Hotărârea nr. 302/2018

Hotãrârea nr. 302 privind aprobarea documentaţiei având ca obiect Strategie parcări în Municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 302


privind aprobarea documentației având ca obiect: «Strategie parcări în Municipiul Ploiești»Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 110/31.07.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1086/31.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

9                                       5                            7                                                       7                     9

Publice, Contracte, sub nr. 46/30.07.2018 la Direcția Economică și sub nr. 1409/31.07.2018 la Direcția Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea documentației având ca obiect «Strategie parcări în Municipiul Ploiești» ;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 31.07.2018;

Având în vedere avizul nr. 39/31.07.2018 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația;

în temeiul art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1) lit. b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d și art. 115, lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă documentația având ca obiect «Strategie parcări în Municipiul Ploiești», conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

NI

Contrasemnează: SECRETAR,

Laurentiu DITU

J'T'