Hotărârea nr. 306/2018

Hotãrârea nr. 306 privind organizarea Taberei Naţionale de Sculptură Monumentală-România 100 Ploieşti 2018

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 306 privind organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100

Ploiești 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 130/08.08.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Neagu Danicl-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț precum și Raportul de specialitate nr. 1212/08.08.2018 al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești prin care se propune organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100 Ploiești 2018;

Având în vedere rapoartele de specialitate ale Direcției Comunicare, Relații Publice nr.1930/09.08.2018 și Direcției Economice nr. 71/09.08.2018;

Ținând cont de procesul verbal al Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 31.07.2018, adresa nr. 1870/03.08.2018 emisă de Direcția “Comunicare, Relații Publice”, Compartimentul “Organizare evenimente” și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

A

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100, manifestare inclusă în seria de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri si a regulamentului de organizare a acesteia conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 augusf

/ z^^M.AContrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR,

Gheorghe SÎRBU-SIMfQ]>n            zsțVLaurențiu DIȚU


Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Piața Eroilor nr. IA

Tel/ Fax: 0244/ 578.148/578.149 www.casadecultura. ro secretariatȘJcasadecuIțura.ro


Regulamentul

Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100

Ploiești 2018

Ediția I

Motto: „...Nu există patriotism fără patrimoniu...”

Tabăra de sculptură este organizată în contextul Centenarului Marii Uniri

Tema: Centenarul Marii Uniri

Perioada de desfășurare: 1 Octombrie -31 Octombrie 2018

Locația:Parcul Municipal Vest Ploiești

Organizatori: Primăria Municipiului Ploiești, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în parteneriat cu: UAP filiala Ploiești, Asociația 24pharte, Parc Municipal Vest, TCE, SGU, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

Condiții de organizare a taberei:

Comisarul de tabără, membru UAP filiala Ploiești, va fi desemnat de către Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Ploiești.

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești, împreună cu comisarul de tabără, va desemna comisia de selecție a celor șapte artiști prezenți în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală - România 100, Ploiești 2018.

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești, împreună cu comisarul de tabără, va desemna comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală - România 100, Ploiești 2018.

Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Ploiești, reprezentată de dl președinte Marc^CÎBejgti, a ' stabilit ca materialul cu care se va lucra în tabără să fie marmura româneasca de Rușchița, datorită durabilității, a faptului că se sculptează ușor și că rezistă ruperii;:;fnhd< < potrivită pentru sculptura decorativă.

Comitetul de organizare al taberei trebuie să fie informat despre schița de montare, o scurtă descriere a lucrării, o scurtă explicație a cantității și a tipului de material suplimentar care va fi folosit în lucrarea de artă propusă.

Condițiile de participare la Tabără:

Sculptorii care doresc să participe la Tabăra Națională de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018, trebuie să trimită acest regulament semnat, la adresa de e-mail a Casei de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești: secretariat@casadecultura.ro, până la data de 15 Septembrie 2018 (persoană desemnată de UAP Ploiești pentru selecție).

Documente necesare înscrierii pentru selecție:

  • 1. 2-3 schițe sau fotografii ale modelului propus pentru lucrarea de artă realizată în tabără, arătând unghiuri diferite, dimensiunile blocului sau blocurilor de piatră care urmează să fie utilizate, însoțite de proiectul bazei (soclu) din beton armat pentru instalarea definitivă, plus bază care să nu depășească 1,5-2 metri cubi în total.

  • 2. CV-ul artistului cu fotografia artistului.

  • 3. 5 (cinci) fotografii ale lucrărilor recente de artă monumentală din alte tabere.

Selecția ofertelor de participare:

A

In urma evaluării portofoliilor primite din partea artiștilor, comisia de selecție, va alege 7 (șapte) artiști de renume internațional. Artiștii selectați vor primi invitația oficială din partea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Artiștii invitați în tabără trebuie să confirme participarea, cu specificarea datei și orei sosirii în Ploiești, d-lui Eugen Petri prin e-mai, la adresa euartpe@yahoo.com până la data de 25 septembrie 2018. Contact dl Eugen Petri tel. 0722646263.

Asigurarea medicală pe toată perioada desfășurării taberei este obligatorie și intră în responsabilitatea sculptorilor participanți.

Calendarul de organizare al taberei:


17 septembrie 2018- jurizarea ofertelor de participare, comunicarea invitațiilor oficiale către sculptorii selectați.

25 septembrie 2018 - confirmarea participării la tabără.

1 octombrie 2018 - sosirea sculptorilor, cazarea.

  • 1 octombrie 2018, ora 16.00 - ceremonia de deschidere oficială a Taberei Naționale de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.

  • 2 octombrie - 30 octombrie 2018 - realizarea lucrărilor conform proiectului propus de fiecare artist la înscriere.

  • 30 octombrie 2018, ora 16.00 - ceremonia de închidere și acordarea de diplome participanților.

  • 31 octombrie 2018, ora 12.00 - plecarea participanților.

Obligațiile participanților:

Să respecte clauzele prevăzute în regulamentul Taberei Naționale de Sculptură Monumentală - România 100, Ploiești 2018.

Să aducă propriile instrumente, mașinării și discuri specifice sculpturii în marmură.

Să suporte cheltuielile de transport din orașul de proveniență în Ploiești, și retur.

Să cedeze drepturile de autor astfel încât sculpturile vor deveni proprietatea Primăriei Municipiului Ploiești.

Să prezinte, în prima zi a taberei, asigurarea de accidente de muncă referitoare la propria persoană, în caz contrar să semneze pe propria răspundere acordul privind renunțarea la orice pretenții din partea organizatorilor, în acest sens.

Să lucreze pe amplasamentul stabilit, fiind responsabil pentru propria securitate și a celor din jur.

Să finalizeze sculptura la locul de lucru, conform proiectului / modelului prezentat la înscriere, până la 30 octombrie 2018.

Sculptorilor care nu finalizează lucrarea până la închiderea oficială a taberei, sau care nu respectă întocmai proiectul / modelul prezentat la înscriere, nu li se acordă onorariul.

Obligațiile Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești:

Asigură cazarea la hotel (cameră single).                                «g

4.ro\     v$&r / 2>

Asisură^latCTraterM^fime^marmurăj-șf a transportului până Iu Ploiești.'^ “ ’ "    «/

Asigură fiecărui artist maxim 2,5 metri cubi de marmură românească de RtiSufețaf‘î-3 blocuri (roci) în total pentru fiecare artist.

Asigură 3 cioplitori pe o perioadă de 7 zile (3-10 octombrie 2018), pentru degrosarea sculpturilor.

Asigură accsesoriile de lucru (16 dulapi de lemn).

Asigură onorariul sculptorilor reprezentând contravaloarea drepturilor de autor în cuantum de 10000 de lei brut/participant impozabili, conform legislației române în vigoare.

Asigură remunerarea comisarului de tabără.

Obligațiile Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Ploiești:

Să aleagă tipul de materie primă cu care se va lucra în tabără.

Să aleagă un comisar de tabără.

Să numească comisia de selecție a celor șapte artiști prezenți în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.

Să numească comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.

Obligațiile Parcului Municipal Vest și SGU Ploiești:

Să asigure surse de energie electrică, sursă de apă, un compresor de aer, un rotopercutor SDS MAX, macara și un buldoexcavator pentru manipularea blocurilor de marmură, precum și 4 muncitori necalificați. Pentru amenajarea spațiului de lucru și instalarea facilităților de lucru răspunde conducerea parcului.

Obligațiile Primăriei Municipiului Ploiești:

Să asigure corturi pentru fiecare sculptor în spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest.

Să preia în gestiune la finalizarea taberei lucrările realizate în cadrul acesteia.

Să asigure mediatizarea evenimentului.

Obligațiile S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S A. PLOIEȘTI % \    / *

o c

Să asigure transportul blocurilor de marmură de la locul sosirii în Ploiești la spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest.

Obligațiile Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Să asigure transportul artiștilor în fiecare zi de la hotel la spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest.

Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere a taberei.

Obligațiile Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere a taberei.

Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere a taberei.

Obligațiile Asociației 24 PHArte.

Să realizeze un site și a un film de scurt metraj, cu imagini din oraș și din timpul simpozionului de sculptură care vor promova, astfel, municipiul Ploiești, atât în plan național cât și internațional.

Să organizeze o excursie de documentare pentru artiști, în scopul promovării valorilor culturale și turistice românești, în special pentru artiștii străini participanți la simpozion.

Să realizeze un catalog cu lucrările realizate în tabără.

Atribuțiile Comisarului de tabără:

Va intermedia când este cazul comunicarea dintre artiști și organizatori;

Va superviza spațiul de lucru pe toată perioada desfășurării taberei;

Va semnala organizatorilor orice problemă apărută legată de buna desfășurare a taberei;

Se va asigura că activitatea artiștilor se desfășoară în parametrii optimi;

Va superviza si va fi răspunzător pentru selectarea și transportul materiei prime.

Alte precizări:                                                                       '

v «f;..    -

Participanții sunt rugați să aducă materiale vizuale ale lucrărilor lor pentru a le împărtășii - ' activitatea lor și publicului prin proiecții și prelegeri.

Comisarul de tabără împreună cu comitetul de organizare are dreptul de a lua decizii în cazul realizării incomplete a sculpturilor, în perioada de lucru, conform contractului.

Artiștii care participă la tabără vor aduce sau vor crea și 1-3 sculpturi de dimensiuni mici pentru o expoziție în sala multifuncțională a Parcului Vest, începând cu 15 octombrie până la finalul taberei. Aceste lucrări vor rămâne în proprietatea artistului sau vor fi donate de către acesta Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. în cazul în care vor fi donate Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești lucrările vor fi evaluate de aceeași comisie, stabilită de către UAP, filiala Ploiești împreună cu comisarul de tabără și vor intra în patrimoniul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

s

Se consideră că prin înscriere artiștii participanți au acceptat prezentul regulament și sunt obligați să îl semneze.

Promovarea cu materiale specifice se va face de către organizatori și parteneri.

Comitetul de organizare al taberei este format din:

Viceprimar Cristian Ganea

Gelu Ionescu, directorul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consilier local Sorin Văduva

Prof.Eugen Petri - sculptor

Florin Manole, ziarist, vicepreședinte Asociația culturală 24 PH Arte

Director

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu