatoare - pentru 300 bucăți

 • •  Antivirus posta electronica - pentru 300 căsuțe poștale

Deoarece licențele actuale de antivirus expira in decembrie 2018 se impune achiziționarea unor soluții noi pentru asigurarea securității.

 • •  Switch Cisco Catalyst - 1 bucata

Având in vedere mutarea primăriei in noul sediu al Petrom se impune achiziționarea unui switch catalyst pentru configurarea comunicațiilor intranet si internet.

 • •  Infrastructura de rețea pentru noul sediu

Capitolul CHELTUIELI MATERIALE:

« Contract asistență tehnică


Pentru funcționarea, actualizarea, modernizarea și informatic integrat propunem încheierea unui contract de prestări executarea de servicii informatice de asistență tehnică.

 • •  Contract televiziune prin cablu

 • •  UPS - 20 bucăți

Propunem achiziționarea a 20 de UPS-uri pentru protejarea echipamentelor de infrastructură de rețea la întreruperile de electrice.

 • •  Imprimante laser A4 cu interfața de rețea - 7bucăți

Având în vedere că pentru unele imprimante producătorul nu mai asigură software pentru funcționarea cu noile sisteme de operare, propunem achiziționarea de imprimante pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate.

 • •  Cablu de rețea UTP SI FTP - 4 role

 • •  Tester rețea multifuncțional - 1 bucata

 • •  Switch CISCO 16, 20, 24, 48 porturi - 15 bucăți

 • •  SSD MIN 500 Gb - 5 bucăți

 • •  Ecran proiecție - 1 bucata

 • •  Adaptor -10 bucăți

 • •  HDD Server 600 Gb - 5 bucăți

• Laminator A3 - 1 bucata

 • •  UPS APC 3000 VA - 2 bucăți

 • •  Memorii DDR3 4Gb - 50 bucăți

Necesare (in urma instalării SO Windows 10) pentru upgrade-ul hardware al calculatoarelor.

 • •  Gigabit Interface Converter (GBIC) - 2 bucăți

Necesare in cazul mutării primăriei la noul sediu pentru configurarea rețelei.

 • •  Pach cord uri - 604 bucăți

Necesare in cazul mutării primăriei la noul sediu pentru configurarea rețelei.

SEF SERVICIU,

Mariafta NAE


V

Anexe: Tabel propunere buget 2018 - investiții

Tabel propunere buget 2018 - cheltuieli materiale

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII


FUNDAMENTAREA

PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2018 PENTRU PROTECȚIA CIVILA TOTAL CHELTUIELI: 185.000 lei n

propunere inițiala : 580.000 lei -suma inclusa in proiectul de buget: 165.000 lei -

Pentru desfasurarea activitatii curente in domeniul protecției civile, suma minima necesara este de 65.000 lei (propunere inițiala a fost de 90.000 lei, iar suma inclusa in proiectul de buget 45/000 lei) astfel:

CHELTUIELI C U RE N T E : 65.000/ez

20. - BUNURI SI SERVICII - 65.000 lei

20.01 - Bunuri si servicii-45.000 lei:

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 45.000 lei

 • -   Cheltuieli pentru completarea stocurilor si asigurarea materialelor si mijloacelor de aparare in situații de urgenta si evacuare - 3.000 lei;

Verificare stigatoare - 2.000 lei;

Contravaloarea inchirierii circuitelor telefonice pentru acționarea sirenelor de alarmare centralizate din municipiul Ploiești si pentru aparatura de instiintare-alarmare F-1001 - 3.500 lei;

 • -  Contravaloarea Serviciului APN .SONIA pentru acționarea prin GSM si internet a sirenelor de alarmare achiziționate si modernizate in anul 2017 - 4.500 lei; Contravaloarea contractului de prestări servicii asistenta tehnica la sistemul de instiintare si avertizare-alarmare (aparatura F-1001, centrala digitala de alarmare publica, adaptoare sirene electrice, consola de comanda, sirene electronice, sirene electrice) - 32.000 lei;

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 20.000 lei - factura ramasa neachitata din anul 2017

20.05.30 -Alte obiecte de inventar 20.000 lei

Achiziționarea a 60 paturi pliante necesare pentru dotarea punctelor de evacuare a populației in situații de urgenta ;

CHELTUIELI DE C A P ITA L - 720.000 Zez

 • - propunere inițiala : 490.000 lei

 • - Suma inclusa in proiectul de buget: 120.000 lei

71.01. - Active fixe -120.000 lei

71.01.30 - Alte active fixe —120.000 lei

- achiziționarea a 2 sirene electronice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la

distanță prin cel puțin două medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare - 85.000 lei;               • ¥'

- achiziționarea a 5 cofrete (panouri de comandă) pentru. șifeneFeeleefiice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acfețoragpeî|Rru\â plutea fi acționate de la distanță prin cel puțin două medii de cornii țiiCafe sifcbnecthrea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare 4            V

O,----'

Necesitatea efectuării investiției:                                         Ju&\- o

Alarmarea populației reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminența producerii unor dezastre sau a unui atac aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale ori locale, după caz, pe baza înștiințării de la structurile abilitate.

Pentru alarmarea populației se asigură din timp de pace, în localități, instituții publice și la operatori economici, sisteme și mijloace de alarmare.

Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd anual în bugetul propriu fonduri pentru cheltuielile necesare desfășurării activităților de protecție civilă.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, art. 27 - lit. i) si j) sunt prevăzute ca atribuții pentru administrația publică locală (primarul Iocatității) menținerea stării de funcționare a mijloacelor de alarmare, precum si alarmarea populației în situații de protecție civilă.

în Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștinnțare, avertizare si alarmare a populației, la art. 33, se stipulează faptul că, fiecărui post de sirenă sistemul de comunicații va fi prevăzut cu cel puțin două medii de comunicație (fir, radio, telefonie mobilă, satelit).

Alarmarea populației si salariatilor din municipiul Ploiești se realizează cu:

 • -  2 centrale de alarmare

 • -  20 sirene electrice acționate centralizat (de la distanță);

 • -  41 sirene electrice necentralizate (acționate local);

 • -  11 sirene electrice acționate centralizat de centrala de alarmare a S.C.Petrotel-Lukoil,

 • -  11 sirene electronice de 600 W.-1200 W.

în anul 2017, au fost achiziționate 10 sirene electronice, care au fost integrate în sistemul național de înștiințare-avertizare-alarmare si pot fi acționate de la distanță prin patru medii de comunicație

Sirenele electrice au vechime mai mare de 50 ani si pot fi de la distanță doar prin circuite telefonice (fir) urbane închiriate din sistemul de telecomunicații teritorial, care în următorii 2 ani vor fi înlocuite în totalitate cu circuite cu fibră optică.

Acest lucru va conduce la imposibilitatea acționării de la distanță a sirenelor electrice.

Sirenele electrice pot transmite doar cele patru tipuri de semnale de alarmare acustice, acționate de la distanță doar prin circuit telefonic cu fir, neavând capacitatile tehnice necesare pentru a avertiza si îndruma oamenii cu privire la situația de urgență produsă (accident tehnologic, accident chimic, accident nuclear, fenomene meteorologice periculoase) si care sunt zonele de pericol.

Sirenele electronice sunt sirene mai performante (cu rază de audibilitate de 600-900m.) ce pot comunica și mesaje verbale (în direct sau preînregistrate), permit acționarea de Ia distanță prin mai multe medii de comunicare (radio, GSM, circuit telefonic cu fibră optică) si au autonomie energetica fiind echipate cu baterii de acumulatori.

Propunerea de modernizare a sistemului de alarmare:

- achiziționarea a 2 sirene electronice de alarmare si avertizare a populației în situații de urgenta si centralizarea acestora pentru a putea fi acționate de la distanță (prin cel puțin două medii de comunicare: canal radio, GSM, circuit telefonic cu fibră optică, internet),

- achiziționarea a 5 cofrete (panouri de comandă) pentru sirenele electrice de alarmare populației în situații de urgenta si centralizarea acestora pentru a putejfe ti acționate de la distanță (prin cel puțin două medii de comunicare: canal Tadio, G!>^- ch cuît de letonie cu fibră optică, internet);                                             ’A/

Centralizarea se va face in


ăbni

centralizarea se va race m centralele de alarmare digitale existente; ^ / |          y yi

Sistemul propus va asigura interconectarea cu sistemului național fetînșființarejaia^îaie a populației.                                                                  O

în concluzie, la Capitolul Cheltuieli curente, este necesara suplimentarea sumei inclusa in proiectul de bunet cu 20.000 lei.

Suma suplimentara este necesara pentru asigurarea asistentei tehnice pentru sistemul de alarmare de către un operator economic specializat conform prevederilor legale, in

condițiile in care pentru anul 2018 sunt prevăzute a se desfășura exerciții de alarmare publică în fiecare lună.

Fata de cele prezentate, va rugam sa dispuneți.

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE.

Director executiv,

Alina Mihaela Istră

Alina Mihaela Istrqlescu

l


Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Neacsu Gabriel

Consilier

V2.O22.olT~

VERIFICAT

Istrătescu Alina Mihaela

Director executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


NR. / ^..9.^°^?.. finet# M Z? Met or. 3.


NOTA de FUNDAMENTARE 1

U'\ ! \©S

Ca urmare a adresei Direcției Economice nr. 163/2017 preciz

a cheltuielilor


estimate a se efectua în anul 2018 la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu, în vederea fundamentării bugetului pentru anul 2018, astfel:

 • 1. Cheltuieli în vederea prestării de servicii de cadastru și topografie prevăzute de Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare și de legislația specifică în domeniu conform Acordului Cadru de Servicii de cadastru și topografie incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Theotop S.R.L. și potrivit referatului de necesitate nr.569/2016 - valoarea estimată a achiziției este 330.000 euro din care 180.000 euro, (respectiv 811.800 lei) au fost alocați pentru anul 2017 conform adresei nr. 11/16.01.2017. Din această sumă s-a achitat suma de 4.134 euro (respectiv 19.181,74 lei, raportat la curs BNR din data de 28.11.2017- 1 Euro = 4.64 lei) și se estimează a se cheltui din bugetul aprobat suma de aproximativ 43.103 euro (respectiv 200.000 lei), rezultând o sumă totală de 47.237 euro (respectiv 219.180 lei), preconizată a fi cheltuită până la finalul anului

 • 2017. Prin adunarea sumei rămase de 132.763 euro (respectiv 616.020,32 lei) cu suma suma de 150.000 euro (respectiv 696.000 lei), prevăzută pentru anul 2018 rezultă suma de 282.763 euro (respectiv 1.312.020,32 lei). Această suma rezultată va fi repartizată după cum urmează:

 • - pentru anul 2018 suma estimată este de 242.368,32 euro (respectiv 1.124.589 lei);

 • - pentru anul 2019 (2 luni) suma estimată este de 40.394,72 euro (respectiv 187.431,50 lei).

Apreciem faptul că pentru 10 luni din 2019 ar trebui prevăzută suma de 150.000 euro (reprezentând 696.000 lei), pentru anul 2020 suma de 100.000 euro (reprezentând 464.000 lei) și pentru anul 2021 suma de 50.000 de euro (reprezentând 232.000 lei). Aceste sume vor fi actualizate în funcție de ofertele financiare stabilite în urma procedurii de achiziție.

 • 2.Cheltuielile ocazionate de operațiunea de evaluare a bunurilor proprietatea Municipiului Ploiești, sunt urmaterele:

 • - pentru anul 2018 valoarea este de 250.800 lei.

 • - pentru anul 2019 (5luni) valoarea este de 104.500 lei.

Facem precizarea că sumele rezultate au fost stabilite conform Acordului Cadru de Servicii nr. 11731/25.05.2017, incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Opinion S.R.L. cu o valoare totala de 362.400 lei cuprinse in Anexa cu preturi unitare, anexa la acordul cadru, din care a fost scăzută suma de 7.100 lei reprezentând contractele subsecvente de servicii încheiate pana la finele anului 2017.

Menționam faptul ca la data de 25.05.2019 inceteaza Acordul Cadru de Servicii nr. 11731/25.05.2017, incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Opinion S.R.L.

Apreciem faptul că, pentru 7 luni din 2019 ar trebui prevăzută suma de 146.300 lei, pentru anul 2020 suma de 250.800 lei și pentru anul 2021 suma de 250.800 lei. Aceste sume vor fi actualizate în funcție de ofertele financiare stabilite în urma procedurii de achiziție.

Legile care stau la baza evaluării bunurilor sunt: Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice precum și Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.


Această sumă s-a stabilit întrucât vor fi necesare realizarea oper^+urnbor cadastrale asupra blocurilor ANL și operațiuni de dezmembrare a tarlalelor care prevăd și încheierea unor acte notariale de autentificare, pe lângă cheltuielile ocazionate de solicitări de informații și eliberarea extraselor de carte funciară și actelor, în copie, din arhiva Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

Cadrul legal:

Suma rezultată a reieșit în urma raportării la sumele prevăzute în anii precedenți și la operțiunile ce urmează a fi realizate.

 • -  Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordin nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea notarilor publici și a activității notariale nr.361/1995.

 • 4. Cheltuieli aferente organizării licitațiilor: 5.000 lei.

Această sumă este rezultatul cheltuielilor cu publicarea în presă.

Legile care stau la baza licitațiilor publice sunt: Legea nr.98/2016 a achizițiilor publice precum și Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru anii 2019-2021, cheltuielile ocazionate de organizarea licitațiilor le estimam la suma de 15.000 lei.

 • 5. Cheltuieli cu asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor: 88.670,44 lei;

Această sumă este rezultatul asigurării locuințelor proprietatea Municipiului Ploiesti-830 (748+82) locuințe tip A si 3 locuințe tip B, total plata asigurări 75.170,44 lei (67.640,38+7.530,06) lei potrivit prevederilor Legii nr. 260 din 2008; diferența de 13.500,00 lei reprezintă suma alocata pentru asigurarea viitoarelor locuințe care vor intra in patrimoniul Municipiului Ploiești ca urmare a succesiunilor vacante, sentințelor judecătorești, finalizării lucrărilor de construire la obiectivele de investiții aflate in curs de edificare - locuințe sociale pentru evacuați, amplasament Libertății (potrivit discuției telefonice purtate in data de 28.11.2011 cu unul dintre reprezentanții Direcției Tehnic Investiții, in cursul anului 2018 vor fi finalizate aproximativ 120 locuințe sociale pentru evacuați), etc.

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 5 estimam pentru anii 2019-2021 cheltuieli in suma de 266.011,32 lei.

 • 6. Cheltuieli ocazionate pentru achiziționarea unui multifuncționai A3 (copiator, scanner, fax) -12.000 Iei pentru Serviciul Intabulări Bunuri;

Sumă rezultă în urma consultării cu reprezentanții Servidh||diy^f^^^ă (dețin în dotare un astfel de multifuncțional).                        1% l

 • 7. Cheltuieli ocazionate pentru achiziționarea atestatelor de producăj^ij^idctirnetelor

de comercializare a produselor din sectorul agricol — 981,75 lei.         L 5? ®

Aceasta sumă este rezultatul cheltuielilor cu achiziționarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol conform art.8 alin 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,cu modificările și completările ulterioare.

Pentru stabilirea sumei s-a luat în calcul adresa Consiliului Județean Prahova nr. 5543/16.03.2017

Prin Legea nr. 170/2017, privind modificarea Legii nr. 145/2014, s-a stabilit ca valabilitatea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol să fie de 5 ani de la data emiterii, urmând ca ulterior să se aprobe cele 2 tipizate (atestat de producător și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol) care vor fi utilizate începând cu data de 01 ianuarie 2018.

Având în vedere prevederile legislative actuale privind atestatele de producător și carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anii 2019-2021 estimam suma de 2945,25 lei.

 • 8. Cheltuieli cu elaborarea Programelor de Urmărire în timp a construcțiilor proprietatea Municipiului Ploiești conform Legii nr, 10 / 1995 - privind calitatea în construcții, HG 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Instrucțiunilor privind efectuarea urmăririi curente conform prevederilor punctelor 3,1.5 și 3.1.6 din Normativul P 130-1999 - privind comportarea în timp a construcțiilor: 150.000 lei.

Această suma este estimată în urma corespondenței purtate între reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu și reprezentanții Direcției Tehnic Investiții.

Pentru anii 2019-2021 estimam suma de 450.000 lei. Având în vedere faptul că prin referatul nr. 181/09.03.2017 s-a aprobat ca activitatea de Urmărire a Comportării Construcțiilor în Timp să fie distribuită Direcției Tehnic Investiții, urmând a fi modificat ROF, suma estimată va fi utilizată de Departamentul ce va deține această activitate.

 • 9. Cheltuieli pentru Servicii de obținere certificate de performanță energetic conform Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetic a clădirilor: 100.000 lei.

Această suma este estimată în urma corespondenței purtate între reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu și reprezentanții Direcției Tehnic Investiții.

Pentru anii 2019-2021 estimam suma de 300.000 lei.

Cheltuielile de personal, cât și cheltuielile pentru materiale consumabile, rechizite, de natura obiectelor de inventar vor fi estimate de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ.

Necesarul de dotări tehnică de calcul va fi realizat de către Serviciul Informatică, care va avea în vedere înlocuirea componentelor uzate fizic și moral, cât și asigurarea necesarului pentru noii salariați, cât și pentru posturile vacante ce urmează să fie ocupate prin concurs.

Cheltuielile cu reamenajarea și consolidarea fondului imobiliar (locuințe și spații cu altă destinație decât aceea de locuință), cheltuielile pentru expertize tehnice - expertizare imobile, cheltuielile pentru demolarea unor imobile (întocmire documentații și operațiuni efective de demolare) vor fi estimate de către Direcția Tehnic Investiții, pe ba^^Ltâțy|^^ransmise de Direcția Gestiune Patrimoniu, periodic.

Prin urmare, situația cheltuielilor estimate a se efectua ^peî^^^2v4ti-2021 se nrezinta duna cum urmeaza:                                 1            I* j

Nr. crt.

Cheltuieli estimate 2018

Cheltuieli estimate 2019

Cheltuieli

Cheltuieli

/^^inate

2021

estimate 2020

1.

1.124.589 lei

2 luni-187.431 lei+

10 luni-696.000 lei

464.000 lei

232.000 lei

2.

250.800 lei

5 luni - 104.500 lei

7 luni- 146.300 lei

250.800 lei

250.800 lei

3.

150.000 lei

50.000

50.000

50.000

4.

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.

88.670,44 lei

88.670,44 lei

88.670,44 lei

88.670,44 lei

6.

12.000 lei

-

-

-

7.

981,75 lei

981,75

981,75 lei

981,75 lei

8.

150.000 lei

150.000 lei

150.000 lei

150.000 lei

9.

100.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

Total

1.882.041,19 lei

1.528.883,19 lei

1.109.452,19 lei

877.452,19 lei

DIRE

Can


CTOR EXECUTIV,  armen Danielă Bucur


Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

Serviciul Contracte Șef Serviciu, Viorie

Serviciul Apljdare^ Legilor Proprietății Șef Serviciu,

OanaLServiciuLIntabulări Bunuri

Șef Serviciu, Mădălin Negoiță

Compartimentul Publicitat^, Valorificare Patrimoniu

Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALENr. 87/15.02.2018


Adrian FloriNOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE CU FINANȚARE G^XTERNA in completarea notei nr. 73/12.02.2018 ca urmare a discuțiilor din cadrul Comisiei Buget -

Finanțe


In urma discuțiilor purtate in cadrul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze anul 2018 si in perioada 2019 - 2021 urmeaza a fi implementate următoarele proiecte cu finanțare europeana:

 • A, Programul Operațional Regional 2014-2020

Următoarele proiecte sunt in curs de evaluare:

 • 1.  Proiect “Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina” (durata 23 luni):

 • - Cheltuieli totale proiect: 4.286,79 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 4.234,87 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 51,92 mii lei.

 • 2.  Proiect “Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești” (durata 23 luni):

 • - Cheltuieli totale proiect: 4.140,39 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 4.098,62 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 41,77 mii lei.

 • 3.  Proiect “Eficientizare energetica - Liceul tehnologic de servicii Sfanțul Apostol Andrei in Municipiul Ploiești” (durata 23 luni):

 • - Cheltuieli totale proiect: 1.283,17 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 1.230,32 mii lei;


 • - Cheltuieli totale neeligibile: 52,85 mii lei.

 • 4.  Proiect “Eficientizare energetica Școala Gimnaziala (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 1.773,70 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 1.703,64 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 70,06 mii lei.

 • 5.  Proiect “Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 4.529,85 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 4.488,08 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 41,77 mii lei.

 • 6.  Proiect “Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 1.953,31 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 1.900,87 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 52,44 mii lei.

 • 7.  Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri de locuințe:

 • - 2018: 10.000,00 mii lei;

 • - 2019: 10.000,00 mii lei;

 • - 2020: 10.000,00 mii lei.

 • 8.  Proiect „Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” (durata 31 de luni):

Cheltuieli totale proiect: 44.189,25 mii lei (9.500,00 mii Euro), din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 37.212,00 mii lei (8.000,00 mii Euro);

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 6.977,25 mii lei (1.500,00 mii Euro).

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 9.  Proiect „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății) inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” (durata 41 de luni):

Cheltuieli totale proiect: 74.424,00 mii lei (16.000,w

care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 74.424,00 mii lei (16.000,00 mii E$h

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 0.

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 10. Proiect “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (Zona Spital Județean) in Municipiul Ploiești” (durata 29 de luni):

Cheltuieli totale proiect: 44.654,40 mii lei (9.600,00 mii Euro), din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 41.863,50 mii lei (9.000,00 mii Euro);

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 2.790,90 mii lei (600,00 mii Euro).

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

Luând in considerare ca pentru proiectele propuse la finanțare prin POR 2014 - 2020 contractele de finanțare urmeaza a fi semnate in cursul anului 2018 si avand in vedere resursele limitate ale bugetului local, pentru aceste proiecte includem doar contribuția locala a Municipiului Ploiești. Pentru proiectele implementate prin POR Axa prioritara 4.1 cofinantarea Municipiului Ploiești este de 2% iar pentru proiectele implementate prin POR Axa 3.1.b (reabilitări termice la blocuri de locuințe) cofinantarea Municipiului Ploiești este de 40%. In urma discuțiilor purtate cu toti factorii implicați in elaborarea bugetului Municipiului Ploiești a rezultat ca pentru proiectele finanțate prin POR 2014 - 2020 se pot aloca următoarele sume:

Denumire

Prevedere 2018-mii lei

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mina

28,58

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

27,60

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in Municipiul Ploiești

8,55

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

11,82

Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Alexandru loan Cuza

30,20

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

13,02

Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri de locuințe

1.000,00

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal

294,60

In funcție de datele la care vor fi încheiate contractele de finanțare si

ținând cont de cofinantarea asociațiilor de locatari, prevederea aferenta proiectelor de reabilitare termica blocuri pentru anul 2018 va putea fi diminuata, urmând a fi reportată pentru 2019.

 • B. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 • 11. Proiect “DARE TO START! - Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane educate” (durata 3 ani)

 • -  Cheltuieli totale proiect: 2.550,67 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 2.550,67 mii lei;

 • - 2018: 850,23 mii lei, din care contribuție locala 17,00 mii lei si contribuție UE 833,23 mii lei;

 • - 2019: 850,22 mii lei;

 • - 2020: 850,22 mii lei.

Proiectul este aprobat la finanțare.

C. Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

 • 12. Proiect “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești” (durata 16 luni):

Cheltuieli totale proiect: 216,87 mii lei, din care:

 • - Contribuție locala 4,34 mii lei

 • - Contribuție U.E. 212,53 mii lei

Prevedere 2018: 85,37 mii lei, din care:

 • - Contribuție locala 1,71 mii lei

 • - Contribuție U.E. 83,66 mii lei

Prevedere 2019: 131,50 mii lei, din care:

 • - Contribuție locala 2,63 mii lei

 • - Contribuție U.E. 128,87 mii lei

Proiectul este aprobat la finanțare.


 • 13. Proiect “PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA 4 CORUPȚIE” (durata 16 luni):

 • - Cheltuieli totale proiect: 152,56 mii lei

 • - Cheltuieli eligibile: 149,51 mii lei

 • - Cheltuieli neeligibile: 3,05 mii lei

 • - 2018: 64,24 mii lei;

 • - 2019: 88,32 mii lei.

Proiectul este in curs de evaluare.

 • D. Proiecte finanțate din alte surse de finanțare

 • 14. Proiect “ZEBRA”

 • - 2018: 898,62 mii lei (227,36 mii CHF), cu finanțare integrala din fonduri elvețiene;

 • - 2019: 395,25 mii lei (100,00 mii CHF);

 • - 2020: 59,76 mii lei (15,12 mii CHF).

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 CHF= 3,9525 lei

 • 15. Proiect “CIVITAS SUMP-up”

 • - 2018: 23,26 mii lei (5,00 mii Euro), cu finanțare integrala de la Uniunea Europeana

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 16. Proiect FLOW

 • - 2018: 23,26 mii lei (5,00 mii Euro), cu finanțare integrala de la Uniunea Europeana

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 17. Proiect “ECCENTRIC”

 • - 2018: 23,26 mii lei (5,00 mii Euro), cu finanțare integrala de la Uniunea Europeana

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 18. Proiect “NATUR”

 • - 2018: 46,52 mii lei (10,00 mii Euro), din care: contribuție locala 6,98 mii lei si contribuție U.E. 39,54 mii lei

 • - Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei


 • E. Alte alocari bugetare necesare:

20. Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești intenționează sa depună cereri de finanțare (prin programele: Interreg Europe, Horizon 2020, Mecanismul Financiar Norvegian, Programul de Cooperare Elvețiano -Roman, înfrățire Instituționala Twinning Out etc.):

- 2018: 337,83 mii lei

 • F. Proiecte finanțate prin POR 2007 - 2013

Proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”: 470,00 mii lei - contribuție locala, din care: pentru Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători 445,00 mii lei si pentru Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tinerii intreprinzatori 25,00 mii lei

In situația in care pentru proiectele derulate prin POR 2007 - 2013 vor fi necesare sume suplimentare pentru reglarea unor situații, după rezolvarea acestora pe cale juridica valorile respective vor fi incluse in bugetul Municipiului Ploiești prin rectificări.

 • G. Total prevederi

Având in vedere cele expuse mai sus, pentru proiectele europene vor fi

alocate următoarele sume:

Total sume alocate pe anul 2018 pentru proiectele europene POR 2007 - 2013, POCA, POCU si alte programe cu finanțare directa

Total 2018, din care:

Buget local, din care:

Contribuție PMP

Contribuție UE

0=1+2

1

2

Total sume alocate pe anul 2018 pentru proiectele europene POR 2014 - 2020

2.712,07

Am^.07

f       1

o o o"

Total general sume alocate proiectelor europene

Total 2018, din care:

0

^^ributie

5.557,92

3.621,46

1.936,46

Pe măsură ce vor fi semnate contractele de finanțare si contractele de achiziție se va proceda la rectificarea bugetului, atat la rubrica de cheltuieli cat si la cea de venituri. Eventualele sume necesare urmeaza a fi prevăzute in fondul de rezerva.

In situația in care in cursul anului 2018 se vor incasa granturi de la U.E. aferente proiectelor finanțate prin POR 2014 - 2020, aceste sume vor fi incluse in bugetul local prin rectificări, in conformitate cu prevederile legale.

Director Executiv Nicoleta CRACIUNOIU

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI STATIA DE EPURARE

/V?


NOTA DE FUNDAMENTAREprivind propunerea de buget pentru expertizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții “MODERNIZAREA INSTALAȚIEI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR

UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” - BUGET LOCAL -

Având in vedere starea tehnica depășită a stației de epurare municipale actuale, precum și cerințele Directivei EU 91/271/EEC, municipiul Ploiești a procedat la realizarea unei noi statii de epurare in concordanta cu reglementările privind obligația asigurării unei epurări avansate, la nivel de treapta terțiara, pentru indepartarea azotului si fosforului si realizarea unui efluent conform cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 352/2005, privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

In conformitate cu prevederile HG nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (75%) prin Convenția nr. 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local (25%).

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploiești, care si-a onorat obligațiile asumate prin convenție, a fost nevoit sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Stadiul fizic de realizare a lucrărilor întregului obiectiv de investiție - estimat 80 % (estimare calculata ca fiindraportul dintre valoarea totala a investiției si totalul plătit pana in momentul sistării lucrărilor):

 • - modernizarea stafiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta- nefinalizat;

 • - extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud -100%;

 • - canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de statia de epurare -100%;

 • -  statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor -100%;

 • - imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal C1 -100 %.

Lucrările au fost executate in baza mai multor Autorizații de Construire. Majoritatea lucrărilor pentru statia de epurare au fost executate in baza Autorizației de Construir enr 66/2009, emisa de Consiliul Județean Prahova in regim de urgenta, expirata in anul 2012. Precizam ca este necesara completarea actelor aferente pentru emiterea unei noi autorizatiii de construire.

Pentru reluarea si finalizarea lucrărilor in contextul evaluării resurselor financiare necesare se dorește efectuarea unor expertize tehnice si financiare privind construcțiile si dotările proiectate, realizate, precum si pentru cele ramase a fi de executat.

Menționam ca, in perioada 2016 - 2017, Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a procedat la demararea achiziției publice avand ca obiect atribuirea contractului de servicii de.expdîti^are tehnica si financiara a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat d^cȘadrul prâfe^j^lui, prin publicarea mai multor anunțuri pe site-ul instituției si pe SEAP. PunctafW                   data

prezentei fundamentări acest contract NU a fost atribuit. Procedura a fosl reltfâ^Șff^ipnrfârftul de fata fiind in curs de derulare.

Obiectivele specifice ale serviciilor ce urmeaza a fi solicitate sunt urmatda^^h>? ' Expertizarea tehnica a lucrărilor executatela statia de epurare, a dotărilor achiziționate (utilaje si echipamente) si concordanta acestora cu prevederile proiectului;

întocmirea unei expertize financiare constând in verificarea concordantei intre elementele proiectului si situațiile de lucrări realizate total sau parțial si existente in teren, precum si a cheltuielilor prevăzute in proiect raportate la cele efectuate in cadrul contractului;

 • -   evaluarea restului de cheltuieli necesare a fi efectuate pentru finalizarea lucrărilor proiectului.

Expertiza financiara va urmări si:

modul in care au fost intocmite devizele de lucrări efectuate pana la data sistării acestora si verificarea similitudinii intre prevederile proiectului, operațiunile decontate si cele existente fizic in teren;

 • -   necesarul pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si toate dotările necesare;

 • -   expertizarea tehnica a construcțiilor si dotărilor (utilajelor si echipamentelor achizitioante) va urmări toate domeniile necesare: construcții civile, tehnologice s.a.

Luând in considerare următoarele aspecte:

 • 1.  necesitatea stringenta de realizare a expertizei tehnice si financiare in vederea reluării si finalizării lucrărilor aferente noii statii de epurare,

 • 2. funcționarea actualei statii de epurare are la baza Autorizatiade Gospodărirea Apelor nr. 34/ 18.03.2017 emisa de A.N. Apele Romane - Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita, prin care se impune ca nivelul indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate aprobați prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările si completările ulterioare, sa fie in limita NTPA 001, norme care prevăd condiții mult mai stricte decât cele aprobate pana la data de 31.12.2015, la care se aplica NTPA 002,

 • 3. statia de epurare existent este depășită ethnic si aflata intr-un grad avansat de uzura, acești indicatori fiind imposibil de realizat, motiv pentru care A.N. Apele Romane - Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita - Serviciul de Gospodărire a Apelor Prahova ne aplica, lunar, penalitati (atat pentru anul 2016, cat si pentru anul curent). Aceste penalitati se rasfrang asupra Regiei Autonome a Serviciilor Publice Ploiești, instituția noastra nefiind responsabila de blocajul existent care persista,

 • 4.  procedura de achiziție publica fiind in curs de derulare,

Propunem alocarea din bugetul local a sumei de 400.000 lei (inclusiv TVA) pentru realizarea expertizei tehnice si financiare a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului, in cadrul Cap. 74.02.71.01 “Protecția Mediului”, C “Alte cheltuieli si investiții”.
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasi;.ro

Web:   www.rasp.ro

Nr./2X^Data / 9-0 2-


- c o N s

APROBAT,PRIMAR, Adrian Florin Dob


NOTA DE FUNDAMENTARE pentru asigurarea valorii bugetare pentru Protecția mediului si Monitorizare postînchidere rampa Teleajen 2018

 • 1. Necesitate achiziționare cabina container paznic si toaleta ecologica pentru Depozit ecologizat Ploiești

Având în vedere conformitatea cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 care stabilește obligativitatea monitorizării postînchidere a depozitelor de deșeuri, estimarea bugetului (inclusiv TVA) pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii și de igienă la locul de muncă are la bază dotarea cu următoarele mijloace fixe:

Dotări RASP:

Valoare lei ( cu TVA):

 • 1. cabină container paznic - autorizată (L x I x H) 4000 x 2400 x 2700 - necesară pentru demararea lucrărilor de investiții "Alimentare cu energie electrică rampa ecologică Teleajen”, întrucât pentru containerul existent nu există acte de proprietate și nici planuri anexă;

 • 2. toaletă ecologică pentru zona Depozitului Ecologizat este necesară amplasarea și utilizarea, astfel încât să poată fi adaptată la condițiile de pe teren, să poate fi întreținută, igienizată și vidanjată;

20.000 lei

Cu stimă,

Director,


Râul Petrescu


Șef BPMMPRT,

dr.ing.AvramViorica

&

BPMMPRT: 340/19.02.2018

Intocmit-lnsp. Spec.- M.E

Cod F- 13-05/3/0


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +40244-513.670

E-mail serviciipubliceiayasp.ro

Web:   www.rasp.ro


Obiectiv de investiții: "Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in Municipiul Beneficiar: Municipiul Ploiești

Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CABINET VICEPRIMAR

DIRECȚIA ECONOMICA

Serviciul Buget, împrumuturi

In atentia:


Referitor:


dlui GANEA CRISTIAN - viceprimar

dlui VIOREL BOSTINA - director executiv

dnei GAVRILA MARIANA - sef serviciu Buget - Imptumuturi

adresa dvs. nr. 696 / 21.12.2017


municipiul ploiești

Bd. Republicii, nr.2

'9 2018


Revenind la adresa noastra nr. 8586/08.01.2018, inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 384/08.01.2018, va comunicam următoarea estimare a necesarului de fonduri privind noua statie de epurare

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind estimarea necesarului de fonduri pentru continuarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE Si EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

 • > BUGET LOCAL

Cap. 74.02.71.01 - Protecția Mediului

 • 1. A - Lucrări in continuare - 23.500.000 lei (suma estimata pentru execuția lucrărilor), din care:

 • - 6.000.000 lei pentru anul 2018;

 • - 17.500.000 lei pentru anul 2019.

 • 2. B - Lucrări noi - 400.000 lei - expertiza tehnica si financiara a lucrărilor executate si ramase a fi de realizat la statia de epurare

Aceasta suma a fost cuprinsa in lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 la capitolul 74.02.71.01 “Protecția Mediului”, B - lucrări noi, conform HCL nr. 513/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local a) municipiului Ploiești pe anul 2017.

 • > CREDIT BANCAR (EXIM BANK)

Menționam ca pentru continuarea lucrărilor aferente noii statii de epurare a mai fost aprobata suma de 10.000.000 lei, din care:

 • - 5.000.000 pentru anul 2018

 • - 5.000.000 pentru anul 2019,

conform HCL nr. 485/20.12.2017 privind rectificarea bugetara efectuata de către UATM Ploiești pe anul 2017.

Menționam ca estimarea fondurilor necesare pentru anii 2018 si 2019 a fost realizata luandu-se in calcul suma ramasa pentru execuția lucrărilor la momentul sistării acestora (august 2013),

conform contractului de execuție lucrări nr. 4981/2008 incheiat intre Municiai Thymian Holding G.m.b.H.^st^si C.F.

Punctam faptul ca sumele estimate pot suferi modificări in funcție î^r|ezrf|ra§lș^xpert^tei tehnice si financiare a lucrărilor executate si ramase a fi de realizat la stafe de- epurare? precum finalizarea lljșraqlor'^â^ x' r

si a necesității achiziționării altor servicii pentru continuarea si


So n ș

Cu stima.întocmit,

U.I.P.

ing. Bogdan Grigore


ir ly. wvyvian x-ji «ywi v            „

insp. spec. Mario LeoQifeZ.\<ț\ L

Biroul Management Integrat, insp.spec. Simona Filipcțiu^^,

Nr.inreg. UIP: 19/08.01.2018

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1126 din data 14.12.2017


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI

„CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Având in vedere istoricul obiectivului, cat si faptul ca este in continua acțiune de dezvoltare, pentru anul 2018, “CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” necesita suma de 110,00 mii Iei, suma care va putea fi majorata pe parcursul execuției bugetare in funcție de gradul de realizare a veniturilor, distribuita astfel:

 • ♦  20.01.01 - Furnituri de birou: este nevoie sa se achiziționeze imprimate tipizate pentru gestionarea bunurilor, imprimate pentru efectuarea serviciului de paza, rechizite, bibliorafturi, dosare, coli scris, etc.

0.17 mii lei/luna x 12 luni = 2,00 mii lei/an

 • ♦  20.01.02 - Materiale curățenie : pentru intretinerea clădirii administrative este nevoie sa se achiziționeze soluții dezinfectante pentru grupurile sanitare, soluții de spalat pardoseli, hârtie igienica, mopuri, găleți, maturi, soluții pentru decolmatare si detartrare, etc.


0.25 mii lei/luna x 12 luni - 3,00 mii lei/an

 • ♦  20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, estimarea fiind făcută pe baza istoricului de consum al lunilor anterioare.

3.50 mii lei /luna x 12 luni = 42,00 mii lei/an

 • ♦  20.01.04 - Apa, canal si salubritate: facturi si alte cheltuieli cu apa.

2,00 mii lei/an

 • ♦  20.01.05 - Carburanți si lubrifîanti: benzina si ulei pentru mașini de tuns iarba.

0.25 mii lei/luna x 12 luni = 3,00 mii lei/an

 • ♦  20.01.06 - Piese de schimb: intretinerea mașina de tuns iarba

0.25 mii lei/luna x 12 luni = 3.00 mii lei/an

 • ♦  20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet: abonament internet, telefonie fixa si mobila.

0.17 mii lei/luna x 12 luni = 2,00 mii lei/an

 • ♦  20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare: amenajarea spatiilor verzi, deratizare si dezinsectie, toner imprimante, cheltuieli de intretinere a aparaturii cat si a clădirii administrative, diverse alte servicii pentru intretinere si funcționare.

2.08 mii lei/luna x 12 luni = 25,00 mii lei/an

 • ♦  20.05.30 - Alte obiecte de inventar: scaune de birou pentru amenajarea sălii multifuncționale, mese patrate pentru sala de întruniri, vitrina frigorifica, cuiere haine, filtru cafea, aspirator robot, mop robot, dulap, etc.

23,00 mii lei/an

 • ♦  20.14 - Echipament de lucru: personal intretinere + paza+ TESA (tricouri, șepci, pufoaice, uniforma vara, bocanci, geci groase, masti de praf, viziere, bocanci, camasi, etc). Conform normativelor in vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

Scf Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1127 din data 14.12.2017NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI

“CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Dotări “CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII

ÎNTREPRINZĂTORI” in valoare de 25.000 lei, repartizați astfel:

-> Xerox performant - 1 bucata = 6.000 lei

In clădire este prevăzut un spațiu special care este denumit centru de copiere, unde toti chiriași isi pot copia documente in regim de urgenta si maxima eficienta.

-» Videoproiector cu ecran de proiecție -1 bucata = 4.000 lei

Este necesar pentru sala de intruniri si sala multifuncționala pentru o buna desfășurare a activitatii.

-» Sistem antiefractie - 1 bucata = 15.000 lei

Conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest, Compartiment Centrul de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori trebuie implementat un sistem antiefractie pentru a se evita eventualele riscuri.

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

Constantin Donald Nicolae


RE0IA AUTONOMA DE ȘERMGtt PUBLICE —Adresa: Piata Victoriei nr.17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:


+4 0244-513670


E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:


www.rasp.ro


Către,


Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2Direcția Economica


Spre stiinta: Direcția Teii nic-In vestirii

3508

1 fi FES 2018


Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2018

 • 1. Lucrări de investiții, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public pe anul 2018:

In urma semnării contractului nr.29527/28.12.2017 pentru servicii de proiectare si furnizarea corpurilor de iluminat public, a consolellor, a accesoriilor, de montare si punere in funcțiune a corpurilor de iluminat public in Cartierul Tineretului, in anul 2018 urmeaza a se realiza serviciile menționate mai sus, valoarea contractului este de 62.100 lei cu TVA.

Având in vedere cele prezentate mai sus, pentru contractul nr. 29527/28.12.2017 este necesara suma de 62.100 lei cu TVA, in anul 2018, pentru lucrări de investiții, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public se estimează suma de 100.000 lei cu TVA.

 • 2. Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2018:

In anul 2017 bugetul aprobat pentru plata facturilor de energie electrica a fost de 5.000.000 lei cu TVA, iar pentru anul 2018, avand in vedere creșterile de preturi la energia electrica se va estima suma de 4.621.849 lei fara TVA, 5.500.000 lei cu TVA.

Ținând cont de actul adițional nr. 1/12.12.2017 la contractul nr.2169023 de furnizare energie electrica incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Electrica SA si de consumurile aferente iluminatului public la nivelul unui an, suma estimata a fi necesara pentru energie electrica, la consumul din anul 2017, este de 5.006.727 lei cu TVA.

In anul 2017 serviciul de iluminat public nu a fost prestat pe durata a 4 luni, nu au fost inlocuite becurile arse si nu au fost rezolvate avariile din sistemul de iluminat public, in consecința nu au funcționat mai multe corpuri de iluminat public, aproximativ 1000 bucăți, iar consumul de energie electrica a fost diminuat, astfel pentru anul 2018 avand in vedere contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 25821/22.11,2017 si de extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Tineretului cu aproximativ 50 de

----------corpuri de iluminat-s-a- estimat ca suma--de-5.500.000 lei cu rl’VA/este necesara pentru acoperirea facturilor de energie electrica aferente iluminatului public, - - -tZcsa'SA

Suma estimata pentru serviciile de energie electrica iluminat puglics.iti ;an$l ^01.8 este de 5.500.000 lei cu TVA.                                      WW'S //v

< *>■    a*®

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești se poatemugeta suma de 3.260.000 lei cu TVA pentru servicii de energie electrica iluminat public, aceasta suma putând acoperi facturile pana in luna iulie 2018, inclusiv, iar pentru celelalte luni se va solicita rectificare bugetara corespunzătoare.

 • 3. Servicii de intretinere-mentinere iluminat public pe anul 2018:

In anul 2017 pentru lucrările de intretinere-mentinere iluminat public a fost alocata suma de 1.000.000 lei cu TVA.

Pentru anul 2018, avand in vedere faptul ca in anul 2017 a fost incheiat un contract de prestări servicii pentru perioada de 6 luni, suma totala a acestui contract a fost de 130.000 lei fara TVA, iar din luna septembrie serviciul de intretinere-mentinere nu a mai fost prestat, s-au adunat aproximativ 800 de sesizări cu privire la funcționarea iluminatului public si ținând cont de semnarea contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești nr.25 821/22.11.2017, unde suma estimata pentru serviciile de intretinere-mentinere este de 1.735.477 lei cu TVA, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 pentru eliberarea stâlpilor de pe raza municipiului Ploiești de cablurile neconforme se estimează suma de 100.000 lei cu TVA.

Avand in vedere cele prezentate mai sus pentru anul 2018 suma de 1.735.477 lei cu TVA.

Ținând cont de faptul ca este in atribuire procedura simplificata pentru contractul de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești (activitatile intretinere-mentinere si iluminat ornamental), iar semnarea contractului (pe perioada de 5 ani) este necesara prevederea bugetara pe anul 2018 la nivelul sumei anuale estimate, aferenta serviciilor de intretinere-mentinere, care este de 1.735.477 lei cu TVA, iar pentru serviciile de iluminat ornamental este necesara prevederea bugetara pe anul 2018 la nivelul sumei anuale estimate, aferenta acestor servicii, care este de 1.304.240 lei cu TVA.

Suma estimata pentru serviciile de intretinere-mentinere iluminat public in anul 2018 este de 1.740.000 lei cu TVA.

Avand in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești se poate bugeta suma de 1.740.000 lei cu TVA pentru servicii de intretinere-mentinere iluminat public pe anul

 • 2018.

--------4.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2018:

In anul 2017 bugetul aprobat pentru iluminat ornamental a fpâ TVA.

Pentru lucrările de montare, achiziție, intretinere si demorimrfe


Phde- 1 .-700.000 lei cu


ornamental aferente sărbătorilor de iama din anul 2016-2017 s-a t


^iluminat


S'


.231,72


lei cu TVA, in baza protocolului nr.6125/16.03.2017 incheiat intre               iești si SC

S.G.U. Ploiești SRL, iar pentru inchirierea instalațiilor de iluminat ofnâmeiital montate in municipiul Ploiești este precizata suma de 537.940 lei fara TVA, respectiv 640.148,60 lei cu TVA, suma care nu a fost facturata de SC S.G.U. Ploiești SRL, nu a fost plătită, urmând a fi clarificata ulterior.

Ținând cont de cele precizate mai sus costurile cu iluminatul ornamental pentru iama 2016-2017 se situează la valoarea de 1.091.380,32 lei cu TVA (451.231,72 + 640.148,6).


Pentru lucrări de montare, intretinere instalații de iluminat ornamental si demontare aferente sărbătorilor de iama din anul 2017-2018, ținând cont de contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.25821/22.11.2017 se estimează suma de 1.096.000 lei fara TVA, 1.304.240 lei cu TVA, suma la care se adauga suma de 640.148,60 lei cu TVA si suma de aproximativ 700.000 lei cu TVA pentru montarea, întreținerea instalațiilor de iluminat ornamental aferenta iernii 2018-2019.

Total valoare estimata servicii de iluminat ornamental pe anul 2018:

1.304.240 + 640.148,60 + 700.000 - 2.644.388,6 lei cu TVA- 2.645.000 lei cu TVA

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, pentru serviciile de iluminat ornamental este necesar a se bugeta suma de 1.305.000 lei cu TVA, dar in cazul in care aceasta nu este suficienta pentru anul 2018 se va solicita rectificarea corespunzătoare a acestei sume.

5.Asistenta tehnica ceasuri publice pentru anul 2018:

Ținând cont ca valoarea contractului de asistenta tehnica ceasuri publice nr. 10275/2017 este de 46.410 lei cu TVA, contract care a fost prelungit pana la data de 30.04.2018, iar suma aferenta in aceasta perioada este de 15.500 lei cu TVA, iar pentru tot anul 2018 suma necesara pentru serviciile de asistenta tehnica ceasuri publice este de 47.000 lei cu TVA.

Suma de 23.000 lei cu TVA propusa de Municipiul Ploiești este insuficienta pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si service ceasuri publice in anul 2018, aceasta putând acoperi lunile ianuarie-aprilie 2018, neputand fi demarate procedurile pentru un nou contract de asistenta tehnica ceasuri publice in anul 2018, drept pentru care solicitam sa se prevada in bugetul Municipiului Ploiești suma de 47.000 lei cu TVA.

3/4

 • 6. Spectacole artificii pentru anul 2018:

Bugetul aprobat pentru anul 2017 este de 60.000 lei cu TVA.         V4

In anul 2017 s-a plătit focul de artificii din 31.12.2016 in valdfei' de^^OO^-lei cu TVA, pentru Zilele Ploiestiului in valoare de 11.900 lei cu TVA si f^gul t^^O^ciis^n data de 05.12.2017 in valoare de 4.000 lei cu TVA, in total suma de 37.9Q®iefcjiiT^A^'4

Pentru spectacolul pirotehnic din noaptea de 31.12.20172017 ^’^l^Finfianuarie 2018 suma de 18.500 lei cu TVA.

Tot in anul 2018 pentru focurile de artificii de la Zilele Orașului Ploiești si cele aferente sărbătorilor de iama se estimează valoarea de 49.900 lei cu TVA.

Total valoare estimata spectacole artificii pe anul 2018: 18.500 + 49.900 = 68.400 lei cu TVA.

Având in vedere faptul ca din bugetul anului 2018 s-a plătit focul de artificii din noaptea de 31.12.2017, in valoare de 18.500 lei cu TVA, suma de 40.000 lei cu TVA propusa de Municipiul Ploiești se poate bugeta, aceasta fiind suficienta pentru un singur foc de artificii (de Zilele Orașului Ploiești sau de sărbătorile de iama), in cazul in care se dorește execuția a mai multor focuri de artificii in anul 2018, bugetul pentru aceasta activitate se va rectifica cu suma necesara corespunzătoare acestor focuri de artificii.

In anexa nr.l este prezentata propunerea de buget pe anul 2018, iar in anexa nr.2 este prezentata estimarea pe anii 2019-2021.


Sef Birou Iluminat Public, Marian MANEA


4/4

R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public


Către,

Primăria Municipiului Ploiești Propunere buget pe anul 2018


Aprobat,

Primar Adrian Florin DOBRE


Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat anul 2017 (lei) cu TVA

Propunere buget 2018 (lei) fara TVA

Propunere buget 2018 (lei) cu TVA

1

Lucrări de investiții, modernizare si extindere sistem de iluminat public

100.000

84.034

100.000

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public

5.000.000

2.739.496

3.260.000

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public

1.000.000

1.462.185

1.740.000

4

Iluminat ornamental

1.700.000

1.096.639

1.305.000

5

Ceasuri publice

45.000

39.496

47.000

6

Spectacole artificii

60.000

33.613

40.000

Total

7.905.000

5.455.462

6.492.000

Director T


R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public


Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Estimare buget iluminat public pe anii 2019-2021


Nr. crt.

Activitatea

Propunere buget 2018 (lei) cu TVA

Estimare buget 2019 (lei) cu TVA

Estimare buget 2020 (lei) cu TVA

Estimare buget 2021 (lei) cu TVA

1

Lucrări de investiții, modernizare si extindere sistem de iluminat public

100.000

100.000

100.000

100.000

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public

3.260.000

3.260.000

3.260.000

3.260.000

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public

1.740.000

1.740.000

1.740.000

1.740.000

4

Iluminat ornamental

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1.305.000

5

Ceasuri publice

47.000

47.000

47.000

47.000

6

Spectacole artificii

40.000

40.000

40.000

40.000

Total

6.492.000

6.492.000

6.492.000

------- .zgL

6.492.tftTOv'TOR,

Crescu


Director Tșțrnic, VasilelO


Sef Birou Iluminat Public Marian MANEA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

Direcția Relații InternationaleServiciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG

Nr.      . ©21 W

NOTA DE FUNDAMENTAREPRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA

PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

Municipiul Ploiești intenționează sa depună in anul 2018, proiecte in cadrul programelor cu finanțare europeana UIA (Urban Innovative Actions) si ELENA (European Local Energy Assistance).

In vederea achiziționării de servicii de consultanta pentru depunerea acestor proiecte, in anul 2018 este necesara prevederea in bugetul local al Municipiului Ploiești a urmatorelor sume:

 • -  Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA) - 130,00 mii lei;

 • -  Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA) - 130,00 mii lei.

Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU


întocmit

Consilier

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG

Mihaela OpreaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI


100066, Bd Republicii nr, 2-4 Ploiești, Prahova, România


Sumele destinate cotizațiilor anuale către organizațiile in care Municipiul Ploiești este membru si altor activitati legate de implementarea de proiecte sunt in valoare de, după cum urmeaza:

 • 1. Servicii de Elaborare a „Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Ploiești” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice”:

- 2018: 38,75 mii lei.

 • 2. Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea și încurajarea participării active a cetățenilor la viața comunității, conform Legii nr. 350/2005:

- 2018: 120,00 mii lei.

 • 3. Cotizații anuale (Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile - AE3R Ploiesti-Prahova, AIMF - Asociația Internaționala a Primarilor Francofoni, ADI Polul de Creștere Ploiești Prahova, ADI de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare, AMR - Asociația Municipiilor din Romania, ALDA - Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala, OER - Orașe Energie Romania):

 • - 2018: 612,08 mii lei;

-2019:612,08 mii lei;

 • - 2020: 612,08 mii lei.

 • 4. Deplasări interne si externe:

 • - 2018: 100,00 mii lei;

 • - 2019: 100,00 mii lei;

 • - 2020: 100,00 mii lei


Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 73/12.02.2018

Aprobat, Primar Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE CU FINANȚARE EXTERNA

In anul 2018 si in perioada 2019 - 2021 urmeaza a fi implementate următoarele proiecte cu finanțare europeana:

Programul Operațional Regional 2014-2020

Următoarele proiecte sunt in curs de evaluare:

 • 1.  Proiect “Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 4.286,79 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 4.234,87 mii lei;

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 51,92 mii lei.

 • -  2018: 1.428,93 mii lei;

 • -  2019: 2.857,86 mii lei.

 • 2.  Proiect “Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 4.140,39 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 4.098,62 mii lei;

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 41,77 mii lei.

 • -  2018: 1.380,13 mii lei;

 • -  2019: 2.760,26 mii lei.

 • 3.  Proiect “Eficientizare energetica - Liceul


Apostol Andrei in Municipiul Ploiești” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 1.283,17 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 1.230,32 mii lei;

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 52,85 mii lei.

 • -  2018: 427,72 mii lei;

 • -  2019: 855,45 mii lei.

 • 4.  Proiect “Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 1.773,70 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 1.703,64 mii lei;

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 70,06 mii lei.

 • -  2018: 591,23 mii lei;

 • -  2019: 1.182,47 mii lei.

 • 5.  Proiect “Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 4.529,85 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 4.488,08 mii lei;

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 41,77 mii lei.

 • -  2018: 1.509,95 mii lei;

 • -  2019: 3.019,90 mii lei.

 • 6. Proiect “Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport” (durata 23 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 1.953,31 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 1.900,87 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 52,44 mii lei.

2018: 651,10 mii lei, din care:

2019: 1.302,21 mii lei.


Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri de locuint^

 • - 2018: 10.000,00 mii lei;                               V

 • - 2019: 10.000,00 mii lei;

 • - 2020: 10.000,00 mii lei.

 • 8. Proiect „Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” (durata 31 de luni):

Cheltuieli totale proiect: 44.189,25 mii lei (9.500,00 mii Euro), din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 37.212,00 mii lei (8.000,00 mii Euro);

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 6.977,25 mii lei (1.500,00 mii Euro).

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • -  2018: 14.729,75 mii lei;

 • -  2019: 14.729,75 mii lei;

 • -  2020: 14.729,75 mii lei.

 • 9. Proiect „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății) inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” (durata 41 de luni):

Cheltuieli totale proiect: 74.424,00 mii lei (16.000,00 mii Euro), din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 74.424,00 mii lei (16.000,00 mii Euro);

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 0.

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • -  2018: 18.606,00 mii lei;

 • -  2019: 18.606,00 mii lei;

 • -  2020: 18.606,00 mii lei;

 • -  2021: 18.606,00 mii lei.

 • 10. Proiect “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (Zona Spital Județean) in Municipiul Ploiești” (durata 29 de luni):

Cheltuieli totale proiect: 44.654,40 mii lei (9.600,00 mii Euro), din care:


Cheltuieli totale eligibile: 41.863,50 mii lei (9.000, Cheltuieli totale neeligibile: 2.790,90 mii lei (600, Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei 2018: 14.884,80 mii lei;

2019: 14.884,80 mii lei;

2020: 14.884,80 mii lei.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 • 11. Proiect “DARE TO START! - Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane educate” (durata 3 ani)

 • -  Cheltuieli totale proiect: 2.550,67 mii lei, din care:

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 2.550,67 mii lei;

 • - 2018: 850,23 mii lei, din care contribuție locala 17,00 mii lei si contribuție UE 833,23 mii lei;

 • - 2019: 850,22 mii lei;

 • - 2020: 850,22 mii lei.

Proiectul este aprobat la finanțare.

Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

 • 12. Proiect “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești” (durata 16 luni):

Cheltuieli totale proiect: 216,87 mii lei, din care:

 • -  Contribuție locala 4,34 mii lei

 • -  Contribuție U.E. 212,53 mii lei

Prevedere 2018: 85,37 mii lei, din care:

 • -  Contribuție locala 1,71 mii lei

 • -  Contribuție U.E. 83,66 mii lei

Prevedere 2019: 131,50 mii lei, din care:

 • -  Contribuție locala 2,63 mii lei

 • -  Contribuție U.E. 128,87 mii lei

Proiectul este aprobat la finanțare.

 • 13. Proiect “PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE” (durata 16 luni):

 • -  Cheltuieli totale proiect: 152,56 mii lei

 • -  Cheltuieli eligibile: 149,51 mii lei

 • -  Cheltuieli neeligibile: 3,05 mii lei

 • -  2018: 64,24 mii lei;

 • -  2019: 88,32 mii lei. Proiectul este in curs de evaluare.

Proiecte finanțate din alte surse de finanțare


 • 14. Proiect “ZEBRA”

 • -  2018: 898,62 mii lei (227,36 mii CHF), cu finanțare integrala din fonduri elvețiene;

 • -  2019: 395,25 mii lei (100,00 mii CHF);

 • -  2020: 59,76 mii lei (15,12 mii CHF).

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 CHF= 3,9525 lei

 • 15. Proiect “CIVITAS SUMP-up”

 • -  2018: 23,26 mii lei (5,00 mii Euro), cu finanțare integrala de la Uniunea Europeana

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 16. Proiect FLOW

 • -  2018: 23,26 mii lei (5,00 mii Euro), cu finanțare integrala de la Uniunea Europeana

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 17. Proiect “ECCENTRIC”

 • -  2018: 23,26 mii lei (5,00 mii Euro), cu finanțare integrala de la Uniunea Europeana

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 18. Proiect “NATUR”

 • -  2018: 46,52 mii lei (10,00 mii Euro), din care: contribuție locala 6,98 mii lei si contribuție U.E. 39,54 mii lei

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

 • 19. Clubul de la Strasbourg: 69,78 mii lei (15,00 mii Euro), din care:

 • -  Contribuție locala 34,89 mii lei

 • -  Contribuție U.E. 34,89 mii lei


2018: 23,26 mii lei, din care: contribuție localg/HĂ'Ș^ contribuție U.E. 11,63 mii lei;

2019: 23,26 mii lei;

2020: 23,26 mii lei.

Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

Alte alocari bugetare necesare:

 • 20. Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești intenționează sa depună cereri de finanțare (prin programele: Interreg Europe, Horizon 2020, Mecanismul Financiar Norvegian, Programul de Cooperare Elvețiano -Roman, înfrățire Instituționala Twinning Out etc.):

 • -  2018: 757,83 mii lei (162,92 mii Euro).

 • -  Curs BNR 27.12.2017: 1 Euro = 4,6515 lei

Proiecte finanțate prin POR 2007 - 2013

Proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”: 470,00 mii lei - contribuție locala, din care: pentru Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători 445,00 mii lei si pentru Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tinerii întreprinzători 25,00 mii lei In situația in care pentru proiectele derulate prin POR 2007 - 2013 vor fi necesare sume suplimentare pentru reglarea unor situații, după rezolvarea acestora pe cale juridica valorile respective vor fi incluse in bugetul Municipiului Ploiești prin rectificări.

Rezulta ca pentru anul 2018 sunt propuse proiecte europene estimate la valoarea de 67.475,46 mii lei, din care:

 • -  Contribuție locala 65.539,00 mii lei

 • -  Contribuție U.E. 1.936,46 mii lei.

Luând in considerare ca pentru proiectele propuse la finanțare prin POR 2014 - 2020 contractele de finanțare urmeaza a fi semnate in cursul anului 2018 si avand in vedere resursele limitate ale bugetului local, pentru aceste proiecte includem doar contribuția locala a Municipiului Ploiești.

Pentru proiectele implementate prin POR Axa prioritara 4.1 cofinantarea Municipiului Ploiești este de 2% iar pentru proiectele implementate prin POR Axa 3.1 .b (reabilitări termice la blocuri de locuințe) cofinantarea Municipiului Ploiești este de 40%, astfel:

J           \Z*

Denumire

(

, Prevedete

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mina

'23.Ș8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in Municipiul Ploiești

8,55

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

11,82

Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Alexandru loan Cuza

30,20

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

13,02

Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri de locuințe

4.000,00

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

294,60

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

372,12

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

297,70

TOTAL GENERAL

5.084,19

In funcție de datele la care vor fi încheiate contractele de finanțare si ținând cont de cofinantarea asociațiilor de locatari, prevederea aferenta proiectelor de reabilitare termica blocuri pentru anul va putea fi diminuata, urmând a fi reportată pentru 2019.

Ca urmare, din bugetul local al Municipiului Ploiești va fi alocata suma de 8.350,04 mii lei, din care:

 • -  Fonduri proprii 6.413,58 mii lei

 • -  Fonduri primite de la Uniunea Europeana 1.936,46 mii lei.

Pe măsură ce vor fi semnate contractele de finanțare si contractele de achiziție se va proceda la rectificarea bugetului, atat la rubrica de cheltuieli cat si la cea de venituri. Eventualele sume necesare urmeaza a fi prevăzute in fondul de rezerva.

In situația in care in cursul anului 2018 se vor incasa granturi de la U.E. aferente proiectelor finanțate prin POR 2014 - 2020, aceste sume vor fi incluse in bugetul local prin rectificări, in conformitate cu prevederile legale.

Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

4 z“ M3 /08 ®

NOTA DE FUNDAMENTARE


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20 REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are in administrare o rețea stradala de 888 străzi cu o suprafața totala (partea carosabila si trotuare) de aproximativ 2.644.721,8 mp, 22 poduri si pasaje.

Rețea stradala starea tehnica:

Stare imbracaminte

Suprafata(mp)

Procent

1.025.205,0

40%

1.006.787,5

38%

486.754,3

18%

94.993,0

3%

30.982,0

1%


 • - asfalt nou/relativ nou

 • - asfalt vechi/ relativ vechi

 • - balast si pamant

 • - beton

 • - pavaj

Aproximativ 60% din rețeaua stradala a Municipiului Ploiești se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului in condiții de siguranța si confort, fenomenele de degradare a pârtii carosabile fiind frecvente pe majoritatea străzilor care nu au beneficiat de reparații capitale.

La nivelul rețelei stradale se constata lipsa locurilor de parcare adecvate, care sa răspundă standardelor curente , regulilor de conformitate arhitecturala si structurala care sa confere siguranța in exploatare, sa răspundă cerințelor de igiena, de sanatate a utilizatorilor, de protecta mediului, de protecția impotriva zgomotului.

La întreținerea cailor circulabile, la imbracaminitile rutiere moderne,, se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remediâfceș: defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne” - indicativ AND 547.

La evaluarea stării de degradare a imbracaminitilor bituminoase peritru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide se va tine cont de prevederile normativului AND 540.

Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii, datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța a circulației, pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de accidente de circulație, de burdusiri sau de alte degradări induse de fenomenele inghet-dezghet, alunecări de teren, etc.

In scopul intretinerii rețelei stradale la un nivel calitativ, necesar asigurării siguranței si fluentei circulației, este necesara execuția lucrărilor de întreținere ale sistemelor rutiere existente.

In cadrul capitolului bugetar, de reparații curente străzi, sunt prevăzute sumele necesare pentru execuția lucrărilor de refacere a sistemului rutier prin asternerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, după caz, balastari, plombe, pavaje , montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere, etc.

Se vor executa lucrări de reparații curente, reparații accidentale, întreținere străzi si reparații necesare in urma intervențiilor la rețelele edilitare.

Conform datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, recum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2018 pentru lucrări de reparații drumuri, a sumei de 10.000.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAi IAMANDI

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, MIHAIL NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                               APR0BAT^^^.

DIRE CTIA TEHNIC-INVESTITII                            PRIMA R'țojH '>

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI       ADRIAN ILQRIN DCțBRE%

/Ir


PROGRAMUL DE REPARAȚII CURENTE SI

ÎNTREȚINERE REȚEA STRADALA AFLATA IN

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PE ANUL 2018

07.02.2018

Nr. crt

DENUMIRE LUCRARE

SUPRAFAȚA ESTIMATA MP

VALOARE ESTIMATA LEI, cu TVA

A

1

Buzesti/Patriei - carosabil+trotuare

1 300.00

97 500.00

2

Emile Zola

1 600.00

120 000.00

3

Banatului

300.00

22 500.00

4

Cantacuzino-Pisica Alba/Sos Vestului

8 500.00

637 500.00

5

Golești

1 500.00

112 500.00

6

Alexandru Basarabescu

300.00

22 500.00

7

Torcători

700.00

52 500.00

8

Tribunei - trotuare

1 200.00

90 000.00

9

Granitului - carosabil + trotuare

2 000.00

150 000.00

10

Ineului- carosabil + trotuare

500.00

37 500.00

11

Arhimede- carosabil + trotuare

1 200.00

90 000.00

12

Razoare- carosabil + trotuare

1 200.00

90 000.00

13

Baiului- carosabil + trotuare

500.00

37 500.00

14

Pompelor

8 500.00

637 500.00

15

Trei Ierarhi

500.00

37 500.00

16

Constructorilor

1 700.00

127 500.00

17

Avram Iancu

1 000.00

75 000.00

18

Diligentei

1 000.00

75 000.00

19

Ana Ipatescu

7 500.00

562 500.00

20

Nucetului

1 500.00

112 500.00

21

Toma Socolescu

2 500.00

187 500.00

22

Mușețelului

2 000.00

150 000.00

23

Viisoarci

1 800.00

135 000 00

24

Gh Doja -Politie

1 500.00

112 500.00

25

Anul 1907

2 500.00

187 500.00

26

Panduri

2 000.00

150 000.00

27

Curcubeului

2 500.00

187 500.00

28

Traian Vuia

2 500.00

187 500.00

29

C.T.Grigorescu

1 000.00

75 000.00

30

Diligentei

1 500.00

112 500.00

31

Dr Bagdazar

2 000.00

150 000.00

32

Carpenului

800.00

60 000.00

33

Stadionului

2 500.00

187 500.00

34

’rahovei

1 000.00

75 000.00

35

Alba Iulia - trotuare

3 000.00

225 000.00

36

Elena Doamna

1 500.00

3 61^500.00

37

Crivatului

2 000.00

■'TSOW^OO

38

Eroilor - trotuare

4 000(>0

.^300 000 ȚI0

39

Ion Dragalina

1 600:00.

4^~4Wnoo.oo

40

Florilor

70OȘ

ȘWW 5o.îfoy

41

Văleni

1 700 00

42

Baraoltului- Erernia G./Infratirii

1 500.00

AO0.00

43

Ceahlau

1 000.00

75 000.00

44

Vrancei

3 000.00

225 000.00

45

Clementei

3 000.00

225 000.00

46

Dumbravei

1 500.00

112 500.00

47

Pielari

1 500.00

112 500.00

48

Putui cu apa rece

1 000.00

75 000.00

49

Unirii

800.00

60 000.00

50

Alexandru Machedon

500.00

37 500.00

51

Poligonului

8 000.00

600 000.00

52

Poștei

400.00

30 000.00

53

Marasesti

400.00

30 000.00

54

Andrei Muresanu

400.00

30 000.00

55

B-dul Independentei

800.00

60 000.00

56

B-dul Republicii

800.00

60 000.00

57

Boian

100.00

7 500.00

TOTAL A

107 800.00

8 085 000.00

B

1

LIMITATOARE DE VITEZA -TRECERI P1ETONI-BUC

30.00

402 500.00

2

PLOMBE

2 500.00

187 500.00

3

PARCARI DALE INIERBATE

8 000.00

1 120 000.00

4

RIDICĂRI LA COTA -cămine vizitare,guri scurgere -BUC

150.00

105 000.00

TOTAL B

10 500.00

1 815 000.00

TOTAL A + B

9 900 000.00

TOTAL DIRIGENTIE x 1,14%

100 000.00

TOTAL GENERAL PROPUNERI BUGET 2017

118 300.00

10 000 000.00

DIRECTOR EXECUTIV, MihaehfUMANDI

SEF SERVICIU REPARA I (I SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihai NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ar

PROGRAMUL DE REPARAȚII CURENTE SI ÎNTREȚINERE REȚEA STRADALA AFLATA IN ¥/?

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PE ANUL 201807.02.2018

Nr. crt

DENUMIRE LUCRARE

SUPRAFAȚA ESTIMATA MP

VALOARE ESTIMATA LEI, cu TVA

A

1

Buzesti/Patriei - carosabil+trotuare

1 300.00

97 500.00

2

Emile Zola

1 600.00

120 000.00

3

Banatului

300.00

22 500.00

4

Cantacuzino-Pisica Alba/Sos Vestului

8 500.00

637 500.00

5

Golești

1 500.00

112 500.00

6

Alexandru Basarabescu

300.00

22 500.00

7

Torcători

700.00

52 500.00

8

Tribunei - trotuare

1 200.00

90 000.00

9

Granitului - carosabil + trotuare

2 000.00

150 000.00

10

[neului- carosabil + trotuare

500.00

37 500.00

11

Artrimede- carosabil + trotuare

1 200.00

90 000.00

12

Razoare- carosabil + trotuare

1 200.00

90 000.00

13

Baiului- carosabil + trotuare

500.00

37 500.00

14

Pompelor

8 500.00

637 500.00

15

Trei Ierarhi

500.00

37 500.00

16

Constructorilor

1 700.00

127 500.00

17

Avram lancu

1 000.00

75 000.00

18

Diligentei

1 000.00

75 000.00

19

Ana Ipatescu

7 500.00

562 500.00

20

Nucetului

1 500.00

112 500.00

21

Toma Socolescu

2 500.00

187 500.00

22

Mușețelului

2 000.00

150 000.00

23

Viisoarei

1 800.00

135 000.00

24

Gh Doja -Politie

1 500.00

112 500.00

25

Anul 1907

2 500.00

187 500.00

26

Panduri

2 000.00

150 000.00

27

Curcubeului

2 500.00

187 500.00

28

Traian Vuia

2 500.00

187 500.00

29

C.T.Grigorescu

1 000.00

75 000.00

30

Diligentei

1 500.00

112 500.00

31

Dr Bagdazar

2 000.00

150 000.00

32

Carpenului

800.00

60 000.00

33

Stadionului

2 500.00

187 500.00

34

’rahovci

1 000.00

75 000.00

35

Alba Iulia - trotuare

3 000.00

225 000.00

36

Elena Doamna

1 500,.yfi

—m'Ww

37

Crivatului

2 OOUOjf

38

Eroilor - trotuare

4 OoM

300000.00

39

Ion Dragalina

1 60&0

(,i$> oo<£bo

40

Florilor

700.00

, ZZ& 500^0

41

Văleni

1 700.00"

^7 500.00

42

Baraoltului- Eremia G./Infratirii

1 500.00

112 500.00

43

Ceahlau

1 000.00

75 000.00

44

Vrancei

3 000.00

225 000.00

45

Clementei

3 000.00

225 000.00

46

Dumbravei

1 500.00

112 500.00

47

Pielari

1 500.00

112 500.00

48

Putui cu apa rece

1 000.00

75 000.00

49

Unirii

800.00

60 000.00

50

Alexandru Machedon

500.00

37 500.00

51

Poligonului

8 000.00

600 000.00

52

Poștei

400.00

30 000.00

53

Marasesti

400.00

30 000.00

54

Andrei Muresanu

400.00

30 000.00

55

B-dul Independentei

800.00

60 000.00

56

B-dul Republicii

800.00

60 000.00

57

Boian

100.00

7 500.00

TOTAL A

107 800.00

8 085 000.00

B

1

LIMITATOARE DE VITEZA -TRECERI PIETONI-BUC

30.00

402 500.00

2

PLOMBE

2 500.00

187 500.00

3

PARCARI DALE INIERBATE

8 000.00

1 120 000.00

4

RIDICĂRI LA COTA -cămine vizitare,guri scurgere -BUC

150.00

105 000.00

TOTAL B

10 500.00

1 815 000.00

TOTAL A + B

9 900 000.00

TOTAL DIRIGENTIE xl,14%

100 000.00

TOTAL GENERAL PROPUNERI BUGET 2017

118 300.00

10 000 000.00

D1RECT01 EXECUTIV,

Mihaeln


i lAMANDI

I J i

F

SEF SERVICIU REPARAT


I SI INVESTIȚII DRUMURI

Mihai NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


SERVICIUL INVESTIȚII      j .fi

ANEXA 4 fa tyCt rtf.

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 -

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

 • B. Lucrări noi

 • 4. Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri locuințe

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor. Operațiunea A -Clădiri rezidențiale.

Pentru adigurarea cotei de cofinantare in etapa de execuție a lucrărilor de eficienta energetica propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.000.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000.000,00 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

 • 17. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești -Reabilitare termica in municipiul Ploiești

Pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare accesării de fonduri pentru realizarea lucrărilor de reabiliotare termica si pentru plata avizelor necesarte, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei.

 • 21. SF/DALI/Proiect cereri finanțare SDL

Municipiul Ploiești - prin reprezentanții Primărie Ploiești în parteneriat cu mai multe ONG-uri - are in derulare proiectul: „O 9 șansă! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală” , în cadrul

Capitolul 74.02.71.01 - Protecția mediului

 • B. Lucrări noi

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

Obiectivul de investiții “Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate” are ca scop reconversia funcționala si reutilizarea terenurilor si suprafețelor degradate si contaminate, in scopul recuperării acestora, avand menirea sa determine schimbarea climatului socio-economic al zonei.

Pentru începerea lucrărilor aferente acestui obiectiv de investiții propunem alocarea sumei de 10.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 10.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli

ET/SF/DALI- Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

Pentru realizarea serviciilor de expertiza tehnica, elaborare studiu de fezabilitate/ DALI pentru obiectivul de investiții: “Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate” propunem alocarea sumei de 125.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 125.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

'♦*

“ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții


Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului „Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

 • 1. Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modemizarea/reabilitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

 • • Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

 • 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești

•Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

•Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitati;

•Civism, in scopul asigurării unui parteneriat intre administrația locala si comunitate, respectiv considerarea nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești, prin transpunerea in realitate a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul in care sunt executate lucrările de reparatii/ranforsari/modemizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații,

B - Lucrări noi

Reamenajare Parc Andrei Muresanu, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza Studiu de Fezabilitate si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.222/27.07.2011.

Descrierea proiectului

Parcul este situat in cartierul cu același nume, “Andrei Muresanu”. Suprafața parcului este de 24212 mp. Lucrările de reamenajare constau in reabilitarea infrastructurii existente si realizarea unor amenajari noi pentru sport si odihna, utilizând o tratare peisagistica adecvata.

Amenajările pentru sport si agrement sunt: teren de fotbal, teren de baschet, pista skate-board, pista atletism, amenajare pentru săritură si triplu salt, amenajare piste pentru bicicleta, amenajare loc de joaca pentru copii.

Amenajările pentru odihna sunt: reabilitare/refacere alei existente, amenajare alei noi, amenajari conexe (banei, pergola, chioșc lemn, plantari arbuști), amenajari pentru iluminat.

Pentru organizarea procedurii privind atribuirea contractului (servicii de proiectare, fazele PT+DE si execuție), propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru serviciul de actualizare a documentației tehnice, faza SF, a fost încheiat contractul nr.22309/12.10.2017, pentru decontarea caruia propunem alocarea sumei de 12.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 3.856.294 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B -Lucrări noi (proiectare PT+DE si execuție): 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (actualizare SF): 12.000 lei, inclusiv TVA

  Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI


  A - Lucrări in continuare


R o 4*%.. 'X' /Xz ’X rĂwfeF s *1

Modernizare străzi Cartier Eroilor, etapa II, străzile: Mecetfl^tmiFeă^Mța, Dorului, Crazna, Cărvunarilor, Jepilor, Intrarea Daliei, Feroviarilor, Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (tronson cuprins între strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel și strada Cercului), Făinari. La aceasta data sunt finalizate si decontate lucrările pe toate străzile menționate mai sus, cu excepția străzii Fainari.

Pentru decontarea lucrărilor executate pe strada Fainari, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxelor legale către Inspecția de Stat in Construcții propunem alocarea sumei de 70.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare si a sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C- Alte cheltuieli de investiții (DALI,

PT+DE)

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 3.230.250 lei, inclusiv TVA Credit angajament 2018:

 • - Cap.A - Lucrări in continuare'. 70.000 lei, inclusiv TVA.

 • - Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA

Drum acces din strada Libertății (strada Speranței), proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 16609/04.10.2013, valoare 323.781,60 lei, inclusiv TVA.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.303/13.08.2013. Descrierea proiectului

Investiția presupune realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile aferente. Se va realiza un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 7 m.

Necesitatea realizării acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății. La ceasta data lucrările sunt in curs de finalizare urmând sa fie recepționate.

Pentru decontarea lucrărilor executate, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxelor legale către Inspecția de Stat in Construcții propunem alocarea sumei de 100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 334.000 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 323.781,60 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018:

- Cap.A - Lucrări in continuare = 100.000 lei, inclusiv TVA

B - Lucrări noi

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale si B-dul București 2, inclusiv lift, proiectare + execuție

Descrierea proiectului


Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător se impune efectuarea de urgenta a consolidarii/reabilitarii/igienizarii pasajelor existente, astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere al rezistentei si siguranței in exploatare.

Municipiul Ploiești a derulat contractul de prestării servicii nr. 17109/06.09.2016, avand ca obiect Expertize tehnice - Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul București 1 si B-dul București 2.

Concluziile rapoartelor expertizelor tehnice indica faptul ca pasajele pietonale se afla in stare critica si nu asigura condițiile minime de siguranța a circulației. In consecința, pentru realizarea lucrărilor, a fost elaborata documentația tehnica faza

 • D.A.L.I., in cadrul contractului de prestări servicii nr.6959/27.03.2017.

La aceasta data au fost obținute toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr.446/05.05.2017.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.340/29.09.2017.

Pentru decontarea lucrărilor de proiectare si demararea execuției, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B -Lucrări noi si a sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici = 7.419.850 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 500.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (PT+DE) - 30.000 lei, inclusiv TVA

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

(podul de lemn), proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza Studiu de Fezabilitate si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.75/27.02.2014.

Descrierea proiectului

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București - Ploiești - Buzău.

In urma expertizei tehnice, efectuate in anul 2009, s-a-^^tf^n^iderea circulației rutiere pe acest pasaj, fiind incadrat in clasa V a starii-TghrîîceC'

Având in vedere ca degradările constatate s-au acceptat ,din pauza-jlipsei masurilor de remediere si ca starea tehnica actuala a pasajulfcii^trmai coresfțtinde cerințelor necesare pentru exploatarea in condiții de sigurania^s^a^^pdat la reexpertizarea pasajului.                                                --L °

In urma expertizei, elaborata de expert tehnic atestat M.L.P.A.T., s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura condițiile minime de siguranța si necesita inlocuirea.

înlocuirea structurii pasajului existent cu o structura noua presupune:

 • -  demolarea pasajului existent;

 • -  lucrări de execuție a unui nou pasaj si a rampelor de acces;

 • -  deviere /protecție instalații, conducte si cabluri;

protecția si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

 • -  lucrări de deviere a rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

 • -  lucrări de protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor subterane de petrol.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare, demararea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi. Restul sumei necesare decontării lucrărilor, care se vor realiza in cursul anului 2018, se va suporta din creditul EXIM BANK.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 28.211.420 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 50.000 lei, inclusiv TVA

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis,Tinosu

Descrierea proiectului

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, a derulat contractul de lucrări nr. 14889/27.08.2010, Drumuri si accese Cartier Ghighiului, executant SC CONI SRL.

Lucrările de execuție sunt realizate in proporție de 50% si nu sunt recepționate; au fost efectuate plăti parțiale in valoare de 608.879,94 lei si au ramas de executat si decontat lucrări in valoare de 632.438,18 lei. Prin acordul de voința al pârtilor, contractul si-a incheiat aplicabilitatea incepand cu data de 15.06.2013.

In conformitate cu prevederile H.G.R.nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora,

Art.31, a fost încheiat proces-verbal de predare-primire (P.M.P.nr.3J^_lAKQ2.2014) a lucrărilor executate in cadrul contractului de lucrări nr.l4889/27i^S^dl8.^ '

Având in vedere necesitatea asigurării tramei stradale, ^^Uz^M^nii^are domiciliază in cartirul Ghighiu, se impune continuarea lucr^â^r^de aș|altâ?i a carosabilului, aleilor, trotuarelor.                                        \X /

Pentru demararea lucrărilor de execuție (rest de executat), pldW^^^Mui de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele ET, D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 1.964.720 lei, inclusiv TVA Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări nov. 5.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții’. 1.000 lei, inclusiv TVA

Poduri parau Dambu

Pod peste pârâul Dambu in dreptul străzii Namoloasa

Pod peste pârâul Dambu pe strada Muzelor

Pasarela peste pârâul Dambu pe strada Cornetului

Pasarela peste pârâul Dambu in dreptul străzii Badesti

Pasarela peste pârâul Dambu in dreptul străzii Neajlov

Pasarela peste pârâul Dambu in dreptul depozitului Kober

Pod peste pârâul Dambu pe strada Ștrandului

Pod peste pârâul Dambu, str.Mircea cel Batran

Pod peste pârâul Dambu, str.Oborului

Pod peste pârâul Dambu strada Mihai Bravu

Descrierea proiectului

Pârâul Dambu este un curs de apă, afluent al râului Teleajen, care traversează Municipiul Ploiești in partea nord-estica a acestuia.

Podurile si pasarelele amplasate in locațiile menționate mai sus au fost construite pentru a permite traficul auto si/sau pietonal pe ambele maluri ale paraului Dambu.

Având in vedere gradul de degradare constatat prin examinare directa si necesitatea executării lucrărilor de punere in siguranța a construcțiilor, au fost elaborate documentații tehnice, faza expertiza tehnica, pentru fiecare obiectiv in parte.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 200.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Vaslui, Verii

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.305/31.08.2015 (strada Vaslui), H.C.L.nr.306/31.08.2015 (strada Verii).

Descrierea proiectului

Strada Vaslui este amplasata in raza administrativa a Municipiului Ploiești si reprezintă o artera de legătură a riveranilor către străzile Malul Roșu, Ion Neculce si principalele artere ale Municipiului.

Având in vedere starea precara a străzii si a trotuarelor este necesara realizarea lucrărilor de intervenție, astfel: aducerea la parametri de funcționare si valorificarea capacitatilor existente prin modernizarea străzii si asigurarea unei circulații corespunzătoare prin modernizarea si asfaltarea străzii.

Strada Verii asigura legătură riveranilor spre străzile Traian si Logofăt Tautu, fiind amplasata in zona de vest a municipiului Ploiești.

îmbrăcămintea asfaltica existenta, atat pe trotuare cat si pe carosabil, se afla intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de intervenție. Strada Verii este încadrata in categoria a IlI-a de importanta (clasa de trafic ușor), cu doua benzi de circulație.

Pentru demararea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI =1.071.720 lei, inclusiv TVA, din care: 606.334,14 lei, inclusiv TVA (strada Vaslui)

45.395,24 lei, inclusiv TVA (strada Verii) Credit angajament 2018:

-Cap.B - Lucrări noi (execuție): 500.000 lei, inclusiv TVA.

-Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) -1.000 lei, inclusiv TVA

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții /^.^T^eîhwrata documentația tehnica, faza D.A.L.I. si au fost aprobați indicatorii/tuhnico-econorffici prin H.C.L.nr.345/11.09.2013. Prin H.C.L.nr.504/2012.2017         KuaOi

indicatorii tehnico-economici, valoare 1.395.946,77 lei, inclusiv TV^>.V~<V^v

VS/j/*5 MUtV &

Totodata, a fost elaborata si avizata documentația tehnica, raWe'-PT+DE, DTAC.

Descrierea proiectului

Amplasamentul propus a se reamenaja cu pavaj pietonal este situat in centrul orașului, zona ce este tranzitată zilnic de sute de cetateni. Având in vedere degradările constatate, este necesara reamenajarea acestei zone in funcție de tendințele si cerințele actuale.

Lucrările de reamenajare propuse vor fi următoarele:

 • -  Schimbarea dalajului si montarea unor corpuri de iluminat noi;

 • -  Realizarea unor locuri de odihna, schimbarea băncilor existente si a travertinului degradat;

 • -  Redeschiderea toaletei publice existente in zona si realizarea unui nou sistem automat de irigații cu scopul de a elimina consumul excesiv de apa.

Pentru demararea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

In formații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform H.C.L.nr.504/2012.2017

=1.395.946,77 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018:

- Cap.B - Lucrări noi (execuție): 1.000 lei, inclusiv TVA.

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

Pasaj pe strada Mihai Bravu, peste linia de cale ferata Ploiești Est - Maneciu

Pasaj pe strada Mihai Bravu, peste linia de cale ferata Ploiești — LUKOIL Descrierea proiectului

Având in vedere gradul de degradare constatat prin examinare directa si necesitatea executării lucrărilor de punere in siguranța a construcțiilor, au fost elaborate documentații tehnice, faza expertiza tehnica, pentru fiecare obiectiv in parte.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, DALI, PT+DE, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA


Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino - proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura legătură intre Bulevardul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino. Traficul este afectat de necorelari funcționale, cu repercusiuni asupra accesibilității zonei. Având in vedere tendința actuala de dezvoltare a zonei (înființarea unor unitati de industrie nepoluanta), pentru fluidizarea traficului, se impune realizarea unei legaturi carosabile intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, in prezent separate de terenul aflat in proprietatea British American Tobacco.

Lucrările propuse vizeaza:

 • - realizarea unei legaturi intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, prin intermediul unei străpungeri in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a doua benzi de circulație carosabila, a cate 3,5 m fiecare, trotuare de 1,5 m, un sens giratoriu la intersecția străzii Laboratorului cu strada Poligonului, inclusiv rețele tehnico-edilitare;

 • - realizarea unei zone de protecție sanitara formata din vegetație medie si inalta la limitele de vest, nord si est a străpungerii.

Pentru demararea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, faza SF, propunem alocarea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 500.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (SF) - 50.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strada Traian Vuia

Descrierea proiectului

Strada Traian Vuia este amplasata in zona sudica a municipiului si face legătură intre strada Bobalna si B-dul Independentei. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.


Informații financiare:

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi\ 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Anul 1848

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, fazele D.A.L.I. PT+DE si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.264/28.07.2017, valoare 925.720 lei, inclusiv TVA.

Descrierea proiectului

Strada Anul 1848 este o artera importanta de circulație ce face legătură dintre B-dul Independentei si strada Democrației. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare:

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 925.720 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2017:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Moldovei

Descrierea proiectului

Strada Moldovei face legătură intre strada Cerceluș si strada Rahovei. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare:

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA


  Modernizare strada Inului, etapa II, proiectare DALI, PT+DE si execuție

  Descrierea proiectului


Strada Inului este amplasata in zona estica a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Izvoare, către arterele centrale.. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 150.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE propunem alocarea sumei de 7.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare:

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 150.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 7.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Iazului, execuție si proiectare DALI, PT+DE

Descrierea proiectului

Strada Iazului este amplasata in zona vestica a municipiului. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare:

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Miciurin, execuție si proiectare DALI, PT+DE Descrierea proiectului

Strada Miciurin este amplasata in zona centrala a municipiului.

Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.269/28.07.2017, valoare 557.670 lei, inclusiv TVA.
Pentru decontarea lucrărilor de execuție propunem alocș

558.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de$$estitii' J Informații financiare:

~                                   ^4 0 c âA"

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 558.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA

Amenajare loc de odihna si reabilitare Ioc de joaca, strada Aleea Scolii,

Cartier Malu Roșu, proiectare PT+DE si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza SF si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin

 • H.C.L.nr.423/31.10.2017, valoare 170.925,51 lei, inclusiv TVA.

Descrierea proiectului

Locul de odihna propus a se realiza si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitat se afla unul in prelungirea celuilalt si sunt amplasate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii in cartierul Malu Roșu.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta locului de joaca existent si a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării câinilor.

Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Aleea Profesorilor, dar si din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.

In momentul de fata intreaga suprafața propusa pentru amenajarea locului de odihna este neamenajata, existând un gard viu perimetral si cativa arbori tineri. Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.

Locul de joaca este intr-o stare relativ buna fiind amenajat in anul 2011.

O parte dintre echipamentele de joaca s-au uzat, fiind necesare unele lucrări de reparații si reabilitări.

întreaga suprafața a locului de joaca este amenajata cu pietriș, dar datorita declivitatii terenului, acesta s-a acumulat in zona mai joasa.

Poiectul vizeaza amenajarea unui loc de odihna modem, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unui loc de joaca pentru copii, astfel incat cei mici sa beneficieze de condiții bune si atractive de joaca, in deplina siguranța.

Pentru demararea intocmirii documentației tehnice, fazele PT+DE si a lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare:

Credit angajament 2018:

- Cap.B - Lucrări noi: 50.000 lei, inclusiv TVA


Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nor.d^4stf^\4 B

Descrierea proiectului                                  !               >

Pentru fluidizarea traficului local, la ieșirea din Municipiu A3-Toie§tt,/se __- ,/

urmărește reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, inse va amenaja intersecția prin realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzii Ștrandului cu DN 1B.

Intersecția cu DN1B reprezintă un punct de conflict rutier intre circulația rutiera spre/dinspre localitățile menționate si circulația pe DN 1B (majoritare fiiind mașinile de mare tonaj).

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele SF, PT+DE propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare:

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 4.828.000 lei, inclusiv TVA Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 10.000 lei, inclusiv TVA

Desființare trecere la nivel, de la km 63 + 015, peste liniile 1,2,3,4,5 -linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere Ia nivel si lucrări Ia linii, in cadrul proiectului :Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 90.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, faza SF propunem alocarea sumei de 20.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B - Lucrări noi: 90.000 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C- Alte cheltuieli de investiții: 20.000 lei, inclusiv TVA

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem alocarea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare


Credit angajament 2018:

- Cap.B - Lucrări noi: 30.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului,

străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea

Prundului; Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului,

Fierarilor, Fabricilor; Modernizare străzi Cartier Rafov, etapa II, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului; Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol, strada Cerbului; Modernizare străzi Cartier Buna Vesti