Hotărârea nr. 30/2018

Hotãrârea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Sălceanu Claudia-Oana și Raportul de specialitate nr. 998/12.02.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 37/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 1 din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cât și Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și art. 15 din Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul ari. 36 alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată - privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘEDINT George-Sorin


DE ȘEDINȚĂ,


iculae BOTEZ


Contrasemnează:

' TAR,/


SEC

Laurențțji DȚțU
ANEXA NR:1 £ HCL AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                                                                    ‘3e/;S.O)Y

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI RJK.                             ,

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești                                                                             /

Cod unic de înregistrare: R01343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2018

mu lei

Nr.Crt

INDICATORI

Propuneri an 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

Nr. rd.

Preliminat 2017

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8,749.65

11,172.23

127.69

11,812.96

11,812.96

105.74

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8,744.83

11,168.46

127.72

11,809.19

11,809.19

105.74

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

4.82

3.77

78.22

3.77

3.77

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

8,512.64

11,118.33

130.61

11,759.05

11,759.05

105.76

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8,512.63

11,118.30

130.61

11,759.02

11,759.02

105.76

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1,784.24

2,354.95

131.99

2,354.95

2,354.95

100.00

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

47.48

61.41

129.34

61.41

61.41

100.00

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

5,427.77

7,617.20

140.34

8,257.92

8,257.92

108.41

100.00

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14>

12

4,326.29

7,022.45

162.32

7,613.92

7,613.92

108.42

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

4,051.79

6.567.75

162.10

7,123.54

7,123.54

108.46

100.00

C2

Bonusuri

14

274.50

454.70

165.65

490.38

490.38

107.85

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

38.89

Cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

98.96

381.62

385.63

414.41

414.41

108.59

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

963.64

213.13

22.12

229.59

229.59

107.72

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

1,253.13

1,084.73

86.56

1,084.73

1,084.73

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.01

0.03

250.00

0.03

0.03

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

237.01

53.91

22.74

53.91

53.91

100.00

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

227.83

158.77

69.69

158.77

158.77

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

9.18

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

h

r. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2017

Propuneri an 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

9=7/5*100

%

10=8/7*100

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

hț:

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de ia Rd. 25,26,27,28 si 29.

30

9.18

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minim 50% varsa minte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

8.72

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

0.46

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

12.08

316.30

2,618.38

131.30

131.30

41.51

100.00

1

Alocații de la buget

44

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

12.08

316.30

2,618.38

131.30

131.30

41.51

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Mr. de personal prognozat la finele anului

48

104

109

104.81

109.00

109

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariata' total

49

95

107

112.63

107

107

100.00

100.00

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2017

Propuneri an 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9=7/5*100

10=8/7*1001

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd.12/rd.49)‘1000

50

3,746.36

5,371.06

143.37

5,371.06

5,371.06

100.00

1 " '■ ">'

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

3,554.20

3,126.78

87.97

3,126.78

3,126.78

100.00

~ 100.00

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

92.05

104.38

113.39

110.37

110.37

105.74

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)

53

92.05

104.38

113.39

104.38

104.38

100.00

100.00

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

55

972.91

995.18

102.29

995.44

995.44

100.03

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

59.43

‘Nota - Urmare discuțiilor in cadrul Comisiei de specialitate nr.1-Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze suma alocata de la bugetul local s-a diminuat cu 762.49 mii lei cu TVA (640,73 mii lei tara TVA), de la 8.605,49 mii lei cu TVA la 7.843,00 mii lei cu TVA.

Astfel, Anexa nr. 1 si Anexa nr.2 au fost modificate corespunzător, diminuandu-se veniturile din servicii prestate cu 640,73 mii lei la Trim IV si cheltuielile de personal cu aceeași suma la Trim IV.

Sursa de venituri constituita in conformitate cu prevederile Contractului de prestări servicii nr.1/01.07.2002 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si R.A.S.P, R.A. Ploiești, asigura cheltuielile de personal pentru 11 luni.

Anexa 3, 4 si 5 nu se modifica.


CONDUCĂTOR)/^ NiȘ/Mu^


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

ANEXA NR:2 l A- HCL

30/ 9o


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

434/28.11.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd,28)

1

6,899.62

9,073.61

9,073.61

8,749.65

2,779.82

5,809.26

8,807.76

11,172.23

127.69

126.81

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6,896.88

9,070.47

9,070.47

8,744.83

2,778.87

5,807.37

8,804.93

11,168.46

127.72

126.79

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,896.88

9,070.47

9,070.47

8,744.83

2,778.87

5,807.37

8,804.93

11,168.46

127.72

126.79

a1>

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

6,871.65

9,043.33

9,043.33

8,694.97

2.773.07

5,795.15

8,785.39

11,143.11

128.16

126.53

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - servicii publice

1,998.58

4,158.28

4,158.28

3,826.40

1,500.81

3,232.24

4,963.67

6,054.37

158.23

191.46

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Teleajen

188.97

419.23

419.23

310.18

126.11

262.87

399.63

536.40

172.93

164.14

a3)

din redevente si chirii

6

3.20

3.23

3.23

3.23

0.80

1.61

2.42

3.23

100.00

100.94

a4)

alte venituri

7

22.03

23.91

23.91

46.63

5.00

10.61

17.12

22.12

47.44

211.67

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d>

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

J1L

din amenzi si penalitati

15

12)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

;— ■

- active necorporale

18

'

din subvenții pentru investiții

19

din valorificarea certificatelor C02

20

A'.cA

f5)

alte venituri

21

W'.

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

2.74

3.14

3.14

4.82

0.95

1.89

2.83

3.77

78.22

a>

din imobilizări financiare

23

din investiții financiare

24

Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf .Ordin 20/2016

cf.HCL

434/28.11.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

din diferente de curs

25

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

50.00

din dobânzi

26

2.74

3.13

3.13

4.80

0.94

1.88

2.82

3.76

78.33

175.18

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6,611.44

9,019.70

9,019.70

8,512.64

2,662.49

5,576.55

8,123.33

11,118.33

130.61

128.76

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12O). din care:

30

6,611.43

9,019.68

9,019.68

8,512.63

2,662.48

5,576.54

8,123.31

11,118.30

130.61

128.76

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1,825.08

2,077.58

2,077.58

1,784.24

471.23

1,349.30

1,863.51

2,354.95

131.99

97.76

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

211.84

279.73

279.73

214.68

72.09

176.16

247.57

305.48

142.30

101.34

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

87.62

136.31

136.31

96.97

25.31

85.10

127.18

148.04

152.67

110.67

țlL

cheltuieli cu piesele de schimb

35

25.81

54.16

54.16

28.84

6.04

34.68

53.92

56.47

195.80

111.74

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

25.62

31.19

31.19

26.50

8.95

16.69

25.83

32.28

121.81

103.43

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

37.21

38.89

38.89

31.74

3.00

32.46

52.64

52.64

165.85

85.30

JL

cheltuieli privind energia si apa

38

87.01

104.54

104.54

85.97

43.78

58.60

67.75

104.80

121.90

98.80

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

83.06

206.50

206.50

77.11

14.91

257.03

331.46

347.92

451.20

92.84

-AL

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

42.67

160.35

160.35

38.17

5.60

238.60

302.60

308.30

807.70

89.45

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

26.27

26.72

26.72

25.61

6.70

13.40

20.12

26.82

104.72

97.49

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

3.00

6.00

9.00

12.00

100.00

100.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

14.27

14.72

14.72

13.61

3.70

7.40

11.12

14.82

108.89

95.37

c)

prime de asigurare

45

14.12

19.43

19.43

13.33

2.61

5.03

8.74

12.80

96.02

94.41

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

(Rd ,47+Rd.48+Rd .50+ Rd .57+Rd ,62+Rd .63+ Rd.6

7+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,530.18

1,591.35

1,591.35

1,492.47

384.23

916.11

1,284.48

1,701.55

114.01

97.54

JT

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

1.00

2.00

2.00

1.00

2.50

5.00

5.00

5.00

500.00

100.00

b1) {cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

10.19

11.50

11.50

10.09

3.50

9.00

14.00

18.00

178.39

99.02

£1L

cheltuieli de protocol, din care:

51

8.50

9.50

9.50

8.96

2.50

5.00

9.00

12.00

133.93

105.41

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

1.69

2.00

2.00

1.12

1.00

4.00

5.00

6.00

535.71

66.27

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

434/28.11.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

dlL

ch. de sponsorizare in domeniul medical si se

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activitati

61

6)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

3.95

5.20

5.20

3.99

2.30

4.60

7.90

10.20

255.64

101.01

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

5.26

17.20

17.20

10.43

0.30

12.30

12.60

12.90

123.68

198.29

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0.00

0.20

0.20

0.00

0.05

1.80

1.85

1.90

- interna

65

0.00

0.20

0.20

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

- externa

66

0.00

1.70

1.70

1.70

S1

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

20.50

22.56

22.56

21.37

5.84

11.60

17.36

23.12

108.19

104.24

ii.

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

10.95

12.50

12.50

12.59

4.00

8.00

10.00

12.00

95.31

114.98

•)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

69

1,477.85

1,519.80

1,519.80

1,432.69

364.89

863.91

1,215.92

1,618.63

112.98

96.94

■1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

495.04

564.10

564.10

536.36

141.64

301.35

463.08

624.70

116.47

108.35

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

1.15

2.80

2.95

3.15

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

3.86

22.35

22.35

4.14

0.00

5.00

5.00

5.00

120.77

107.25

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

0.00

1.50

1.50

1.38

0.50

0.50

0.50

0.50

36.23

ZO"......

i?)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

•Țt’

"'•r  ' rf--■

' / ■■ '

JL

alte cheltuieli

78

0.47

0.60

0.60

0.31

0.90

1.70

1.70

1.70

548.39

65.96

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

58.36

85.14

85.14

47.48

18.39

33.94

45.86

61.41

129.34

Vit !

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf .Ordin 20/2016

Cf.HCL

434/28.11.2017

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

ch.cu taxa de licența

82

3.00

3.00

3.00

3.00

0.75

1.50

2.25

5.50

183.33

100.00

ch.cu taxa de autorizare

83

3.391

9.00

9.00

2.32

4.30

6.10

6.40

8.20

353.45

68.44

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.03

0.03

f)

ch. cu alte taxe si impozite

85

51.97

73.13

73.13

42.17

13.34

26.34

37.1

47.68

113.07

81.14

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:

86

3,935.61

5,924.34

5,924.34

5,427.77

2,131.69

4,110.93

6,090.17

7,617.20

140.34

137.91

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

3,130.48

4,633.93

4,633.93

4,326.29

1,968.30

3,793.63

5,618.95

7,022.45

162.32

138.20

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,806.79

4,327.63

4,327.63

4,051.79

1,813.15

3,527.84

5,242.53

6,567.75

162.10

144.36

a) salarii de baza

89

2,058.77

3,092.88

3,092.88

2,931.15

1,265.99

2,585.26

3,904.53

4,892.05

166.90

142.37

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

748.02

1,234.75

1,234.75

1,120.64

547.16

942.58

1,338.00

1,675.70

149.53

149.81

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

323.69

306.30

306.30

274.50

155.15

265.79

376.42

454.70

165.65

84.80

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

57.59

73.59

73.59

55.44

36.26

70.56

104.85

126.01

227.29

96.27

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

188.05

227.91

227.91

219.06

76.34

152.68

229.02

286.14

130.62

116.49

c) vouchere de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor ta profitul obtinut in anul precedent

98

64.42

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13.63

4.80

4.80

0.00

42.55

42.55

42.55

42.55

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

91.47

54.70

54.70

38.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.52

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariata cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

91.47

54.70

54.70

38.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.52

c) ch. de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd,112), din care:

104

29.28

182.88

182.88

98.96

104.53

202.90

301.27

381.62

385.63

337.98

■ ■ M

a) pentru directori/directorat

105

0.00

92.02

92.02

18.62

41.40

82.80

124.20

166.57

894.58

Icomponenta fixa

106

0.00

92.02

92.02

18.62

41.40

82.80

124.20

151.80

815.25

Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

434128.11.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

{componenta variabila

107

0.00

0.00

0.00

14.77

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

29.28

90.86

90.86

80.34

63.13

120.10

177.07

215.05

267.67

274.39

componenta fixa

109

29.28

90.86

90.86

80.34

63.13

120.10

177.07

215.05

267.67

274.39

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

684.37

1,052.83

1,052.83

963.64

58.86

114.41

169.96

213.13

22.12

140.81

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

792.38

932.63

932.63

1,253.13

41.17

82.37

123.77

1,084.73

86.56

158.15

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

115

5.02

777.61

777.61

151.90

1,827.05

1,827.10

1,827.15

1,827.20

1,202.90

3,025.90

- către bugetul general consolidat

116

5.02

5.00

5.00

0.04

5.00

5.00

5.00

5.00

12,500.00

0.80

- către alti creditori

117

0.00

772.61

772.61

151.86

1,822.05

1,822.10

1,822.15

1,822.20

1,199.92

b>

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.06

0.10

0.10

0.05

0.00

0.00

0.50

0.50

83.33

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

31.53

28.78

28.78

40.56

8.67

17.82

25.47

31.62

77.96

128.64

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

90.07

86.00

86.00

81.78

19.80

51.80

85.00

122.00

149.18

90.80

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

665.70

40.15

40.15

978.84

-1,814.35

-1,814.35

-1,814.35

-896.59

-91.60

147.04

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

742.64

782.80

782.80

1.121.72

0.00

0.00

0.00

917.76

81.82

151.04

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0.00

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

2.80

2.80

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

76.94

742.65

742.65

142.88

1,814.35

1,814.35

1,814.35

1,814.35

1,269.84

185.70

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

76.94

742.65

742.65

142.88

1,814.35

1,814.35

1,814.35

1,814.35

1,269.84

185.70

- din participarea salariatilor la profit

128

64.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

12.52

11.04

11.04

11.04

27.35

27.35

27.35

27.35

247:74

88.18

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

7 o

25di00 ș-j

————

/ 100.00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

i ’’

v

a1j

aferente creditelor pentru investiții

133

V

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

434/28.11.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar. din care:

135

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

250.00

100.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

288.18

53.91

53.91

237.01

117.33

232.71

684.43

53.91

22.74

82.24

venituri neimpozabile

141

76.94

749.07

749.07

149.71

1,814.35

1,814.35

1,814.35

1,814.35

1,211.91

194.58

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

771.23

1,596.74

1,596.74

1,302.76

1.829.02

1,831.34

1,833.17

2 752.76

211.30

168.92

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

171.83

153.00

153.00

227.83

21.12

39.95

112.52

158.77

69.69

132.59

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din explotare, din care: (rd.2)

144

6,896.88

9,070.47

9,070.47

8,744.83

2,778.87

5,807.37

8,804.93

11,168.46

127.72

126.79

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:

147

3,130.48

4,633.93

4,633.93

4,326.29

1,968.30

3,793.63

5,618.95

7,022.45

162.32

138.20

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariata aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariata sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

904.90

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariata ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

1,648.06

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2,806.79

4,327.63

4,327.63

4,051.79

1,813.15

3,527.84

5,242.53

6,567.75

162.10

.<144.36

4

Nr. de personal prognozat ta finele anului

152

98

104

104

104

104

1091

109

109

104.8'1

, " ’ 106.-12

5

Nr. mediu de salariat!

153

95

97

97

95

104

106

107

107

1,12.63

/100.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata <(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000

154

2,639.01

3,917.82

3,917.82

3,746.36

6,192.44

5,853.88

5,725.96

5,371.06

,4c^7

141.96

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

2,462.10

3,717.90

3,717.90

3,554.20

3,126.78

V

87.97

Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

An 2017

Propuneri an 2018

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Preliminat an 2017

cf .Ordin 20/2016

cf.HCL

434/28.11.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd,153)

156

72.60

93.51

93.51

92.05

26.72

54.79

82.29

104.38

113.39

126.79

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

92.05

104.38

113.39

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153

158

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF*p

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

93.59

59.43

63.50

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

"-de ia operatori cu capital privat

167

57.12

43.78

76.65

"-de la bugetul de stat

168

"-de la bugetul de local

169

"-de la alte entitati

170

36.47

15.65

42.91

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITATII                                  CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Râul Petrescjr=s^oNs>%<                                        FINANCIAR CONTABIL

A X*                                                   Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Gradul de realizare a veniturilor totale

conducatoh^TSiGW

Râul Pimii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

Prevederi an 2017

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

7,238.66

7,305.42

100.92

9,073.61

8,749.65

96.43

1 .Venituri din exploatare

7,236.32

6,896.88

95.31

9,070.47

8,744.83

96.41

2.Venituri financiare

2.34

2.74

117.09

3.14

4.82

153.50

3.Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare


Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2017

Valoare

Aprobat

Preliminat

an 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

209.15

12.08

316.30

131.30

131.30

1

Surse proprii, din care:

209.15

12.08

316.30

131.30

131.30

a) - amortizare

b) - profit

209.15

12.08

316.30

131.30

131.30

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a} - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

denumire sursa

denumire sursa

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

209.15

12.08

316.30

131.30

131.30

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

159.15

12.08

176.30

131.30

131.30

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

159.15

12.08

176.30

Pompa de nămol

Trim II

12.75

Statie automata prelevare probe uzate

Trim II

45.00

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3 sisteme)

Trim II

8.40

Roter cu funcție de firewall

Trim II

4.00

Imprimanta laser color

Trim II

7.60

Copiator multifuncțional

Trim III

19.00

Licența Microsoft Office 2016

Trim II

10.45

Soft de management al documentelor

Trim II

10.00

Extindere perioada licența pt. soluția antivirus

Trim II

6.60

Aparate aer condiționat (3 buc)

Trim II

7.50

Soft contabilitate

Trim II

45.00

Unitati centrale cu sistem de operare inclus

trim III

8.00

5.30

Unitati centrale cu sistem de operare inclus

trim IV

2.80

2.66
Nr. Cri.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2017

Valoare

Aprobat

Preliminat

an 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

..z-

Aparate aer condiționat

trim III

7.00

Extindere perioada de licența pentru Soluția antivirus

trim Ifi

4.20

4.12

Licența Office 2016 professional

trim III

1.10

Router cu funcție de firewall

trim III

2.80

Pompa de nămol

trim III

12.75

Statie automata prelevare proba apa uzata

trim III

40.50

Sistem video supraveghere HD (statie epurare}

trim III

70.00

Soft contabilitate

trim III

10.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al

3

investiții efectuate la imobilizările coiporale existente (modernizări), din care:

50.00

0.00

140.00

0.00

0.00

a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

50.00

50.00

Lucrări de investiții clădire sediu

R.A.S.P., P-ta Victoriei (obținere autorizație securitate la incendiu)

Trim II

50.00

50.00

domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

90.00

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

Trim I

90.00

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

An 2017

An 2018

An 2019

An 2020

Preliminat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-}

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1......................

X

X

2

Măsură 2.......................

X

X

3

Alte masuri

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pctll

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct.1

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

3

Alte cauze

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.lll

TOTAL GENERAL Pct.l+Pct.ll


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


' au y

'i'° -

I ' w

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2018 este fundamentat în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legii 227/2015- privind Codul Fiscal, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru anul 2018 sursele de venituri sunt constituite în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. RA. Ploiești, cu prevederile H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate, cu prevederile contractului de închiriere mijloace fixe nr. 83/18.06.2004 încheiat între RA.S.P. R.A. Ploiești si Veolia Energie Prahova S.RL. și cu prevederile: H.C.A. nr. 12/2010, nr. 4/2011, nr.3/2013, nr.18/2014, 10/2015, 4/2016 si H.C.L. nr. 334/2014, 476/2012 de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii.

Pentru anul 2018 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. RA. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

RA.S.P. R. A. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

Astfel, conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005,H.G.210/2007, art.7, alin. (3), evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr.34/17.03.2017

(valabilitate 17.03.2017-28.02.2018), vor fi înscrise și în următoarea autorizație de gospodărire a apelor, fiind cel mult egale cu valorile precizate în NTPA 001 din H.G. 188/2002.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr.34/17.03.2017> emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost i^^șe limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.               /

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (completat cu Act adițional nr.2/2018), începând cu luna februarie 2016 și până în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G.A. Prahova.

în anul 2016 valoarea penalităților este de 731.605,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016, iar în anul 2017 valoarea penalităților este de 1.187.231,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2017.

R.A.S.P. a achitat în anul 2017 penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise la Stația de epurare, aferente anului 2016 în sumă de 131.841,00 lei după cum urmează:

 • -  76.982,00 lei penalitate aferentă lunii iunie 2016, în baza Sentinței Civile nr.10035/12.12.2016 emisă de Judecătoria Ploiești;

 • -  20.960,00 lei penalitate aferentă lunii septembrie 2016, în baza Titlului Executoriu A.N.A.F. nr.19278/06.07.2017;

 • -  33.899 lei penalitate aferentă lunii octombrie 2016, in baza Titlului Executoriu A.N.A.F. nr.20.969/07.08.2017.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflându-se un număr de 21 dosare (pentru suma totala de 731.605,00 lei-an 2016 și 1.028.324,00 lei-an 2018) aflate în diverse stadii procesuale.

Cumulat valoarea penalităților în perioada 2016 - 2017 este de 1.918.836,00 lei, iar_pentru anul 2018 se menține aplicarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.l - 5, astfel pentru anul 2018:

Veniturile totale sunt în sumă de 11.812,96 mii lei, din care:

-Venituri din exploatare 11.809,19 mii lei;

-Venituri financiare 3,77 mii lei.

Suma alocată de Municipiul Ploiești din bugetul local pe anul 2018 este de 7.967,18 mii lei inclusiv TVA pentru prestări servicii și 638,31 mii lei inclusiv TVA pentru monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 11.759,05 mii Iei, din care:

-Cheltuieli de exploatare 11.759,02 mii lei;

-Cheltuieli financiare 0,03 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este de 53,91 mii lei. Gradul de realizare a veniturilor totale este de 100,92 % în anul 2016 și 96,43% în anul 2017.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare va fi realizat din surse proprii și cuprinde investiții noi pentru bunurile proprietatea privată a regiei în sumă de 176,30 mii lei și investiții efectuate la imobilizările corporale existente de natura domeniului public/ privat al Municipiului Ploiești aflat în administrarea regiei, în suma de 140,00 mii lei.

.........

în anul 2017 R.A.S.P. RA. Ploiești nu a înregistrat plăți restante.                  ./                ■ O 'ț

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat ă ; x

' ' - yL '■) I


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat,


Palaș Alexandru Paul Andrei Gheorghe Sîrbu Simion Ghe Sălceanu Claudia Oana

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


R.A. SbRVICII PUBL

PLOIEȘTI

AIR. ih'RLGISTRARr


RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018 ' ■ și estimări pentru anii 2019-2020

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2018 este fundamentat în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legii 227/2015-privind Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.05.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.l - 5, fiind structurat astfel:

I. VENITURI

Pentru anul 2018 sursele de venituri sunt constituite în conformitate cu prevederile:

 • • contractului de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și RA.S.P. RA. Ploiești:

Suma alocată de Municipiul Ploiești din bugetul local pe anul 2018 este de 7.967,18 mii lei inclusiv TVA pentru prestări servicii și 638,31 mii lei inclusiv TVA pentru monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen.

 • • H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate: veniturile sunt în funcție de debitul apelor uzate epurate intrate în stația de epurare;

 • • contractului de închiriere mijloace fixe nr. 83/18.06.2004 încheiat între RA.S.P. R.A. Ploiești și Veolia Energie Prahova S.RL. și cu prevederile H.C. A. nr. 12/2010, nr.4/2011, nr.3/2013, nr. 18/2014, nr. 10/2015, nr.4/2016 si H.C.L. nr. 334/2014, 476/2012 de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii:închiriere mijloace fixe, calcul repartizare energie termică, service, verificare și montaj repartitoare, prestări servicii vidanjare, taxă aviz amplasament față de rețeaua de iluminat public, taxă emitere aviz privind planul de eliminare a deșeurilor, autorizație colectare, transport valorificare deșeuri reciclabile, consum energie electrica convenție și servicii branșare/debranșare, colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice.

I. Veniturile totale estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de 11.812,96 mii lei, din care:

1.     Venituri din exploatare 11.809,19 mii lei:

 • - venituri din servicii prestate 11.783,84 mii lei;

 • - venituri din redevențe și chirii 3.23 mii lei;

 • - alte venituri 22,12 mii lei.

2.     Venituri financiare 3,77 mii lei:

 • - venituri din diferențe de curs 0,01 mii lei;

 • - venituri din dobânzi 3,76 mii lei.

II. CHELTUIELI                                                    -  ,

Pentru anul 2018 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor cfectuatc de R.A.S.P. R.A. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțîîlehegiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimeiităre cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor dirrcadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

R.A.S.P. R.A. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, cerințelor legale în vigoare.

Astfel, conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005,H.G.210/2007, art.7, alin. (3), evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr.34/17.03.2017 (valabilitate 17.03.2017-28.02.2018), vor fi înscrise și în următoarea autorizație de gospodărire a apelor, fiind cel mult egale cu valorile precizate în NTPA 001 din H.G. 188/2002.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr.34/17.03.2017 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.ll 11/2016 (completat cu Act adițional nr.2/2018), începând cu luna februarie 2016 și pănă în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G. A. Prahova.

în anul 2016 valoarea penalităților este de 731.605,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016, iar în anul 2017 valoarea penalităților este de 1.187.231,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2017.

R.A.S.P. a achitat în anul 2017 penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise la Stația de epurare, aferente anului 2016 în sumă de 131.841,00 lei după cum urmează:

 • -  76.982,00 lei penalitate aferentă lunii iunie 2016, în baza Sentinței Civile nr.10035/12.12.2016 emisă de Judecătoria Ploiești;

 • -  20.960,00 lei penalitate aferentă lunii septembrie 2016, în baza Titlului Executoriu A.N.A.F. nr. 19278/06.07.2017;

 • -  33.899 lei penalitate aferentă lunii octombrie 2016, in baza Titlului Executoriu A.N.A.F. nr.20.969/07.08.2017.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflându-se un număr de 21 dosare (pentru suma totala de 731.605,00 lei-an 2016 și 1.028.324,00 lei-an 2018) aflate în diverse stadii procesuale.

Cumulat valoarea penalităților în perioada 2016 - 2017 este de 1.918.836,00 lei, iar_pentru anul 2018 se menține aplicarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.l - 5, astfel pentru ariulȚ2018:

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de 11.759,05 mii fes, jO^ țarg: 1. Cheltuieli de exploatare 11.759,02 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2.354,95 mii lei:

 • -   A1. Cheltuieli privind stocurile 305,48 mii lei;


_ îs       /

 • -   A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți 347,92 mii lei, reprezentând: -5.


. cheltuieli cu prime de asigurare, chirii, întreținere și reparații pentru autoturismele din dotare;

. cheltuieli de întreținere la Depozit Ecologizat de Deșeuri Municipale Rampa Teleajen: curățarea rigolelor, servicii de cosire și ierbicidare, întreținere și reparații gabioane, conform proiectului ’ ’ Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Prahova” ;

• cheltuieli cu întreținerea și reparațiile pentru buna funcționare a stației de epurare:

o reparații la camera pompelor în vederea contracarării impactului datorat construcțiilor suplimentare aflate pe direcția de curgere a freaticului ce a dus la o deplasare a curgerii și la inundarea permanentă a casei pompelor, nivelul apei aflându-se la circa 1,0 m sub plafonul camerei, sistemul de aerisire devenind impracticabil;

o lucrări de întreținere și reparații pereți decantoare și radier decantoare, impuse datorită gradului avansat de uzură (fisuri constatate la încercările de golire);

o degivrarea grătarelor rare și dese pe perioada de îngheț;

o desfundarea conductelor de evacuare a nămolului din decantoare către bazinul din stația de pompare, fapt ce duce la mărirea frecvenței de rotire a podurilor racloare;

o efectuarea operațiilor de reparații ale utilajelor (ruperea lanțurilor de antrenare a greblelor, reparații la vanele de golire ale decantoarelor (role decantoare), avarii neprevăzute apărute la diverse utilaje ce formează stația de epurare.

□ repararea (completarea) stăvilarului de pe canalul de by-pass al stației de epurare (înlocuirea șurubului de acționare;înlocuirea scândurilor de la stăvilar, acestea fiind executate dintr-un lemn de esența tare, rezistent la apă; consolidarea construcției din beton);

o repoziționarea greblei mecanice nr.2 (repoziționarea reductorului și verificarea nivelului de ulei la reductor, înlocuirea lanțului de transmisie la reductor, verificarea legăturilor la motor și la tabloul electric);

o înlocuirea vanei de golire a nămolului aferentă decantorului nr.2;

o repararea căilor de rulare a decantoarelor și încărcarea roților de rulare cu cauciuc (deteriorarea cauciucului care echipează roțile de la podurile racloare de pe decantoare si refacerea marginilor betonate erodate ale decantoarelor).

-  A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 1.701,55 mii lei, reprezentând: cheltuieli cu

asigurare și pază, analize Apa Nova, contribuții ape uzate, decolmatarea platformelor de uscare nămol (curățarea drenurilor și a canalizării de scurgere a apelor reziduale), decolmatare canal Parshall, servicii de evacuare nămol de pe paturile de uscare nămol, servicii de audit financiar, licență program defalcare costuri energie termică, servicii de audit calitate -mediu-S.S.O., analize indicatori de mediu Rampă Teleajen.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 61,41 mii lei:

 • - cheltuieli cu taxă de licență 5,50 mii lei;

 • - cheltuieli cu taxă de autorizare 8,20 mii lei;

 • - cheltuieli cu taxă de mediu 0,03 mii lei;

 • - cheltuieli cu alte taxe și impozite 47,68 mii lei.


  co.


Numărul de personal prognozat la finele anului 2018 este de 109 salariați.

C. Cheltuieli cu personalul 8.257,92 mii lei, din care: Cheltuieli de natură salariată 7.613,92 mii lei CI. Cheltuieli cu salariile 7.123,54 mii lei, din care: Salarii de bază 5.223,80 mii lei;

Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 1.89j?,74 mii lei.                                                                                                         /

Cheltuielile cu salariile sunt influențate de următoarele majorări fața de nivelul realizat în anul precedent:

reîntregirea pentru anul 2018 cu sumele aferente majorării salariilor de bază din anul 2017 , respectiv 904,90 mii lei;

sumele reprezentând creșterea salariilor de bază, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale 1.648,06 mii lei;

majorarea numărului de personal în anul 2018.


o o

C2. Bonusuri 490,38 mii lei.

C3, Alte cheltuieli cu personalul -

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 414,41 mii lei:

 • -  Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director 180,37 mii lei, astfel:

o componenta fixă 165,60 mii lei;

o componenta variabilă 14,77 mii lei.

 • -  Cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru Consiliul de Administrație 234,04 mii lei - componenta fixă, reprezentând indemnizații pentru 7 membrii în anul 2018. (în sumă de 2.000,00 lei net/lună/membru CA pentru luna ianuarie 2018, respectiv 1.500,00 lei net/lună/membru CA pentru perioada februarie - decembrie 2018).

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director și membrii consiliului de administrație sunt influențate de următoarele majorări fața de nivelul realizat în anul precedent:

o majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, în sumă de 153,70 mii lei;

o indemnizație aferenta contractului de mandat pentru director, în sumă de 161,75 mii lei (execuție an 2017 în sumă de 18,62 mii lei).

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 229,59 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare 1.084,73 mii lei și reprezintă:

 • - cheltuieli cu majorări și penalități: 1.827,20 mii lei (penalități an 2016 Stația de Epurare 599,76, penalități an 2017 Stația de Epurare 1.187,23 mii lei, 35,00 mii lei amendă - Consiliul Concurentei pentru activitatea de calcul repartizare energie termică (taxă de citire-defalcare cuprinsă în contractele de prestări servicii, reprezentând un serviciu care nu a fost valorificat de R.A.S.P., deoarece beneficiarii au optat pentru varianta autocitirii), penalități către bugetul general consolidat 5,00 mii lei, penalități furnizori diverși 0.20 mii lei;

 • - cheltuieli privind activele imobilizate 0,50 mii lei;

 • - alte cheltuieli: 31,62 mii lei (cheltuieli de judecată, publicații, antidot operatori stație epurare , convenție energie electrică);

 • - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necoiporale: 122,00 mii lei;

 • - ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane -896,59 mii lei, cheltuieli privind ajustările și provizioanele:provizion pentru penalități aferente anului 2018 , 917,76 mii lei, respectiv, venituri din anularea provizioanelor reprezentând: provizion pentru penalități aferente anului 2016:599,76 mii lei, provizion pentru penalități aferente anului 2017: 1.187,23 mii lei, provizion pentru concedii de odihnă neefectuate aferente anului 2017: 27,35 mii lei.

2. Cheltuieli financiare 0,03 mii lei.

Veniturile neimpozabile în sumă de 1.814,35 mii lei au următoarea componență:

 • -  venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă aferente anului 2017, efectuate în anul 2018 în sumă de 27,35 mii lei;

 • -  venituri din anularea provizionului constituit pentru penalități Stația de Epurare, aferente anului 2016 și 2017 în suma de 599,76 mii lei, respectiv 1.187,24 mii lei;

Cheltuielile nedeductibile în sumă de 2.752,76 mii lei au următoarea componență:

 • -  cheltuieli cu asigurare clădire sediu R.A.S.P., Rampa Teleajen (construcții) 2,30 mii lei;

 • -  cheltuieli cu taxă judiciară de timbru 5,01 mii lei;

 • -  cheltuieli cu penalități Stația de Epurare, aferente anului 2016 în sumă de 599,76 mii

 • -  cheltuieli cu penalități Stația de Epurare, aferente anului 2017 în sumă de 1.187,23 mii lei;

 • -  cheltuieli cu penalități Stația de Epurare, aferente anului 2018 în sumă de 917,76 mii

 • -  cheltuieli cu amendă - Consiliul Concurentei pentru activitatea de calcul repartizare energie termica (preț citire neaplicat de R.A.S.P.) în sumă de 35,00 mii lei;

 • -  penalități către bugetul general consolidat 5,00 mii lei

 • -   cheltuieli privind activele cedate 0,50 mii lei;

 • -   alte cheltuieli cu majorări si penalitati 0,20 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este de 53,91 mii lei. Impozitul pe profit în sumă de 158,77 mii lei a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015- privind Codul Fiscal-actualizat cu modificările și completările ulterioare.

R.A.S.P. Ploiești a atins limita de deductibilitate prevăzută de art.26 alin (1) lit a) din Codul fiscal privind rezerva legală.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare va fi realizat din surse proprii și cuprinde:

 • -  investiții noi pentru bunurile proprietatea privată a regiei în sumă de 176,30 mii lei, reprezentând: extindere perioada licența pentru soluția antivirus, pompă de nămol, stație automată prelevare probă apă uzată, sisteme de calcul, router, imprimanta laser color, copiator multifuncțional, aparate aer condiționat, soft contabilitate, soft de management al documentelor.

 • - investiții în sumă totală de 140,00 mii lei efectuate la imobilizările corporale corporale existente de natura domeniului public/ privat al Municipiului Ploiești aflat în administrarea regiei: 50,00 mii lei, respectiv 90,00 mii lei, reprezentând lucrări de investiții la clădire sediu R.A.S.P. în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu conform Legii nr.307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv proiect si montaj stâlpi camere video supraveghere la Statia de epurare.

Pentru estimările aferente anilor 2019-2020 sumele din buget sunt la nivelul anului 2018 cu excepția programului de investiți, dotări și surse de finanțare.

în anul 2017 R.A.S.P. RA. Ploiești nu a înregistrat plăți restante.

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și anexele nr.1-5 de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.Consilier juridic Sorin Pet cna

HOTARAREA NR. 4 EXTRAORDINARA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de 12.02.2018 ora 12.00 00

ORDINEA DE ZI :

APROBĂRI / AVIZARI :

 • 1. Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2018.

 • 2. Aprobarea trecerii pe venituri/cheltuieli a sumelor reprezentant active/pâșiv£ inVentafiafe la 30.09.2017 care au depășit termenul de prescriptie/in baza unor sentințe definitive.

 • 3. Aprobarea trecerii pe cheltuieli a contravalorii amenzii, conform procesului verbal emis de A.N « Apele Romane «Administrația Bazinala de Apa Buzău- Ialomița .

 • 4. Aprobarea cuantumului provizionului pentru riscuri si cheltuieli - an 2018.

 • 5. Avizare privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

HOTĂRĂȘTE:

Pct.4 de pe Ordinea de zi de la Aprobari/Avizari va avea următoarea denumire : "Aprobarea cuantumului provizionului pentru riscuri si cheltuieli - an 2017 ”

Pct.5 de pe Ordinea de zi de la Aprobari/Avizari va avea următoarea denumire Avizare privind organigrama, statul de funcții si a Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.”

Pct. 1 - Se avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2018.

Pct. 2 - Se aproba trecerea pe venituri / cheltuieli a sumelor reprezentant active/pasive inventariate la 30.09.2017 care au depășit termenul de prescriptie/in baza unor sentințe definitive, confom Referat nr. 348/09.02.2018 emis de BFC .

Pct.3 - Conform Referat BFC nr. 347/09.02.2018 membrii Consiliului de Administrație prezenti aproba trecerea pe cheltuieli'a contravalorii amenzii, dl Cretu se abține.

Pct.4 - Consiliul de Administrație aproba cuantumul provizionului pentru riscuri si cheltuieli - an 2017, conform Referat nr.346/09.02.2018 si dispune directorului RASP emiterea notei interne privind efectuarea de către salariati a concediului de odihna aferent anului 2017 pana la data de 30 iunie 2018 .

Pct.5 - Se avizeaza in forma finala organigrama, statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

PREȘEDINTELE


CONSILIUL DWAD

GHEORGHEIfTeRA


AUTONOMA Ț-DE SERVICII NJBLICE R.A.


Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr. 4 / 12.02.2018, semnat de membrii Consiliului de Administrație întocmit -ec. - Mirea Ecaterina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

vie.


14 T/f". j'N

■;\ i ic-? < V

' /


RAPORT DE SPECIALITATE


-X


i'J;'


a proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2018și estimări pentru anii 2019-2021 al Regiei Autonoma de Servicii Publice R.A. Ploiesti^®*^

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Conform Proiectului de buget local pe anul 2018 suma alocata din bugetul local este de 8.605,49 mii lei (7.967,18 mii lei inclusiv TVA - prestări servicii si suma de 638,31 mii lei - monitorizarea evoluției postchimice a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen aflat in patrimoniul municipiului Ploiești).

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:   a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLIC ț, CONTRACTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiData:

ol -