Hotărârea nr. 305/2018

Hotãrârea nr. 305 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 305


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive nr. 117/06.08.2018 a domnului Primar Adrian-Florin Dobre, a domnului Viceprimar George Pană și a membrilor Comisiei de buget -finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 56033/06.08.2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53/07.08.2018 al Direcției Economice.

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 08.08.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2018 conform Notei de fundamentare-Anexa nr. 2 și Anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 augi


PREȘEDINTE DE ȘED Gheorghe SÎRBU-S


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


B U G E T PE ANUL 2018 RECTIFICAREAUGUSTDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

aprobat semestrul I

irealizat la,

31.07,20f8>

influjente +/-

BUGET RECTIFICAT

Venituri proprii

33.10.08

750.00

297.00

469.2^

p........

750.00

Subvenții pentru instituții publice SF

43.10.09

3185.00

1674.00

1919.00

.„A V'"0.00

' 3185.00

Subvenții pentru instituții publice SD

43.10.19

10.00

10.00

1.20

10.00

TOTAL VENITURI - din care:

3945.00

1981.00

2388.22

0.00

3945.00

/arsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-6.00

-6.00

'arsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

6.00

6.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,945.00

1,981.00

27051.22

0.00

3,945.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,919.00

1,971.00

2,050.10

-6.00

3,913.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,919.00

1,971.00

2,050.10

-6.00

3,913.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,379.00

1,716.00

1,814.64

-40.00

3,339.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,259.00

1,632.00

1,732.56

-40.00

3,219.00

Salarii de baza

10.01.01

3,249.00

1,626.00

1,727.72

-40.00

3,209.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

10.00

6.00

4.84

10.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

120.00

84.00

82.08

0.00

120.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

33.00

33.00

32.85

33.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00I

2.00

1.04

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12.00

12.00

11.01

12.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

0.31

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.00

4.00

3.87

4.00

fond de solidaritate

10.03.07

68.00

32.00

33.00

68.00

20.2Z+20.30J

20

540.00

255.00

235.46

34.00

574.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

352.00

180.00

152.37

14.00

366.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.00

7.00

6.23

7.00

24.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

3.00

2.89

2.00

8.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

78.00

36.00

39.66

5.00

83.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

4.00

3.18

0.00

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

16.00

5.78

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

4.00

1.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

220.00

110.00

93.63

0.00

220.00

Reparații curente

20.02

3.00

4.00

0.00

3.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

aprobat semestrul I

realizat la 31,07,201

'© ?r+f.n.

'^UGET REblJ FICAT

Hrana pentru oameni

20.03.01

00

Hrana pentru animale

20.03.02

DO

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0,00

0,00

0,00

7”

.3

Medicamente

20 0401

O-

Materiale sanitare

20.04.02

.□0,

1

Reactivi

20.04.03

SQ;00

Dezinfectanti

20.04.04

’ A ..

- ,0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

4,00

2,09

£ . 10,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

4,00

2,09

10,00

15,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

120,00

40,00

57,47

0,00

120,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

120,00

40,00

57,47

120,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1,00

4,00

0,04

1,00

Consultanta sl expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

37,00

13,00

16,80

37,00

Protecția muncii

20.14

4,00

2,00

1.47

0,00

4.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

18,00

8,00

5,22

10,00

28,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6,00

2.00

0,00

0.00

6.00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

2,00

0,00

0,00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

6.00

5.22

10,00

20.00

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

a nf\

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

ouDvenui pentru compensarea creșterilor rieprevtzionate aie preturilor ia nA^h'ir-tlhlii

40.20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

aprobat semestrul I

realizat la 31,07,2018

INFLUENTE BUGET

-Rectificat

I Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

„c&o

Fond de rezerva bugetaraJa.dispozitiaautoritățilorJocale

50;04=

— -o

/    ■ ife'

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01}

51

0,00

0,00

0,80

■ o

I Idiuri LUrtjf'iiB-i(COu

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01 46+51 01 491_________________

51.01

0,00

0,00

r>,

0,00

X    0,00

*

— ■'Zff

Transferuri către instituții publice

51.01.01

xe IEȘTI

*

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locaie pentru racmtarea OD/igațtiior restante ale cemraieior de fermnfir.am__

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) [cod 55.02.0

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59 11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+69.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59111

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salarlale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 50+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

imprumuiun pentru insinuai si servicii puoitce sau activnati nnantate integrai am

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de.credlte externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

B1.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

B1.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

B1.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

B1.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

B1.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

B5.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

aprobat semestrul 1

realizat la

31 07 2018

INFLUIE'NTE BUGET

O +1--BI

RECTIFICA-

|

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

26,00

10,00

1,12

6,00

32,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 81.02}

51=

0,00

0,00

0.W

OM

OflO

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

•■'0,15c

0,OG

7

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații tn urgență tn sănătate

51.02.22

o.

TI *

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale fn sănătate

51.02.23

ransrerun ae la bugetul ae stat către bugetele loca e pentru finanțarea altor investiții fn sAnJStatip

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații fn urgență fn sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale fn sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile propm ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții tn sănătate

51.02.27

ransrerun um bugetele tocate pentru finanțarea cneituieuior ae capirai am aomemui

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agerrților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.18+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

Finanțarea națională ")

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

000

0 00

000

Finanțarea națională ")

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene ")

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

000

0.00

0.00

0 00

0 00

Finanțarea națională ")

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene *•)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile “)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0 00

0 00

0 00

0 00

000

Finanțarea națională “)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile •*)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea națională ")

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene ")

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

oool

0 00

000

0 00

0 00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.07.03

Programe instrumentul European de vecinătate și Harteneriat (ENPI)

56.08

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea națională “)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile •*)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0 00

0,00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea naționala *'

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile •)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0 00

0,00

0 00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

00

00

0.00

0,00

0 00

g>

-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

aprobat z semestrul •

■ realizat la

3^2018

INJ^UIENTE

BUGET RECTIFICAT

Finanțarea naționala *}

56.17.01

,;o

Finanțarea externa nerambursabila')

56.17.02

>;C r

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

7/ I ' ‘

Programul Norvegian pentru Creștere Economică șt Dezvoltare Durabilă _ ...

56.18

0,00

: o

\    ;0.0C'

0,00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

.      4JUN. ■.

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

26,00

10,00

' 1,42

6,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

26,00

10,00

1,12

6,00

32,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

26,00

10,00

1,12

6,00

32,00

Construcții

71.01.01

0.00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

Alte active fixe

71.01.30

26,00

10,00

1,12

26,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71:02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate In anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE


DITE,


COMP.FINANCIAR-CONTAB


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

La secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 32 mii lei, majorându-se cu 6 mii lei față de bugetul inițial, datorită faptului că se impune achiziționarea unui distrugător de documente cu grad de securitate ridicat și cu mecanism de taiere rezistent, folosit la distrugerea cărților de identitate, a buletinelor de identitate, precum și a cărților de alegător scoase din uz, în cadrul Serviciul de evidență informatizată.


COMPARTIMENTUL, FINANCIAR CONTABILITATE MANEA MARCELA

JUDEȚUL: PRAHOVA                              Anexa 3

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2018

INFLUENTE*/-

BUGET RECTIFICAT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

26,00

6,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE {cod 71.01 la 71.03)

71

26,00

6,00

32,00

Active fixe {cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

8,00

6,00

14,00

1

Distrugător de documente

71.01.03

0,00

6,00

6,00

2

Licențe

71,01,30

8,00

8,00

3

Sistem automatizat si integrat de preluare si prelucrare a cererilor ptr.acte de identitate, casatorii si transcrieri acte stare civile ptr.cetatenii care au redobândit cetatenia romana

71.01.30

18,00

18,00

4

71.01.30

0,00

0,00

5

71.01.30

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,

Manea Marcela