Hotărârea nr. 299/2018

Hotãrârea nr. 299 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie din zonă unităţi industriale nepoluante şi servicii în zonă mixtă: instituţii, servicii, locuinţe colective şi modificare indicatori urbanistici”, B-dul Republicii, nr. 146-150, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.299

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „

RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ: INSTITUȚII, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”,

B-dul Republicii, nr. 146-150, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 112/31.07.2018 a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Ionuț Vâscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez, Marius Mateescu, Ștefan Dănescu, Claudia Sălceanu, Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 305966/27.07.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. MARI STAR COM S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTA: INSTITUȚII, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, B-dul Republicii, nr. 146-150, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 1082/30.07.2018 al Direcției Administrația Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și văzând documentația Planului Urbanistic Zonal RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ: INSTITUȚII, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, B-dul Republicii, nr. 146-150, Ploiești, întocmit de arh. Bogdan GEORGESCU;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 028/10.07.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 009/10.07.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 27.07.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 34/29.01.2018 :

utilități urbane:

o alimentare cu apa, canalizare : condiționat nr. 41/26.02.2018

o alimentare cu energie electrică: nr. 2063/20.02.2018

o alimentare cu gaze naturale: nr. 312.483.587/21.03.2018

o telefonie : nr.l00/05/02/02/01/03/PH/347/23.02.2018

o protecția mediului: decizie nr.1783/19.03.2018

o sănătatea populației: notificare nr. 40/07.02.2018 altele :

o poliția rutieră: nr.237128/19.03.2018

o Comisia Municipală ptr. Transport: BMTU nr. 852/28.03.2018

o Studiu geotehnic: întocmit de ing.geolog Bercea Stefanut

o Studiu de fundamentare: S.C SERVTOP S.R.L.-ing.Sorin BALAN

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbană;

în temeiul art. 36, alin.l și alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ: INSTITUȚII, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, B-dul Republicii, nr. ’ 146-150, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / George Sqrin Niculae BOTEZ