Hotărârea nr. 300/2018

Hotãrârea nr. 300 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare funcţiune zonă pentru construire parc comercial” Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 300privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE PARC COMERCIAL” Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 113/31.07.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez, Ștefan Dănescu, Claudia Oana Sălceanu și Sorin Văduva, precum și Raportul de specialitate nr. 305967/27.07.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. UPETROM 1 MAI TRADING S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE PARC COMERCIAL”, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 1083/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 27.07.2018;

Văzând documentația Planului Urbanistic Zonal “SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE PARC COMERCIAL”, întocmit de urb. Raluca TAMPA;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 030/10.07.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 011/10.07.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 1414/24.11.2017 :

utilități urbane :

o alimentare cu apă, canalizare : nr.336/09.10.2017

o alimentare cu energie electrică: nr. 13748/13.10.2017

o alimentare cu gaze naturale: nr. 311.983.570/06.10.2017

o telefonie : nr.100/05/02/02/01/03/1620/17.10.2017

o sănătatea populației: notificare nr.424/12.10.2017

altele :

o poliția rutieră: nr.673966/26.10.2017

o Comisia Municipală ptr. Transport: BMTU nr. 1390/07.06.2018

o Studiu geotehnic : întocmit de ing.Nicusor CARAGEA

în baza capitolului I, art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HO T Ă R Ă. Ș T E:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE PARC COMERCIAL”, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1, sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

Contrasemnează: SECRETAR,/ Laurențiu Di


PREȘEI1INTEDE ȘEDINȚĂ,

George Sqrin Niculae BOTEZ