Hotărârea nr. 301/2018

Hotãrârea nr. 301 privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la CNCF CFR SA a terenului aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255”, teren care este afectat de realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul Înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului – limită oraș, inclusiv terminal intermodal”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 301


privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la C.N.C.F. „CFR” S.A a terenului aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” , teren care este afectat de realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str.

Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 107/30.07.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1070/30.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 251/27.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 49/30.07.2018 la Direcția Economică și sub nr. 8117/30.07.2018 la Direcția Tehnic Investiții, privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la C.N.C.F. „CFR” S.A a terenului aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255”, teren care este afectat de realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului ~ limită oraș, inclusiv terminal intermodal”',

având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 31.07.2018;

Având în vedere adresele Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. nr.Th.4/307/08.05.2017, nr.R.2/12/414/30.08.2017 și nr.6/5/754/20.06.2018;

în conformitate cu art. 3 alin (4) al Hotărârii Guvernului României nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor alin. (5) art. 59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă inițierea demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la C.N.C.F. „CFR” S.A a terenului aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255”, identificat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, teren afectat de realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului — limită oraș, inclusiv terminal intermodal”.

Art. 2 îndeplinirea tuturor formalităților cadastrale și de publicitate imobiliară pentru imobilul menționat la art. 1 vor fi realizate de Municipiul Ploiești.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să întreprindă toate demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și să semneze orice documente în acest sens.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018fi

Contrasemnează, SECRETAR,

Laurențj DIȚU


Zona de sigu


nta cale ferata


Zona de sigi


inta cale ferata


48? mp


= 652 mp


T;-.

’T"

Revizia:

Data:

Numele:                       /      Șemnatiira: ;

MODERNIZARE STR.GH.GRIGORE CAN

Motivul rerâu ii »l documentul:

ITACUZINO1N2ONA f>is*ț cWjșGDUL. ÎNALT

IMITA ORÂ3 INCLUSIV TlIRWNAL MULT4>^>L


j^JERGROUP

Sb:          wvM.lntovoup.ro

Nr. Inregimre: J«W7WÎOOO

CUI:            RO13215731


/SyrficipiiiL pS^ti


Nune»

Semnătura

Proiectant

Ing. Florin STANCU

X

vedtat

Ing. Alexandru SELAGEA

Hr.

w pratoctipKiutato

Ing. Florin STANCU

3et proiect corupta

Ing. Florin STANCU

9

n


Denumire plapw:        i.


p'Ean’ cu si *pr afete afectate IN ZON \ DE SIGURANȚA CFR PODUL ÎNALT


'7\)y