Hotărârea nr. 303/2018

Hotãrârea nr. 303 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 303


privind alegerea președintelui de ședință


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr.- 124/07.08.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 1109/07.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09 august 2018;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/27.06.2018 se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.08.2018;

în temeiul prevederilor art. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe în calitate de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.08.2018.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.