Hotărârea nr. 3/2018

Hotãrârea nr. 3 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 3 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului

instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 226/11.01.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane ;

Având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 11/15.01.2018, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.01.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018;

în conformitate cu prevederile art.15, lit„a” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.02.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 443/28.11.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Șorin-Niculae-BOTEZ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                      %

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV , „ . __________ V

Nr.l 1/15.01.20X8


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

In conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Având în vedere prevederile art.10 alin. 1 din Capitolul II, Anexa II din Legea -cadru nr.l53/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în unitățile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului.

Astfel se solicită transformarea unui post de asistent medical în post de asistent medical principal, din cadrul Cabinetului ORL - Ambulatoriul Integrat, respectiv a unui post de asistent medical debutant în post de asistent medical principal, din cadrul Secției Pediatrie II pentru personalul care a promovat examenul, conform Certificatelor de grad principal nr.7/21.12.2017 și nr.l6/27.12.2017, atașate.

Totodată se solicită transformarea următoarelor posturi vacante :

 • - doua postuti de asistent medical principal în doua posturi de asistent medical debutant din cadrul Secției Pediatrie I;

 • - un post de asistent medical principal în post de asistent medical debutant din cadrul Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică ;

 • - transformarea unui post de asistent medical studii postliceale în post de asistent medical studii superioare din cadrul Compartimentului Anestezie și Terapie Intensivă ;

 • - un post de asistent medical principal și un post de asistent medical în două posturi de asistent medical debutant din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ;

 • - un post de asistent medical debutant în post de asistent medical din cadrul Compartimentului Bloc Operator;

 • - un post de asistent medical statistică în post de asistent medical debutant statistică din cadrul Compartimentului Statistică și Informatică Medicală ;

 • - un post de asistent medical principal în post de asistent medical debutant din cadrul Cabinetului Chirurgie și Ortopedie Pediatrică - Ambulatoriul Integrat;

 • - un post de asistent medical în post de asistent medical principal din cadrul Cabinetului Pediatrie -Ambulatoriul Integrat.

De asemenea se solicita modificarea :                                      v-

 • - unui post de asistent medical debutant în post de soră medicală principala^din

cadrul Secției Pediatrie I ca urmare a îndreptării erorii materiale strecurate în statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.443/28.T1.2017 în care transformarea menționată mai sus s-a făcut în cadrul Secției Pediatrie           '

 • - doua posturi de registrator în registrator principal din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ca urmare a îndreptării erorii materiale strecurate în statele de personal de la preluarea managementului Spitalului de Pediatrie de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local Ploiești in următoare Hotărârii Consiliului Local:

 • - statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.442/27.11.2014;

 • - statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.461/17.12.2014;

 • - statul de funcții anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.65/26.02.2015;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.378/30.10.2015 prin care a fost modificata anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.65/26.02.2015;

 • - statul de funcții anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.444/25.11.2015;

 • - statul de funcții anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.64/25.02.2016;

 • - statul de funcții anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.274/30.08.2016;

 • - statul de funcții anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.349/31.10.2016;

 • - statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.29/27.02.2017;

 • - statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.152/30.05.2017;

 • - statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.299/30.08.2017;

 • - statul de funcții anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.443/28.11.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

AVIZAT

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv Cristea Andreea MihaMa

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Nr.226 /11.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

In conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Având în vedere prevederile art.10 alin. 1 din Capitolul II, Anexa II din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în unitățile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării, precum și prevederile art.31 alin.3 si alin.4 Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă -personal contractual din administrația publică din aceeași lege care reglementează modul de promovare a personalului contractual.

Astfel în sesiunea din anul 2017, Ministerul Sănătății a organizat examene de promovare de Grad Principal în specialitatea asistent medical generalist la care au participat și au promovat 2(doi) asistenți medicali, salariați ai Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Având în vedere adeverințele eliberate în luna decembrie 2017 de Ministerul Sănătății atașate propunem transformarea în gradul principal a doua posturi de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești (pozițiile 77, 286) din statul de funcții aprobat.

Transformarea 5(cinci) posturi vacante de asistent medical principal si 2(doua) posturide asistent medical, vacante, in asistent medical debutant ca urmare a lipsei de adresabilitate pentru ocuparea posturilor respective prin concurs.

Transformarea a unui post de asistent medical studii postliceale, vacant, în post de asistent medical studii superioare in cadrul Compartimentului Anestezie și Terapie Intensivă , transformarea unui post de asistent medical, vacant, în post de asistent medical principal, din cadrul Cabinetului Pediatrie Transformarea unui post de asistent medical debutant, vacant, în post de asistent medical, din cadrul Compartimentului Bloc Operator, ca urmare a necesității creșterii nivelului de pregătire specializată in posturile din compartimentele respective.

Transformarea unui post de asistent medical debutant, în post de soră medicală principală, in cadrul Secției Pediatrie I și a doua posturi de registrator, in registrator principal in cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ca urmare a unor erori de redactare apărute la intocmirea statului de funcții din hotărârile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.15, lit.„a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și

cheltuieli aprobat, Spitalul de Pediatrie Ploiești propune și transforme |yrmăt®<Mqr posturi:                                                                                     *


 • 1. transformarea unui post de asistent medical, în post țWasistent medical

principal, din cadrul Cabinetului ORI, -Ambulatoriul Integrat              V

 • 2. transformarea unui post de asistent medical debutant, în^p^^S^^sistent medical principal, din cadrul Secției Pediatrie II;

 • 3. transformarea a doua posturi de asistent medical principal, vacante, în doua posturi de asistent medical debutant in cadrul Secției Pediatrie I;

 • 4. transformarea unui post de asistent medical principal, vacant, în post de asistent medical debutant, in cadrul Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrica ;

 • 5. transformarea unui post de asistent medical studii postliceale, vacant, în post de asistent medical studii superioare, in cadrul Compartimentului Anestezie și Terapie Intensiva;

 • 6. transformarea unui post de asistent medical principal, vacant, în post de asistent medical debutant, din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ;

 • 7. transformarea unui post de asistent medical, vacant, în post de asistent medical debutant, din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ;

 • 8. transformarea unui post de asistent medical debutant, vacant, în post de asistent medical, din cadrul Compartimentului Bloc Operator ;

 • 9. transformarea unui post de asistent medical statistica, vacant, în post de asistent medical debutant statistică, din cadrul Compartimentului Statistică și Informatică Medicală;

 • 10. transformarea unui post de asistent medical, vacant, în post de asistent medical principal, din cadrul Cabinetului Pediatrie-Ambulatoriul Integrat;

 • 11. transformarea unui post de asistent medical principal, vacant, în post de asistent medical debutant, din cadrul Cabinetului Chirurgie și Ortopedie Pediatrică -Ambulatoriul Integrat;

 • 12. transformarea unui post de asistent medical debutant, în post de soră medicală principală, din cadrul Secției Pediatrie I;

 • 13. transformarea a doua posturi de registrator, in registrator principal din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe;

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Manager

Spitalul de Pediatrie Ploiești Vișean Cătălin

AVIZAT:

Compartiment Juridic

Corcodel Simona


Compartiment RUNOS, Vlad Magdalena Bianca


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

A

In conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Astfel propun aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi ca urmare a absolvirii examenului de grad principal asistenți medicali si a transformării unor posturi de asistenți medicali principali in asistenți medicali debutanți ca urmare a lipsei de adresabilitate pentru aceste funcții , după cum urmează:

 • 1. transformarea unui post de asistent medical, în post de asistent medical principal, din cadrul Cabinetului ORL -Ambulatoriul Integrat;

 • 2. transformarea unui post de asistent medical debutant, în post de asistent medical principal, din cadrul Secției Pediatrie II;

 • 3. transformarea a doua posturi de asistent medical principal, vacante, în doua posturi de asistent medical debutant in cadrul Secției Pediatrie I;

 • 4. transformarea unui post de asistent medical principal, vacant, în post de asistent medical debutant, in cadrul Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrica ;

 • 5. transformarea unui post de asistent medical studii postliceale, vacant, în post de asistent medical studii superioare, in cadrul Compartimentului Anestezie și Terapie Intensiva;

 • 6. transformarea unui post de asistent medical principal, vacant, în post de asistent medical debutant, din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ;

 • 7. transformarea unui post de asistent medical, vacant, în post de asistent medical debutant, din cadrul Compartimentului Primiri Urgențe ;

 • 8. transformarea unui post de asistent medical debutant, vacant, în post de asistent medical, din cadrul Compartimentului Bloc Operator ;

 • 9. transformarea unui post de asistent medical statistica, vacant, în post de asistent medical debutant statistică, din cadrul Compartimentului Statistică și Informatică Medicală;

 • 10. transformarea unui post de asistent medical, vacant, în post de asistent medical principal, din cadrul Cabinetului Pediatrie-Ambulatoriul Integrat;

 • 11. transformarea unui post de asistent medical principal, ^.ae^^ -iii post de

asistent medical debutant, din cadrul Cabinetului Chirurgie și.Ortopedie Pediatrică -Ambulatoriul Integrat;                               / ș;        V A

 • 12. transformarea unui post de asistent medical debutant, în$osț de soră dtedicală principală, din cadrul Secției Pediatrie I;

 • 13. transformarea a doua posturi de registrator, in registratdr^pfibpipgd^odin cadrul Compartimentului Primiri Urgențe;

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

Anexa la H.C.L. nr.STAT DE FUNCflI

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

Comitet director

1

Manager

s

2

Director medical

s

3

Director financiar -contabil

s

I. SECȚIA

PEDIATRIE I- AMBULATOR INTEGRAT Nr Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

5

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

' PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

PL

23

18

asistent medical principal

PL

24

19

asistent medical principal

-

/ PL

25

20

asistent medical principal

/

- PL

26

21

asistent medical principal

- PL

27

22

asistent medical

PL

28

23

asistent medical

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical

PL

32

27

asistent medical debutant

PL

33

28

asistent medical debutant

PL

34

29

asistent medical debutant

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

infirmiera

G

38

33

infirmiera

G

39

34

infirmiera

G

40

35

infirmiera

G

41

36

infirmiera

G

42

37

infirmiera

G

43

38

infirmiera

G

44

39

infirmiera

G

45

40

infirmiera

G

46

41

infirmiera

G

47

42

infirmiera

G

48

43

infirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar3 inqrijitori curățenie

50

45

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G

52

47

îngrijitor

G

53

48

îngrijitor

G

54

49

îngrijitor

G

II. SECȚIA

PEDIATRIE II- AMBULATOR Ih

TEGRAT

Nr. Paturi

= 45

Personal medical superior

55

1

medic primar - sef secție

S

56

1

medic primar

SaȘSș5,.

S

57

2

medic primar                   \r.

r. £

S

58

3

medic primar           !

s

59

4

medic primar

* S

60

5

medic primar            Vc-.dr

s

61

6

medic rezident         V \

■ s

Personal mediu sanitar

w

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția public

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical principal

PL

74

18

asistent medical principal

PL

75

19

asistent medical principal

PL

76

20

asistent medical

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar^ inqrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. SECȚIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRA'

Nr. Paturi = 25

Personal medical superior

92

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic specialist

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

Av

As

96

4

medic primar

t~.£

X

‘ •’ Ai      l

'Us

97

5

medic primar

ic

98

6

medic rezident

-A

s/s

Personal mediu sanitar

V 4?

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția pul?1’—'

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PL

107

14

asistent medical

PL

108

15

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar^ infirmiere

109

16

infirmiera

G

110

17

infirmiera

G

111

18

infirmiera

G

112

19

infirmiera

G

113

20

infirmiera

G

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

S

120

2

medic specialist

S

121

3

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

122

2

asistent medical principal sef

PL

123

4

asistent medical principal

V PL

124

5

asistent medical principal

Apl

125

6

asistent medical principal

PL

126

7

asistent medical principal

r pl

127

8

asistent medical principal

C.PL

128

9

asistent medical principal

.<

PL

129

10

asistent medical principal

PL

130

11

asistent medical principal

PL

131

12

asistent medical

S

132

13

asistent medical debutant

PL

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția public

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

<

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

133

14

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

134

15

infirmiera

G

135

16

infirmiera

G

136

17

infirmiera

G

137

18

infirmiera

G

138

19

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

139

20

îngrijitor

G

140

21

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

141

1

medic primar - sef secție

S

142

1

medic primar

S

143

2

medic specialist

S

144

3

medic specialist

s

145

medic specialist

s

146

5

medic specialist

s

147

6

medic rezident

s

148

7

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

149

2

asistent medical principal sef

PL

150

8

asistent medical principal

PL

151

9

asistent medical principal

PL

152

10

asistent medical principal

PL

153

11

asistent medical principal

PL

154

12

asistent medical principal

PL

155

13

asistent medical principal

PL

156

14

asistent medical principal

PL

157

15

asistent medical principal       r

PL

158

16

asistent medical principal

' PL

159

17

asistent medical principal

1>%PL

160

18

asistent medical principal       s

' PL

161

19

asistent medical principal       '$■

"-/PL

162

20

asistent medical         V

/PL

163

21

asistent medical           M o;

S PL

164

22

asistent medical debutant

PL

165

23

asistent medical debutant

PL

166

24

asistent medical debutant

PL

167

25

asistent medical debutant

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publr-

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

168

26

registrator medical principal

M

169

27

registrator medical principal

M

170

28

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

171

29

infirmiera

G

172

30

infirmiera

G

173

31

infirmiera

G

174

32

infirmiera

G

175

33

infirmiera

G

176

34

infirmiera

G

177

35

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

178

36

îngrijitor

G

179

37

îngrijitor

G

180

38

îngrijitor

G

181

39

îngrijitor

G

182

40

îngrijitor

G

Personal auxiliar= brancardieri

183

41

brancardier

G

184

42

brancardier

G

VI. SPITALIZARE DE ZI NR.

Paturi = 8

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

VIII.

POSTURI FIXE GENERALE

1. FARMACIE

Alt personal

185

1

farmacist primar - sef

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

186

1

asistent medical farmacie principal

*

PL

187

2

asistent medical farmacie principal

0.

A>L

188

3

asistent medical farmacie

■’M

2. SI

"ERILIZARE (DIETETIC)

Pers<

inal n

nediu sanitar

189

1

asistent medical principal

•VPL

190

2

asistent medical principal

PL

191

3

asistent medical principal

PL

192

4

asistent medical

PL

193

5

asistent medical

PL

3. BLOC OPERATOR

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția pul?

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR.

CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

Personal mediu sanitar

194

1

asistent medical principal sef

PL

195

1

asistent medical principal

PL

196

2

asistent medical principal

PL

197

3

asistent medical principal

PL

198

4

asistent medical principal

PL

199

5

asistent medical principal

PL

200

6

asistent medical

PL

201

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

202

8

infirmiera

G

203

9

infirmiera

G

204

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE ME

DICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

205

1

sef laborator

S

206

1

medic specialist

S

Alt personal

207

2

chimist principal cu gestiune

S

208

3

biolog specialist

S

Personal mediu sanitar

209

1

asistent medical lab.principal sef

PL

210

4

asistent medical lab,principal

PL

211

5

asistent medical lab.principal

PL

212

6

asistent medical lab.principal

PL

213

7

asistent medical lab.principal

PL

214

8

asistent medical lab.principal

PL

215

9

asistent medical lab.principal

PL

216

10

asistent medical lab.principal

PL

217

11

registrator medical principal °

M

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie laborator

/ te ‘t*

218

12

                                                                                        I

îngrijitor                  L-g/              l^'G

5. LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA

Personal medical superior

219

1

medic specialist sef laborator

X

s

220

1

medic specialist

s

221

2

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția pubF

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR.

CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

222

2

asistent medical rad.principal sef

PL

223

3

asistent medical rad..principal

PL

224

4

asistent medical rad.,principal

PL

225

5

asistent medical rad.,principal

PL

226

6

asistent medical rad.,principal

PL

227

7

asistent medical rad..principal

PL

228

8

asistent medical rad..principal

PL

229

9

asistent medical rad..principal

PL

230

10

asistent medical radiologie

PL

Personal auxiliar^ inqrijitori curățenie laborator

231

11

lîngrijitor

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

232

1

medic specialist

S

233

2

medic rezident

S

Alt personal

234

3

profesor principal

SSD

235

4

profesor principal

SSD

Personal mediu sanitar

236

5

asistent medical principal

PL

237

6

asistent medical principal

PL

238

7

asistent medical principal

PL

239

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTR

J SANATATE MINTALA COPII (CSM)

Personal medical superior

240

1

medic primar sef

S

241

1

medic primar

S

Alt personal

242

2

psiholog principal

S

243

3

psiholog specialist

S

244

4

psihopedagog

r**

S

245

5

psihopedagog             o

r S

246

6

kinetoterapeut

S

247

7

kinetoterapeut

' ss

248

8

asistent social            l

s

249

9

asistent social

s

Personal mediu sanitar

250

10

asistent medical principal

PL

251

11

asistent medical principal

PL

252

12

asistent medical principal

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

253

13

asistent medical debutant

PL

254

14

asistent medical debutant

PL

255

15

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

256

16

infirmiera

G

257

17

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

258

18

îngrijitor

G

259

19

îngrijitor

G

260

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A IN

FECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

261

1

medic specialist

S

262

2

medic specialist

S

263

3

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

264

1

|asistent medical principal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA IV

EDICALA

265

1

asistent medical debutant statistica

PL

266

2

statistician principal

M

267

3

statistician principal

M

268

4

statistician

M

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asiqura si urgentele)

Personal medical superior

269

1

medic

S

270

2

medic

S

Personal mediu sanitar

271

3

asistent medical

PL

272

4

asistent medical debutant

PL

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

1. CABINET PEDIATRIE

Personal mediu sanitar

273

1

asistent medical principal     o

“ “CT

PL

274

2

asistent medical

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

U,

Personal medical superior

-.o. .r

275

1

medic specialist            '

-

k/S

276

2

medic specialist

.......

S

Personal mediu sanitar

J. f .x ■.

277

3

asistent medical debutant

PL

278

4

asistent medical debutant

PL

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția public?

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducerel de execuție

de conducere

de execuție

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

Personal medical superior

279

1

medic primar

S

280

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

281

3

asistent medical principal

S

282

4

asistent medical debutant

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

283

1

medic primar

S

284

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

285

3

asistent medical principal

PL

286

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE

PEDIATRIC;

Personal mediu sanitar

287

1

asistent medical

PL

288

2

asistent medical debutant

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

289

1

medic specialist

S

290

2

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

291

3

asistent medical principal

PL

292

4

asistent medical debutant

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

293

1

medic specialist

S

294

2

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

295

3

asistent medical principal

PL

296

4

asistent medical debutant

*

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Perse

mal n

nedical superior

297

1

medic specialist

S

298

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar                                                                                                                         > ■

299

3

asistent medical principal

PL

300

4

asistent medical debutant

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

Personal medical superior

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția public

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR.

CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

301

1

medic specialist

S

302

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

303

3

asistent medical principal

PL

304

4

asistent medical debutant

PL

10. CABINET NEUROLOGIE PEDIATRICA

Personal medical superior

305

1

medic specialist

S

306

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

307

3

asistent medical principal

PL

308

4

asistent medical debutant

PL

PERSONA

L DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Compartiment Financiar - Contabilitate

309

1

economist

grad IA

S

310

2

contabil

treapta IA

M

311

3

contabil

treapta IA

M

Compartiment Achiziții Publice. Contractare

312

1

economist

grad IA

s

Compartiment Juridic

313

1

1 consilier juridic

grad IA

s

Compartiment Tehnic

314

1

1 inginer

grad 1

S

O O 3

jartiment Securitatea muncii. P.S.I.,

protecție civila si situații de urqenta

315

1

Isubinginer

grad 1

SSD

Corni

lartiment Informatica

316

1

| inspector de specialitate

grad 1

s

Biroul Manaqement al Calitati

Serviciilor Medicale

317

1

sef birou

S

318

1

economist

grad 1 A

s

319

2

inspector de specialitate

grad 1

s

320

3

inspector de specialitate

grad 1tk

s

Compartiment R.U.N.O.S.

321

1

economist

gradJAX

322

2

referent                 ^Z

treapta’IA

323

3

referent

treapta IA

Compartiment Administrativ

’%Z'->>

324

1

economist

grad IA. z .

S

325

2

economist                     7.

grâd lA' ’ J

’ s

326

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția public^

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr, crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

327

1

casier

M

328

2

magaziner

M

PERSONAL DESERVIRE

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa.

umina si încălzire

329

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

330

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

331

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal d

e deservire - posturi fixe- stati

centrale de oxiqen

332

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

333

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

334

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

335

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

336

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal de deservire - post f

x - centrala telefonica

337

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

338

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal de deservire - confecționare, re

parare, intretinere inventar moale- len

ierie

339

11

I muncitor calif.- lenjereasa

treapta IV

G

Personal de deservire - aprovizionare.manipulare,depozitare si deservire mijloace de transport

340

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Personal de deservire - post fix - mijloc de transport

341

13

muncitor calificat - șofer

treapta II

G

342

14

muncitor calificat - șofer

treapta II

G

Personal de deservire - preparare hrana î

n blocurile alimentare

343

15

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

344

16

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

345

17

muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

346

18

muncitor calificat - bucatar

treapta IV

G

347

19

muncitor necalificat

G

348

20

muncitor necalificat

G

349

21

muncitor necalificat

G

Alt personal auxiliar

Spălătorese

350

22

spalatoreasa                 o

351

23

spalatoreasa               Z/c?

y.

v'Js.

352

24

spalatoreasa

Y'S' '"j\

■ s

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

iV-Ș?

f.’.           •; ;

353

25

îngrijitor                               '

\J<-

354

26

îngrijitor

: G

355

27

îngrijitor

G

356

28

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publk^

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

357

29

îngrijitor

G

358

30

îngrijitor

G

359

31

îngrijitor

G

360

32

îngrijitor

G

361

33

îngrijitor

G

362

34

îngrijitor

G

363

35

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competente limitate)

364

1

medic

S

365

2

medic

S

366

:3>

medic

S


Seria A Nr. 05956


ROMÂNIA


CERTIFICAT de grad principal

ENACHE GHE. EMANUELA-ROZINA


Domnul/Doamna.......

născut(ă) în anul         luna.................??..................., ziua

în localitatea............................................, județul. PRAHOVA

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

a promovat


de profesie


EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ ........................

NOIEMBRIE 2017

, cu nota


în specialitatea

în sesiunea......


8,00


Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

Președinte,


Seria A Nr. 06016


CERTIFICAT de grad principal


Domnul/Doamna.........................

născut(ă) în anul         luna.................?

VĂLENII DE MUNTE


RECU D. STELIANA


ziua


în localitatea


de profesie


a promovat

în specialitatea


in sesiunea


AȘISȚENȚA iyiEpiCAI^ GENERALĂ

NOIEMBRIE 2017


cu nota


Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

ATIMOFTE

INI. ț '

Data eliberării:

” se completează numărul curent din registrul de evidență a formularelor actelor de studii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local PloieștiSECRETAR, Gheorghe Andrei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești