Hotărârea nr. 308/2018

Hotãrârea nr. 308 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploieşti

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.. ? E C ȚT P.

HOTĂRÂREA NR. 308

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 122/07.08.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze, Palaș Alexandru Paul, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu, Claudia Oana Sălceanu, precum și Raportul de specialitate nr. 3877/3.08.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 55/07.08.2018.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


I;; SECRETAR, y-y (Laurențiu DIȚU

JUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA NR.1 l fc-

^tCL H? ■ 2DIÎ


TEATRUL TOWIA CARAGIU PLOIEȘTI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 {        -.

mii lei - t.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 26/16.02.

2018

Realizat la 31.07.2018

Influente

+/2^<

ii- -.

Propunere .Buget an’; =^2018

TOTAL VENITURI, din care:

13.967,00

7.587,00

-300,00

13.667,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13.241,00

7.111,00

-300,00

12.941,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650,00

329,00

0,00

650,00

Donații și sponsoriz '

37.10.01

6.00

6,00

0.00

6,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.585,00

6.776,00

-300,00

12.285,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.03

726,00

476,00

0,00

726,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726,00

476,00

0,00

726,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1IONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.967,00

6.496,00

-300,00

13.667,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.241,00

6.238,00

-300,00

12.941,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.241,00

6.238,00

-300,00

12.941,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.450,00

4.476,00

-300,00

8.150,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.870,00

4.259,00

-300,00

7.570,00

Salarii de baza

10.01.01

7.329,00

3.994,00

-300,00

7.029 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

411,00

230,00

411,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

8,00

40,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90,00

27,00

90,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

241,00

0,00

0,00

241,00

| Tichete de vacanta

10.02.06

241,00

0,00

241,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

339,00

217,00

0,00

339,00

Contribuții de asigurări sociaie de stat

[10.03.01

132,00

98,00

132,00

Contribuții de asigurări de somai

10 03.02

3,00

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27,00

27,00

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

1,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

4,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

170,00

84,00

170,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.641,00

1.689,00

0,00

4.641,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.733,00

1.258.00

0,00

3.733,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

9,00

25 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

45,00

12,00

45,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

201,00

400,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

25,00

11,00

25,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

45,00

30,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

3,00

10,00

Transport

20.01.07

80,00

36,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

24,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.308,00

666,00

2.308,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

750,00

266,00

750,00

Reparații curente

20.02

70,00

5,00

70,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

440,00

255,00

0,00

440,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20 05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

440,00

255,00

440,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

45,00

13,00

0,00

45,00

-

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

3,00

10,00

I

Deplasări în străinătate

20.06.02

3-5,00

10,00

35,00

Cart

, publicații si materiaie documentare

20.11

2,00

1,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

6,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 26/16.02.

2018

Realizat la 31.07.2018,

Inftu

v

1IV r®

ite

w

Proflunerț Buget flfi ■ *

■ Ifi

Protecția muncii

20.14

25,00

7, 00

"ÎA

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06*20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

316.00

144.00,

0,00

316,00

Reclama si publicitate

20.30.01

85,00

35,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

6,00

5,00

A.l<?V^,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35.00

5,00

V "    35 00

Chirii

20.30.04

180,00

89,00

180,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

10,00

10,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

150,00

73,00

0,00

150.00

Burse

59.01

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150,00

73,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

726,00

258,00

0,00

726,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |cod 71.01 la 71.03)

71

726.00

258.00

0.00

726 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

726.00

258.00

0.00

726 00

Construcții

71.01.01

0 00

Mașini echipamente si miiloace de transport

71.01.02

662,00

234,00

662 00

Mobilier, apara'ura birotică și ai:e aclive corporale

71.01.03

59,00

19,00

59 00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

5,00

5 00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

r

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE.CONTABIL SEF, NEACSU IRINA