Hotărârea nr. 298/2018

Hotãrârea nr. 298 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Modernizare strada Elena Doamna, inclusiv carosabil, trotuare, guri de canalizare»

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 298


privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare strada Elena Doamna, inclusiv carosabil, trotuare, guri de canalizare»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 109/31.07.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.7967/25.07.2018 la Direcția Tehnic - Investiții, sub nr. 44/30.07.2018 la Direcția Economică și sub nr. 1087/31.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare strada Elena Doamna, inclusiv carosabil, trotuare, guri de canalizare»;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 19.07.2018;

Având în vedere avizul nr. 32/24.07.2018, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică, faza D.A.L.I.;

în temeiul art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1) lit. b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d și art. 115, lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Aprobă documentația tehnică, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare strada Elena Doamna, inclusiv carosabil, trotuare, guri de canalizare», conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.                      I